TEXELSE^COURANT mpmm Proef van twee jaar met openbaar vervoer op maat Cjrotn ^warL-Jexels in het harL, Extra dorpswachten De Koog Den Hoorn op de bres voor Jan Drijverschool Verse melk voor Tatjana OPGERICHT 15 SEPTEMBER 1887 - NR. 12677 VRIJDAG 25 MEI 2012 Entertainment met een gedachte was er woensdag voor de vrijwilli gers van De Gollards en het Verpleeghuis. Geld verdienen voor eilandpro motie: het doel project van Frits Langeveld. Na 21 jaar speelt Barry de Vries maandag voor het laatst in het eerste elf tal van Texel'94 O De legendari sche redding boot Joan Hodshon wordt opgenomen in de collectie van juttersmuseum Flora. Op hoogtijdagen is het soms zo druk in de Waddenhaven Texel dat er voor niet elk pleziervaartuig ruimte is om af te meren. In zulke gevallen kan worden uitgeweken naar de gemeentelijke werkhaven. Deze noodopvang biedt echter nauwelijks service, reden voor het bestuur van de Stichting Waddenhaven Texel om er voor te pleiten in dergelijke gevallen geen havengeld te innen. Het verschil van mening dat daarover met het gemeentebestuur ontstond, dreigt inmiddels aardig uit de hand te lopen. Meer hierover op pagina 3. (Foto jock wauisj De Koog krijgt in de maanden juli en augustus elke avond twee extra dorpswachten op de Badweg en de Boodtlaan. Daar heeft de gemeenteraad woensdagavond €16.000,- voor uitgetrokken. De extra dorpswachten vloeien voort uit de proef die dit jaar wordt gehouden om de overlast van stap pers in het zuidelijk deel van De Koog (Ruijslaan en omgeving) te beteugelen. In juli en augustus wor den elke dag van 22.00 tot 8.00 uur de zij-ingangen van Kogerstrand afgesloten, zodat mensen na het uitgaan in de Dorpsstraat verplicht zijn via de Badweg naar de cam ping terug te keren. De gemeente- Den Hoorn legt zich nog niet neer bij de sluiting van de Jan Drijver- school. Vertegenwoordigers van het dorp hebben de Stichting Schooltij gevraagd of het echt nodig is dat de schooldeuren op 1 augustus 2013 definitief dicht gaan. Dat gebeurde tijdens een vergade ring van de dorpscommissie, de stichting Loodsen door het Land schap en de medezeggenschaps raad van de school met twee direc tieleden en een bestuurslid van Schooltij, die gisteravond in dorps huis De Waldhoorn werd gehouden. Cruciaal bij een eventuele herover wegen van het besluit is de vraag bij welk aantal leerlingen de kwaliteit van onderwijs nog kan worden gewaarborgd. Volgens Schooltij wordt dat problematisch als er min der dan 45 leerlingen zijn. Maar de Hoornder vertegenwoordigers zet ten daar vraagtekens bij en denken het misschien ook mogelijk is bij zo'n 30 leerlingen. Voorwaarde is volgens hen wel dat de klassen over niet minder dan drie groepen wor den verdeeld. Schooltij stelt zich op het standpunt dat het bij een snel teruglopend leerlingenaantal te duur wordt om drie leerkrachten te hand haven. Maar de Hoornders vinden het zinvol daar voorlopig extra voor te investeren. De afgelopen weken is er op meerdere niveaus druk over- raad had al geld uitgetrokken om in juli en augustus in de weekenden extra dorpswachten toezicht te laten houden op de route tussen de hoek Dorpsstraat/Boodtlaan en de ingang van de camping, maar bij met name omwonenden van de Badweg bestond zorg dat dat niet voldoende zou zijn. Zij vreesden dat de proef bij hen in de omgeving juist tot meer overlast zou leiden. De politieke partijen stemden unaniem in met de extra uitgave. Nils Lely (PvdA) noemde het een consequen tie van het besluit om de proef te houden. 'We zijn dus verplicht om dit te doen.' Nico Waerts (Texel 2010) drong aan op een goede eva luatie van de gang van zaken. leg gevoerd over het voortbestaan van de Jan Drijverschool. Woens dagavond waren zo'n vijfentwintig ouders bij elkaar om daar met de medezeggenschapsraad over te praten. Daarbij bleek dat ouders er veel aan gelegen is dat de school open blijft. De meesten lieten weten dat zij hun kind niet naar een andere school zullen sturen, ook niet als het leerlingenaantal onder de 40 zakt. Volgens prognoses, gebaseerd op demografische gegevens, wordt de school de komende jaren snel klei ner. In Den Hoorn leeft echter de hoop dat er met het realiseren van sociale woningbouw in nieuwbouw wijk 't Zouteland genoeg jonge gezinnen in het dorp zullen neerstrij ken om de school open te houden. 'Het is de moeite waard dat af te wachten', betoogden onder ande ren dorpscommissievoorzitter Her man Ridderinkhof en René Jager, voorzitter van de medezeggen schapsraad. Zij denken ook dat de Jan Drijverschool een goed alterna tief kan zijn voor ouders die hun kind liever naar een kleine, intieme school sturen dan naar één van de grote scholen in Den Burg. 'Maar we zul len ons dan wel als zodanig moeten kunnen profileren.' Tot nog toe is het niet gebruikelijk om reclame te maken, omdat het niet wenselijk wordt gevonden dat de scholen die bij dezelfde stichting (Schooltij) zijn aangesloten elkaar beconcurreren. Toeristenbelasting twee jaar vast De toeristenbelasting bedraagt in 2013 en 2014 €1,60 per per soon per nacht met een maxi mum van zeven aaneengesloten dagen. Dat heeft de gemeenteraad woensdagavond besloten. Op ini tiatief van de WD is de toeristen belasting nu al vastgesteld, zodat toeristische ondernemers vol doende tijd hebben om dat in nieuwe brochures en gidsen mee te nemen. Voorheen werd de toe ristenbelasting in november vast gesteld en dat was veelal te laat. De toeristenbelasting bedraagt dit jaar nog €1,53 per persoon per nacht met een maximum van zeven aaneengesloten nachten. Christaan Rodenburg van ijs- boerderij Labora bij De Cocks- dorp had woensdag de eer in Amsterdam een pak melk te overhandigen aan TV-ster Tatja- na Simic. Dat gebeurde tijdens een landelijke campagne van Campina om wei- demelk onder de aandacht te bren gen. In totaal vijfduizend boeren trokken in het hele land door woon wijken om bewoners weidemelk aan te bieden. Dertien Texelse melkveehouders liepen daarvoor Op voorstel van de WD is het verhoogd naar een rond bedrag, zodat er geen 'centenwerk' nodig is. Volgens de PvdA en Texelse Belang hoefde dat in een tijd van automateriseringn geen probleem meer te zijn, maar dat was verder geen punt waar iemand over viel. Texels Belang stemde als enige tegen de verhoging naar €1,60, omdat de partij alleen vóór trend matige verhogingen is. De partij was het wel met de rest van de politieke partijen eens dat de toe ristenbelasting voortaan in mei moeten worden vastgesteld. Op vragen van GroenLinks ant woordde wethouder Eric Hercules dat de stijging geen invloed heeft op het bedrag dat de gemeente aan het toeristisch investerings fonds geeft, omdat dat een vast bedrag is. door Amsterdam. Volgens Anja van der Heide vonden mensen het heel verrassend dat er echte boeren aan de deur stonden. 'Alle boeren straalden van trots, hebben enthou siast op vragen gereageerd en over hun bedrijf verteld.' Alle Texelse veehouders leveren hun melk aan Campina. De melk gaat naar Lutjewinkel waar het tot kaas wordt verwerkt. Melk mag weidemelk worden genoemd wan neer koeien minimaal 120 dagen zes uur per dag buiten lopen. Openbaar vervoer op maat dat in actie komt op verzoek van de reiziger. Dat is de essentie van een slim systeem waarmee in 2013 en 2014 op Texel zal wor den geëxperimenteerd. Daarbij zullen niet alleen grote bussen maar ook kleinere bussen, taxi's en auto's van particulieren wor den ingezet. Het resultaat moet zijn dat zowel Texelaars als toe risten veel meer van openbaar vervoer gebruik gaan maken en dat de verkeersdrukte op het eiland wordt teruggedrongen. Het idee is ontwikkeld door de werkgroep Beter Openbaar Ver voer Texel (BOVT) onder leiding van Jaap Boon uit De Cocksdorp en is ondergebracht bij de gemeen te en de stichting Duurzaam Texel. Besprekingen met de provincie, Connexxion, Texelse vervoersbe drijven, ondernemersplatform, Politie treedt op tegen vandalen 'De Luilakviering is geen vrijbrief voor vernielingen.' Dat meldt de politie in een persbericht. Agen ten zullen komende nacht extra surveilleren en waar nodig optre den tegen vandalisme. Daar naast wordt ouders gevraagd hun verantwoordelijkheid te nemen en er op toe te zien dat hun kinderen zich goed gedra gen. De politie wijst erop dat het smeren van zeep onschuldig lijkt, maar geldt als een overtreding. Het sme ren van boter en het gooien met eieren is zelfs een misdrijf, aange zien er voor het reinigen professio nele apparatuur nodig is. Dat geldt ook voor het gebruik van pur- schuim en secondelijm, dat steeds meer de kop op steekt en dat voor honderden euro's schade veroor zaakt wanneer een slot of auto maat ermee wordt dichtgesmeerd. I .txl Gemeente 1 gesloten op 28 mei I (2e Pinksterdag) Informatie over M afvalroutes, aangiftes en storingen vindt u bij de bekendmakingen op pagina 10 gwg en op r-\^J www.texel.nl. SNELCODE: 568 AUTO www.texelseautopagina.nl scholen, dorpscommissies en maatschappelijke partijen hebben instemming en welkome ideeën opgeleverd. Ook aan politiek draagvlak ontbreekt het niet. Naar aanleiding van de PvdA-motie 'Textaxi' sprak de gemeenteraad zich begin vorig jaar al uit voor verbetering van het openbaar ver voer, afgestemd op de wensen van de klanten. Van doorslaggevend belang is dat ook de provincie het idee heeft omarmd omdat het past in de provinciale visie op het open baar vervoer. Er is niet minder dan 14 miljoen euro beschikbaar als eenmalige impuls voor projecten die een voortrekkersrol vervullen bij het beter benutten van de capa citeit van het openbaar vervoer, zoals het nu aan de orde zijnde plan om Texel twee jaar proeftuin te laten zijn. Als het slaagt, zal het een voorbeeld zijn voor andere delen van het land. Parkeren trekkertrek In het artikel over het Pinkstereve nement en de trekkertrekwedstrij- den van aankomend weekend, wordt vermeld dat geparkeerd kan worden tegenover De Pelikaan. Dit moet zijn: tegenover de Pelikaan- weg, op een weiland vlakbij het evenement. kom badkamers kijken I j t'.'l I I INSTAIlATIETECHNIEK] open zat. 10.00 -12.30u TEXELSE0COURANT Gecombineerde krant i.v.m. Pinksteren In verband met het als werkdag uitvallen van maandag 28 mei 2" Pinksterdag zal er op donderdag 31 mei een gecombineerde krant verschijnen. Advertenties voor deze krant kunnen tot dinsdag 29 mei 17.00 uur worden ingeleverd. Directie Langeveld de Rooy TEXELSE0COURANT Onze bezorgers verspreiden vandaag met de Texelse Courant de volgende folder(s): rmn 1NSTAUAT1ETECHN1EK expert schoorl Folder niet gehad?! Alsnog verkrijgbaar op Spinbaan 6.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 2012 | | pagina 1