RAADSVERGADERING 1 ONA F H A N K EL IJ K NIEUWS BLAD VOOR HEILOO 5de JAARGANG No. 20 2 DECEMBER 1949 ABONNEMENTSPRIJS Voorzitter, Burgem. Kalff, opent de vergadering met een woord van welkom tot de raadsleden (afwe zig dhr. Kraakman) en maakt te vens van de gelegenheid gebruik, dhr. I ïageman namens de raad, alsnog te feliciteren ter gelegen heid van zijn reeds plaatsgevon den 25-jarig huwelijksfeest. Hetzelfde had de burgem. dhr. Kraakman willen doen,1 bij gelegen heid van zijn 30-jarig voorzitter schap van de af d. bouwvakken der KAB. De gebruikelijke notulen, die als steeds, voor de raadsleden ter inzage hebben gelegen, worden goedgekeurd. Bij de ingekomen stukken, was een besluit vanGed. Staten van Nrd. Holland tot vast stelling van de begroting der ge meente en die van het grondbe drijf over het jaar 1947. Een schrijven van mevr. Goed hart-Vermeer uit Arnhem en een schrijven met toelichting van het bestuur der ver. „De Vrije Haard" alhier, op de adressen inzake toe passing der woonruimte-wet, met antwoord van B en W. Dhr. Oli vier was verheugd over het uitge breide antwoord van B en W aan de vereniging „De Vrije Haard en meende, dat dhr. Daan in de vervolge wat voorzichtiger zou zijn na de afstraffing door 't college Ingekomen was voorts een schrij ven mededelende, een koninklijk besluit van 11 October 1949 no. 24, tof vernietiging van het be sluit van Ged.-Staten van N-Holl. van 11 Mei 1949 tof verhoging van het bedrag per leerling voor het gewoon lager onderwijs voer het iaar 1949. Zoals men ziëh zult her inneren, was de raad (meerder heid) tegen dit besluit van Ged. in beroep gegaan. De voorzitter speet het, dat hier geen meer prin cipiëler uitspraak was gedaan, doch dat nu tot vernietiging is be sloten omdat het indertijd gedane verzoek tot verhoging, door het R.K.-schoolbestuur te laat zou zijn ingediend. Dan nog een schrijven van dhr. J. Smit alhier, betreffen de de noodschool aan de Wester- terweg. Dhr. Robert zou dat punt tof een volgende vergadering wij len aanhouden, waar de voorzit ter zich mede kan verenigen. Dhr. Belten vraagt of het juist is, dat dhr. Smit zich reeds eerder tot de raad heeft gewend omtrent de ze affaire. De burgem. ontkent dit 'althans deze weet hier niets vanaf. Tot aanhouding werd hierop be sloten. Punt 4 der agenda, vaststelling begroting der gemeente, van het grondbedrijf en van het fonds ar- mengcederen voor het jaar 1950. Dhr. Belten (kvp) opent de be schouwingen, die aan een derge lijk gebeuren plegen vooraf te gaan In gedachten ling spreker terug naar zijn schooljaren, waar de ver richtingen werden gewaardeerd met een voldoende- of een onvol doende cijfer. Spr. meende, dat bij de gemeentebegroting de ver schillende posten ook met een vol doende of onvoldoende gewaar deerd konden worden. Want, zo vraagt hij, is een sluitende begro ting altijd wel 'n voldoende waard? Spr. bracht dank aan het gehele gem.-personeel van hoog tot laag, voor hun toegewijde arbeid.. Het bouwen van een nieuwe school, voor het O.L.-onderwijs, zomede het bouwen van een tehuis voor ouden van dagen, hadden spre kers instemming, de bouw van een zwembad vond spr. niet zo ur gent en zag hiervoor liever wo ningbouw. Spr. drong er bij het college op aan, vooral toch uit te zien naar cultuurgrond voor hen, die dergelijke gronden moeten mis sen in verband met wegenbouw en bebouwing. De woningbouw vond spr. bevredigend, maar drong vooral aan op het bouwen laten door de woningbouw-verenigingl gen. De woonruimte-verdeling biij- ve steeds onder de volle aandacht, vair het college. Minder tevreden was spr. over het geven van straat namen in plan west, zonder ds™ de raad hierin gekend is. Met het uitspreken van de beste wensen voor het nieuwe raadswerk, be sloot spr. zijn rede. Hierna is het woord aan dhr. Olivier (PvdA). Op gevaar af som# migen onaangenaam te zijn, waar voor spr. bij voorbaat zijn veront schuldiging aan biedt, wil hij een poging wagen om ook nu, naar echt democratisch gebruik de al gemene beschouwing te houden. Onze begroting sluit, zelfs met n overschot of onvoorzien groöt 22.335,28 waarbij komt, d at er ook nog een mëer-öpbrengsf is van de cndernemingsbelasting van f 36000. Spr. brengt gaarne 'n woord van hulde aan de samenstellers van deze begroting voor hun arbeidt*; De schuldenlast van onze MemeM* tie groot f 1.213.364,07 moet /.eer hoog worden gerekend, al is dit dan maar f 121,33 per hoofd. 1 Spr. moet echter steeds weer dek ken aan de enorme staatsschuld van f2493 per hoofd. Nederland is arm, zeer arm en dat is niiet onze schuld geeft spr. toe, mn.r het is toch hier, dat spr. nog own wil wachten met zich erg gelul® g te voelen met onze be©ofèm.* vraagt de aandacht voof' ae jjreét: van f36000 voor oorlogsslachtttf- fers, welke voor 100 procent en de post van f 3000 voor politieke, de- 1 linquenten, welke voor 75 profcent door het rijk wordt vergoed. Deze posten zijn in staat delbe- greting radicaal te wijzigen, vin- neer wij zelf de zaak ter hand' moesten nemen. Ons volk zal dit dienen te beseffen, temeer, omdat binnen afzienbare tijd, die lom uit Amerika niet meer zal bed- a len. Wij zullen met hard welken en scber leven hier door heen moe ten komen. En wie zijn nulkiie „wij". Is dat alleen maar delai- beider, de handarbeider wel fe! verstaan? Ja en neen zegt spr. Ja, omdat de arbeider, de dloc- gewone arbeider en de doodge wone boer het moeten zijn, ïdi ons er weer bovenop moeten brer geil en het zullen doen ook. Kan spr. met deze mensen hier over spreken. Over het sobere h ven spreken is mij onmogelijk. Spr. weet hoe daar geleefd wore en van versoberen kan geen lpre ke zijn Hierbij denkt spreke nog dikwijls aan de woordeli va, prof. Schermerhorn, over hel velt delen van de armoede. Tegen eei sombere achtergrond, zullen wij ons algeheel beleid zien uitgesfip peld. Wanneer wij echter khmer mtlt voorstellen waar geld voor nodig is, of stemmen voor dit soort voorstellen, dan gaat dat niet omdat wij met andermans geld willen smijten, maar dan is het, dat wij het recht nemen, te strijden voor betere levensomstandigheden Wanneer wij vragen om school zwemmen en tandheelkundige ver zorging, dan is dit zo maartgeen gril. Het is een niationaal belang i om financiële schade door brand zoveel mogelijk te beperken. Spr. zou daarom meer brandkranen ge plaatst willen zien. In onze ge meente zijn grote werken gedaan zoals scholenbouw, riolering, weg- verbetering en uitbreidingsplannen Het verheugt spr. dat op deze be groting de bouw van een nieuwe O.L.-School voorkomt, maar blijft toch ook nog denken aan 'n nieuw gymnastieklokaal. Wij moeten in deze wondere tijden ons best doen de dingen groot en vooruit te zien. Wij moeten ons gedragen weten door een ideaal. Er kan gespro ken worden over het stichten van een dorpshuis, over het maken van woonruimte, omdat wij hier de taak hebben en de plicht, de ellende voor ons volk te verlich ten. Hef koloniale"tijdperk wordt afgebroken en zullen de zwarte verlieslijsten niet langer worden. Spr. eindigde zijn algemene be schouwing als volgt. Het zijn de dem. socialisten, die na de bevrij ding in sterke mate mede de ver antwoordelijkheid hebben gedra gen voor t puinruimen waren zij ge schikt en zij hebben dit gedaan om straks te helpen mee te bouwen. Maar laat ons ook in deze raad Uitspreken niet tof elke prijs. Vrij hebben getoond ver te'kun nen gaan en naar veler opvatting soms te ver, maar weet wel, dat ergens de grens scherp getrokken is. Ook wij hebben onze beginse len en deze zijn ons heilig. Wij zullen mee doen, omdat wij onze plicht verstaan, wij willen ook hier woorden van achting en waarde ring voor het college laten horen, maar waar het om onze begin selen gaat, zullen wij geen streep wijken. Hierna is hef woord ,aan dhr. de Vries (PvdA)die zich in libofdzaak bepaald tot de commis sie van sociale zaken. Het ant woord van B en W op de gele verde crifiek bij deinformatieve behandeling der begroting, be vreemd spr. ten zeerste. Enerzijds omdat spr. weef, dat de wethou der die zijn partij in bet college vertegenwoordigd de geleverde critiek onderschrijft. Anderszijds omdat wethouder Schuijt weet of anders beter moest weten dan uit het antwoord van het college blijkt In dit antwoord wordt het voor gesteld of de mindere goede gang van zaken in de commissie aan hun zelf te wijten is. Het mag dan de schijn wekken of B en W ge lijk hebben, volgens spr. is er weinig voor nodig aan te tonen, dat de feiten anders liggen. Aan de commissie is als secretaris toe gevoegd de ambtenaar van soe. zaken. Deze is of moet zijn, de rapporteur van door de commis sie geuite wensen en verlangens. Deze is of moet zijn de man die het contact met het college on derhoudt. Deze ambtenaar is het centrale punt, waar de aanvragen binnen komen en deze aan de commissie moet doorgeven, en juist hier hapert het. De vraag rijst bij spr.: hoe komt dit? Spr. heeft de indruk, dat de amb tenaar, alvorens zich tot de com missie te wenden, zich tot de bur gemeester wendt. Dit is de ver keerde weg, want nu adviseert de ambtenaar niet B en W of de Burgemeester, maar B en W of de burgemeester de ambtenaar. Spr. meent, dat een dienst van soe. zaken, die zo functionneert, een onding is en maakt deze in wezen overbodig. Is dit de bedoeling van B en W; het verbreken van het contact met de armenraad wijst in die richting, dat B en W het rorici uit zegge. Wanneer spreker stemmen beluisterd van mensen, harde werkers, die op alle moge lijke manieren getradht hebben zich te vrijwaren van ziekten en de daaruit voortvloeiende onkos ten, en desondanks toch bij soc. zaken moeten aankloppen en de toch al zware gang naar het ge meentehuis moeten maken, dan treft het spr. pijnlijk, met hoe weinig begrip deze mensen wor den ontvangen en hoe men hier schijnbaar te veel is ingesteld op de methode, hoe kunnen wij hem of haar die om hulp komt zo snel mogelijk afpoeiëren. Eender- (vervolg op pag. 2). De abonnementsprijs OMLAAG an de omstandigheid dat de „Uitkijkpost" huis aan huis bezorgd wordt, maken wij gebruik om een ieder mede te delen, dat met ingang van 1 JANUARI 1950, de abonnementsprijs van ons Heilooër Nieuwsblad „Uitkijkpost" belangrijk verlaagd wordt. Een jaar-abonnement kostte voorheen £7. DIT WORDT NU4.35 Een halfjaar-abonnement kostte voorh. 3.50 DIT WORDT NU2.25 Een kwartaal-abonnement kostte voorh. 1.80 DIT WORDT NUf 1.20 De maand-abonnementen komen nu te vervallen, aangezien we de over tuiging hebben, dat de prijs van f 1.20 per kwartaal voor niemand een bezwaar behoeft te zijn. Teneinde een ieder de gelegenheid te geven zich te abonneren, voor een periode welke hij of zij wenst, wordt in de loop van de maanden November en December door één onzer bij U aan huis antwoord gehaald. Wij komen zowel bij abonné's, alsook bij hen, die tot nu toe geen abonné waren, antwoord ophalen. Het hieronder geplaatste intekenformulier gelieve U tijdig in te vullen en gereed te leggen. Helpt mede de „Uitkijkpost" te maken tot: „DE COURANT VAN HEILOO" INTEKENBILJET Ondergetekende Straat wenst zich te abonneren op de „Uitkijkpost", per kwartaal - per haltjaar per jaar (doorhalen wat niet verlangd wordt) a f Handtekening: Redactie- en Administratiadres Rechte Hondsbosschelaan 22. Telefoon 4190 CK2200) Heiloo Uitgave; drukkerii „Uitkijkpost" Verschijnt 1 x per week Per drie maanden f 1.80 Per half jaar f 3.50 Per jaar f "7.00 Losse nummers f 0.1 5 (Ook in te vullen door hen, die reeds abonné zijn)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1949 | | pagina 1