TEXELSE®" COURANT Cjrotn 2uwrtr jéxelx in het harL, Beroep op provincie voor noodaanlanding Wildwest bij de Zaandammerdijk nnüi Garage Westend LANGEVELD] DE ROOYJ .txl OPGERICHT 15 SEPTEMBER 1887 - NR. 12675 WOENSDAG 16 MEI 2012 Een 1-O-zege op SV De Koog was voor ZDH Deelnemers van het Tevoko Bui- tentoernooi beleefden mede dankzij het mooie weer een geslaagd eve nement. 'Zeevaarder' Wil Hamers (1912) is waarschijnlijk de laatste leven de getuige van Zeevaartschool Texel. zondag vol doende voor het kampioen schap in de 5de klasse A. Vliegveld Texel, dat dit jaar 75 jaar bestaat, is een motor voor allerlei soorten bedrijvigheid. Met speciale ballen en T-shirts dribbelt de jeugd van Texel'94 dag op het veld waren allemaal een bal en shirt. Het eeuw- over het veld van het sportcomplex in Den Burg. De club feest kwam in tal van uitingen aan de orde. Meer hierover vierde drie dagen lang het 100-jarig bestaan en ter gelegen- elders in deze krant. ifok Jemen vmHattumi heid daarvan kregen de jeugdige spelers die zaterdagmid- Lamsvlees voor ambassade Japan Slager Peter Haker mag Texels lamsvlees leveren aan de Japan se ambassade Haker had een tijdje geleden drie Japanners op bezoek in zijn slage rij in Oudeschild en dacht dat het toeristen waren. Een week geleden kreeg hij tot zijn verrassing echter telefoon van de Japanse ambas sade met de mededeling dat de drie van de ambassade waren en dat ze graag Texels lamsvlees bij hem wilden bestellen. Haker laat desgevraagd weten trots te zijn op zo'n bestelling. 'Ik weet niet hoe ze bij mij terecht zijn gekomen, maar dit is natuurlijk prachtige promotie voor het eiland.' Het liefst was hij komend weekend zelf naar de ambassade afgereisd om het vlees te bezorgen, maar ze moesten het al eerder hebben. 'Er werd me ver zekerd dat het niet de laatste keer is dat ze Texels lamsvlees bestel len, dus ik ga er graag een andere keer heen.' Onderzoek naar velden Texel'94 De velden van Texel'94 zijn een knelpunt. Dat stelde wethouder Hennie Huisman (sport) tijdens een toespraak bij de jubileren de voetbalvereniging. Ze reageerde op voorzitter Wer ner van der Meer die de al lang door Texel'94 gekoesterde wens voor een kunstgrasveld aan de orde stelde. Huisman zei geen 'ja', maar ook geen 'nee' op het verzoek. Ze gaf aan dat er iets moet gebeuren aan de huidige situatie. De velden lijden onder het intensieve gebruik (de club telt 550 leden) waardoor de kwaliteit onder druk staat. 'Dat is een probleem', aldus Huis man. 'We bekijken wat we kunnen doen.' Volgens de wethouder zou een kunstgrasveld een goede oplossing zijn, maar is dat ook een dure oplossing. 'Zilte teelt biedt mondiaal kansen' De zilte teelt van gewassen kan wereldwijde kansen bieden. Dat zei demissionair staatssecretaris Joop Atsma (Infrastructuur en Milieu) vrijdag tijdens een bezoek aan het zilte proefbedrijf van Mare van Rijsselberghe nabij De Petten. De staatssecretaris was uitgenodigd het proefbedrijf officieel te openen. Hij stopte daarvoor een sensor in de grond waarmee het zoutgehalte in de bodem wordt gemeten. Atsma kreeg ook uitgebreide uitleg over het veld van een hectare groot waar sinds een paar jaar in de praktijk met zilte teelt wordt geexperimenteerd. Volgens Atsma biedt de teelt niet alleen kansen voor het Waddenge bied, maar kan het mondiaal een antwoord zijn op de verzilting van gebieden als zoet water schaarser wordt. Het experiment biedt volgens Atsma ook kansen voor het bedrijfs leven. De bewindsman sprak zijn waardering uit voor de inspanningen die zijn geleverd. Het veld waarop wordt geexperimenteerd bestaat uit 56 veldjes met zeven verschillende zoutconcentraties. Met behulp van 25 km druppelslang (opgeknipt in stukken van acht meter) worden de veldjes besproeid met water dat vantevoren op het gewenste zoutge halte is gebracht. Met behulp van sensoren in de grond wordt geme ten of het zoutgehalte in de bodem constant blijft. Er wordt momenteel met diverse gewassen geëxperi menteerd. Jutters zijn stil voor Cor Ellen Tientallen jutters hebben zaterdag op Flora een minuut stilte in acht geno men voor Cor Ellen die op 7 mei op 85-jarige leeftijd overleed Dat gebeur de 's morgens tijdens de landelijke Juttersdag die op het schipbreuk- en juttersmuseum werd gehouden, 's Middags werd Ellen in Schagen gecre meerd. Jan Uitgeest noemde Ellen de man bij wie het allemaal begonnen is en dankzij wie het jutten volop in de belangstelling kwam te staan. Burgemeester Giskes heeft een dringend beroep gedaan op de Statenleden van Noord-Holland om mee te werken aan de reali satie van een noodaanlanding voor de boot in Den Helder. Milieu vrijdag aan Texel bracht. De gemeente is al een tijd in de weer om een noodaanlegplaats in Den Helder voor elkaar te krijgen. Rijks waterstaat treft voorbereidingen om de versleten lange fuikwand in de marinestad te vervangen en dat is een geschikte gelegenheid om de noodaanlanding te realiseren. Rijks waterstaat is bereid de werken met elkaar te combineren, maar stelt als voorwaarde dat de regio meebe taalt. Inspanningen om de financie ring rond te krijgen, hebben voor alsnog echter niet de gewenste resultaten opgeleverd. Een verzoek van de gemeente eind vorig jaar aan de Tweede Kamer leverde geen financiering op en een recent ver zoek aan de provincie had evenmin een gewenst resultaat. Giskes vroeg de Statenleden mee te helpen een creatieve oplossing te bedenken. 'Dit is een dringend beroep, want het gaat erom spannen.' Rijkswa terstaat, eigenaar van de veerha ven, wil in 2013 beginnen met de werkzaamheden en moet voor die tijd weten of het gelukt is met finan ciering. Een noodaanlegplaats in Den Helder moet Texel de zeker heid bieden dat de boot daar kan blijven afmeren, wanneer de veer haven buiten gebruik is. Het onder werp speelt sinds het incident van januari 2007 toen de Molengat de brug in Den Helder ramde en de Dokter Wagemaker een paar weken lang niet in de haven kon afmeren. Vorig jaar waren er problemen toen de brug niet meer wilde zakken. Giskes had het geluk dat demissio nair staatssecretaris Joop Atsma van het ministerie van Infrastructuur en Ruimte dezelfde dag op het eiland was voor de zilte landbouw van Mare Rijsselberghe. Nadat hij het zilt proefbedrijf van Van Rijssel berghe officieel had geopend, werd de staatssecretaris meegenomen naar Kaap Skil om daar een deel van het bezoek van de Statencom missie bij te wonen, alwaar hij ook getuige was van het dringende beroep op de provincie. De staats secretaris benadrukte tegenover de Statenleden het verhaal dat RWS bereid is de noodaanlanding mee te nemen in de aanbesteding voor de lange fuikwand als de regio meebe taalt. CrtTrTlTnmii£t3£Ëa Nieuwe directeur ALS DE TEXELAARS DOORGAAN M HETVERPESTEN VAN HUN EIGEt LANDSCHAPDAN KI Wildwest-taferelen bij de Zaandam merdijk, waar dierenarts David Tijs- sen aanlegt om een stier te verdo ven. De Limousine van ongeveer een jaar oud met een gewicht van tussen de 400 en 500 kilo was de stal uitgeglipt en buiten door het dolle heen geraakt. De kolos was met geen mogelijkheid te vangen, denderde door een bietenveld en gedroeg zich agressief. Dus kwam het verdovingsgeweer er aan te pas, waarbij de stier na een paar welge mikte schoten door de hoeven ging. Per shovel werd hij terug naar z'n stal gebracht, waar hij inmiddels weer bij z'n positieven is gekomen. voor gemeente Jan Legters is de komende zes maanden twee dagen in de week waarnemend algemeen directeur van de gemeente. Hij volgt Cock van Wijngaarden op die in maart zijn functie als gemeen tesecretaris en algemeen directeur neerlegde. Legters was eerder al actief voor de gemeente bij de her ontwikkeling van het centrum van Den Burg. Hij was ook interim-mana ger bij andere gemeenten. Legters wordt onder meer verantwoordelijk voor de veranderingen op het gemeentehuis om Texel een zogehe ten 'regiegemeente' te laten worden die veel meer dan nu met anderen samenwerkt en uit een kleinere amb telijke organisatie bestaat. Onno Werkman, hoofd van de gemeentelijke afdeling bedrijfsvoe ring, neemt de komende zes maan den de rol van gemeentesecretaris op zich. Frank Bastiaanse, directie secretaris, neemt de coördinatie van de verschillende samenwerkingstra- jecten waar de gemeente bij betrok ken is voor zijn rekening. Het college wil op die manier de ontwikkeling van de gemeentelijke organisatie voort laten gaan. Roel Wever van bureau BMC die in 2009 de zogeheten bestuurskracht meting bij de gemeente verrichtte, gaat de gemeente adviseren over de ontwikkeling van de ambtelijke orga nisatie. Hij is volgens de gemeente ervaren in het opzetten van regionale samenwerkingsverbanden. Het wor den van 'regiegemeente' moet ertoe leiden dat Texel als kleine eilandge meente zijn bestuurlijke zelfstandig heid kan behouden. www.texelseautopagina.nl A.S. ZATERDAG OPEN DAG MARICOWEG TOEGANG GRATIS is op donderdag 17 en vrijdag 18 mei gesloten. Maandag 21 mei zijn wij vanaf 8.30 uur weer geopend! Spinbaan 6, Den Burg, tel. 0222- 362630 Bekendmakingen op pagina 18

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 2012 | | pagina 1