gezellige kroegjes en prima restaurants TEXELSE 6 COURANT Badplaats De Koog, Zomeroverleg: 'Minder overlast en prima sfeer' Vissersweduwen aan het woord in Kaap Skil Jan van Beek zag dorp veranderen DINSDAG 7 AUGUSTUS 2012 gem. Texel De Texelse Courant gaat van dorp tot dorp om te kijken wat zich afspeelt en wat er leeft onder de mensen. Deze keer zijn we neergestreken in De Koog waar we rondlopen op de wekelijkse Braderie. Hoe gaat het in de badplaats nu het hoogseizoen echt begonnen is? Een dag op locatie in De Koog was voor mij niet nieuw. De eerste drie maanden dat ik op het eiland woonde was dat in de badplaats. Ik heb er nog steeds mijn stamkroeg en met zonnig weer bezoek ik het strand bij paal 19,5, eveneens bij De Koog. Ook is het niet de eerste keer dat ik uitgebreid over het dorp schrijf. Toen ik hier een maand werkzaam was schreef ik een kri tisch stuk over De Koog, wat veel reacties opleverde. In dat stuk ver geleek ik de badplaats ondermeer met een spookdorp. Dat dit in de zomermaanden anders is blijkt dinsdag wel op de braderie. Alvo rens je bij de braderie bent moet je de auto ergens zien kwijt te raken. De Koog komt regelmatig in het nieuws, maar moeten de Kogers daar blij mee zijn? Is het niet te vaak negatief? Het is bekend dat negatief nieuws langer blijft han gen, maar hoe ervaren de men sen in de badplaats dit zelf. We legden ze de stelling voor: De Koog komt te vaak negatief in het nieuws. Of het daadwerkelijk zo is, of dat het zo ervaren wordt valt moeilijk te zeggen, maar 80 procent van de ondervraagden is het er mee eens. In totaal legden we de stelling voor aan tachtig personen (toeristen en bewoners). Heel kort door de bocht zeiden 64 mensen dat zij vonden dat er te negatief geschreven werd. Minder geweldsdelicten, minder vernielingen en minder overlast dan voorgaande jaren. Dit zijn de belangrijkste conclusies van het derde zomeroverleg dat 30 juli plaatsvond in dorpshuis De Hof in De Koog. Ook de nieuwe loop route tussen Kogerstrand en de Dorpsstraat lijkt goed te werken. Dit meldt de gemeente. Tijdens het overleg werden de afge lopen twee weken geëvalueerd. Er werd vastgesteld dat het erg rustig is in De Koog, zowel op het gebied van bezoekers als op het gebied van overlast. In de weekenden is het wel druk, maar ook dan is de sfeer prima. In de afgelopen perio de zijn door de politie 13 Processen verbaal uitgedeeld voor onder meer baldadigheid, alcohol drinken op straat en wildplassen. Op een cam ping bij de badplaats is een min derjarige gast aangehouden met forse hoeveelheid softdrugs, hij is samen met zijn vrienden van de camping gestuurd. De politie con- Dit blijkt bijna onmogelijk. De grote parkeerplaats bij de Nikadel is gehalveerd door de aanwezigheid van het circus en door de massaal toegestroomde toeristen levert dit grote drukte op. Nadat ik auto ein delijk geparkeerd had trek ik het centrum in. Het regent, maar dit houdt de toeristen niet tegen. Ik worstel mij door de Dorpsstraat om eerst maar eens te gaan lunchen bij Sjans. Ik bestel de hamburger Roy ale with Cheese en dat blijkt een terechte naam. Het torenhoge bouwwerk wordt geserveerd en ik vraag me af hoe ik dit ga opeten. Hij smaakte trouwens heerlijk. Terwijl ik mijn hamburger eet kijk ik naar de voorbijgangers. De toeris ten lopen met overvolle bood schappentassen richting de Bad- weg, Na de maaltijd is het toch Wel werd door een aantal onder vraagden gemeld dat dit niet puur aan de media lag. Zo was er onlangs veel negatieve aandacht over de hekken. 'Maar daar kan de media niets aan doen. Het was wel belangrijk nieuws en het moet toch gemeld worden', zegt een vrouw die al twintig jaar op het eiland komt. Toch is er ook de kritiek dat er weinig aandacht wordt besteedt aan positieve zaken. 'Als die er al in staan is het bij de Texelaar altijd op een pagina achterin, terwijl onrust altijd de voorpagina haalt.', is de mening van één van de stam gasten van De Jutter. Zestien ondervraagden zijn van mening dat het allemaal wel meevalt. 'Het is niet per definitie het positieve nieuws dat overheerst, maar ook zeker niet het slechte', aldus een 23-jarige bewoner van De Koog. troleerde 25 verkeersdeelnemers op alcohol, twee bestuurders had den teveel alcohol op. Eén persoon werd aangehouden voor de vernie ling van een strandhuisje, vier per sonen hebben een lokaalverbod gekregen voor een bepaald café. De veelbesproken looproute tussen Kogerstrand en de Dorpsstraat lijkt goed te functioneren, afgaande op de aantal klachten van overlast. In het zuidelijke deel van De Koog is er enkel incidenteel sprake van overlast. De geluidsoverlast in het noordelijke deel (de omgeving van de Badweg) is in vergelijking met vorige jaren niet minder geworden. In vergelijking met andere jaren zijn er minder vernielingen. Of dit te maken heeft met het lagere aantal jongeren die dit jaar naar De Koog zijn gekomen of met andere rede nen, kan op dit moment nog niet gezegd worden. De gemeente meldt dat mensen die last hebben van overlast dit kunnen melden via de politie op telefoonnummer 0900 8844. echt tijd om aan het werk te gaan. Eerst maar eens de braderie over lopen. Ik spreek diverse Kogers. De zomer valt nog niet mee en dat merkje in de badplaats. De norma liter drukke maanden mei en juni vielen tegen. Mensen boeken later en blijven korter. 'Maar het is al beter dan de vorige twee zomers', merkt Jan van Beek op, al sinds 1978 woonachtig in De Koog. Een gesprek met diverse mensen in De Koog brengt de bekende proble men aan het licht. Men wacht met smart op starterswoningen, de Aangezien de Texelse Courant op dinsdag in De Koog was gaan we in gesprek met één van de mensen Weduwen: een ode aan de liefde is de naam van een bijzondere expositie, die eerder te zien was op Oerol en zaterdag is geopend in museum Kaap Skil in Oude- schild. Negen vissersvrouwen uit verschil lende Nederlandse kustplaatsen (waaronder Texel) vertellen over het leven dat ze leiden sinds hun man niet meer van zee is terugge komen. Ze gaan in op vragen als 'Wat gebeurt er met de liefde als je man al vijf jaar dood is?' en 'Als je hertrouwt, is de liefde voor je over leden man daar dan tegen bestand?' 'Het ging me erom niet het verdriet te benadrukken, maar de liefde', vertelt fotografe en initi atiefneemster Linette Raven. 'Ik ging daarbij uit van de veronder stelling dat als je met een visser man trouwt het wel echte liefde moet zijn. Dat werd zonder uitzon dering bevestigd door al deze vrouwen.' De weduwen zijn te zien op enor me portretten, die op het binnen terrein van Kaap Skil staan opge steld. Fragmenten van interviews met hen zijn te horen door middel van een geluidsinstallatie, beves tigd op palen, waar bovenop ook de foto's van de omgekomen man nen zijn bevestigd. Het project kwam niet zonder pro blemen tot stand. 'Ik kreeg aan vankelijk heel veel negatieve reac ties', vertelt Raven. 'Wat maak je los?' en 'Dit is een beproeving van God, daar praat je verder niet over' werd haar voor de voeten gewor pen door zowel weduwen als men sen uit hun omgeving. Dat nogal wat vissers uit een orthodox-gere formeerd milieu afkomstig zijn, speelde daarbij een belangrijke rol. invoerroute in De Koog moet ver beterd worden en de meningen over de hekken van camping Kogerstrand zijn sterk verdeeld. De Koog, door sommigen liefko zend De Koog aan Zee genoemd, blijft een apart dorp ten opzichte van de andere dorpen op het eiland. Wonen in de andere dorpen veel Texelaars, De Koog bestaat groten deels uit import. Hiervan wordt het absoluut niet ongezelliger. Waar je vandaan komt maakt in de bad plaats niet uit en de vaste gasten worden door horecapersoneel her die met een kraampje op de brade rie stond. We komen terecht bij Jan van Beek die zijn sieraden ver koopt voor zijn winkel Van Beek Byoux. Van Beek (61) is een bekend gezicht in het dorp waar hij al sinds 1978 woonachtig is en een graag geziene gast in de kroegen. Op de vraag wat De Koog zo'n prachtig dorp maakt antwoordt hij: 'De kroegjes, de restaurantjes en de gezelligheid. En in de winter is het gezellig omdat je de tijd voor elkaar hebt.' Naast zijn winkel is Van Beek actief bij de lokale voetbalvereni ging, waar hij secretaris is. Het afgelopen seizoen was hij ook lei der van het tweede elftal. Doordat hij al lang in De Koog woont heeft hij het dorp zien ver- 'Maar een dominee van Urk zei: je raakt de juiste snaar, ik wil je hel pen. Daar was ik heel blij mee. Hij bracht me in contact met twee weduwen, die meewerkten.' De vrouwen zijn afkomstig uit de hele kuststrook. De jongste is nog maar 29 en sinds drie jaar weduwe, voor sommige ouderen is het al dertig of veertig jaar geleden dat ze bericht kregen dat hun man niet meer van zee zou terugkomen. De gesprekken die ze voerden met interviewster Saskia Buitelaar waren vaak emotioneel en leidden tot zeer persoonlijke ontboezemin gen. 'Ik voelde me heel gelukkig en ineens wordt het van je wegge rukt', horen de bezoekers van de expositie één van de vrouwen zeg- kend en enthousiast begroet. Wat dit jaar wel opvalt is de grote wis seling in personeel. Je komt de barman van de ene kroeg ineens tegen in de bediening van een res taurant. Ook Jan van Beek beves tigt dit: 'Er gaat wel vaker personeel van de ene tent naar de andere, maar dit jaar is het verloop wel erg groot.' Al met al blijft De Koog het dorp dat door velen verguisd wordt en bekend staat om zijn aantrekkings kracht op zuipende jongeren. Maar voor een groter deel is De Koog de anderen. 'Bijna alle gebouwen die er toen stonden zijn nu weg of dus danig verbouwd dat het eigenlijk nieuwe gebouwen zijn. Alleen de kerk en het huisje van vrouw Mosk (huisje naast de kerk) staan er nog.' Ook de braderie is van opzet veranderd. Vroeger was die nog veel drukker, maar toen waren de markten in de andere dorpen er nog niet.' Ondanks de drukte op de braderie valt de zomer tot nu toe niet mee. 'Met name de maanden mei en juni was het rustig in De Koog. Mensen boeken later en blijven minder lang. Maar vind je het gek als het weer ook zo slecht is? Ik heb het vorig jaar wel meegemaakt dat mensen zo ongeveer van de camping gen. Een ander bekent: 'In het begin voelde ik me schuldig als ik lachte.' Raven: 'Heel bijzonder vond ik zelf ook het verhaal van de vrouw die vertelde dat ze het jam mer vond dat ze niet veel vaker tegen haar man had gezegd dat ze van hem hield. Bij Oerol kwamen er daarna een paar mannen naar me toe die zeiden: ik ga het vandaag nog tegen mijn vrouw zeggen. Dat vind ik mooi, zulke reacties.' Over de vormgeving van het pro ject is duidelijk lang en diep nage dacht. Het zijn slechts fragmenten van de interviews die tijdens de expositie te beluisteren zijn, zo'n vijf minuten per persoon. Samen vormen ze echter een fraai geheel. De installatie is zo gevormd dat de uitgaansplek bij uitstek, waar je eerst gezellig een hapje kunt eten in één van de vele eettenten die het dorp rijk is. Ik zelf ga altijd met veel plezier naar de badplaats die jaar lijks twee gezichten heeft. In de winter is er tijd voor elkaar en ont moeten de vaste bewoners elkaar in knusse setting in de kroeg. In de zomer is de plaats bruisend van het toerisme en lopen het horecaper soneel, kroegeigenaren, logiesver- strekkers en andere ondernemers op hun tenen om de drukte de baas te kunnen. gespoeld werden. Dan is de lol er ook wel af. Deze zomer is al wel beter dan die van de afgelopen twee, drie jaar', vertelt hij. Van Beek was eerder actief in de supermarkten in De Koog, eerst nog op de plaats waar nu restau rant Eigeweis zit, later op in de winkel op de plaats van huidige Jumbo. Inmiddels runt hij alweer jaren zijn eigen winkel met siera den en kleding. Hij runt de winkel samen met zijn vrouw Veronice (Vroon) die zich ook enorm inzet voor het dorp. Beiden zijn inmid dels al onderscheiden voor hun verdiensten in het dorpsleven. Naast het echtpaar Van Beek heb ben ze drie dagen in de week een hulp. foto's van de weduwen in groepjes van drie bij elkaar staan. Deze groepjes doen wel wat aan kapel letjes denken, waarbij de positie van de foto van de omgekomen man ook zeer symbolisch is. Bezoekers kunnen de verhalen het beste beluisteren door bij een paal te gaan staan wanneer daar een stem uit klinkt en door te lopen naar de volgende wanneer daar een nieuw fragment begint. Het is uiteraard mogelijk alle verhalen achter elkaar te beluisteren, maar de verslaggever ontdekte al snel dat dit een emotionele ervaring kan zijn. De expositie is nog te zien tot 3 september. Joop Rommets Kunstenaar Linette Raven bekijkt en beluistert haar eigen expositie Weduweneen ode aan de liefde'. Te vaak negatief in het nieuws?

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 2012 | | pagina 6