DRA ON Panlekoe aan de top ONAFHANKELIJK NIEUWSBLAD VOOR HEILOO KA PP IE en de weermakers V? coiff aas* Voor Philips Telovisie/enXRadio w-wz 17e JAARGANG NUMMER 43 Redaktie- en Administratie-adres: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Heiloo Telefoon 02200-4190 - Giro 140847 Advertenties per mm f 0.14 (Bij contract reduktie) 19 JANUARI 1961 Dit blad verschijnt iedere donderdag in een oplaag van 5200 exemplaren huis-aan-huis, in de gemeenten Hei loo, Limmen, Egmond-Binnen, Rinne- gom, Egmond a.d. Hoef en Akersloot Advertenties moeten uiterlijk dins dagavond in ons bezit zijn. UIT DE NIEUWJAARSREDE VAN WND. BURGEM. ANKUM, TOT HEILOO'S RAAD Mevrouw, Mijne Heren, In deze eerste vergadering van het jaar 1961 wil ik niet afwijken van het bestaande gebruik tot het houden van een nieuwjaarsrede. U begrijpt echter, dat het mij onmogelijk is een op persoonlijke belevenis gefundeerd overzicht van de gebeurtenissen in het afgelopen jaar te geven. Immers ben ik pas sedert 6 december geroe pen het voorzitterschap van uw raad te vervullen. Bovendien zal dit slechts van tijdelijke aard zijn. Voor dit overzicht heb ik dan ook grotendeels een dankbaar gebruik ge maakt van de gegevens, die mij door derden zijn verstrekt. Ik wil beginnen te memoreren, dat mijn aanwezigheid hier een gevolg is~ van de ernstige ziekte van burge meester Kalff. Reeds eerder - gedu rende de maand mei van het vorige jaar - hebt u een waarnemend burge meester gehad in de persoon van de heer Pesman, burgemeester van de gemeente Beemster. Liet het zich aanvankelijk aanzien, dat de heer Kalff weer in staat zou zijn het bur gemeestersambt van deze gemeente te vervullen, u weet dat hij zich thans genoodzaakt heeft gezien zich definitief terug te trekken. Ik meen namens u allen te spreken, wanneer ik van deze plaats de heer Kalff een spoedig algeheel herstel toewens en hem thans reeds dank betuig voor al hetgeen hij in bijna 13 jaar met grote toewijding en met inzet van zijn ge hele persoon en alle krachten voor deze gemeente heeft verricht. Wanneer ik dan overga tot de andere gebeurtenissen in 1960, wil ik in de eerste plaats mijn aandacht schen ken aan de loop der bevolking. De voorspelling van uw voorzitter, ge daan in de nieuwjaarsrede van 1960, ^dat de aanwas uit hoofde van vesti- ging over dat jaar door vermindering van de bouwaktiviteit niet zo groot zou worden als in 1959, is inderdaad bewaarheid. Het aantal inwoners van deze gemeente bedraagt thans 13.508. Aangenomen mag worden, dat de toeneming van het inwonertal in 1961 weer zal stijgen tengevolge van het gereedkomen van de in plan Oost reeds in aanbouw zijnde of nog te bouwen woningen. Toch is Heiloo in het afgelopen jaar niet verstoken geweest van bouw aktiviteit. In totaal kwamen 139 wo ningen gereed, waarvan 29 woning wetwoningen. Waren echter op 1 januari 1960 to taal maar 56 woningen in aanbouw, thans bedraagt dit 252, waarvan 167 in plan Oost, 46 in plan Zuid, 22 in plan West, 14 in plan Centrum II en 3 op andere plaatsen in de gemeente. Helaas heeft de gereleveerde bouw aktiviteit niet geleid tot een noe menswaardige vermindering van het aantal woningzoekenden. Deze ver mindering liep slechts van 216 tot 210. De woningnood is en zal voor lopig ook nog wel een zeer moeilijk probleem blijven. Voor ondersteuning werd in geld en natura uitgekeerd f 68.000,(1959: f 78.000,De verpleging van gees teszieken kostte de gemeente f 75.000 (1959: f 56.000); de verpleging in te huizen en inrichtingen vroeg een be drag van f 74.000 (1959: f 57.000). Het totaal der voor rekening van de gemeente blijvende kosten voor so ciale zorg steeg van f 197.000 in 1959 tot f 221.000 in 1960. Deze stijging is hoofdzakelijk te wijten aan de toe neming van het aantal voor rekening van de geméente verpleegden, het hoger worden van de verpleegprijzen en het vervallen van het provinciaal kleuterschool 240, christelijke kleu terschool 40, openbare lagere scholen 429, r.-k. lagere scholen 885, chr. lagere school 163, r.-k. v.g.l.o.-school voor meisjes 91, openbare u.l.o.-school 257 en r.-k. u.l.o.-school 62. De brandweer was als steeds weer aktief in het afgelopen jaar. Vijftien maal moest worden uitgerukt, waar van 3 keer voor een uitslaande brand In november is de nieuwe nevelspuit- auto in gebruik gesteld. Het korps beschikt nu over 3 lagedrukpompen met een totale capaciteit van 4400 liter per minuut en een hogedruk- pomp met drie stralen. Er is regel matig geoefend en verschillende in structielezingen werden bijgewoond. Al met al kan worden gezegd, dat Heiloo over een goed geoutilleerd en aktief brandweerkorps beschikt, dat uitstekend voor zijn taak is berekend. Hopenlijk zal nog dit jaar een nieu we brandweergarage kunnen worden gebouwd. De sterkte van het korps Rijkspolitie, bedraagt 12 man. In de sinds 1 ok tober 1959 bestaande vakature van groepscommandant werd nog steeds niet voorzien. Het commando wordt op uitstekende wijze waargenomen door de opperwachtmeester D. Pas- ma. In 1960 werden 1248 (1959: 1268) processen-verbaal opgemaakt, waar van 55 (1959: 79) betrekking hadden op gepleegde misdrijven, te weten: 15 zedendelicten, 9 diefstallen, 4 winkeldiefstallen, 4 mishandelingen, 3 verduisteringen en 20 andere mis drijven. Hierbij waren 29 inwoners van Heiloo betrokken. Tegen be stuurders, die onder invloed van al cohol een motorrijtuig bestuurden, werd 9 maal proces-verbaal opge maakt. In 1960 vonden 117 (1959: 113) aanrijdingen plaats, waarvan 1 met dodelijke afloop en 9 met zwaar lichamelijk letsel. In totaal werden 273 (1959: 329) bestuurders van mo torrijtuigen bekeurd wegens overtre ding van de maximum snelheidsbe palingen. Door de voortgaande uitbreiding der gemeente, waardoor weide- en tuin grond een bestemming krijgt voor woningbouw enz., wordt het areaal van het agrarisch gedeelte in onze gemeente steeds kleiner. Hiertegen over staat een grotere intensiviteit op de land- en tuinbouwbedrijven. KENNEMERSTRAATWEG 420 TELEFOON <550.8 Dit komt o.m. sterk tot uiting Uoor de aanmerkelijke toeneming van glas- kultuur op de tuinbouwbedrijven^ Veehouderij en tuinbouw kunnen - ge middeld genomen - op een vrij goed jaar terugzien. Ook de bloembollen teelt heeft in 1960 een goede uit komst gegeven. Steeg de omzet van de „Melco" in 1959 met 11%, in 1960 bleef dit be perkt tot 1%. De omzet van de firma „Jaro" steeg pen voor realisering van komplan en uitbreidingsplannen, beschikbaarstel ling van kredieten voor het opmaken van plannen voor de bouw van een tweede wijkgebouw, de uitbreiding van het bestaande, de bouw van een nieuwe u.l.o.-school en de bouw van een nieuwe brandweergarage, be schikbaarstelling van kredieten voor uitbreiding van de algemene begraaf plaats, verbetering van de verlichting der kruispunten van de Kennemer- straatweg en uitbreiding van de ri oolwaterzuiveringsinstallatie en ten slotte de toekenning van een schade loosstelling voor verplaatsing van de bakkerij op de hoek Stationsweg - "Kennemerstraatweg. Een zaak, die bijzonder in uw belang stelling stond, was het streven van de nabuurgemeente Alkmaar tot an nexatie van een deel van onze ge meente. In uw vergadering van 8 april 1960 werd besloten een com missie in bet leven te roepen, die met burgemeester en wethouders deze an nexatieplanhen en de daarmede sa menhangende aangelegenheden be studeren en hen daarin bijstaat. Het is thans niet de tijd op deze aange legenheid verder in te gaan. Aange nomen mag worden, dat hiervoor te zijner tijd ruimschoots gelegenheid zal bestaan. Een zeer belangrijk besluit was de benoeming van de heer A. Brandsma tot directeur van openbare werken. De dienst van openbare werken heeft in het afgelopen jaar weer veel werk moeten verzetten. Het personeel werd met 7 man uitgebreid. Op de bouw terreinen is 50.000 m3 zand uit de grote vijver nabij het Die gespoten. Binnenkort zal het uitbreidingsplan Oost, waaraan zoals bekend Gedepu teerde Staten goedkeuring hebben onthouden, u opnieuw ter vaststel ling worden aangeboden. Een gedeel te van het uitbreidingsplan Centrum II is verwezenlijkt. In totaal werd 11.700 m2 weg en 1500 m2 voetpad in de gemeente verbeterd met inbegrip van het kruispunt Ze- venhuizerlaan—Hógeweg. In plan West zijn door het bouw- en aannemingsbedrijf T. Rozema en Zn wegen geconstruee ei tussen de Van Vladerackenlaan en de Bayershoff- weg. De plannen voor de uitbreiding van de rioolzuiveringsinstallatie ver keren reeds in een vergevorderd sta dium van voorbereiding. Voorts zijn 207 woningen op de open bare riolering aangesloten. Er is een begin gemaakt met de voorbereiding van de algemene begraafplaats. ^Alle belangrijke kruispunten van de ""Kennemerstraatweg werden van na- triumverlichting voorzien. De straat verlichting omvat thans 1005 licht punten, dit is 205 meer dan vorig jaar. De plantsoenen hadden in het afge lopen jaar enigszins te lijden van de grote regenval. Ongeveer 1,5 ha is nieuw ingeplant, het grootste gedeel te in plan Oost. In plan Zuid is nog ongeveer 5500 m2 bouwgrond beschikbaar. Deze is ge reserveerd voor de bouw van huur woningen. In verband met de laatste wijziging van plan Oost is aldaar nog niet uitgegeven 'n hoeveelheid bouw terrein met een oppervlakte van on geveer 35.000 m2. Deze grond is be stemd voor de zogenaamde patio- bouw en flatbouw. Het plan Centrum II is reeds ge deeltelijk ontsloten en in bebouwing. Door verdere ontsluiting zal nog on geveer 17.000 m2 bouwterrein be schikbaar komen. In dit plan worden o.a. woningwetwoningen en bejaar denwoningen gebouwd, terwijl aldaar tevens de gereformeerde kerk is ge projecteerd. Het lijkt mij aardig te vermelden, dat het bedrag aan bouwkosten, waarvoor in 1960 bouwvergunning is verleend, bedraagt voor: woningbouw f 6.824.075; overige werken f 873.755. Bouw- en woningtoezicht was hier mee druk bezet. Het eerste gedeelte van de uitbrei ding van het raadhuis kwam gereed. Openbare werken en een aantal af delingen van de secretarie konden hierin worden gehuisvest. Het wach ten is nu op de toestemming tot uit voering van het tweede gedeelte. De bouw van een telefooncentrale aan de Rechte Hondsbosschelaan ver keert in een vergevorderd stadium. Voor het r.-k. verzorgingstehuis voor bejaarden werd na lange tijd van voorbereiding de eerste steen gelegd. Hopenlijk zal dit tehuis nog dit jaar =Ttunnen worden opgeleverd. Hiermede ben ik wel aan het einde gekomen van mijn overzicht over het afgelopen jaar. Het jaar 1961 ligt thans voor ons. In de afgelopen weken bij de behande ling van de begroting 1961 zijn door velen van u wensen en verlangens voor dit jaar tot uitdrukking ge bracht. Burgemeester en wethouders hebben hierop uitvoerig geantwoord en duidelijk naar voren laten komen hoe hun gedachten zijn ten aanzien van het toekomstige beleid in deze gemeente. RLIJK WARM Vele problemen zullen moeten wor den opgelost, vele moeilijkheden over wonnen. De ontwikkeling van de ge meente gaat voort. In het gebied van Noord-Kennemerland neemt Heiloo een geheel eigen plaats in. Heiloo zal haar karakter moeten bewaren. Waakzaamheid tegen iedere aantas ting van dit karakter - ik denk bijv. aan de bestemming van de Boekeler- meer tot woningbouw in het ontwerp streekplan voor Noord-Kennemerland - is geboden. Ik wil mijn blik niet verder in de toekomst laten dwalen. Aangenomen mag worden, dat ik niet geroepen zal zijn nog lange tijd leiding te ge ven aan de bestuurswerkzaamheden dezer gemeente en dat binnen afzien bare tijd een nieuwe burgemeester zijn intrede zal doen. Aan hem zal de taak zijn voort te bouwen op hetgeen reeds tot stand is gebracht. Daarom wil ik thans volstaan de in gezetenen van Heiloo en u als leden van de raad dezer gemeente in alle opzichten een gezegend 1961 toe te wensen. Gaarne vertrouw ik, dat u ook in dit jaar uw krachten en toe wijding wilt schenken tot behartiging van de belangen der gemeente en haar inwoners. aandeel in de verpleegkosten voor "~ÏTïe*: De plannen tot drastische uitbreiding van deze industrie ver keren in een vergevorderd stadium van voorbereiding. De „Germefa-Stanstechniek" toonde eenzelfde vooruitgang als in 1959. Thans zijn 90 personen in dit bedrijf werkzaam. Het is floodzakelijk, dat over twee jaar de beschikking zal zijn verkregen over een nieuwe fa briek. Ook de uitbreiding der werkzaamhe den van de firma „Beka" gaat ge staag door. Er wordt nu gewerkt met 22 man personeel. De firma „Nidrac", die op het Indu strieterrein Oosterzij is gestart met een draad verwerkende industrie, is nu reeds werkzaam met 12 personen. Uit de industriële sector derhalve geen andere dan optimistische ge luiden. Erkende Radio- en Tflevisie-Serfice van Aostaatraat 28 Tel. 2508 GELEGENHEID VOOR SOLLICITEREN GESLOTEN ''j VOOR AMBT VAN BURGEMEESTER VAN HEILOO Zaterdag sloot de periode waarin men kon solliciteren voor het ambt van burgemeester van Heiloo. Via de Staatscourant was de gelegenheid, vanaf 4 januari, geboden. Zoals men weet gaat burgemeester J. Kalff om gezondheidsredenen ons verlaten. Burgemeester Kalff heeft sinds mei 1948 de gemeente geleid, voor die tijd was hij burgemeester van Krommenie. GESLAAGD Op heïNin december gehouden dag examen vahs^e AssperStie voor prak tijkexamens ^ftag^en voor het prak- tijkdiploma^Boekhohdep de heren S. Kaandorpen G. Mooy. ZTj^erden op geleid door Instituut Dompvteet. W PLAATSGENOTEN VOOR DE RADIO Westfriese uitzending over „Houtsnaie" Zaterdagmiddag traden onze plaats genoten Sanna Klaver er. Nico Splin ter op voor de VARA-microfoon. Zij verzorgden een Westfriese uitzending over het oude handwerk, het hout snijden, speciaal heften. Nico Splinter had een vraaggesprek met de heer C. Veeken uit Limmen, een kleinzoon van een heftensnijder uit de 19e eeuw, die zelf nog een be kwaam meubelmaker is en gedegen kennis bezit van de houtsnijkunst. Sanna Klaver droeg „Een arreslee- tocht in 1890" voor. Als geheel een interessante uitzending. OVERDRACHT ZAAK willen de lezers wijzefi op de rtentie in dit nummèr, waarin de heer Zwart, fotograf mededeling doet vanyde overdracht van zijn zaak aan de heer Lambej De heer Zwart, -die zich in Heiloo verdienstelijk \heeft gemaakt, niet alleen in zijn vèk, maar ook op het terrein van, het jeügdwerk, o.a. knut selclub ei/ volksdanSe^i, gaat zich in Alkmaar vestigen. Zijn opvolger, de heer Lèmbeek, gaat na epn algehele verbouwing, de zaak voortzetten als filiaal van e^*j grote Z?fanse fotohandel. Wij wensen beiden veel succes^Qe! GEZONDHEID VAN PASTOOR RUTTEN VOORUITGAANDE Werd vastgesteld dat pastoor Rutten bij het door ons gepubliceerde ver keersongeluk een been brak, kort daarop werd zijn toestand zeer ern stig. Naar wij vernemen is pastoor Rutten nu goed vooruitgaande. psychiatrische inrichtingen. De daling van de kosten van ondersteuning is o.m. een gevolg van het in werking treden van de Algemene Weduwen- en wezenwet en de gestegen uitke ringen A.O.W. De hoge vlottende schuld, waarvan de vorige jaren gewag moest worden gemaakt, is thans zo goed als gecon solideerd. Het onderwijs was in 1960 - in de terminologie van de grondwet uit gedrukt - wederom een voorwerp van de aanhoudende zorg van het ge meentebestuur. In het afgelopen jaar zijn opdrachten verstrekt tot het ont werpen van een nieuwe openbare u.l.o.-school. De bouw zal helaas nog wel enige tijd op zich laten wachten. Binnen enkele maanden zal de uit breiding van de openbare kleuter school met een vierde klas een feit zijn. In september is de nieuwe r.-k. u.l.o.-school aan de Ewislaan ge opend. Met dit alles is thans het aan zienlijk aantal van 6 noodlokalen in gebruik. Het aantal leerlingen van de scholen in deze gemeente bedraagt thans openbare kleuterschool 120, r.-k. TTÜSloT In 1960 werd 15 maal vergaderd. Vele besluiten werden genomen, waarvan ik wil noemen de vaststel ling van bouwvoorschriften voor kampeerhuisjes - waaraan echter door Gedeputeerde Staten goedkeu ring werd onthouden -, de vaststel ling van een verordening exploitatie bouwterreinen, verschillende aanko- 43. Nog een hele poos zaten Kappie en de Maat duizelend op een warme steen bij de bol. Alles draaide hem voor de ogen. Maar toen de wereld rondom hen eindelijk wat tot rust was gekomen er^zij de omgeving be ter konden bekijken, zagen zij dat zij niet meer^alleen waren. „Kappie!" gilde de Maat. „Kijk toch eens! Daar komen grote geitebokken aan en er zitten mannen op die witte jurken dragen! Wat raar! Wat eng!" „Man, wanneer kun je dat gekauwel nu eens nalaten," bromde Kappie, „dat zijn Arabieren op kamelen en verkoop nu geen rare praatjes, want die lui zijn gauw beledigd." De kameelruiters stegen af en kwa men op hen toe. Een rijzige man met een baard als een ontplofte inktzwam kwam voor Kappie staan en keek hem aan met doorborende blik. „Salum Aleikum, o gesnorde witkop" zei hij met Tv zware stem. „Vanwaar komt gij met- .die ijzeren dadel? Spreek klare taal, 'Vgrengo, anders zal ik genoodzaakt zijnSken uw met gezel met het paddengeztotb in de woestijn te stampen."

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1961 | | pagina 1