van Schagen Pantekoek aan de top GEBR. HUIJZER ONAFHANKELIJK NIEUWSBLAD VOOR HEILOO UITNODIGING Zendingswerk in Afrika Voor Philips Televisie en Radio J. J. PANTEKOEK, ing. KAPPIE en de weermakers BIJ HET HEENGAAN VAN BURGEMEESTER J. KALFF VOOR BETER SCHILDERWERK 17e JAARGANG NUMMER 44 Redaktie- en Administratie-adres: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Heiloo Telefoon 02200-4190 - Giro 140847 Advertenties per mm f 0.14 (Bij contract reduktie) 26 JANUARI 1961 Dit blad verschijnt iedere donderdag in een oplaag van 5200 exemplaren huis-aan-huis, in de gemeenten Hei loo, Limmen, Egmond-Binnen, Rinne- gom, Egmond a.d. Hoef en Akersloot Advertenties moeten uiterlijk dins dagavond in ons bezit zijn. WIJZIGING VAN KLASSIFIKATIE voor de heffing der personele belasting Vorige week schreven wij reeds over een voorstel tot wijziging van de klassifikatie van de gemeente Heiloo voor de heffing der personele belas ting. B. en W. hebben nu een uitge werkt voorstel de raad doen toeko men, waarin zij schrijven: „In uw vergadering van 23 december j.l. werd aan ons kollege opgedragen emeritaat. Zijn laatste gemeente was het Friese dorp Hardegarijp. De be doeling is dat ds. de Boer drie dagen per week hier werkzaam zal zijn. In de dienst van a.s. zondag te 10 tijdig met een voorstel te komen tot wijziging van de klassifikatie van de gemeente Heiloo voor de heffing der personele belasting, waarbij bij mon de van uw lid de heer Overmeer werd Optiek FOTO-ARTIKELEN WUIJTS - Foto Foto WUIJTS Heerenweg 151 - Heiloo Optiek tijdig met een voorstel te komen tot wijziging van de klassifikatie van de gemeente Heiloo voor de heffing der personele belasting, waarbij bij mon de van uw lid de heer Overmeer werd bepleit een overgang van de 7e naar de 5e klasse. Krachtens de thans geldende veror dening, vastgesteld bij raadsbesluit van 20 augustus 1930, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 8 oktober 1930 no. 22, luidt de indeling van de gemeente voor personele belasting als volgt a. het gedeelte der gemeente van de grenspaal hoek Kennemerstraat- weg-Regulierslaan in een rechte lijn 25 meter oostwaarts van en vervolgens noordwaarts evenwij dig met de Kennemerstraatweg tot de gemeentegrens in de vierde klasse; b. het overige gedeelte der gemeente in de zevende klasse. De indeling van de gemeente in klas sen berust op artikel 5 van de „Wet op de personele belasting 1950", lui dende 1. Voor de heffing van de belasting worden de gemeenten van het rijk ingedeeld in negen klassen. 2. Bij gemeenteverordening kan wor den bepaald, in welke van de klassen de gemeente wordt ingedeeld. Op de ze verordening zijn de artikelen 270 en 273 der gemeentewet van toepas sing. De verordening is eerst van kracht met ingang van het belastingjaar, dat aanvangt, nadat sedert haar vast stelling vier maanden zijn verlopen. Zij blijft van kracht, totdat zij is vervangen door een andere, die in werking is getreden. 3. De klasse-indeling kan voor ver schillende delen ener gemeente ver schillend zijn. 4. Onze Ministers van Financiën en van Binnenlandse Zaken zijn bevoegd, Gedeputeerde Staten der provincie gehoord, een gemeente voor een of meer belastingjaren geheel of gedeel telijk in te delen in een andere klasse of in andere klassen dan die, waarin zij gerangschikt is, indien zulks ter bevordering van een gelijkmatige klasse-indeling noodzakelijk is. Krachtens het 2e lid van genoemd artikel 5 is de verordening, tot rege ling van de klassifikatie, derhalve aan Koninklijke goedkeuring onder worpen. Wil zij met het eerstkomen de belastingjaar in werking kunnen treden, i.e. per 1 juni 1961, dan is vaststelling vóór 1 februari vereist. Uit een door ons ingesteld onderzoek is gebleken dat de gemeente Alkmaar is ingedeeld in de 3e klasse (met uit zondering van het landelijk gedeelte, t.w. de Omval, Westdijk en Egmon- dermeer, hetwelk in de 7e klasse is geplaatst), de gemeente Bergen in de 5e klasse en de gemeente Castricum in de 6e klasse. Hierbij in aanmerking nemende, dat de gemeente Heiloo ten tijde van de vaststelling van de vigerende veror dening een inwoneraantal had van 4934, tegen een inwoneraantal van 13.508 op 1 januari van dit jaar, ter wijl de gemeente zich meer en meer ontwikkelt als woon- en recreatie gemeente, zijn wij met uw raad van mening, dat een herziening van de klassifikatie voor de personele be lasting gewenst en verantwoord is. Wij stellen u mitsdien voor, het hier voor onder a genoemde gedeelte van de gemeente in te delen in de 3e klasse en het overige gedeelte van de gemeente in de 5e klasse." BIJSTAND IN HET PASTORAAT HERV. GEMEENTE TE HEILOO De uitbreiding van Heiloo stelt ook de Herv. Gemeente voor problemen. Eén ervan is ongetwijfeld dit: Hoe kan voorzien worden in de pastorale bearbeiding van deze gemeente? De ene predikant is met het vele ge meentewerk reeds zwaar belast. Van daar dat medewerking bij het huis bezoek door vrijwilligers reeds een verlichting betekende. Maar gelukkig is de kerkeraad der Herv. Gemeente erin geslaagd ook andere hulp aan te trekken. Met ingang van 1 februari zal na melijk voor bijstand in het pastoraat hier werkzaam zijn ds. T. J. de Boer uit Amsterdam. Ds. de Boer is sinds 1 november van het vorige jaar met emeritaat. Zijn laatste gemeente was het Friese dorp Hardegarijp. De be doeling is dat ds. de Boer drie dagen per week hier werkzaam zal zijn. In de dienst van a.s. zondag te 10 uur in de Witte Kerk zal de plaat selijke Herv. predikant ds. L. Doorn, ds. de Boer voorstellen aan de ge meente. Na afloop van de dienst is er gelegenheid in de consistoriekamer persoonlijk even kennis te maken met ds. de Boer. De kerkeraad verheugt zich over de ze benoeming en hoopt dat de arbeid van ds. de Boer zal bijdragen tot een goede functionering van de Hervorm de Gemeente. OUD-PLAATSGENOTE IN OPLEIDING VOOR VERKEERSASSISTENTE Annemarie Rus, welke tot voor kort in Heiloo woonde en nu aan de rand van de Egmondermeer, gaat in oplei ding bij de Amsterdamse politie, als verkeersassistente. Annemarie is bij na 18 jaar en solliciteerde met nog een zestig meisjes voor dit „baantje". Na een examen werd zij met een vier tal meisjes aanvaard. Annemarie kreeg haar opleiding aan de u.l.o.-school in Heiloo en is lid van de afd. handbal van de Foresters. Naast het volgen van de politieschool gaat Annemarie ook al straatdienst verrichten. Na drie jaar zijn er mo gelijkheden om bijvoorbeeld bij de Kinderpolitie te komen waar zij veel interesse voor heeft. GEMEENTEBESTUUR BESLUIT ERE-PENNINGEN TOE TE KENNEN In goud, zilver of brons Burgemeester en wethouders van Heiloo hebben de raad een voorstel doen toekomen, regelende de toeken ning van een ere-penning. Tot voor kort bestond de uitreiking hiervan, in Heiloo, nog niet. B. en W. schrij ven aan de raad het volgende: VASTSTELLING 5e HERZIENING UITBREIDINGSPLAN OOST Bezwaren ingediend De Raad moet A.s. vrijdag vaststellen de 5e herziening van het uitbreidings plan Oost. B. en W. schrijven naar aanleiding van dit voorstel het vol gende „Van 12 oktober 1960 heeft geduren de vier weken voor een ieder ter sekretarie ter inzage gelegen het ont werp tot de 5e herziening van het uitbreidingsplan in onderdelen „Oost II", met bijbehorende bebouwings voorschriften. Dit plan voorziet in de bestemming van de gronden, gelegen in de onmiddellijke nabijheid van de uitmonding van de Dokterslaan en de Nic. Beetsweg-Burenweg op de Kennemerstraatweg. Tegen het plan zijn een tweetal be- W U IJ T S voor uw BRIL zwaarschriften ingediend, t.w. door: De firma L. Spaans en Zonen, brand- stoffenhandel, Nic. Beetsweg 54-58, F. H. van Weelderen, groente- en fruithandel, Nic. Beetsweg 47, W. van Leeuwen, melkhandelaar, Nic. Beetsweg 71 en W. C. Spaan, melk handelaar, Burenweg 7. Hierover hebben wij het advies ge vraagd van de gemeentelijke stede- bouwkundige. Bezwaarschriften en advies zijn voor u bij de stukken ter inzage gelegd. Wij stellen u voor te besluiten de 5e herziening van het uitbreidingsplan Oost uitbreidingsplan-in-onderdelen „Oost II") vast te stellen zoals is aangegeven op de bij de stukken ter inzage gelegde tekening en de daar bij behorende bebouwingsvoorschrif ten en de ingediende bezwaren af te wijzen." BRAND IN BOVENWONING De Heiloose Brandweer werd dins dag gealarmeerd voor een brand op een bovenhuis aan de Stationsweg. Dit deel van het huis wordt bewoond door mej. De J. In de onmiddellijke omgeving van de kachel bleek brand te zijn ont staan. Vorige week was juist in dit bovenhuis een schoorsteenaansluiting gemaakt. Waarschijnlijk door over verhitting is deze brand ontstaan. Door krachtig ingrijpen van de ver loofde van mej. De J. kon verder on heil worden voorkomen. Toen de brandweer arriveerde was de brand praktisch geblust. De schade viel mee Op woensdag 1 februari a.s. zal door de Gemeentelijke Zendings commissie van de Ned. Herv. Kerk te Heiloo een BIJEENKOMST worden gehouden in de Kruiskerk, aan de Maas Geesteranusweg. Aanvang 8 uur. Deze avond staat in het teken van het Spreker op deze bijeenkomst is ds. P. J. Mackaay, sekretaris van de raad voor de zending. Vertoning van kleurendia's met toelichting. Iedereen is hartelijk welkom! „Het komt ons gewenst voor, dat in bepaalde gevallen bij jubilea, pensio nering of anderszins van gemeente wege op speciale wijze uitdrukking kan worden gegeven van dank of waardering ten opzichte van perso nen, die zich jegens deze gemeente bijzonder verdienstelijk hebben ge maakt. Toekenning van een gemeen telijke erepenning, zoals in vele ge meenten reeds geschiedt, achten wij hiervoor zeer geschikt. Wij doen u toekomen het ontwerp voor een verordening, regelende het toekennen van een erepenning der gemeente Heiloo. Zoals u daaruit blijkt, is de mogelijkheid opgegelaten tot toekenning van een erepenning in goud, zilver en brons. Daarnaast wordt van iedere toekenning aante kening gehouden in een daartoe aan te leggen ereboek. Daar de onderscheiding de vorm van een legpenning verkrijgt en deze vorm zich niet leent om op de kle ding te worden gedragen, is de ont- werp-verordening tevens bepaald, dat naast de penning tevens zal worden uitgereikt een draagteken van lint in kleuren der gemeente." BROMFIETSBERIJDER SLIPTE Nu in 't ziekenhuis De 58-jarige bromfietsberijder P. H. Rus uit Alkmaar slipte zondagmor gen met zijn bromfiets ter hoogte van de Katteberg. De man „klapte" te gen het wegdek en kreeg daardoor een gebroken sleutelbeen, een hoofd wonde en een hersenschudding. Hij werd overgebracht naar het Centraal ziekenhuis te Alkmaar. Zoals wij reeds elders schreven is burgemeester J. Kalff eervol ontslag verleend als burgemeester van Hei loo. Dit per 16 januari. Wanneer of ficieel afscheid genomen zal worden is nog niet bekend. Het ontslag is verleend om gezondheidsredenen van de heer Kalff, welke nu 59 jaar is en vanaf 17 mei 1947 de eerste bur ger van onze gemeente was. De heer Kalff begon zijn „loopbaan" als gemeente-sekretaris in 1937 in Overschie. Reeds in 1938 volgde zijn benoeming tot burgemeester van Krommenie. Hij deed dit, met een onderbreking tijdens de oorlog, tot 1947 waarna hij naar Heiloo vertrok. Heiloo had vanaf de bevrijding toen als waarnemend burgemeester dhr. J. Vennik. Er was veel te doen in Heiloo, de gemeente ging, evenals vóór de oorlog als forensenplaats etc. snel groeien. Het bracht tal van pro blemen met zich mee. De heer Kalff had tal van bemoei ingen met grond aan- en verkopen in de diverse uitbreidingsplannen. De gemeente had bij de realisering van de gemaakte plannen veel geld nodig en de laatste jaren was dit slecht te krijgen. Burgemeester Kalff heeft 30 denier zeer elastisch heerlijk warm STRAATWEG 127 HEILOO zich op dit terrein zeer verdienstelijk gemaakt. De industrie, de vestiging ervan, ging hem zeer ter harte, de banden ermee wareri dan ook innig. Zo het enigszins mogelijk was ver leende hij dan ook alle gewenste me dewerking. In een periode dat een dynamische gemeente als Heiloo alle krachten bij moest zetten om bij te blijven, werd burgemeester Kalff twee jaar gele den ziek. Leek de ziekte eerst van tijdelijke aard, later bleek dat het hem verplichtte afscheid te nemen van zijn werk, werk wat hem lief was geworden. PRACHTIG RESULTAAT Initiatief van meisje t.b.v. kerkbouw Allerlei akties worden gehouden om de bouw van een r.-k. kerk mogelijk te maken. De een met meer, de ander met minder succes. Succesvol was in ieder geval het ini tiatief van een paar meisjes die een toneelavond organiseerden in de aula van de stichting. Hier trad op een toneelgroep van het G.E.B. uit Alk maar met „Het meisje met het leeu- wenjong." Het resultaat was dat ongeveer 400 gulden afgedragen kon worden aan bouwpastoor Schmidt. Erkende Radio- en Televisie-Service van Aoatastraat 28 Tel. 2508 MODERNE REKLAME TROK BELANGSTELLING De heer Pantekoek hield show Tal van bedrijven passen zich aan bij de huidige omstandigheden, ook in hun reklame. Een voorbeeld zagen wij donderdag en vrijdag in „De Rus tende Jager" waar de fa. Pantekoek een grote Philips show hield. Naast de expositie van ontelbare elektrische apparaten, waren daar natuurlijk ook de nieuwste radio, televisie en band recorders te zien en te horen. Er waren demonstraties met mixers, welke bij de vele bezoeksters in het middelpunt van de belangstelling stond. Tal van mogelijkheden wer den getoond met dit apparaat. Een quiz werd gehouden welke erg in de smaak viel. Naar aanleiding van een uitvoerig praatje van de demon- stratrice konden de dames in één mi nuut dat weergeven, meermalen met zeer veel succes. Als beloning kreeg men mooie voorwerpen aangeboden. De fa. Pantekoek had voor deze twee demonstratiedagen vrouwenvereni gingen ingeschakeld; dit bleek een goed initiatief geweest te zijn. DATA VERANDERD VAN GESPREKSGROEP De gespreksgroep over „Ondanks een verdeelde wereld" onder leiding van ds. Doorn, komt op andere data bij een dan was aangekondigd. Vastgesteld zijn nu de woensdagen 8, 15 en 22 februari en 1 maart, dus nu iedere week, ten huize van ds. Doorn, v. Doornstraat 24. MOOIE VOORDRACHTAVOND Voor de leden van de Bond van Plat telandsvrouwen droeg Aaf je Top voor „Bloemen voor Ada Harris" van de auteur Paul Gallico. Dit keer waren ook weer wat heren meegekomen. Er was een flinke belangstelling. Met veel aandacht is er geluisterd naar de voordracht van deze be gaafde actrice. „Bloemen voor Ada Harris" beschrijft de belevenissen van een arm werkstertje, dat maar één wens heeft, nog eens in haar leven een prachtige „Dior" te kunnen ko pen. Na twee jaar hard werken ver trekt ze naar Parijs. Aafje Top wist op uitstekende wijze weer te geven hoe het haar vergaat in deze grote stad. Het verhaal kwam tot leven en de kunstenares kreeg dan ook een welverdiend langdurig applaus voor het gebodene. Mevr. Tensen was tevens de tolk van de aanwezigen om dit nog eens te onderstrepen met een hartelijk dank woord. Aan het slot van deze geslaagde avond had de verloting plaats t.b.v. „Het eigen huis" waarvoor de leden prijzen beschikbaar hadden gesteld. Heerenweg 23, Heiloo Telefoon 5193 44. „Spreek, o grengo," zei de aan voerder van de kameelruiters, onge duldig met zijn geweer op de grond stampend. „Bar el Knor is niet ge wend op antwoord te wachten." Het leek Kappie raadzaam om goede vrienden met deze grimmige zwart- baard te blijven. Daarom antwoordde hij beleefd: „Die ijzeren dadel is een weerbol, me neer Bar el Knor. Men kan er het weer mee regelen." „Het weer mee regelen?" herhaalde Bar el Knor verbaasd. „Dit is vreem de taal, o snoeshaan uit het avond land." „Toch is het zo raar niet," hield Kappie vol, „met die bol Hij brak af toen hij bemerkte dat enkele mannen tegen de bol aan het duwen waren. Dit maakte hem toch kwaad. „Hela, uitgedroogde woestijnschollen, blijf met je enterhaken van de bol af!" riep hij verwoed. Maar het was al te laat. De bol kwam op de helling terecht en rolde holderdebolder naar beneden. Door al dit gebonk en ge- stoot veranderde daar binnen blijk baar de stand van enkele hefbomen, die invloed op het weer uitoefenden, want plotseling daalde een mals re genbuitje uit de lucht. „Arambahalla!" riep de Bar el Knor verheugd, „welk een genot! al zeven maal ging de aarde rond de zon en kregen we geen regen! Voorwaar deze bol heeft grote kracht, o sierlijk gesnorde vreemdeling!"

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1961 | | pagina 1