TEXELSE COURANT Cjroen 7wartsJ~exels in het harL> ^^■51 5 IMhl mm lü Geen heropening Medische Post in 2013 Stedebouwkundige visie Groeneplaats D/ePelikaan\ I Catering HEMA OPGERICHT 15 SEPTEMBER 1887 - NR. 12730 VRIJDAG 30 NOVEMBER 2012 O De Goede Doe len Sint dook op bij de opening van fietspad Redoute. En had een cadeau voor wethouder Kooiman. n 57 Jaap Duin deed op Groenland mee aan The Polar Circle Mara thon, ook wel de 'koudste mara thon ter wereld' genoemd. Oud-Texelse Marieke Timmer uit Rotterdam drijft een tango- school. Ze blogt over dansen, stad en haar leerlingen. rSaaiasiiiB De Zaak vol Smaak is de nieuwe naam van Topslagerij Maas in Ooste rend. Het assor timent wordt flink verbreed. Getooid met maskers voor het gezicht dansten vijftig medewerkers van KopGroep Bibliotheken en aanverwanten gistermiddag aan boord van de Dokter Wagemaker op het nummer S&M van Rihanna. De spontane dans hoorde bij een film die de openbare bibliotheek opnam voor de cam pagne 'Dat doet de bieb' van de Vereniging van Openbare Bibliotheken. Daarvoor werden op diverse plekken in het land precies om 16.00 uurflashmobs gehouden. De biblio theken in de Noordkop hadden de boot als bijzondere loca tie uitgekozen. Centraal thema was het boek Vijftig Tinten Grijs van E.L. James. 'We willen van het thema grijs afko men', aldus Vivianne Neeteson Lemkes van de bibliotheek in Den Burg, 'en daarvoor hebben we met vijftig mensen gedanst.' Wethouder Erik Hercules deed mee als ambassa deur van de bibliotheek en zat te midden van het dansen speciaal voor de film onverstoorbaar in het boek te lezen. De flashmob, die een paar minuten duurde, trok de nodige belangstelling van andere passagiers. Er kwamen meteen aan alle kanten mobieltjes tevoorschijn om te filmen. Er lie pen ook twee cameramannen rond om alles vast te leggen. De film komt te zijner tijd op internet te staan. Na het dan sen gingen de maskers af en ging iedereen weer op zijn of haar plek zitten alsof er niets gebeurd was. Er komt in 2013 nog geen herope ning van een Medische Post voor toeristen op Texel. Het college heeft de plannen afgeblazen na een haalbaarheidsonderzoek. Volgens wethouder Hennie Huis man (zorg) doemt er een te groot exploitatietekort op. Dat kan vol gens haar oplopen tot €80.000,- wanneer de post twee maanden lang 24 uur per dag geopend zou Verlanglijstje Lieve Sinterklaas, we willen graag verspreid over het strand, Voor het komende jaar zo'n beetje zeven miljoen kuub zand, Voor als bij storm de skuumkoppe uiteenslaan op de kruinen; We willen het fietspad opgeknapt zien in de Eierlandse duinen; We willen hoogwaardig eiwit en veel loofhout voor de deur; Over het parkeervignet willen we nog meer vruchteloos gezeur; Graag drie dikke IJslandse walvis sen, om de gemeentekas te spek ken; En nog wat geld uit het Wadden fonds, om andere tekorten te dek ken; In de politiek willen we geen geru zie zien en ook geen geblunder; En we willen veel jeugd aan 't speulen zien met Ouwe Sunder! Woelmuis zijn. Wanneer de post alleen op werkdagen tussen 8.00 en 18.00 uur open zou zijn, beloopt het tekort naar verwachting tussen de €21.000,- tot €30.000,-, maar het kan ook meer worden volgens wet houder Huisman. Er is onder meer geld nodig voor personeel, huisves ting, afschrijvingen, automatisering, verzekeringen, communicatie en dergelijken. In het begin moet een eenmalige investering van €41.000,- in inventaris worden begroot. De gemeenteraad stelde eerder dit jaar maximaal €15.000,- beschik baar om het exploitatietekort te dek ken. TOP, TESO en de VW zegden elk een garantstelling van €5.000,- toe. Dat zou sowieso ontoereikend zijn geweest voor een 24-uurspost, maar ook voor een post die op werkdagen tien uur open is, wordt het volgens Huisman moeilijk. Dan moeten de garantstellingen in finan ciële bijdragen worden omgezet en dan is het nog de vraag of het finan cieel allemaal voldoende is. Volgens de wethouder gaat een medische post die van 8.00 tot 18.00 uur open is, in tegen de wens van de gemeenteraad. De raad gaf de voorkeur aan 24 uur. Een derge- De gemeente laat de komende maanden een stedenbouwkundi ge visie opstellen voor het bou wen van woningen en commerci ële ruimten op de Groeneplaats in Den Burg. Afgelopen woensdag hield de gemeente een informatie avond voor de mensen die inte resse hebben getoond in een kavel. De avond was volgens een woord voerder van de gemeente bedoeld om ideeën en wensen uit te wisselen en de geïnteresseerden werden door buro De Regie uit Amsterdam geïn formeerd over de mogelijkheden van collectief particulier opdrachtgever schap. Op het moment zijn er circa twintig belangstellenden, vrijwel alle maal Texelaars. De gemeente, die geen projectontwikkelaar wil zijn, hoopt dat zij samenwerkingsverban den aangaan voor de nieuwbouw. Dat moet onder meer de kosten drukken en het bouwproces ordelijk laten verlopen. Eerder dit jaar voerde de gemeente al individuele gesprek ken met de belangstellenden. De gemeente is van plan steden bouwkundig atelier Loos van Vliet in Haarlem de komende maanden een visie te laten ontwikkelen. Daarin wordt rekening gehouden met wen sen van de belangstellenden, de kaders die de gemeenteraad heeft gesteld en zaken die door andere organisaties zijn aangedragen. De woordvoerder beaamt dat er de afgelopen jaren al het nodige voor het centrum van Den Burg op papier is gezet. De stedenbouwkundige visie die nu in het verschiet ligt moet leiden tot verdere detaillering. 'Aandachtspunten zijn bijvoorbeeld de ligging van de gevels ten opzichte van de buitenruimte (de rooilijnen), de goot- en nokhoogtes, hoe om te gaan met de wens voor parkeer voorzieningen bij de appartementen en de ontsluiting van de panden, en aanpassingen aan de inrichting van de pleinen. Uiteindelijk zullen de Vis markt en de Groeneplaats, de Park straat en het park samen met de bebouwing meer zijn dan de som der delen.' De gemeente verwacht de visie begin 2013 te kunnen presenteren. Dan moet voor de belangstellenden duidelijker worden wat er mogelijk is en hoe wensen te realiseren zijn. Het moet ook duidelijkheid verschaffen hoe uitvoering kan worden gegeven aan het raadsbesluit van juli 2011 om 960 vierkante meter aan com merciële ruimte en twaalf apparte menten te ontwikkelen. De raad besloot destijds ook dat er vijf hui zen in het park moeten komen, maar dat hoeft pas helemaal aan het eind van de rit. Volgens de woordvoerder van de gemeente worden die vijf huizen conform de wens van de raad in de nu voorliggende steden bouwkundige visie niet meegeno men. www.depelikaancatering.nl www.depelikaan.nl Tel. 0222 31 72 02 Gollards bij beste verzorgingshuizen De Gollards in Den Burg komt in een landelijk onderzoek naar ver zorgingshuizen als een van de beste in Nederland naar voren. Het weekblad Elsevier en Bureau SiRM vergeleken 1719 verpleeg- en verzorgingshuizen met elkaar. Dat gebeurde op vier punten. Het ver zorgingshuis aan De Zes zit ver boven het gemiddelde als het gaat om de kwaliteit van de zorgverleners en de organisatie van de zorg. Dat laatste betreft onder meer de omgang met zorg- en leefplannen. De kwaliteit van de zorgverleners heeft betrekking op de professionali teit en houding van de medewer kers. De Gollards scoort bovenge middeld wanneer het de kwaliteit van leven in het verzorgingshuis betreft en de veiligheid van de gebo den zorg. Bij dat laatste gaat het over het voorkomen van valpartijen of incidenten met medicijnen. De kwaliteit van leven behelst onder meer maaltijden, schoonmaak, wooncomfort en de wijze waarop de dag wordt ingedeeld. Bij De Gollards werd gisteren ver heugd gereageerd op de publicatie in Elsevier. Het was de tweede keer dat het opinieblad en SiRM, een bureau gespecialiseerd in marktwer king in de zorg, onderzoek deden naar verzorgingshuizen. Dat gebeur de aan de hand van openbare gege vens. De Gollards prijkt in de Elsevier van 1 december in een lijst met tien andere huizen die landelijk het beste scoren ten opzichte van het gemid delde. Verpleeghuis Hollewal in Den Burg scoort gemiddeld in het onder zoek. De organisatie van de zorg is er bovengemiddeld. lijk advies kwam ook bij de huisart sen vandaan, gesteund door de wethouder. Volgens Huisman is het gezien de situatie daarom beter nu te stoppen, zodat er in een vroeg stadium duidelijkheid is. De wethouder benadrukt dat een medische post een toeristische meerwaarde heeft, maar geen medi sche meerwaarde. Toeristen die tij dens de vakantie medische hulp nodig hebben, kunnen die op Texel krijgen. Een medische post zou wel een verbetering betekenen voor de huisartsen die in de zomermaanden extra drukte ondervinden als toeris ten een beroep op hun praktijk doen. Heropening van de Medische Post is niet volledig van de baan. Het col lege is bezig met zorgplanologisch onderzoek op Texel en wil binnen dat onderzoek bekijken of het moge lijk is vanaf 2014 een Medische Post voor toeristen te openen. Texel ken de tot 2004 al een Medische Post in De Koog die in het hoogseizoen 24 uur per dag geopend was. De voor ziening ging dicht nadat zorgverze keraar Univé besloten had niet lan ger voor de kosten op te draaien. VVD bezorgd over gevolgen crisis De Texelse WD-fractie maakt zich zorgen over de gevolgen van de crisis, die nu ook op Texel steeds duidelijker worden. Vorig jaar al verloren mensen in de bouw hun baan en de WD denkt dat het aantal mensen op Texel dat een inkomen (geheel of gedeeltelijk) gaat kwijtraken de komende tijd alleen maar toe zal nemen. Omdat het las tig is de precieze situatie van onze inwoners in beeld te krijgen, wil de www.texelseautopagina.nl WD inzage in het aantal mensen in de bijstand, zodat de ontwikkelingen op de voet kunnen worden gevolgd. Dat blijken er momenteel 111 te zijn. Minder dan in december 2008, toen er 120 Texelaars in de bijstand zaten. Maar meer dan in december 2010 toen de teller op 99 stond. Meer op pagina 5. Nog 18 nachtjes slapen, dan start Itexei Texel FM! u/u/w tCYolfm nl TEXELSE@COLlRANT zondag 2 december geopend van 12.00 -16.00 uur dinsdag 4 december koopavond Onze bezorgers verspreiden /andaag met de Texelse Courant de volgende folder(s): Keukencentrum Texel Kookwinkel - Keukens Kookstudio Folder niet gehad?! Alsnog verkrijgbaar op .txl Bekendmakingen op pagina 12 më ïjEuwS

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 2012 | | pagina 1