TEXELSE COURANT Cjroen 7wartsJ~exels in het harL> Visman: 'In 2013 geen extra lastenverhoging' Culinaire activiteit wacht erkenning als cultuurvorm Nieuwe proef windmolen van start in Oudeschild 'De romantiek is er wel af, maar varen blijft fan tastisch', zegt Kees Kalis, al vijftig jaar op de grote vaart. Appeltaart, appelsap, appelbier en zelfs appelzeep jes. De Bonte Belevenis stond in het teken van de appels. ^5=3 In De Koog is vrijdagmiddag de uitbreiding van dorpshuis De Hof officieel in gebruik geno men. Niemand die de naam Schoo draagt hoeft zich te schamen. 'Een Schoo is zo', stak ome Adriaan de duim omhoog. Ondanks de recessie en forse efficiëntie van de organisatie die de bezuinigingen vanuit Den Haag is blik naar buiten heeft en ten dienste wethouder Frans Visman er in staat van haar bewoners'. De geslaagd een sluitende begroting gemeente wil zelfstandig blijven te presenteren. De eerder functioneren, met als doel samen genoemde verhoging van de OZB met de bewoners de regie over ons is geschrapt, het benodigde geld is gevonden door interne bezui nigingen en efficiëntieslagen bij de Geen lastenver zwaring dus voor de Texelaars in 2013. Daarmee geeft het college gehoor aan de opdracht van de raad om te kijken of de benodigde besparing uit interne bezuinigingen kan worden Bezuinigingen vooral intern aangename woon- en leefklimaat in handen te houden. 'Dat is een weg met obstakels. Deze begroting is echter een ferme stap op weg naar een gezonde toe komst van Texel', staat in het pers bericht bij de Begrotingsbrief 2013-2016. Hoe het financiële plaatje van de gemeente er na 2013 uit gaat zien, hangt in grote mate samen met de gehaald. 'We zijn er met de stofkam besluiten die worden genomen tij- doorheen gegaan en daar is wel wat aan blijven hangen', aldus Vis- dens de huidige kabinetsformatie. Volgens Visman is de kans groot man. In een aantal budgetten bleek dat die negatieve gevolgen hebben nog ruimte te zitten, zonder dat dit 'pijn' doet, maar in andere gevallen kunnen de besparingen wel 'zeer' doen. Zoals een verlaging van €120.000,- op het budget voor ver vanging van ambtenaren bij ziekte. voor de rijksbijdragen die gemeen ten ontvangen. Bezuinigingsoperaties van de afge lopen jaren noodzaakten de gemeente maatschappelijke orga nisaties en verenigingen te korten. Daarbij zullen de balie en de vuilop- Nu is dat niet het geval. De bijdrage haaldienst worden ontzien. 'Maar het kan wel tot gevolg hebben dat iemand eens wat langer op zijn vergunning moet wachten.' Uit- voor musea, dorpshuizen, de VW en andere organisaties die een 'prestatiegerichte' subsidie ontvan gen, wordt zelfs verhoogd met 1,75 gangspunt van de ingreep is dat de procent. Deze indexering geldt niet gemeente 'inzet op de kwaliteit en voor verenigingen. Eten als vorm van cultuur. Er is veel voor te zeggen, maar culi naire activiteiten staan niet in de gemeentelijke Cultuurnota. Wat betreft wethouder Eric Hercules komt daar verandering in. Als het college volgend jaar de Cultuur nota tegen het licht houdt, wordt nadrukkelijk nagedacht over een culinaire passage. 'Culinaire activiteiten en slowfood zijn een onlosmakelijk deel van onze cultuur en economie', zei Hercules zaterdag bij de presentatie van het boek Onvergetelijke Groenten, recht voor z'n raap van Annette van Rui tenburg, Ruth de Ruwe en Han de Kroon. De wethouder signaleerde dat op culinair gebied op Texel tal van activiteiten en ontwikkelingen gaande zijn, zoals boeken, work shops, gerechten en evenementen, zoals Texel Culinair. Restaurants geven steeds meer een Texels accent aan hun kaart, onder meer met Texelse producten, waarvan er elk jaar nieuwe bijkomen. Naast het directe economische belang, bij voorbeeld voor het toerisme, is het culinaire aanbod volgens Hercules ook een waardevolle toevoeging aan de Texelse leefomgeving. 'Naast ander cultureel aanbod, zoals de bibliotheek, bioscoop, muziekevenementen en theater, draagt het culinaire aanbod en de verscheidenheid bij aan de aantrek kelijkheid van het eiland. Dat kan een factor zijn voor mensen om zich hier te vestigen. De boodschap van Hercules viel bij vertegenwoordigers van de culinai re sector in goede aarde. Want als culinaire activiteiten in de Cultuur nota worden opgenomen, verruimt dat de mogelijkheid om subsidies te verlenen. Zo zou Slowfood Texel kunnen worden ondersteund bij de ambitie om het eiland in 2015 te benoemen tot Hoofdstad van de Smaak. Bij dit evenement kunnen veel activiteiten, zoals Texel Culi nair, aan elkaar worden gekoppeld. Als de Cultuurnota volgend jaar tegen het licht wordt gehouden, wordt volgens Hercules verder gekeken dan alleen culinair. Bij alle culturele activiteiten zal het belang worden afgewogen, zodat gericht kan worden gesubsidieerd. 1*5921 SNELCODE mP: Voordoolland Garage Dros www.texelseautopagina.nl TEXELS E@COURANT Onze bezorgers verspreiden /andaag met de Texelse Courant de volgende folder(s): Op de kade achter het gebouw van de visserijcoöperatie in Oudeschild wordt met behulp van een kraan van de firma Westerlaken een windmolen overeind gezet. De molen, eigendom van het bedrijf African Cats uit Amstelveen, heeft een masthoogte van veertien meter. Het betreft een proef van een jaar. f°>° a proef. Molens zoals deze kunnen mogelijk een goede bijdrage leve ren aan het opwekken van duur zame energie op het eiland. Door hun relatief geringe hoogte (inclu sief wieken 15,7 meter) zorgen ze voor veel minder landschappelijke verstoring dan grote windmolens. Daardoor kunnen ze vrij gemakke lijk bij boerderijen worden geplaatst. Ze moeten op minimaal 22 meter afstand van de bebouwing staan. De molen in Oudeschild is neerge zet door de firma Westerlaken, met technische hulp van de VEM. Nadat eerdere experimenten met kleine windmolens mislukten doordat de molens (prototypes) defect raakten, is vrijdag op de haven van Oudeschild een nieu we proef van start gegaan. De verwachting is dat deze molen van merk Skystream uit Amerika beter bestand is tegen de Texel se elementen. De molen, waarvan er wereldwijd al duizenden draaien en die al tien tallen jaren in productie is, is geplaatst in opdracht van het bedrijf Afrikan Cats uit Amstelveen, een proef, maar elders heeft dit type molen zich al ruimschoots bewezen. Gideon Goudsmit van African Cats BV heeft er drie bij zijn huis in Amstelveen staan. Ze leve ren jaarlijks elk ruim 4000 kWh. Doordat op Texel aanzienlijk meer wind staat, verwacht hij hier een opbrengst van ruim 6.000 kWh. Dit is vergelijkbaar met wat twee huis houdens gebruiken. Ze draaien met succes in Zeeland en er staan er veel van in Amerika. Ze worden veel gebruik in afgelegen gebie den, die niet op het elektriciteitsnet zijn aangesloten. Ze zijn volgens Goudsmit niet gevoelig voor storin gen, onder meer doordat de pro peller rechtstreeks is gekoppeld aan de generator. De molen, een zogeheten slepende windgenera tor, richt zich automatisch op de wind. Volgens Goudsmit kan dit type molen twintig jaar zonder onderhoud draaien. De gemeente werkt mee aan deze 'Junior masterchef' Xander kookt in Koger Hof Xander van Boven (10) uit De Koog wast gele wortel in de keuken van dorpshuis De Hof. Dit ter voorbe reiding van het diner dat hij zater dagavond een grote schare dorps genoten voorschotelde. Ze konden smullen van chutneysaus met appel, geserveerd met knapperig stokbrood. Daarna als hoofdge recht Texelse risotto met pastinaak en gele wortel en als toetje twee kleuren chocoladepudding. Xan der, die voor de bereiding te rade ging bij Annette van Ruitenburg, is niet de eerste de beste, hij zit bij de beste twaalf van het tv-programma Junior Masterchef op SBS6. Tij dens het diner werd de eerste uit zending op een groot scherm ver toond. Zaterdag 3 november is de eerstvolgende uitzending. VANAF 6 NOVEMBER IS MIJN NIEUWE VAKANTIEADRES EEN LEUKE WITTE BOERDERETTE IN WASHINGTON PC

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 2012 | | pagina 1