ALLERHANDE Van hier en daar en overal ONAFHANKELIJK NIEUWSBLAD VOOR HEILOO HUIS AAN HUIS VERSPREIDING. 4de JAARGANG No. 45 20 MEI 1949 ABONNEMENTSPRIJS: „De vette jaren zijn voorbij me- neer zegt de taxichauffeur, die blij is met een ritje en cim een praatje verlegen zit; „Ik ben van vanochtend 8uur op pad;nou is het drie uur en Ll bent m'n ze- vende klant. Als het op die manier doorgaat, staan we met een jaar weer voor het stempellokaal". Is het werkelijk zo? Gaan we die kant weer uit? Het is eenwel heel erg somber beeld van de toe komst, maar niemand zou met overtuiging kunnen beweren, dat die er anders uitziet. Nu hoede men er zich wel voor om de klaag- zang van deze chauffeur als maat- stat 'te kiezen. Enkele jaren lang is net immers zo geweest, dat e;r met geld werd gesmeten en wie daar vooral van profiteerde wa- ren de taxi bedrijven en de luxe- cafe s en restaurants. Dezelfde bedrijven, die nu steen en 'been kfagen, omdat hun omzetten zo zijn gedaald. Dat is voor deze on- dernemingen allerminst prettig, maar het zou toch onjuist zijn van aeze veranderingen alleen de zwarte kant te zien. Dat we weer zuinig zijn geworden bewijst in de eerste plaats, dat ons geld weer waarde heeft jjekregen en in de tweede plaats dat de goede Ne- derlandse gewoonte om dat geld rpet over de balk te smijten niet in het vergeetboek is geraakt. Wij hebben veel te lang op een te hoge levensstandaard geleefd. Met kon na de bevrijding eenvou- oig niet op. Geen sigaretten? Dan maar „zwart". Vijf gulden per pakje? Vier, drie gulden? Wat zou het? Er is immers geld ver- aiend als water. Geen punten om een nieuwe jas te kopen? Dan koop je de punten zwart. Geen toewijzing voor een auto? Dan maar tweedehands en veel te auur. Wachten op een (.toch voile) tram? Welnee, er waren immers weer taxi s? Zelf eten klaar ma- ken thuis? Ach kom, je kon toch „in de stad" alles "krijgen? Feest- jes, uitgangetjes, fuiven, bioscoop, schouwburgwaarom zouden we er niet heengaan? „Watmoet je anders met je geld doen?" was het motiet. Dat alles is veranderd en zijn we er ongelukkiger onder? Neen. Het moest ook anders, want deze schijnweelde zou ons anders ze- ker de nek hebben gebroken. Nu moet het weer zuinigjes aan ener wordt weer op de dubbeltjes ge- let. Want ook zonder al die luxe is het leven duur genoeg. leduur nog. Wie kan royaal rond komen met zijn inkomen? Vrijwel nie mand. Benijd ook de hoogst gesa- larieerden niet. Wat de belasti]n- gen van hun inkomens aftrekken mag er zijn. „Het gelukkigste ben je'zei ons dezer dagen een eco- nooin van het oude stempel, „als je zo n driehonderd gulden per maand verdiend. Minder kan het niet. Maar meer is ook zo prettig niet. Want je raakt het toch aan de ontvanger kwijt". Wil deze economische structuur- verandering nu ook zeggen, datde zo lang voorspelde en verwachte prijsdaling eindelijk zal doorzet- ten? Laat men wat dat aan gaat zijn verwachtingen niet te hoog gespannen houden. Die prijsdaling kan er alleen dan komen, wan- neer er weer een groter aanbod van goederen'komt dan er vraag is. Dat moge voor ons /and voor somm'ige artikelen gelden, het is toch lang niet zo, dat de wereld verzadigd is. Ook omdat de pro- ductie over de hele linie nog niet weer op peil is. Maar voor be- paalde artikelen zal die prijsdaling Allereerst willen wij het deze week hebben over de (natuurlijk welgemeende) pluirn, welke wij in het vorig nummer van onsblad ontvingen van de zijde van de heer secretaris van DeVrije Haard een classificatie als de grootste zeekastelen in Lloyd's Register, hadden wij heus nooit verwacht. Maar ja, men kan hooit weten. Wij moeten evenwel de scherpzm- nige secretaris enigszins teleur steiien: wij tekenen n.i. niet A een doch, helaas slfechts „a. i. dat wei wat bescheidener van strek- king is. Heer secretaris, laat ons s.v.p. onze bescheidenheid. Keren wij terug naar de dage- lijkse uingen dezer dagen. Het geviel dan, dat wij j.l. Zon- aagmorgen voor ons doen in de vroegte door iNieuw- en Oud- iuinuorp wandelden. Het waser sal; deltige schrijvers noemen dat een serene stilte, maar het gat ons min of meer de indruk van doodsheid. Dat .is natuurlijk eep quaestie van smaak en daar- over valt niet te twisten. Er zijn talloze dorpen l.n onze provincie, irouwens ook elders, welke op Zondagmorgen een tconbeeld van rust zijn, maar die toch een wat andere steer ademen. Daar bei- ert de klok om de bewoners tot de kerkgang op te roepen en dat is het nu zo, wat wij hier nogal- tijd rnissen. Waar blijft toch onze klok? Het is nu 4 jaar na de bevrijding; de gerootde klok is zij het dan heschadigd, terugge- vonden en in de meeste piaatsen van ons land, waar de klok even- eens door de bezetter wegge- sleept was, verheugd men zich weer over slag en galm zoals van ouds. Wij doen een bescheiden vraag: wat schort er toch metde terugkeer van de Heiloose klok? Er worden zelfs al weer nieuwe kerkklokken geleverd; heeft men nog nooit gelegenheid kunnen vin- dqn voor ons? Van luindorp naar het Witte Kerkje is slechts een stapje en het iigt dus voor de hand, dat dewandeling ons daar heen leidde. Als altijd viel ons oog weer op de onvoltooid gebleven ommuring van het oude kerkhof. Weer rees bij ons de v erzuchting: hoe is het mogelijk. We weten wef, dat anderenhet in deze niet met ons eens zijn, maar wij hebben ons altijd ver heugd over deze door het ge- meentebestuur ondernomen po- ging tot verfraaiing van het cen trum onzer gemeente. Het is on ze stellige overtuigiing' dat het kerkhotmuurtje, begroeid met zich gemakkelijk hechtende plan- ten en omgeven door een veelkleu- rige bloemenrand, e'en buitenge- woon aangenaam rustpunt voor 't oog zou hebben geboden, zo zelfs, aat zij, die nu voor het muurtje (geen goed woord over hebben, dan zouaen hebben geapplaudiseerd, voor dit gemeente-initiatief. Doch nu staat daar een onvol tooid bouwwerk, alsof de oorlog ae omgeving van de kerk geteis- tera heeit. Wat zal het eind van dit ailes zijn? Jan weer vragen wij ons at: waardoor is de stop- zetting van het bouwwerk toch veroorzaakt? Men heeft gefluis- tera, dat het „verraden werk'' zou zijn; iemand> die wist, dat het gemeentebestuur geen toestem- ming voor de douw had aange- vraagd, zou hogerhand attent heb ben gemaakt op een dergeiijke eigengereidheid. Of dit werkelijk de waariieid is, weten wij niet, maar indien dat werkelijk netge- vai is geweest, heeft de betrokke- ne de gemeente en speciaal het centrum van het dorp, al een heel slechte dienst bewezen naar ons idee. Door zijn toedoen ligt daar aan nu af een jaar or langereen rulne, welke de omgeving in aan- zien erg schaadt. Maar er is meer: indien het plan van het gemeen tebestuur voliedig zou zijn uitge- voerd, zou er ook nog een voet- pad Langs de kerkhofzijde van de Uaadhuisweg zijn gekomen en dat zou een heel belangrijke verkeers- verbetering hebben opgeleverd in verband met het drukke auto- en autobusverkeer langs de Raad- huisweg zu-'dzijde. Neen, als er inderdaad iemand is geweest die gemeend heeft het gemeente bestuur een hak te moeten zetten door de Wederopbouw op ditei- genmachtig optreden attent te maken, dan kunnen wij niets an ders doen dan hem toevoegen: „i>chaam en word wijs". lnmiddels zit men met het geval en vragen wij ons af: Wat nu? Weer afbreken, dat nooit. Maar ook niet blijven stilzitten. Wij krij gen binnenkort een nieuwe ge- meenteraad en de Minister van Wederopbouw, in hoogste instan ce, zal aan deze Raad niet kun nen verwijten, dat die ^aan ontstane impasse schuld heeft. Welnu, wanneer de nieuwe ge- meentelijke vertegenwoordiging zich nu eens in ondubbelzinnige bewoordingep zou uitspreken voor voortzetting van de bouw en als- dan aan burgemeester en wet- houders zou opdragen, nogmaals een krachtige poging te doen bij Zijne Excellence Mr. In 'tVeld om de vereiste goedkeuring alsnog te verkrijgen, dan zou het ons niet verwonderen, indien zulks succes opleverde. Een eensgezind optreden van 'n Wij maken de adverteerders nu reeds opmerkzaam dat de krant van 27 Mei huis aan huis verspreid zal worden. Dit in verband met de Pinkster- aanbiedingen. Aangezien in die week de He- melvaartsdag valt verzoeken wij een ieder de advertentie voor die courant uiterlijk Dinsdag 24 Mei gereed te hebben. gemeenteraad met woorden, wel ke voor geen tweeerlei uitleg vat- oaar zijn, heeft in meer gevalien tot het gewenste resuitaat geleid. Politiek komt o.i. bij het geval in quaestie niet aan de orde, zodat een eenstemmig besluit van de Raad ten deze van geen enkele kant bezwaar behoeft te ontmoe- ten, terwiji zodanig beslui,t een burgemeester en wethouders een Krachtige ruggesteun zal geven om voor de belangen der gemeente op te komen. Wij zouden een der- geujk initiaCef van de nieuwe Raad het spreekt vanzelf dat in deze zaakBen'W aanvankelijk passiet dienen te zijn als een prachtig begin van de zittingspe- riode beschouwen, een begin, dat ter navolging zal kunnen dienen in het verder verloop van die pe- riode. Indien de a.s. Raad 't zal ver- staan om een tweetal wethouders van de daad geen theoritici, maar practici te verkiezen, man- nen, die zich in ruime mate aan het gemeente-belang kunnen en willen wijden en deze mannen in het volbrengen van hun taak niet alleen steunt, maar hun ook ae richiing voor die taak uitstip- pelt, och, dan kunnen wij, inge- zetenen met vertrouwen de toe- komst tegemoet zien. De nieuwver- kozen raadsleden zullen zich dan hebben te realiseren, dat er geen enkele reden voor hen is, maar passiet af te wachten wat nun door burgemeester en wet- nouaers zal worden aangeboden; het iniCatief kan ook van de raaa uitgaan, al zal het daarbij mogelijk meesial bij het uitspre- Ken van een bepaald verlangen moeten blijven. Maar een derge- lijK uitgesproken verlangen zal n zeer belangrijke hulp voor het col lege van dagelijks bestuur der gemeente vormen en Ieiden tot een samenwerking, welke niet an- aers dan het belang van Heiloo ten goede zal komen. A.I. toch niet ian^g kunnen uitblijven, willen de grossiers niet met hun voorraaen blijven zitten. En komt die prijsdaling, dan is het weer zaak dat zij meteen '•geremd wordt. Maken de prijzen een "te grote smak, dan is auto- matisch het gevolg: sluiting of inkrimping van vele bedrijven en daardoor werkeloosheid. Hoe snel dit proces kan gaan hebben we in de jaren 1929-1938 wel gemerkt. Zij hebben ons ge- leerd, dat lage prijzen bijna au- tomatisch worden gevoigd door lage lonen en iedere econoom weet, dat de leuze „Hoger loon lager prijzen' helaas een utopieis Voor een economische crisis zo als wij die voor de oorlog heb ben gekend, bestaat vooralsnog geen urgent gevaar. En het is te hopen, dat de wereld een herha- ling van die ramp weet te voor- komen. bluit dat in, dat wij nog enige Cjd met hoge prijzen en grote bezuinigingen, ja desnoods met hoge belastingen genoegen moeten nemen om het spook der werkloosheid at te weren, welnu, dan moeten we ons daarbij neer- leggen. Om erger te voorkomen. PLAATSELIJK NIEUWS Zr. MINK CONTRA GEMEENTE HEILOO Woensdag 25 Mei wordt voor Ged. Staten de zaak behandeld inzake het ontslag van Zr. Mink, legen dit ontslag is Zr. Mink in beroep gegaan. Als gemachtigde treedt voor haar op het oud-gemeenteraads- lid van Hej.loo, dhr. W. v.d. Vail br. We geven U in onze krant van volgende week een uitvoerig verslag van de behandeling. HEROPENING DYNAMICO Vorige week Zaterdag heropende ahr. Pantekoek zijn zaak in elec- trische artikelen. U bent zelf in de geiegenheid geweest om deze fraaie winkel te bezichtigen dus daar behoeven we niets van te ver- fellen. Maar wel willen we U er op wijzen, dat wij bij het noemen vandeuitvoerders van deze ver- bouwing verzuimd hebben melding te maken wie de architect was on der wiens ieiding en toezicht djt werk werd verricht. En aangezien dhr. Pantekoek ons juist ver- zekerde, dat hij zo uitermate te- vreden was over het ontwerp en1 de ieiding, mogen wij niet nalaten deze naam nu te noemen. Dit was dhr. J. Rus Jr. Een compliment aan hem is nog wel verdiend. ABONNEERT II OP DIT BLAD Radactie- en Administratiadres Rechte Hondsbosschelaan 22. Telefoon 4190 CK2200) Heiloo Uitgava: drukkerii ..Uitkijkpost" Verschijnt 1 x per week Per drie maanden f 1.80 Per half jaar f 3.50 Per jaar f 7.00 Losse nummers f 0.1 5

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1949 | | pagina 1