Richard Kortekaas TM Vastgoed: "5SÏÏÏS maar gaat nog steeds rond' 'Vliegwiel draait langzamer, Joost Coutinho over huizenmarkt: Bank geeft klant stof tot nadenken 'Dit is de nieuwe werkelijkheid' 'Huis geen pakje brood dat je bij de bakker koopt' Jan Duin en Peter Visch: Drukte niet minder 'Creatiever geworden in aanbieden huizen' DINSDAG 7 AUGUSTUS 2012 TEXELSE COURANT lype woning: ho Aantal slaapka Perceelg lype woning: v ntal slaapka Aantal slaapka 'ff" Heemskerckstraat Ijsbaan Dorpsstraat 260 Aantal slaapka Aantal slaapka rerceelgroo 340.700,- y. 345.000,- k.k. 'Mensen willen nog steeds ver huizen, maar de groep is kleiner geworden. Er zijn diverse trein tjes te maken, maar als de loco motief niet rijdt, komt de rest niet in beweging', doelt make laar Richard Kortekaas van TM Vastgoed op die ene transactie die de rest in beweging zet. gekocht en daarna het eigen huis in de verkoop ging, werkt het nu andersom: eerst het eigen huis verkopen en dan een ander huis kopen. Men kiest voor zekerheid. krijgen, maar dat 2013 dramatisch wordt. Het is te hopen dat de poli tiek tot andere inzichten komt. Er ligt nu een meer genuanceerd voorstel om vanaf 2015 de renteaf trek voor iedereen op drie procent te zetten. Het integraal gemaakte plan van marktpartijen (Vereniging Eigen Huis, makelaarsorganisaties, Woonbond en Aedes) voorziet onder andere in een geleidelijke afbouw van de renteaftrek over 30 jaar én tegelijkertijd geheel afschaf fen van de overdrachtsbelasting. Dan verwacht ik dat de markt met een paar jaar weer opkrabbelt.' 'Toen de recessie eind 2008 inzet- Kortekaas somt enkele oorzaken op: 'Mensen kun nen minder lenen de mensen. Hou- merk is dat het realisme terugkeert. Wie ver boven de marktprijs vraagt, is nagenoeg kansloos. De markt is, mede door internet, veel transpa ranter geworden, de koper weet veel meer van de prijzen, kan ver gelijken en heeft meer keus. En stel dat je een koper vindt die een stuk meer biedt dan de taxatiewaarde, dan zegt de bank: de rest mag je zelf financieren. Er zit geen grote bult lucht meer in de prijs.' Ondanks dat de huizenhandel stroever gaat, stelt Kortekaas vast dat het op Texel veel minder dra matisch is dan aan de overkant. 'Hier draait het vliegwiel weliswaar langzamer, maar den ze hun baan nog, wat gaat er te, liep de huizenverkoop op Texel gebeuren met de renteaftrek? Wat nog redelijk door. Tot eind vorig mij zorgen baart zijn de afspraken jaar en vanaf 1 januari van dit jaar i het Lenteakkoord. Door voor nieuwe hypotheken wél de ver plichting tot aflossen op te leggen en voor oude niet, gooi je de markt op slot. Starters hebben het toch al heeft het ook hier hard toegesla gen. Het aantal transacties is een stuk minder, met een kleine ople ving naar 1 juli, omdat de over drachtsbelasting weer omhoog moeilijk, hiermee maak je het voor zou. Minder bezichtigingen en over velen onmogelijk een huis te kopen, het algemeen neemt men een En zonder starters komt de trein vaak niet op gang. Het zou beteke- afwachtende houding in. Wat niet wil zeggen dat we hier de hele dag Huizenmarkt Over de huizenmarkt is veel te doen. Na jaren van stijgende prij zen, is inmiddels sprake van een kentering. Anderen noemen het een correctie. Toenemend aan - bod, dalende prijzen, woningen die lang te koop staan en banken die 'moeilijk doen'. Terwijl som mige aanbieders worden verrast doordat hun huis binnen enkele weken wordt verkocht, terwijl hun nieuwe woning nog lang niet klaar is en ze dus tijdelijk moeten huren. Gerard Timmerman stak zijn licht op bij makelaars en de Rabo bank. {Bron TX Wonen) nen dat we het dit jaar, wanneer de zitten te patiencen. De wil is er wel, nieuwe regels nog niet van toepas sing zijn, nog de nodige drukte het gaat nog steeds rond. Er wordt nog steeds gekocht en mensen zet ten nog te koop.' Naast de bemiddeling in perma nente woningen verzorgen de makelaars hier ook aan- en ver koop van vakantiehuizen. 'Een heel andere markt. In de periode van 2008 tot 2011 is die verkoop zelfs iets toegenomen. Nu zitten we weer op het oude niveau. Veel mensen zien een vakantiehuis als een veilige haven voor hun spaar geld. Opvallend vaak wordt gekocht zonder voorbehoud financiering, wat er op duidt dat mensen er niet maar je kunt pas wat als je een voor naar de bank hoeven.' koper voor je huis hebt. Wat ik wel in ons Eigen Vermogen (EV). We woningen worden verkocht, terwijl 'Uit welk nest is het er één?' Een vraag die ze zichzelf nog niet lang zo geleden bij de Rabobank stelden als zich een Texelse 'starter' meldde voor een hypo- mogen dertig keer ons EV belenen, dus die 230 miljoen kunnen we dertig keer niet uitlenen. En dan is er de nieuwe Gedragscode van de 's Morgens een woning in de ver - koop, 's middags de eerste kijker. Zo kon het gaan, in de hoogtijda - gen van de huizenmarkt. Wie een halve ton teveel vroeg, werd wel WOZ-waarde ook de prijs benadert waarvoor het huis wordt verkocht. er geen kopers zijn. Dan ontdek- ingehaald door de markt Zo is het geven opdrachtgevers tips om het neef op zoek is en een tip geeft. Bi die eerste indruk bepalen mensen wel of ze er een streep door zetten of Een verkoper die had gehoopt op dat het in de Top 5 mag. De presen- tien mille meer, moet zich afvragen tatie is nu van veel groter belang. We of hij het er voor over heeft om nog theek die wat aan de hoge kant Nederlandse Vereniging van Ban- was. De achtergrond kon dan wel eens de doorslag geven. Een ken de betrokkenen dat je aan een scheiding ook een schuld kunt overhouden.' 'In een gesprek geven we de klant al lang niet meer. Huizen kunnen lang te koop staan, het aanbod hoopt zich op en de prijzen zijn gedaald. inschatting die vrijwel altijd goed we voorheen deden, dat kan niet uitpakte. 'Op Texel zijn we ons er meer. Nu bij aankoop maximaal ken. Een financiering van 125 pro- veel stof tot nadenken. We merken cent van de executiewaarde, zoals dat die nu veel meer bereid is daar- 'De tijden zijn veranderd, dit is de verkoopwaardig te maken. Ze vin - den het vaak ook leuk om met die presentatie aan de slag te gaan. En komen ook zelf met ideeën. Met die nieuwe foto in de slaapkamer oogt het beter. En dat die omschrijving in nooit een buil aan gevallen', ver telt Ronald Bleeker, directievoor zitter van Rabobank Noord-Hol land Noord. De tijden zijn veranderd, de regels 106 procent van de marktwaarde en bij oversluiten of verhogen van de hypotheek maximaal 104 pro cent. Die code sluit overigens wel aan bij de huidige markt.' Geestman: 'Daardoor is met name over na te denken. Vaak willen ze nieuwe werkelijkheid', stelt makelaar de etalage moet worden aangepast, zelf ook meer aflossen, bijvoor- Joost Coutinho van beeld omdat ze met hun pensioen Makelaardijk Texel hun huis vrij willen hebben.' Bewerkelijker proces Bleeker: 'De aankoop van een huis Vastgoed vast. 'De huizenmarkt is zóveel anders dan toen. Hadden we toen een is een ijkmoment in het leven. Het stuk of 50 woningen aangescherpt en de huizenmarkt de leencapaciteit voor starters is geen pakje brood dat je bij de in portefeuille, nu wel 250. Het is niet Als je dan in de Top 5 staat, dan een paar jaar te wachten, voor een koper geldt het omgekeerde.' Wat betekent dat voor het werk van de makelaar? 'Er wordt veel meer van de makelaar gevraagd dan voor heen. Het mikt ook nauwer. We ste - ken veel energie in relatiebeheer en bekijken de dossiers kritisch. Elk signaal gaan we mee aan de slag. Het maakt ons werk veel uitdagender en inte - ressanter. We moeten diep gaan om partijen bij elkaar te krijgen. Om met mijn collega Martin Trap te zit in een dip. 'We zien al een jaar afgenomen. In Den Helder, waar je bakker koopt. Je gaat een verbin- dat er meer huizen in de verkoop komen mensen kijken en stappen ze spreken: Als we eerst alvast maar of drie een dalende lijn. In 2011 viel het relatief ding aan komen, dat gebeurt in hetzelfde voor meer tempo. Maar aan de andere kant dan dertig gaat er veel minder af. Wat niet wil aar, dat zeggen dat alles lang te koop staat, moet heel Ook nu is een huis soms binnen zorgvuldig twee weken verkocht. Ook dat is gebeuren. mogelijk. De huizenmarkt is geen Daardoor is exacte wetenschap. Sommige het verstrek- opdrachtgevers kunnen makkelijk voor rond de ton een huis kunt ken van een hypotheek voor ons afwachten, anderen maken zich zor- naar binnen. Kopers hebben nu meer te vergelijken. Eén huis is niet meer de norm. Ik zeg altijd: een ver - een slecht bod hebben. Als de kijker z'n keus heeft gemaakt en het juiste bod is gedaan, volgt de keerd tegeltje is te verwisselen, maar gang naar de geldverstrekker.'ln dat jaar mer - ken we echt dat het minder is', aldus manager financieel advies Cynthia kopen, is dat niet zo'n probleem. Geestman. 'In mei en juni was er Maar wel op Texel, waar de huizen- wel een bewerkelijker proces geworden. We kijken hoe we dit gen als het wat langer te koop staat. Die komen bijvoorbeeld met de een kleine opleving omdat de over- prijzen een stuk hoger zijn. Wat je efficiënter kunnen maken.' Geest- vraag of ze de prijs misschien kriti - drachtsbelasting in juli weer naar steeds vaker ziet is dat de ouders man: 'De regels zijn aangescherpt, scher moeten stellen. zes procent zou gaan en mensen vóór die tijd nog wilden kopen (inmiddels heeft de regering beslo ten dat het toch twee procent blijft). de plek is relevant. Als dit dan echt hét huis is, dan heb je mensen die denken dat de vraagprijzen tegen - woordig krankjorum zijn. Die den - ken: we bieden maar een halve ton minder. Maar ze vergeten dat veel verkopers de nieuwe werkelijkheid onder ogen zien en bereid zijn zich te conformeren aan de markt. Die hebben hun vraagprijs al een stuk opzicht hebben we de tijd nu niet mee. Mensen komen nog wel eens gedesillusioneerd terug: de bank werkt niet mee, horen ze dan. Ban - ken zijn kritischer, natuurlijk ter bescherminging van ons allen. Ook dat hoort bij de nieuwe werkelijk heid.' Toch kan ook die voor verras singen zorgen. 'De laatste maanden bespeur ik een flinke opleving', toont meetekenen voor het deel dat de maar dat betekent niet dat er niets Coutinho doceert: 'Het kopen van laten zakken. Per slot van rekening is hij een lijstje met verkochte wonin - kinderen niet kunnen lenen. Bij deze Generatiehypotheken is het uitgangspunt dat het kind na een veranderd. Als je wilt weten hoever Maar nu is de verkoop weer stil aantal jaren zelf de lasten kan dra- je polsstok reikt, dan kunnen ze je dat bij de bank vertellen. En als wij gevallen.' Bleeker: 'De daling van gen. Dan verdwijnen de ouders het consumentenvertrouwen gaat automatisch uit de overeenkomst. meer kan. Voor wie gewoon z'n een huis begint vaak op zondag met baan houdt, is er niet eens zoveel een rondje. De voortuin en de aan - blik van het huis geven een eerste indruk. Het hoeft niet altijd de koper zelf te zijn wiens aandacht wordt niet aan Texel voorbij. Mensen zijn huiverig geworden, je kunt spreken van een kopersstaking.' Geestman: 'Vijf jaar geleden kochten mensen eerst een ander huis en verkochten daarna hun oude huis. Er werden lustig overbruggingsleningen afge sloten. Nu verkopen mensen eerst hun huis en kopen daarna een ander huis. In de hele regio hebben we nog maar 45 overbruggingsle ningen uitstaan.' Minder scheutig Pensionering Andere tijden, ook op de arbeids markt. Het kon in het verleden gebeuren dat de renteverplichting die iemand aan ging in vergelijking met het inkomen op dat moment aan de hoge kant was. 'De redene ring was dat als een starter voor heen een HBO- of universitaire opleiding had doorlopen, dan klimt hij of zij vanzelf wel naar de goede functie', vertelt Geestman. Zo gaat het niet meer. De gedragscode Aan de ene kant geslonken consu- schrijft voor dat de salarisstrook echt alle gegevens hebben, dan kunnen we het principe binnen twee weken afwikkelen.' getrokken door het bord 'Te Koop'. Het kan ook een familielid of kennis zijn die weet dan zijn schoonzus of de markt de baas. Het 365 dagen per jaar monitoren van de markt is onderdeel van ons vak. Opvallend is dat naarmate de tijd verstrijkt, de taxatiemethode voor de WOZ-waar- de fijnmaziger is geworden en de waarde steeds meer de realiteit benadert. Het gebeurt vaker dat de gen. 'Ik schrok er bijna van, in posi - tieve zin dan.' Navraag bij de notaris leert dat daar van een opleving nog niets is te mer ken. Maar dat is wellicht verklaar - baar doordat het tekenen van de leveringsaktes doorgaans een poos je achter de koopaktes aanlopen. mentenvertrouwen, en aan de andere kant de bank die de regels heeft aangehaald en meer zeker- maatgevend is voor de hoogte van het bedrag dat kan worden geleend. 'Maar dan hebben we het nog niet heden vraagt. Bleeker: 'Er wordt al helemaal goed in beeld, want we snel gezegd: De banken willen kijken nu ook naar het pensioen, niets. Het ligt anders. We hebben Iemand kan een goed salaris heb- veel nieuwe regelgeving over ons heen gekregen. Vanuit Europa bij voorbeeld "Basel 3". Dat schrijft 'Het aantal transacties is minder geworden, maar de drukte zeker niet. We krijgen hier veel mensen die komen informeren. Vroeger bekeek je één woning met een stuk of vijf potentiële kopers, nu misschien wel met 25. Meer werk dus voor dezelfde zaak.' Aan belangstelling geen gebrek in het kantoor van makelaar Jan Duin, die wordt bijgestaan door Peter Visch. Duin ondervond laatst zelf hoeveel drukte dat geeft. 'Toen Peter op vakantie was heb ik de benen poten uit mijn lijf gerend.' Maar het mensen besluiten tot aankoop over procent zullen dalen. Daardoor krijg te gaan.' Visch: Toch zijn de veran - je wel een toeloop van verkopers. deringen ook weer niet zo groot. Je kunt het nog steeds niet voorspel - len.' Duin: 'De verkoop van een huis is vaak een toevalstreffer.s Mor - Die denken laten we nu alvast maar aanbieden. Het is natuurlijk ook zo dat je een scherpe vraagprijs moet hebben als je wilt verkopen, anders gens weet je niet of je 's middags een sta je alleen maar te koop.' huis hebt verkocht.' Duin: 'Probleem is dat er te weinig 'Neem een woning van twee ton die te koop staat naast een koopgarant- woning van dezelfde waarde. Door de korting van 25 procent kost die ineens anderhalve ton. Dan begrijp je wat het effect is op de prijs van de woning van twee ton', maakt hij een Visch: 'Ik ben opgevoed met het idee dalende beweging. Duin over de dat je voor een woning drie tot vier ben, maar een slecht pensioen. En het is meestal de bedoeling dat iemand ook na de pensionering het werkt anders dan voorheen. 'Als we voor dat het eigen vermogen van huis nog kan betalen. Dat zijn ver- toen een advertentie in de Texelse de banken omhoog moet. De kapi- diepingsslagen die (na een verken- Courant hadden staan, dan kon je nend gesprek) vaak in een tweede gesprek aan de orde komen. 'En er is altijd het risico dat iemand werk loos raakt. Als je een jaar of vier geleden ontslag kreeg, had je door gaans weer snel een andere baan. Maar zo werkt het niet altijd meer. En wat als je arbeidsongeschikt wordt, of je partner? Veel pro consumentenvertrouwen is. Dat kon- keer je inkomen kon lenen. Toen taalseisen zorgen voor terughou dende financiering.' De tweede reden waarom de bank minder scheutig is, is de invoer van de bankenbelasting. 'Alle banken moeten samen €600 miljoen beta len omdat de Staat banken over eind heeft gehouden. De Rabo bank heeft de eigen broek opgehouden, maar moet wel €230 miljoen lappen. Dat geld vloeit niet direct na verschijnen bij de telefoon gaan zitten. Zo werkt het nu niet meer. We zijn creatiever geworden in het aanbieden van huizen. Het staat nu bijvoorbeeld allemaal op intemet.'Kopers hebben meer keus dan voorheen. En kiezen is moeilijk. Daar kan een makelaar behulpzaam bij zijn. We kunnen bijvoorbeeld de den we goed merken toen de rege - ring vorig jaar besloot om de over - drachtsbelasting van zes naar twee procent te verlagen. Dat gaf veertien dagen een swung, maar toen werd het nieuws al weer ingehaald door een nieuwe bankcrisis en keerde de oude situatie weer terug. Mensen krijgen via de media zoveel ellende over zich uitgestort. Logisch dat ze denken: laten we maar rustig blijven zitten waar we zitten. Zeker als de werd het vijf tot zes keer en nu zijn we weer terug bij af en is het voor veel starters moeilijk om een hypo - theek af te sluiten.' Duin: 'Ik verkoop al huizen sinds 1968 en ook toen konden mensen geen geld krijgen bij de bank. Lenen is voor starters altijd moeilijk geweest. Daarom vond ik de waardeontwikkeling: 'In de periode van 1997 tot 2007 werden de gul - dens euro's. De huizen werden dus 110 procent duurder. Als ze nu dertig procent zakken is Leiden in last.' Duin zet vraagtekens bij de hoeveel - heid nieuwe woningen die worden gebouwd, zoals Nesland, de Groene plaats en de Welkoop'Wij vragen ons af wie er in die huizen moeten gaan wonen. Jongeren blijven langer thuis wonen en iedereen is al geschei den.' Hij is een warm pleitbezorger voor afschaffing van de huisvestings verordening (waarvoor momenteel een proef loopt). 'Waarom zou je premie A-woningen zo'n mooie voor- mensen van de overkant weren? Ze ziening, het werkte voor starters als een soort inkomenspremie. Een mooie manier om in te stappen. De bleemgevallen ontstaan door echt- marktwaarde van een woning bepa - een grote bank dan ook nog zegt dat koopgarantwoningen van tegen scheidingen. 'Dat moet ineens de len. Het duurt wel langer alvorens de huizenprijzen nog tien tot vijftien woordig verstoren de markt.'Visch: komen niet voor het werk, maar genereren wel werk. We moeten ze juist warm onthalen. We moeten blij zijn met iedere nieuwe Texelaar in deze krimpende markt.'

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 2012 | | pagina 8