T E X ELS E^COURANT 1EXEL Cjroen rwarL-Jexels in het harL, Meeste makelaars: Schaf de koopprijsgrens af txwonen ;UuoonHUVs College houdt strikt vast aan bestemmingsplan Nieuwe zuivering opgeleverd OPGERICHT 15 SEPTEMBER 1887 - NR. 12696 VRIJDAG 3 AUGUSTUS 2012 Grietjeshoeve aan de Schor- renweg in Pol der Het Noor den was dit weekend een bolwerk van zendamateurs. Marco Paagman, Kees Moormann en Rob de Jong presenteerden woensdag de eerste CD van 'Gone to the Beach'. Hermine Land- vreugd blogt over de Hermi- nator, kampi oenschappen deadlift en schaatsen bij paal 9. Het belasting- advieskantoor van Gerard Vee- ger is uit zijn jasje gegroeid. Zaterdag opent hij een nieuw kantoor. Onlangs pleitte De Texelse Make laars voor bijstelling van de Huis vestingsverordening. Die zorgt onder meer dat niet-Texelaars geen woning beneden de koop prijsgrens (€272.268,-) kunnen kopen of huren Maar de make laars van de andere Texelse kan toren pleiten juist voor afschaf fing van deze koopprijsgrens. Joost Coutinho van Texel Vast goed: 'De overige makelaars den ken er heel anders over. Volgens ons is er niets mis met de proef die nu loopt, waardoor iedereen weer een woning beneden de koopprijs grens mag kopen. Laatst heb ik er met collega-makelaars over gesproken en we kennen hooguit één woning die afgelopen jaar beneden de koopprijsgrens aan niet-Texelaars is verkocht. Koop- garantwoningen worden niet weg gekaapt voor de neus van starters, die gaan juist zonder uitzondering naar de doelgroep. Het argument Arie Lap moet maïshof sluiten De gemeente heeft de gedoog- beschikking voor het 'maïshof van Arie Lap in Den Hoorn weer ingetrokken. Volgens het college voldoet Lap niet aan de gestelde voorschriften en beperkingen. Ruim twee weken na de opening moet hij zijn wandelpad over het maïsperceel daarom sluiten. Eén van de voorwaarden was dat Lap het geen maïsdoolhof mag noemen. Hij had daartoe op het bord 'Maïsdoolhof' het woord 'dool' afgedekt. Maar uit controle door de gemeente bleek dat dit doek doorscheen. 'Dit is niet effec tief.' Volgens b en w is ook het houten ontvangsthok (tuinhuisje) niet volgens de afspraak dat 'geen gebouwen of bouwwerken mogen worden geplaatst'. Volgens de gemeente is hiervoor een omge vingsvergunning vereist. 'Deze is niet aangevraagd of verleend.' Vorige week kreeg Lap een brief waarin hem werd gesommeerd het te verwijderen. Het verdween niet, maar hij zette het mobiele hokje wel geregeld op een andere plek. Kennelijk niet tot tevredenheid, donderdag kreeg Lap bericht dat de gedoogbeschikking is ingetrok ken en dat het perceel in de oor spronkelijke, agrarische staat moet worden teruggebracht. Financieel advies louden Vorim Krijgt TeKel het 4 epaonsbenauuod? Gloat finonaeel dies fout? "Rjzen horen te berge? "Roep Man Rijsselberghe! yOat "Dorian aanraakt voordt goud JOSKAGER Bernhardlaan 109, 1791 XD Den Burg, www.woningaanbodtexel.nl info@wonl ngaanbodtexel.nl Jos Kager, tel. 0222-312833 dat afschaffen van de Huisves tingsverordening een prijsopdrij vend effect heeft doordat rijke overkanters de markt onder druk zetten, wordt gelogenstraft door het aanbod. In dit boekje (TX Wonen) staat het aanbod van vier makelaars. Tien pagina's met in totaal zestig woningen beneden de koopprijsgrens. Bovendien: wat is er mis met pensionado's?' Richard Kortekaas van TM Vast goed: 'Door die koopprijsgrens gooi je de markt nog meer op slot. We worden echt niet overspoeld door mensen van elders die zich hier vestigen. Maar die enkele overkanter die hier koopt kan net dat "locomotiefje" zijn die de boel in beweging zet. Van een prijsop drijvend effect zonder koopprijs grens is geen sprake. Het is juist tegenovergesteld. Door die grens hebben verkopers de neiging hun prijs op te schroeven, want met de overkanters er bij en wordt hun markt een stuk groter.' Bedden weg uit Immetjeshoeve Het college heeft definitief beslo ten de dertig slaapplaatsen van het groepsverblijf Immetjeshoe ve aan de Westerweg te ver plaatsen naar het Gerritslander- dijkje, zodat Adrie Mantje daar zes recreatievilla's kan bouwen. De vergunning die Mantje had gekregen voor het vervangen van Immetjeshoeve door twee luxe recreatiegebouwen met evenveel bedden op hetzelfde perceel, wordt ingetrokken. Tegen de bouw van de villa's aan het Gerritslanderdijkje zijn geen bezwaren binnengeko men. Ook de provincie ging akkoord. Immetjeshoeve krijgt waarschijnlijk een woonbestem ming. .txl Bekendmakingen op pagina 12 Onze bezorgers verspreiden vandaag met de Texelse Courant de volgende folder(s): VAKANTIEKRANT Folder niet gehad?! Alsnog verkrijgbaar op Dorian van Rijsselberghe is de strijd om de Olympische titel windsurfen in het Engelse Wey mouth ijzersterk begonnen. De 23-jarige Texelaar, die zijn hoofd volledig heeft kaalgeschoren, lag gisteren stevig aan kop na zes wedstrijden waarin hij vier keer eerste, een keer tweede en een keer derde werd. Van Rijsselberghe kwam zowel dinsdag, woensdag als donder dag in actie. Hij heeft tot nu toe slechts zes strafpunten verza meld. De nummer twee in het klassement, de Duitser Toni Wil helm, had gisteren al zeventien strafpunten. De Pool Przemys- law Miarczynski stond derde met achttien strafpunten, gevolgd door de Engelsman Nick Dempsey (negentien straf punten) en gedeeld op de vijfde plaats de Fransman Julien Bon- temps en Nieuw-Zeelander JP Tobin met elk dertig strafpun ten. De Olympische surfers varen tot en met komende zon dag tien wedstrijden. Dinsdag 7 augustus volgt de afsluitende medalrace. Op het eiland worden de ver richtingen van Van Rijsselberg he met grote belangstelling gevolgd. Dat de NOS bij de uit zendingen van de Olympische Spelen op televisie tot nu toe niet veel aandacht aan zijn pres taties heeft besteed, is ook één van de gesprekken van de dag. Het gaat er bij de tien wedstrij den om dat de surfers zo min mogelijk strafpunten behalen. De nummer één van de race krijgt één strafpunt, de nummer twee twee strafpunten, de num mer drie drie strafpunten enzo voort. De tien surfers die na de tien wedstrijden het minst aan tal punten hebben, gaan door naar de afsluitende medalrace. De surfers mogen daarbij hun slechtste resultaat van de tien races wegstrepen. In de medalrace geldt hetzelfde puntensysteem als bij de tien wedstrijden, met het verschil dat de strafpunten nu dubbel tellen. De resultaten van de tien wedstrijden en de medalrace bij elkaar opgeteld bepalen uitein delijk het eindklassement. Op het raadhuis is men al druk bezig om de voorschriften van het ontwerp bestemmingsplan opnieuw kritisch te bekijken, zoals de maxi ma in oppervlakte en hoogte van bedrijfsgebouwen, woningen en bijgebouwen. Wat het college betreft, zullen ook de mogelijkhe den voor de bouw van glaskassen worden beperkt. Het college rea geert daarmee op wat Kooiman 'signalen uit de samenleving' noemt. Diverse groeperingen heb ben de laatste tijd actie gevoerd voor behoud en herstel van de Texelse kernwaarden, zoals de openheid en kwaliteit van het Texelse landschap. Kritiek op wat er op Texel nog steeds mogelijk is wordt door het publiek breed gedragen. Niet toevallig hebben ook de politieke partijen in de gemeenteraad aan de bel getrok ken, al ging het daarbij vooral om het stoppen van de groei van het aantal toeristische slaapplaatsen. Na te zijn aangepast, zal het con cept voor het bestemmingsplan aan de raad worden voorgelegd. Het zeer ingrijpende besluit is door het college niet eenstemmig geno men. Tegenstander is wethouder Henny Huisman van de WD, die het nu weer strikt toepassen van het oude plan zonder vrijstellingen en ontheffingen veel te ver vindt gaan. 'Het gebeurt op een onge lukkig moment, nu de bouwsector op Texel om werk zit te springen. Ik zie de ingreep als een reactie op incidenten, schieten met een kanon op een mug. Zo'n puinhoop is het nu ook weer niet op Texel. De nota van uitgangspunten is in breed overleg tot stand gekomen, met inschakeling van het bedrijfsleven. Als je dat van tafel wilt vegen, moet je terug naar de belanghebbende sectoren en met veel betere argu menten komen.' Onlangs bleek het onvermijdelijk dat over het ontwerpplan voor het buitengebied een Milieu Effect Rapportage (MER) wordt uitge bracht. Dat onderzoek moet duide lijk maken in hoeverre de mogelijk heden van het plan schadelijk zijn voor natuur en milieu. Dat betekent een forse vertraging, maar voor deel is dat er nu tijd is om het hele plan nog eens kritisch te bekijken en aan te passen. De vrees dat het gewijzigde plan opnieuw aan een MER-onderzoek moet worden onderworpen, met extra vertraging als gevolg, wordt door wethouder Kooiman niet gedeeld. 'Integendeel. Door het alsnog beperken van de mogelijk heden zullen de gevolgen voor natuur en milieu ook minder zijn. Het onderzoek wordt er alleen maar eenvoudiger door.' Q33ÏS33I)Ü3 »i. Garage Dros a www.texelseautopagina.nl Bij het beslissen over bouwaan- vragen in het buitengebied hou den b en w zich voortaan strikt aan de voorschriften van het gel dende bestemmingsplan. Er wordt niet langer vooruitgelopen op de veel ruimere bepalingen van het nieuwe bestemmingsplan, ook niet als aanvragen in overeenstem ming zijn met de door de raad vastgestelde nota van uitgangs punten. Met één uitzondering: het uitbreiden van recreatieve opstal len tot 70 vierkante meter en zomerwoningen tot 100 vierkante meter mag gewoon doorgaan. Wethouder Edo Kooiman: 'We zijn tot de conclusie gekomen dat het nieuwe bestemmingsplan voor het buitengebied veel te ruime bouw mogelijkheden biedt. We willen verstening van de open ruimte voorkomen en maken daarom pas op de plaats.' De nieuwe rioolwaterzuivering aan de Everstekoog langs de Pontweg tussen Den Burg en De Koog is afgelopen vrijdag opgeleverd. Al het afvalwater van Texel wordt nu op die plek gereinigd. De nieuwe zuivering kan gemiddeld acht mil joen liter water per dag reinigen. Die hoeveelheid is vergelijkbaar met acht keer het zwembad van Calluna. Dat is voldoende om het waterverbruik van zestigduizend mensen (een kwart Texelaars en driekwart toeristen) aan te kunnen. In Nederland verbruikt een persoon gemiddeld 120 tot 130 liter water per dag. Het reinigen gebeurt onder meer in een nieuwe beluchtings bassin van 42 meter breed en 6 meter diep midden op het terrein. Meer over de nieuwe rioolwaterzui vering op pagina 10.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 2012 | | pagina 1