1 7 oka sa ■y 3 Pantekoek aan de top \l? ONAFHANKELIJK NIEUWSBLAD VOOR HEILOO Fa. Groot J JrfJNTEKOEK, ing. KAPPiE en de weermakers GEMEENTE KOCHT WERK VAN HEECK BLOEMIST-HOVENIERSBEDRIJF GEÏLLUSTREERDE DAMESBLADEN CRSTAVOND KVG AKERSLOOT Vooj>Mps Teloirisie en Radio GESLAAGDE KERSTAVOl VAN DE K.A.V. 1 punt 2 punten 4 punten 2 punten 2 punten 1 punt 1 punt 1 punt 4 punten 1 punt 5 punten 16 punten 1 punt 10 punten nnm at* UITKIJKPOST 17e JAARGANG NUMMER 41 Redaktie- en Administratie-adres: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Heiloo Telefoon 02200-4190 - Giro 140847 Advertenties per mm f 0.14 (Bij contract reduktie) 5 JANUARI 1961 Dit blad verschijnt* iedere donderdag in een oplaag van 5200 exemplaren huis-aan-huis, in de gemeenten Hei loo, Limmen, Egmond-Binnen, Rinne- gom, Egmond a.d. Hoef en Akersloot Advertenties moeten uiterlijk dins dagavond in ons bezit zijn. BOUW VAN GYMNASTIEK LOKALEN, TONEELZAAL ETC. Wethouder Tomson over mogelijkheden Vorige week drukten wij enige ant woorden af gericht aan vragen stel lende raadsleden, aan aanleiding van het beleid van B. en W. in de naaste toekomst. Eén van de belangrijkste antwoorden hielden wij voor onze lezers nog in petto omdat die nogal uitvoerig waren en wij die geheel wilden afdrukken. Daar is nu gele genheid voor. Na de moeilijkheden geschetst te hebben bij realisering van tal van objecten, besprak wethouder Tomson de nodige mogelijkheden ten aanzien van gymnastieklokalen, toneelzaal etc. „Zo verloopt de toewijzing van vo lume voor de bouw van gymnastiek lokalen bijzonder traag" aldus weth. Tomson. „Het valt te betwijfelen of binnenkort volume voor één of beide reeds aangevraagde gymnastiekloka len verkregen zal worden. Met ver traging moet rekening gehouden worden. Getracht zal worden te be nadrukken, dat bouw van twee lo kalen aaneen, mede dienstbaar ge maakt als sporthal, aan de plaatse lijke behoeften op aantrekkelijke wij ze tegemoet gekomen wordt. Wel licht kan in deze richting enige prio riteit worden verdedigd bij het ver strekken van bouwvolume." De wethouder gaat verder met te zeggen: „Hoewel de op deze wijze te stichten sporthal als een afzonderlijk gebouw moet worden beschouwd, ge ven wij er de voorkeur aan, voor zover zulks de exploitatie daarvan betreft, dit gebouw te zien als onder deel van een totaal complex, waarin, eveneens op zichzelf staande, een to neelzaal enige vergader- en exposi tieruimten, zomede café en restau rant en zo mogelijk ook enige hotel ruimte worden opgenomen. Aan de verwezenlijking van deze voor onze gemeente zeer belangrijke objecten is in zoverre gewerkt, dat nagenoeg alle daarbij betrokken percelen eigen dom van de gemeente zijn geworden. Dat naast dit gehele complex het b^staaöde Dorpshuis onmisbare dien sten moet blijven verlenen, is zonder meer duidelijk. Hoewel dit gebouw tezijnertijd weggeruimd moet wor den, achten wij het gewenst deze opstal langer te laten staan." De wethouder verbindt er aan, zoals wij reeds schreven, dat daardoor di verse uitgestelde werken en enige praktische verbeteringen verricht dienen te worden. Overleg met het bestuur van het Dorpshuis zal vol gen en tezijnertijd een voorstel aan de Raad. Burgemeester Ankum antwoordde op een desbetreffende vraag van een raadslid, tot aankoop van kunstwer ken over te gaan, dat in overleg met „Tintoretto" een werk aangekocht zou worden. Tijdens de expositie van deze vereni ging in de u.l.o.-school „Heeck en zijn leerlingen", hebben de wethouders Schuyt en Tomson een keuze gedaan uit de tentoongestelde werken van de heer Heeck, een waterverf-schilderij voorstellende Helyanten. RUIM 300 BEZOEKERS AAN „TINTORETTO" EXPOSITIE De tentoonstelling van „Tintoretto" werd door ongeveer 300 personen be zocht. Donderdag tijdens de rond leiding onder leiding van dhr Heeck waren er bijna 100 belangstellenden, ook velen van elders. De artistiek leider van „Tintoretto" hield een soort openbare les, welke zeer op prijs werd gesteld. Deze amateur teken- en schilders vereniging mag dan ook terugzien op een uitstekende expositie, ter gele genheid van het 15-jarig bestaan. Zevenh Heiloo wenst u hierbij nog een voorspoedig 19; D ROK A UW DROGIST NODIGE AANVULLING OOK DE FOTOCLUB H.A.F. MAG ZEER TEVREDEN ZIJN De fotoclub H.A.F. mag ook tevreden zijn met haar bezoek aan de foto tentoonstelling. Ongeveer 175 perso nen bezochten het Dorpshuis en on geveer 10 leden werden gewonnen. De leiding van deze 1-jarige club ziet met genoegen op deze expositie te rug. Het zal zeker stimulerend wer ken op de prestaties der leden. KOMlTé UITGEBREID Het komité Autotocht voor Bejaar den heeft enige verandering onder gaan. In verband met haar vertrek naar Alkmaar, is mevr. Pannekeet vervangen door mevr. Beemster. In verband met de grotie groei van de gemeente en de daarmee gepaard gaande uitbreiding van 't werk, bij voorbeeld de inzameling die nu een maal onontbeerlijk is, werd de be hoefte gevoeld het komité met één uit te breiden. Men koos mevr. Kem- me-Faber, geen onbekende in het verenigingsleven van Heiloo. De tocht voor 1961 werd ook al be sproken. Het wordt weer een aan trekkelijke en afwisselende verras singstrip. De inzameling vindt plaats van 13-19 maart, maar hier komen we tezijnertijd nog nader op terug. TIJDELIJKE BENOEMING BIJ HET KLEUTERONDERWIJS Zoals wij reeds in ons blad hebben meegedeeld, wordt ingaande januari de openbare kleuterschool uitgebreid met een klas. Deze zal ondergebracht worden in de noodschool in plan Oost aaA het verlengde van de Laan van Zeeman. Als vierde kleuterleidster werd, voor 1 jaar, tijdelijk door B. en W. be noemd mej. C. Bartelomij uit Heiloo. Mej. Bartelomij wordt ingeschakeld in de kleuterschool aan het Slimpad, mevr. S. Kiewit-Snaauw, kleuter leidster aan deze school, zal het 4e klasje in plan Oost onder haar hoede nemen. BRAND MAAKTE TWEE GEZINNEN DAKLOOS Voor hen een slecht begin in 1961 Voor de gezinnen De Graaf en Brink begon het nieuwe jaar slecht. Terwijl zij bij hun ouders het oud in nieuw vierden brandde hun huis, aan de Heerenweg 176, van binnen uit. Omstreeks kwart over één zag één van de zoons van slager Aelbers iets verdachts aan het huis van de fa milies De Graaf en Brink. Hij pro beerde eerst zelf nog handelend op te treden omdat hij dacht dat er per sonen in huis waren. De politie en brandweer werden gewaarschuwd. Onze vrijwillige brandweer was spoe dig ter plaatse, maar zag zich voor een moeilijke taak geplaatst. Men zag wel veel rook, maar kon niet de 'brandhaard ontdekken en niet direkt binnen treden. Via de kelder tastte men het vuur eerst aan; later wer den drie pistolen van de hoge-druk- installatie van de nieuwe brandweer auto ingezet. Drie op de lage-druk- installatie, hield men in petto als de brand zou uitslaan. Na drie kwar tier was men echter de brand mees ter die duizenden guldens aan schade had aangericht. De brand bleek van uit een kast ontstaan te zijn en men veronderstelde éérst kortsluiting. Deskundigen op dit terrein deelden echter mee dat dit niet het geval is geweest. De bewoners vertelden dat zowel (de kachel bene,den- als bovenwoning niet 'meer brandde toen zij waren weggegaan. Om half vijf kon de brandweer in rukken, een troosteloze ruïne van meubilair etc. achterlatende van twee pasgetrouwde echtparen. Een pleister op de wonde is het dat beide families verzekerd waren. Zij vinden tijdelijk onderdak bij hun ouders in Heiloo. lamdse Maatschappij van Landbouw zitting had. Als zodanig heeft/hij een belangrijke bijdrage gelevpTd in de behartiging van de beladen van de Noordh^llandse boerep* en tuinders stand. Voorts wjUH^hij vóorzitter van het Nederlands ^róefbedrijf voor de Slachtpluimveéraelt te Purmerend en plaatsvervangend ^voorzitter van de afdeling /Paardenhck^derij van het LandbopWschap. Daarndast bekleedde talrijke functies op plaatselijk en Regionaal aau. Omdat het een belangrijke beslissing u was, stellen wij er prijs op mee te delen dat bij de stemming over ver hoging van het getal der opcenten op de personele belasting, van 100 op 150, naast de fractie van de P.v.d.A. en de heer Overmeer (K.V.P.) ook de heer J. Bolten, fractievoorzitter van de K.V.P., tegen heeft gestemd. WARM- W A T E R - ZAKKEN PLAATSGENOTEN IN De laatste weken is een aantal da mes uit onze omgeving in de ge- illustreerde damesbladen gekomen. Ina Veen weet wat volhouden is Enige tijd geleden schreven we een artikeltje in onze „Uitkijkpost" over het leven van Ina Veen, van ballet danseres tot toneelspeelster, in het naburige Duitsland. Het is aanleiding geworden voor het damesblad „Eva" ook een artikeltje te wijden aan dit Heiloose meisje, wat weet van vol houden en wel onder de titel: „Ina Veen weet wat volhouden is begeleid door een foto. Bruid van de week In hetzelfde blad in de rubriek als boven genoemd, verschenen Lineke Muller-Majolée en Johann Muller. Een foto waarop het bruidspaar het Heiloose Raadhuis verlaat, geëscor teerd door Doves-turnsters met hoe pels, laat de redaktie erbij schrijven er zijn ringen en trouwringen" Zy gaven elkaar de gouden verlovingsringen In „Rosita" troffen we een zeer uit- 2C3 TURNERS-HUWELIJK Er was zaterdag veel belangstelling^ uit de turnwereld voor het huwelijk tussen mej. Lucienne Roozendaal en de heer L. Brand. Mej. Roozendaal is leidster van de meisjes van de r.-k. gymn. ver. „Klim-op" en van de se nioren dames van Doves. De heer Brand is leider van „Klim-op". De ambtenaar van de burgerlijke stand de heer Knorr voltrok het hu welijk. Dames van Doves vormden op de trap, in het Raadhuis, een ere haag met hun hoepels. Een groot aantal „Klim-op"-meisjes deed het zelfde in de hal. Later tijdens de receptie in „De Rus tende Jager" kwamen Doves-turn sters met een levensgrote pop, in turncostuum, voorzien van allerlei schoonmaakartikelen tot zelfs was knijpers toe. Hier werd gesproken door de heer A. J. Vennik, namens Doves, dhr. C. Bakker, voorzitter van „Klim-op", dhr. W. Veldstra, voor zitter van de Alkmaarse gymn. ver. „De Halter" en dhr. Beets voor S.S.S. te St. Pancras, waarvan de bruide gom tot heden leider was. ONDANKS WAARSCHUWINGEN Ondanks waarschuwingen, o.a. in 't Asta-theater, worden nog steeds rij wielen en bromfietsen onafgesloten neergezet in de buurt van dit thea ter. De politie neemt zo af en toe één van deze vervoersmiddelen mee en dan volgt bij aangifte proces-verbaal. Men zij dus, opnieuw, gewaarschuwd. KANS OP KRIN GKAMPIOEN SCHAP Op 21 en 28 januari zijn er te Nieuwe Niedorp verenigingswedstrijden van de Turnkring Noordhollands Noor derkwartier. De gymn.ver. Doves zal daar vertegenwoordigd zijn met een jongensploeg. Op het ogenblik heeft Doves een flinke ploeg, men zal zich herinneren dat bij de individuele wedstrijden, kortgeleden in Midden- meer, men met flinke resultaten huiswaarts keerde. Eén van hen, Jan Muys, zelfs kampioen werd van ge noemde turnkring. Op het ogenblik wordt extra hard getraind om zo goed mogelijk voor de dag te komen. ELIZABET, ARDEN COSMETI NIEUWJAARSDAG OVERLEDEN Op 1 januari 1961 is>ria een kort stondige zielfhain dé/leeftijd van 60 jaar overleden <%**§er W. van Zadel- hoff te Wieringe^vverfNDe overledene was vanaf d^oprichtinghO.955 voor zitter van/e Gewestelijke Raad voor Noord Holland van het Landbouw- schan/waarin hij namens de Ffol- WIE VANDAAG GEZOND lé, KAN MORGEN 7 HULPBEHOEVEND ZIJN/ Tienduizenden mensen ontvangen jaarlijks bloedtransfusie! Levéns, die bedreigd worden door ongevalof ziek te Iworden in vele gevalleh gered. Dezfe bloedtransfusies worpen voor- afgagaan door een wetenschappelijk onderzoek. Een wetenschappelijk on derzoek kost veel geld. Maar wij heb ben éen waarborg, dat/door middel van dit onderzoek het beste gegeven wordt hetgeen mogelijk is. Het Cen traal Laboratorium van de Bloed transfusiedienst organiseert een gro te nationale loterij iri het tijdvak van 7 januari\tot en me,t 15 februari, van welke opbrengst dé Lijders aan Oog- tuberculosè (Stichting Beerschoten) ook een deel zullen ontvangen. Het gaat *>m eigen zaak Steun aan detee /financiële aktie heeft te betekenen\steun aan eigen zaak. Het jaar 1961 is zojuist begonnen. Wie kan zeggAi of wijzelf het niet zijn of één vart onze dierbaren, die door middel van nodige bloedtrans fusie (s) dit/jaar Vn leven blijven? Controleerbare steun De gift (lpten kosten f 1.en zijn in 5 verschillende \kleuren verkrijg baar bij winkeliers,kenbaar aan de raambiljetten of gièo 510.000 t.n.v. „Van H^rt tot Hart'\ Rotterdam) is controleerbaar, want \voor elke gul den ontvangt men eèn „aandeelbe- wijs". 5005 van die aandeelbewijzen zullen dato 15 februari*, door notaris mr. M. J. Meijer als ©rijsbepalend worden aangewezen. Het prijzenbe- drag; bedraagt f 235.000,-4, De loterij betreft dus een controleerbare col- lek/e. Controleerbaar ook Voor wat betreft aanvraag, inzameling en be- stjéding. at uw HART spreken na het lezen an deze opwekking en wees loarm- lARTig en grootHARTig in de VAN HART TOT HART-aktie! GESLAAGD Onze plaatsgenoot W. ten Cate is vorige week geslaagd voor het kan didaatsexamen Belastingwetenschap pen, te Rotterdam. DeNKerstavond welke voor hetr vrou wengilde werd gehouden was- bijzon der goed bezet. Bijna alle léden wa ren aanwezig, wat de presidente me vrouw Wan Vliet, welke, de avond opende, tzeer op prijs stélde, om op zo'n avonia te komen luiéteren, aller eerst naaAde zangvoprdracht door mej. G. Koomen die op de piano be geleid werd Moor mevr. De Ruiter. Dan kreeg de\ gast van deze avond, mevr. Beuger.Viet woord. Zij sprak over „Maria Boodschap", waarmee zij alle aanwezigen zeer boeide. Na de pauze kon men vragen stellen. Tijdens de pauze Werd er koffie ge schonken en kon meh de lekkernijen welke op de in kerstsfeer gedekte tafel lagen, nuttigen. Na de pauze werden \er wederom enige kerstliederen gezbngen door mej. G. Koomen. Tot slot /vroeg de presidente een ex tra gebedje voor de geestemk advi seur, die ziek was en verzocht alle aanwezigen op te staan om töi be sluit/van deze avond 't „Stille nkcht, Heilige nacht" te zingen. Erkende RadfoXen Televisie-Service van Aostastraat 28 Tel. 2508 De K.A.V. kan op een geklaagde Kerstavond terug zien, welke werd gehokden in het N.K.J.B. gebouw. Bijna \alle leden met hun /geestelijk adviseur waren aanwezig,/ die door de voorzitter hartelijk weakom wer den geheten. De tafel was/in de sfeer van Kerstmis versierd e» zag er ge zellig en Verzorgd uit./Na bekend maken vaA het programma werden allen voorzien van een/heerlijk kopje koffie met g^bak. Oip. in stemming te komen weM het licht uit gedaan en de kaarzem werden aangestoken. Gezongen werdVstiJle Nacht", waar na een tiental kinderen van de leden zingende binnenkwam en een toneel stukje opvoerde, speeld en er vie! dit van te lere zien als een K Jet werd keurig ge- >r de groten nog d niet alleen te g,\maar vooral als het kindje in7 de kkibbe, dankbaar voor alles hem geboden. Het stukje werd besloten met hat zingen van „De Herderfjes", door\ allen gezon gen. De kinderen kregen een wel verdiend applaus en werden met een heerlijk gebakje beloondADe koffie smaakte daarna weer bestVn als in leiding op een Kerstverhaal werd er „Nu zijt; Wellecome" gezongen. Daarna Werd door onze geestelijk ad viseur het Vlaamse stuk voorgelezen „Het Kerstkindje in Vlaanderen". Dat allen hiervan genoten is vo<V de genen die de schrijver Felix Timmer mans, kennen, te begrijpen. Tegen slui/ingstijd werden allen nog ver&st mpf een hartig hapje en een scjïenkje, waarna men voldaan huis waarts keerde. RUILBEURS Gevraagd: Ruilwaarde: Hille-bons Vivo-bons v. Nelle-bons, 10 pt. Captain Grant-plaatjes Full Speed dierenplaatjes Ruilwaarde: Aangeboden: Grote voorraad: Lassie-bons, 8 pt. Molenaars-bons, 4 stuks Nutrix-bons Mekka-bons Kahrel-bons, 1 y2 pt. Kleine hoeveelheid: Niemeijer-bons, 1 pt. Castella-kopjes Sunil-merkjes, 4 stuks Smith-bons, 10 pt. enz. enz. Correspondentie Mevr. E.M.J.-v.d.B. Uw zending t.w. v. 100 punten is onderweg. Mevr. Sw. Het gevraagde is reeds verzonden. Mevr. J.C.K. Voor u is er een pak ketje in aantocht. Zend uw aanvragen, met 25 ets aan postzegels voor correspondentie en retourzending, aan Oom Henk, p.a. „Uitkijkpost" "7vv^ ccii ^CCI ui 1- voerig artikel aan over twee 20-jari- IN KERKLAAN ANDERE BOMEN ÉTe ïonp-p mpneon Uv.aw,M "NT,, ge jonge mensen: Vronie Nuyens uit Limmen en Rudi Bont uit Egmond aan Zee. De redaktie vond dat een verloving ver van huis, tijdens een vakantie aan het Gardameer (Italië) de publiciteit wel waard was. Een tiental foto's completeert het artikel. De bomen in de Kerklaan moesten plaats maken voor anderen. De daar staande Populus Balsemifera waren praktisch allen onherstelbaar aange tast. De dienst van gemeentewerken heeft ze doen rooien en vervangen door paardenkastanjes. 'OONDEB «njQlO-f 42. Nadat de tollende bol over de Middellandse zee was getrokken, vloog het ding over een woestijn. Boven een gloeiende vlakte nam dé wervelstorm in kracht af zodat/de bol weer zoetjes aan omlaag kwam, om tenslotte op een uitstekende rots punt te landen. Hier bleef hij nog een gezellig poosje natoliën tot groot ohgemak van de inzittenden. Toen dit gedraai eindelijk was afgelopen schoof het luik opzij en Kappie en de Maat kropen duizelend naar buiten. Na één stap te hebben gedaan lagen ze alweer omver. Een tijdje bleven ze zo liggen met verdraaide ogen en een groenige kleur. „Hefvi^ me ja wat" zuchtte Kappie toen hij eindelijk weer een beetje bij gekomen wa^ „maar die mallemolen zijn we tenminste uit." „En ik ga er nooit^eer in" mekker de de Maat. „m'n maag, zit in m'n baard. Bah! En ik heb toch altijd een hekel aan draaimolens gehad!" e- »n n, in 2k it- in uil >at pei sen alf ;rk ijd, est ou- eu- )in- ide- tre- :ke- Hij loet ne- nog Wat .icht zag lag t zo oon- l hij Wat niet hun j de Qnt- zijn srtel- gelo- ogen haar ïst er niet .usseri jiska- arden. n. Ze ar het zeker r. Het ig. De en we ïr ook t hem niets. :h ver- er nog .ar na- en be- eg. En idejaar mensen ok niet >en een e men- zolang n jullie n, maar het wel dat hij lachtte weten lat wis- i vrouw self. R. V.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1961 | | pagina 1