bij bisdom Essen AGENDA I Katholieken en protestanten welkom TEXELSE 9 COURANT Cinemca Texel DE BOUW M LADIES NIGHT TAX Kerk of dorpshuis: de vieringen in De Koog gaan gewoon door DINSDAG 7 AUGUSTUS 2012 De Schuilhut, waaraan steevast tientallen toeristen meedoen. Wat zou hen er toe brengen om op een warme zomeravond serieuze reli gieuze onderwerpen aan te snij den? Wolharn denkt het antwoord wel te kennen: 'De gesprekken blijven op Texel. Je spreekt hier met mensen die je thuis niet tegen komt. Dat is toch anders dan je zielenroerselen aan je buurman of collega vertellen. Praten met vreemden is gemakkelijker.' Matthias Reuting, één van de assi stenten van pastor Wolharn, is socioloog en in het dagelijks leven werkzaam als sociaal werker. Hij heeft wel een vermoeden waarom de activiteiten van het bisdom zoveel belangstellenden op de been brengen. 'Je komt hier inte ressante mensen tegen, die een impuls aan je geloof geven. Tij dens een vakantie heb je eindelijk de tijd om je over de vragen des levens te buigen. En veel mensen vinden het gewoon fijn om landge noten te ontmoeten met wie ze in het geloof verbonden zijn.' Wolharn tekent daarbij aan dat iedereen welkom is. 'We vragen de mensen die hier komen niet of ze katholiek zijn. Tijdens een geloofgesprek in De Schuilhut zei laatst iemand: ik geloof dat ik hier de enige protestant ben. Toen klonk het meteen van alle kanten: nee, nee, wij zijn het ook. Dat betekent dat kennelijk iedereen zich welkom bij ons voelt. Dat vind ik fijn. Wij zijn geen concurrenten van elkaar. Ik ben blij als iemand naar de kerk gaat. Ik vind het daarbij niet belangrijk welke kerk dat is.' (Met dank aan Bram Guiljam.) Joop Rommets Woensdag 8 augustus en Zaterdag u. augustus - ïg.oo uur Uitgebreid 4-gangendiner, afgewisseld met een superleuk caba retprogramma, incl. de show €49,50 (evt kindermenu €24,75) Zondag 12 augustus 2012 21.00 uur Iwan Dam met "Cooking for love" (met liefde gekookt) - Cabaret Een meeslepend liefdesverhaal met poëtische teksten en gevoelige liedjes, terwijl Iwan een menu live op het toneel klaarmaakt. Entree c16,00 Diner vooraf mogelijk, reserveren gewenst. Dinsdag 14 augustus - van 17.00 tot 20.00 uur Kindertheater Feestrestaurant theater, pret, spanning en lekker eten. Entree €18,00, atl-in, reserveren gewenst Ook voor lunch en la carte! Bioscoop I Eetcafé I Terras C-%- >1 KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP WOENSDAG 5 SEPTEMBER Premiere net bedrijf dat dromen tot werkelijk brengen. Vbor fobiieksmedewerker Douglas Ouald klinkt deze trip als de perfecte ontsnappen aan het dagelijkse heeft hij een prachtige vrouw. Herinneringen superspion Is net wat hll nodig heeft The Dark Knight Rises epische slot van Chilstopher Nolans Daik Knight trilogie. Het Is acht Jaar geleden banneling Is veranderd. Echter dwingt Sothem City bedreigd Bruce uit zijn zelf opgelegde ballingschap Step Up Mystery Movie (3D) 0©® Drift NL (3D) q 2 2 2 Korting met onze voordeelpas 315555 vvww.taxitexel.nl glas-in-loodramen zijn gerestau reerd', vertelt pastor Bernd Wol harn, die al eenentwintig jaar lang iedere zomer door het bisdom Essen naar Texel wordt uitgezon den. Dat er op de plaats waar vroeger de biechtstoel was nu een bar is, vindt de als progressief bekend staande geestelijke niet zo erg. 'Een bar is eigenlijk een moderne vorm van een biechtstoel. Je kunt er praten over wat je bezighoudt en tot jezelf komen', zegt hij met een glimlach. Plagerig heeft Wolharn de betrok kenen gevraagd hoe het gebouw in het vervolg moet worden genoemd. 'De Hof is het dorps huis. Als de dorpscommissie er een gebouw bij koopt, is dat dan dorpshuis 2? Het is geen kerk meer. Maar iedereen blijft het gewoon over de kerk hebben.' Veel lof heeft de priester voor dorpscommissielid Veronica van Beek. 'Zij denkt steeds met ons mee en is erg behulpzaam.' Erg blij is hij ten slotte met de hulp van de dames Duw en Han Maas, die al sinds het vroegste begin actief bij de Duitse seelsorge betrokken zijn. 'Zij hebben de verandering geaccepteerd, zijn gelukkig geble ven en helpen ons nog waar ze kunnen.' In De Koog worden 's zomers wekelijks drie diensten gehouden. Naast de zon dagochtendvie ring zijn er ker kelijke bijeenkomsten op woensdag en vrijdagavond. Zaterdagavond komen vakantie gangers bijeen in organiserende priester van een risten. Dat gebeurde al sinds de met ons meegedacht hoe we ver- de RK-kerk in De Cocksdorp. Wol- 'rustige' gebeurtenis. Het sue- komst van bisdom Essen naar der konden. Het kruis hangt nog harn: 'Toen ik hier eenentwintig ces van de Touristenseelsorge Texel, voor het eerst in 1968. De op het gebouw, het tabernakel is jaar geleden voor het eerst kwam, Texel is ongekend. kerk werd officieel buiten gebruik er nog, wijwaterbakjes aan twee waren er ook nog vieringen in Den gesteld, maar tot opluchting van kanten, aan de zijkanten staan Hoorn en Den Burg.' Toen de rooms-katholieke paro- vooral veel Duitse vakantiegan- nog oude kerkbanken. Zelfs de Het verplaatsen van de dienst van De Koog naar Den Burg was wat de Texelse RK-parochie betreft een alternatief geweest. De pastor is echter blij dat dit niet nodig is gebleken. 'De Koog is erg belang rijk voor ons.' Dat heeft er volgens hem niet alleen mee te maken dat veel vakantiegangers op Koger- strand kamperen, tevens de plaats waar de caravan van het bisdom staat en die een centrale ontmoe tingsplaats vormt. 'Onze gasten verheugen zich gewoon op de bijeenkomst in De Koog, zeker de mensen die hier al jaren komen. Ze hebben de kerk lief gekregen, ervaren het als thuiskomen, een vorm van traditie. Dat zie je alleen al aan de belangstelling voor het Frühschoppen (een gezamenlijke maaltijd na de zondagochtend dienst, red.). Afgelopen week waren er 140 deelnemers. Ik denk dat als we de dienst naar Den Burg verplaatsen, we veel mensen zouden verliezen.' Ook in Duitsland lopen de ker ken leeg, maar de diensten die het bisdom Essen 's zondags in De Koog verzorgt, trekken wekelijks meer dan 300 bezoe kers. Zo'n 200 zanglustigen komen iedere dinsdagavond op het strandzingen in de duinen van Koger- strand af. En als een ludiek Olympisch spel op een bloed hete donder dagmiddag toch nog 35 deelnemers telt, spreekt de chie Texel vorig jaar de kerk in De gers is er in de praktijk sindsdien Koog van de hand deed, leek er nauwelijks iets veranderd. De even een einde te komen aan een dorpscommissie van De Koog lange traditie. Het gebouw werd al kocht het gebouw en stelde het jaren bijna niet meer gebruikt door direct weer beschikbaar voor ker- de parochianen zelf, maar 's kelijke vieringen. 'We zijn de men- zomers waren er nog altijd weke- sen van de dorpscommissie erg lijks meerdere vieringen voor toe- dankbaar. Ze hebben heel aardig De betrokkenheid blijkt ook uit de manier waarop de diensten tot stand komen. De verantwoorde lijkheid ligt bij een priester, die daarin wordt geassisteerd door de drie andere leden van zijn 'team'. Voor het'strandzingen'verzamelen zich wekelijks zo'n 200 zanglustigen in een duinpan op Kogerstrand. ifoio bisdom Essen) Er zijn iedere zomer drie teams, die elk drie weken achter elkaar actief zijn en dan worden afgelost. De leden zijn over het algemeen beroepsmatig of als vrijwilliger werkzaam voor bisdom Essen. De diensten worden echter voorbe reid door een veelvoud aan mede werkers. Wolharn: 'Ik schat dat van de meer dan driehonderd bezoekers van de dienst van afge lopen week er misschien wel veer tig op de een of andere manier aan hebben meegewerkt. Er wordt veel gezongen en daarbij krijgen we vaak begeleiding van muzikan ten. Ik geloof dat we vorige week wel zeven gitaren en zeven dwars fluiten in de dienst hadden.' Het succes van de Touristenseels orge blijft een opvallend feno meen. Niet alleen de kerkdiensten worden druk bezocht, ook de andere activiteiten van bisdom Essen trekken veel belangstelling. Dat geldt bijvoorbeeld voor het strandzingen, waarbij de deelne mers in een duinpan op Koger strand religieuze maar vooral ook populaire liedjes zingen. Ook wordt samen gefietst en met een garnalenkotter gevaren en zijn er ludieke speurtochten. Bijzonder zijn ook de geloofsgesprekken in

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 2012 | | pagina 9