T E X ELS E^COURANT Cjrotn 2TimrLrJexels in het harL, 9^™ 'Te weinig perspectief door afname geboortes' Drijverschool in 2013 dicht 'Toets het aantasten van openbare ruimte' OPGERICHT 15 SEPTEMBER 1887 - NR. 12674 VRIJDAG 11 MEI 2012 De familie Stroo van Tuinboerde- rij De Halm is al 50 jaar verbon den met de pol der Eierland. De nieuwe genera tie staat al klaar. Zaterdag begint het 41ste Bui- tentoernooi van Tevoko. In deze krant alles en nog meer over deze volleybal club. Zondag is Moe derdag. Dus zetten we moe ders op een voetstuk, of lie ver gezegd: met hun foto in de krant. 11 ZDH strijdt in de laatste derby van het seizoen om de titel, SV De Koog om een plaats in de nacompetitie. De Jan Drijverschool gaat op 1 augustus 2013 jaar dicht. Dat voornemen heeft het bestuur van Schooltij dinsdagavond bekend gemaakt. Het dalend aantal geboortes op Texel en in Den Hoorn in het bijzonder ligt aan dit besluit ten grondslag. Het schoolbestuur zegt dat de kwali teit van het onderwijs daardoor niet langer kan worden gegaran deerd. Het is hard gegaan in Den Hoorn. In 2006 had de Jan Drijverschool nog zo'n 90 leerlingen. Dit school jaar zijn dat er 54 en op 1 augustus Woelmuis Welterusten Stel, heel Eierland denkt zo. Ze hebben geen vertrouwen meer in de politie, daar hebben ze redenen voor. Dus horen de Eierlanders nooit meer wat en ze komen hun bed niet uit. Dat doen ze uit afkeer van de politie of uit pure angst, dat maakt niet uit. Wat gebeurt er als een gemeenschap zich niet weer baar opstelt tegen vernielzucht, geweld en onrecht? Als je wel wat doet, kan het soms vervelend aflo pen, okee, maar wat gebeurt er geheid als je niets doet? Beste eilandgenoten, dan wint het tuig. Binnen de kortste keren zal dat veel verder gaan dan auto's die te water gelaten worden, voorspel ik. Eierland zal niet meer zo'n leuke polder zijn om in te wonen. Mis schien kunnen we hem beter onder water zetten. Meer dan tachtig jaar geleden gebeurde er ook zoiets, in Duitsland. Over de gevolgen daar van zijn we nu nog steeds niet heen. Dat is in de afgelopen weken duidelijk gebleken. Eierlanders, hiervan zou ik niet rustig slapen. Woelmuis 2012 zullen dat er ongeveer 40 zijn. De verwachting is dat het aantal leerlingen de jaren er op verder terugloopt, naar zo'n 35 in 2013 en 30 in 2014. 'Dan is het niet meer mogelijk om de drie groepen, die er nu zijn, in stand te houden. Het bestuur van Stich ting Schooltij stelt dat met dit aantal leerlingen de kwaliteit van het onderwijs niet langer gegarandeerd kan worden. Helaas ontbreekt het ook aan per spectief, daar in de laatste zeven jaar slechts 25 kinderen in Den Hoorn geboren zijn.' Dat schrijft algemeen directeur Nel Kant in een brief die dinsdagavond (per e-mail) aan de ouders werd gestuurd. Zo'n dertig ouders had den het bericht al te horen gekre gen tijdens een bijeenkomst die eerder die avond op school was belegd. Ongeveer tegelijkertijd werd de gemeenteraad, in het raadhuis bijeen voor een commis sievergadering, op de hoogte gebracht. Maandag was er met de medezeggenschapsraad over gesproken, dinsdagmiddag met Laatste namen Sommeltjespop De organisatie van Sommeltjes pop heeft de namen van de laat ste twee bands bekendgemaakt die zaterdag 7 juli op het festival in De Waal zullen optreden. Het zijn Splendid en The Dudettes. Splendid is een tienkoppige band uit Den Haag, die al tien jaar bestaat en een swingende mix van popmu ziek, reggae, soul en rock speelt. Het gezelschap heeft een uitste kende reputatie als live-band opge bouwd. Hoogtepunt van dit jaar het personeel. De leerlingen werd de sluiting van de school woens dagochtend verteld. De afgelopen jaar hebben Schooltij en de medezeggenschapsraad geprobeerd het tij te keren. Zo werd in samenwer king met het NIOZ gepro beerd nieuwe bewoners van De Potvis te stimu leren hun kinderen in Den Hoorn op school te doen en werd een buitenschoolse opvang gestart. Andere omstandigheden wogen echter zwaarder. Zo zijn de prijzen van de meeste koopwoningen in Den Hoorn te hoog voor jonge gezinnen en laat de bouw van soci ale woningbouw in de nieuwe wijk 't Zouteland op zich wachten. 'Het spijt het bestuur van Stichting Schooltij bijzonder dat er hoogst waarschijnlijk met ingang van 1 augustus 2013 na zo vele jaren geen basisonderwijs meer zal wor den verzorgd in Den Hoorn, maar zij kan haar ogen niet sluiten voor de werkelijkheid', schrijft algemeen directeur Kant. Met de toevoeging: 'Het team en de medezeggen- was een optreden voor 25.000 toe hoorders op Trafalgar Square in Londen. Splendid maakte vier albums en een flinke handvol sin gels. Daarvan bereikte Mr. Clown in de zomer van 2010 de zesde plaats van de TMF-hitlijst. The Dudettes was vorige maand in Question Plaza in de concertserie Clubtour Texel te zien als voorpro gramma van Rigby en maakte toen veel indruk. 'Ze zijn veel beter dan Rigby. Schrijf maar op dat ze The Dudettes moet contracteren voor Sommetjespop', kreeg de verslag gever van deze krant regelmatig te horen. Kennelijk heeft de organisa tie naar die smeekbede geluisterd. schapsraad zijn op de hoogte van de feiten. Ook zij zijn teleurgesteld, maar begrijpen het voornemen van het bestuur. Zij willen heel graag samen met u en de kinderen het schooljaar 2012-2013 tot een leer zaam, prachtig en memorabel afsluitend jaar maken.' Pagina 13: 'We moeten vechten om Den Hoorn dorps te houden' Fietsprijs in Oudeschild Deelnemers aan de Postcodeloterij in Oudeschild hebben een fiets gewonnen. De prijs is gevallen op deelnemende adressen in de De Ruyterstraat met postcode 1792 AG. De Nationale Postcode Loterij deelt per winnend lot één fiets uit en maximaal twee als een huishou den met meerdere loten meedoet. Texel zou een adviescommissie moeten krijgen die toetst in hoe verre plannen de openbare ruim te op het eiland aantasten. Daar pleitte Harry de Graaf voor tijdens de discussieavond van Rotary Club Texel die woensdag avond bij het NIOZ werd gehou den. Hij haakte daarmee in op geluiden en wensen die al enige tijd vanuit de gemeenteraad klin ken om plannen voor nieuwe ont wikkelingen via objectieve criteria aan de kernwaarden van het eiland te toetsen. Volgens De Graaf loopt Texel tegen het probleem aan dat bestem mingsplannen teveel ruimte laten waardoor er soms ontwikkelingen in de openbare ruimte plaatsvin den waar eigenlijk niemand blij mee is. Volgens hem zou een nieu we adviescommissie, vergelijkbaar met de commissies die er al zijn om het college te adviseren, kun nen helpen. 'Alle plannen zouden door een zeef moeten gaan om te zien of zij de openbare ruimte aantasten.' Dat gebeurt volgens hem op het moment niet altijd voldoende vak kundig. Zijn pleidooi kreeg applaus van de aanwezigen in de volle col legezaal van het NIOZ waar de discussieavond over de toekomst van het eiland werd gehouden. Alle twintig mensen die het afgelopen jaar bij de Rotary hun toekomstvi sies ontvouwden, stonden daar op het podium om met de zaal te dis cussiëren. Maarten van Rossem hield een eigen bespiegeling op het eiland. Brendan de Graaf, aanwezig als ZATERDAG 19 MEI OPEN DAG MARICOWEG .txl Gemeente gesloten op 17 en 18 mei (Hemelvaart) Informatie over afvalroutes, aangiftes en storingen vindt u bij de bekendmakingen op pagina 14 en op www.texel.nl. één van de bezoekers, zei voor zichtig te zijn met nieuwe advies commissies en toetsingskaders. Hij merkte op dat het Texelaars zelf zijn die plannen opstellen en dat daar al de mogelijkheid ligt om rekening te houden met het eiland. 'We bedenken de plannen zelf en we moeten ook zelf op Texel pas sen.' Meer over de discussieavond elders in deze krant. Eenrichtingverkeer tijdens volleybal In verband met het Tevoko Bui- tentoenooi geldt zaterdag 12 en zondag 13 mei een eenrichting verkeer op de Ploegelanderweg in De Dennen. De weg is alleen vanaf de Rozen- dijk in te rijden. Bezoekers van het toernooi vinden in de omgeving voldoende parkeergelegenheid. Het Buitentoernooi wordt gehou den op speelweide Het Vierkante Stuk aan de Ploegelanderweg en begint om 10.00 uur. Zestig dames- en tachtig herenteams uit het hele land, waaronder twintig Texelse ploegen, gaan op achttien velden de strijd met elkaar aan. Elk team speelt zeven wedstrijden, de prijs uitreiking staat qepland op zondaq om 16.00 uur. TEXELsdfcöURANT Gecombineerde krant i.v.m. Hemelvaart In verband met het als werkdag uitvallen van donderdag 17 mei Hemelvaartsdag zal er op woensdag 16 mei een gecombineerde krant verschijnen. Advertenties voor deze krant kunnen tot maandag 15 mei 17.00 uur worden ingeleverd. Directie Langeveld de Rooy TEXELSE0COURANT Onze bezorgers verspreiden vandaag met de Texelse Courant de volgende folder(s): expert schoorl Folder niet gehad?! Alsnog verkrijgbaar op Spin baan 6. Woensdagmiddag, de Jan Drijverschool komt uit. Een gezellige reuring bij het hek, waar de jongste kinderen hun vaders en moeders in de armen vallen en de ouderen zelf standig op weg naar huis gaan. Nog ruim een jaar en dan behoort het beeld voorgoed tot het verleden. Het schoolbe stuur kondigde maandagavond tijdens een ouderavond aan dat de school in Den Hoorn op 1 augustus 2013 dicht gaat. Moederdat ii idee! TROLiBEADS-armband met 2 bedels van €139,- VOOr€98,- Losse beads vanaf €28,- SNELCODE: 505* www.texelseautopagina.nl

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 2012 | | pagina 1