Van strandfestival tot BODY- en Breingarage SH TEXELSE 5 COURANT Columniste met eigen mening KNRM DINSDAG 7 AUGUSTUS 2012 Het festival BODY en Brein dat afgelopen weekend werd gehou den bij paal 17 is succesvol ver lopen. De massaal toegestroom de bezoekers deden mee aan workshops op het gebied van beweging, trainingen voor het brein en volgden lezingen. Ook was er een recordpoging pootje baden met als thema Dorian van Rijsselberghe. 'We hebben maar twee buitjes gehad, dus dat viel enorm mee. De bezoekers, trainers en mensen die lezingen gaven waren allemaal erg enthousiast over de setting, de sfeer en het verloop', vertelt Menno Siebinga van de organisatie. In totaal waren er veertig workshops waaraan men kon deelnemen. Zo was er een zelfverdedigingscursus voor kinderen van Christiaan van de Sande. Deze workshop zou één uur duren, maar doordat de kinde ren zo enthousiast waren werd deze met een uur verlengd. Op zondag konden bezoekers onder andere raften en kajakken. 'Dit was van de kant heel goed te zien. En iedereen kon er aan deelnemen. Dat is ook de insteek van het festi val. Dat mensen dingen doen die ze nog nooit gedaan hebben of normaal niet zo snel doen', vertelt Siebinga. De lezingen waren zeer divers. Onderwerpen die voorbij kwamen waren Presteren onder druk, beter ademhalen en Verlicht je lichaam. Bij het laatste onderwerp leer je hoe je de energie in je lichaam het best kunt gebruiken. Op zondag namen tussen de 700 en 800 men sen deel aan het record pootjeba den. Deelnemers vormden de tekst Texel loves Dorian! Hiermee wilde de organisatie de kersverse Olym pisch kampioen een hart onder de riem steken. Dat hij de actie kon waarderen was te lezen op de website nu.nl. 'Ik zag die foto ook van al die mensen die bij paal 17 'Texel loves Dorian' op 'mijn' strand spelden. Tja: Dorian loves Texel!', zo luidde zijn reactie. Komend jaar wil de organisatie vaker activiteiten gaan organise ren. 'Er is zoveel kennis en inte resse. Wij vinden dat daar vaker wat mee gedaan moet worden', vertelt Siebinga. Om de kennis te delen komt er een kennisinstituut dat een aantal keren per jaar een avond wil gaan verzorgen. Daar naast komt er op Texel een BODY en Brein-garage. 'Hier zullen iedere week bijeenkomsten zijn. Dat kan voor brede of specifieke doelgroe pen zijn. De deelnemers krijgen dan 30 minuten breintraining en daarna 30 minuten body- en brein training. Zo kunnen de deelnemers direct de theorie in de praktijk toe passen. De BODY en Brein Garage in een oude garage in Den Burg moet eind september beginnen. Ook gaat de organisatie van het festival een midweek of een weekend organiseren voor de hersenstich- ting. 'Deze mensen komen nu altijd bij elkaar tijdens de publiekdag, maar zitten dan de hele dag stil. Dat is niet echt goed voor je herse nen. Wij willen bijvoorbeeld een hersenwandeltocht gaan organise ren', vertelt Siebinga. VVV Texelse Courant van vrijdag 3 augustus gelezen. Ook mij is de door de WV genoem de mededeling 'nieuwe informatie op de VW-site' ontgaan. Er komen inderdaad heel veel, zo niet teveel, van dergelijke mails. Ik vraag mij af of mededelingen door de WV, aan gaande de portemonnee van logiesverstrekkers, voldoende zijn voor de uitvoering van het nu gehanteerde 'all-in' prijzensysteem. Inderdaad krijg ook ik minder boe kingen voor het naseizoen: dus komt het niet goed over bij onze toekomstige gasten. Haal a.u.b. ook die rode vetge drukte zin over 'all-in' van de site; dat schrikt af! Wat de reiswereld sinds 2007 doet, ligt mijns inziens voor Texel wel iets genuanceerder. Doe aan die grootheidswaanzin dus niet mee, hou het op z'n Texels. Dat wordt door de gasten gewaar deerd. Een vermelding op de site met de bijkomende kosten schept duide lijkheid. Kijk, de prijs van de toeris tenbelasting is duidelijk; de reser- veringskosten zijn dat eventueel ook nog. De schoonmaakkosten verschillen per bedrijf. Maar wat bijvoorbeeld te denken van kinder- meubilair? De huurkosten hiervan verschillen eveneens per bedrijf. Als de pensionado, de kinderstoel allang ontgroeid, wil boeken, moet hij/zij wel een rekenmachientje bij de hand hebben om tot een uitein delijke prijs te kunnen komen. De jongeren zullen als commentaar hebben, dat dit reuze makkelijk per computer kan. Maar de grijze golf is een niet te verwaarlozen groep mensen die meestal weinig of geen affiniteit met een computer heb ben. Financieel gezien zijn zij wél inte ressant voor de logiesverstrekkers. Moet hier niet op een democrati sche manier mee om worden gegaan? Stuur alle leden een enquêteformulier met een duidelij ke titel 'all-in' prijzensysteem; dus géén 'nieuwe informatie op de WV- Openbaar vervoer Het busverkeer op Texel voldoet nu prima. Maar nu wordt gedacht een nieuwe regeling (de Texelse maat, een nieuwe opzet van het openbaar vervoer op het eiland waar de provincie €1,6 miljoen beschikbaar voor heeft gesteld. Er wordt onder meer gedacht aan gecombineerd vervoer met taxi busjes, red.) Wat staat ons te wachten? Nu komt de bus op een vast tijdstip en kan je makkelijk instappen, ook als je slecht er been bent. Maar wat krijgen we straks? Verdwijnt dan de bus en neemt de taxiondernemer het over? Kunnen we dan ook nog instappen met rollator, rolstoel en kinderwagen? Nu kost een ritje met de bus van uit Den Hoorn naar Den Burg €1,15 en we heb ben een prima service. Moet ik straks het dubbele betalen? Ik ga een keer of vijf, zes per week naar Den Burg. Ik hoop dat hier goed over nagedacht wordt. Want ik wil ook straks nog naar de kapper en de dokter kunnen gaan. Martha de Wit-Kok, Den Hoorn. Zelf noemt ze het 'columns van een 55plusser aan het begin van de 21ste eeuw'. Dat is ook de titel van het boekje dat enkele maanden geleden van haar onli ne columns werd gemaakt en dat sindsdien in de Texelse bibli otheek voorhanden is. Ze schrijft onder de naam Tine Dorothy, maar als Tineke Kooiman werkte ze 35 jaar bij de notaris. Als columniste reageerde ze op een oproep op de Goedenwel.nl, een online community voor 55-plus- sers, toen deze op zoek was naar een nieuwe vaste columnist. Er waren tweehonderd inzenders, maar Kooiman, die al eerdere publicaties op haar naam had, mocht een profcolumn schrijven en behoort nu tot de vaste medewer kers van Goedenwel.nl, een web site van Achmea. 'De redactie had me al in de gaten door eerdere reacties die ik op de site had geschreven', relativeert Kooiman het gemak waarmee ze werd aan genomen. In haar columns behandelt ze de meest uiteenlopende onderwer pen: van dagelijkse belevenissen in en rond De Koog tot herinneringen aan de tijd dat ze in Amsterdam en Londen woonde. Hoewel ze zelf opmerkt dat de ene column beter lukt dat de andere, gaat het schrij ven haar gemakkelijk af. Dat is ook te merken aan haar werk, dat bij zonder prettig leest. 'Ik ben geen meeloper', zegt ze, 'maar heb een eigen mening. En kom daar ook duidelijk voor uit.' Dat wordt haar op de seniorensite, 'een soort tijd schrift eigenlijk', doorgaans in dank afgenomen, zo blijkt uit de reacties die de lezers onder haar columns schrijven. Het aantal reacties onder de inmiddels dertig columns op de site beloopt overigens enkele tien tallen, waaruit ook al blijkt dat Kooiman, of Tine Dorothy, een gewaardeerd medewerker is. Goe- denwel trekt maandelijks zo'n 200.000 bezoekers. Onlangs werd op initiatief van de redactie, waarmee Kooiman een goed contact onderhoudt, een twintigtal columns gebundeld in een boekje. Er zijn maar enkele exemplaren van gemaakt, die niet Diverse activiteiten tijden het Festival BODY en Brein van afgelopen weekend. Hier worden de heupen losgegooid onder leiding van een de elf-jarige Luciano, bekend van het programma Move Like Michael Jackson. Het was één van de veertig workshops die gevolgd konden worden. if<* site' of iets dergelijks. Slechts één vraag is voldoende: bent u voor of tegen? Doe dit dan in samenwerking met TOP en andere betrokkenen. En dan liefst schriftelijk, daarmee bereik je ook mensen zonder com puter. Ja echt, zulke mensen bestaan. Een brief wordt beter gelezen dan een e-mail. De uitslag hiervan is dan inderdaad op een democratische manier tot stand gekomen. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Mevrouw Harte, Heerhugowaard. Strijd tegen zwerfvuil In de strijd tegen zwerfvuil wordt bij paal 28 vrijdag 10 augustus de actie Zwervend langs Zee gehouden. Strandbezoekers worden tussen 13.00 en 16.30 uur geïnformeerd over afval op het strand en de gevolgen hiervan. Iedere bezoeker krijgt een afvalzakje om het eigen afval of het afval dat al op het strand ligt in te verzamelen. Wie een vol zakje inlevert, maakt kans op een T-shirt. Daarnaast kan iedereen meedoen aan een leerza me prijsvraag. De hoofdprijs is het boek Plastic Soep van Jesse Goos- sens. Voor de kinderen is er een wedstrijd voor de mooiste strand- vondst en een kleurplaat. Naast de diverse dansactiviteiten waren er ook workshops van vecht sporten in de verschillende tenten die speciaal voor het Festival BODY en Brein waren neergezet. (Fob siehn «,omi Een van de vele acts die werden uitgevoerd tijdens het festival. Hier een groep breakdancers aan het werk op het strand bij paal 17. Op in de handel zijn te krijgen. Wel is er een exemplaar te vinden in de Texelse bibliotheek. Dat op speci aal verzoek van de schrijfster, die veel verzoeken kreeg om haar eigen exemplaar uit te lenen. 'Het staat alleen niet in de Texel-hoek', merkt ze op, 'want daarvoor zijn de onderwerpen toch te algemeen.' Columns van een 55plusser is niet Kooimans eerste boek. Eerder publiceerde zij al Eén stap over de drempel and you speak English already en Playing with verbs. Voor haar werk ontving zij nominaties van Uitgeverij Littera en The Inter national Library of Poetry. Het schrijven voor Goedenwel is een erebaantje, rijk wordt ze er niet van. 'Ik kreeg een computer en uitleg over hoe er mee om te gaan. Want ik ben niet iemand die de hele dag achter de PC zit.' Sinds het ver schijnen van het boekje heeft ze niet stilgezeten, op de site zijn inmiddels weer nieuwe columns verschenen. 'Dat is het mooie van een maandelijkse column', zegt Kooiman, 'het stimuleert me ook om elke keer weer wat te schrij ven.' Pip Barnard Zelfverdediging was één van de workshops die met veel plezier gevolgd werd. Een van de workshops duurde zelfs een uur langer dan gepland, omdat de kinderen die deelnamen geen zin hadden om te stoppen en ook de leraar het geen enkel probleem vond om door te Kees Molenaar uit Oosterend fotografeerde deze zwarte ooievaar in het weiland achter zijn huis. Een zwarte ooievaar wordt niet vaak gesignaleerd op het eiland. De Texelse Courant maakte in 2010 voor het laatst melding van een zwart exemplaar op Texel. NIOZ: Zuidpool had tropisch regenwoud Zo'n vijftig miljoen jaar geleden was er langs de kust van Antarcti ca een tropisch regenwoud, heers te er een subtropische tempera tuur in de zomer en waren de winters vorstvrij. Dat blijkt uit de eerste resultaten van een interna tionaal onderzoek van vijfentwin tig landen waar ook het NIOZ bij was betrokken. De gegevens komen naar voren uit onderzoek naar stukken bodem van vijftig miljoen jaar geleden. Dat onderzoek vond plaats op het NIOZ op 't Horntje. De stukken bodem werden in het voorjaar naar boven gehaald door het boorschip Joides Resolutions waar de huidige NIOZ- directeur Henk Brinkhuis expeditie leider was. Het schip boorde voor de kustlijn van Oost-Antarctica tot een diepte van duizend meter in de hui dige oceaanbodem om sediment van vijftig miljoen jaar geleden naar boven te halen. Met behulp van technieken van Ste fan Schouten en zijn collegae van de afdeling Mariene Organische Bio- GeoChemie werden de bodemmon sters onderzocht. Dat is de afdeling van het NIOZ die eind vorig jaar bij een zesjaarlijks onafhankelijk onder zoek naar de kwaliteit van het NIOZ ('peer review') werd omschreven als een 'parel op de kroon van het wetenschappelijk onderzoek in Euro pa'. Schouten en zijn collegae von den in de bodemmonsters grote concentraties stuifmeelkorrels van (sub)tropische plantensoorten, zoals palmen, de Baobab (Apenbrood- boom) en tropische fruit- en noten bomen. Dat zijn soorten die niet tegen vorst kunnen. Ook fossiele moleculen, afkomstig uit (land)bodembacteriën, werden op het NIOZ onderzocht. Daar kwam eveneens uit dat het op Antarctica vijftig miljoen jaar geleden in de zomer boven de 25 graden Celsius moet zijn geweest. Vijftig miljoen jaar geleden was er sprake van het zogeheten vroeg- Eocene tijdperk dat bekend staat als een 'super-broeikaswereld', omdat er van nature zeer hoge concentra ties broeikasgas C02 in de atmos feer zaten. De klimaatgeschiedenis van Antarctica uit deze tijd was tot nu toe vrijwel onbekend, aangezien de fossiele overblijfselen daarvan bedekt zijn door een immense ijskap. Vol gens het NIOZ was het belangrijk de klimaatgeschiedenis van die tijd beter te leren kennen om vervolgens beter te kunnen begrijpen wat een hoge concentratie koolstofdioxide betekent. Deze eerste Antarctische resultaten zijn volgens het NIOZ in lijn met eerdere bevindingen van een groep onderzoekers die bij eerdere Arctische boringen ook resten van palmbomen uit het vroeg-Eoceen vonden. 'De resultaten laten nu zien dat in die tijd, met C02-concentra- ties die waarschijnlijk vier tot vijf keer zo hoog waren dan nu, inderdaad sprake was van een 'broeikas-Aar de', met subtropische bossen tot aan beide polen. Het biedt inzicht in de dynamiek van een wereld onder invloed van dergelijke condities.' Het onderzoek is deel van het zoge heten Integrated Ocean Drilling Pro gram (IODP) waar 25 landen aan meedoen, waaronder Nederland. Het onderzoek is mede gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) waar het NIOZ onder valt. NWO betaalt het Nederlandse lidmaat schap voor de Europese tak van het IODR waardoor Nederlandse onder zoeksgroepen de kans krijgen deel te nemen aan dergelijke boorexpedi- ties. Expositie in nettenloods Met de zee als thema verzorgen leden van kunstenaarsvereniging Zouttexel.nl zaterdag 11 augustus een expositie in de nettenloods van de visserijcoöperatie op de haven van Oudeschild. De exposi tie is onderdeel van het jaarlijkse Havenvistijn. Er doen eenentwintig kunstenaars mee, acht meer dan vorig jaar. Samen zijn ze verantwoordelijk voor meer dana veertig schilderijen, kera mische en bronzen beelden, objec ten van schapenwol en visserijnetten en andere kunstwerken. De exposi tie is te bezichtigen van 13.00 tot 17.00 uur. De toegang is gratis.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 2012 | | pagina 5