vT r J. J. PANT GEB] HU1JZER W ONAFHANKELIJK NIEUWSBLAD VOOR HEILOO voor BETER schil; 'LATEN KAPPIE en de weermakers icHAP CENTRAAL GENOOT DOET GOED WERK 3ERWERK flee; 1' televisièjen radio 17e JAARGANG NUMMER 46 Redaktie- en Administratie-adres: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Heiloo Telefoon 02200-4190 - Giro 140847 Advertenties per mm f 0.14 (Bij contract reduktie) 9 FEBRUARI 1961 Dit blad verschijnt iedere donderdag in een oplaag van 5200 exemplaren huis-aan-huis, in de gemeenten Hei loo, Limmen, Egmond-Binnen, Rinne- gom, Egmond a.d. Hoef en Akersloot Advertenties moeten uiterlyk dins dagavond in ons bezit zijn. KRANIG REDDER ONDERSCHEIDEN Door het Carnegie Heldenfonds Men zal zich nog herinneren dat op woensdagmiddag 2 november 1960 de 72-jarige heer F. Wiethaar, wonende aan de Westerweg, met gevaar voor eigen leven de 5-jarige Ankie Druy- ven, ook wonende aan deze weg, voor een aankomende trein wegtrok. Het meisje was op de onbewaakte over weg aan de Rechte Hondsbosschelaan blijven steken met haar autoped, tus sen de rails. Een dagblad heeft de aandacht van het Carnegie Heldenfonds gevestigd op deze kranige redding. Het is aanleiding voor dit fonds geworden de heer Wiethaar te belo nen met de bronzen medaille van dit fonds. Vorige week donderdag heeft de wnd. burgemeester de heer L. A. Ankum deze onderscheiding aan dhr. Wiet haar uitgereikt. Het geschiedde bij deze thuis. Ook namens het gemeen tebestuur wenste burgemeester An kum hem geluk met de onderschei ding en sprak hij zijn dank uit voor deze moedige daad. De heer en mevrouw Wiethaar wa ren zichtbaar verrast door de onder scheiding en het bezoek van burge meester Ankum. Hij vertelde: ,,Nog zie ik het beeld van het kind tussen de rails en de aansnellende trein voor mijn ogen. Ik kon niet anders doen dat wat ik gedaan heb." Hij liet er voorts op volgen dat in een soortgelijke om standigheid hij waarschijnlijk A^eer zo zou handelen. FOTO-ARTIKELEN Optiek - WUIJTS - Foto Vijf kinderen werden weer uitgezonden Onder leiding van ds. H. W. Bloem- hoif vergaderde vrijdagavond in het Dorpshuis de afdeling Heiloo van het Centraal Genootschap. Het bestuurs lid de heer P. Köhne kon wegens ziekte niet aanwezig zijn. Uit het jaarverslag van de sekreta- resse mevr. Tensen bleek, dat er 5 kinderen in 1960 uitgezonden werden naar „Ketelaar", één kon een 12- weekse kuur ondergaan. In totaal waren dit 288 verpleegdagen. In 1960 werd de kostprijs van een verzor- gings (verpleeg) dag f 6,25. Een verzoek werd gericht aan de Raad de bijdrage per verzorgingsdag te brengen van 1 op 2 gulden. Dank baar was men dat aan dit verzoek werd voldaan. Het ledental liep iets terug, namelijk van 310 op 297 leden. Veelal waren het oudere leden welke verdwenen, overigens werd dit aannemelijk ge vonden. Men hoopt echter meer aan trekkingskracht uit te oefenen op de nieuwe, jongere bewoners in onze ge meente. Thans is één Heiloose jongen in één der huizen van Centraal Genootschap en in april wordt het mogelijk weer twee uit te zenden. De dames Keeman, Kamsteeg en Tensen zijn naar het congres gegaan. Medegedeeld werd dat er op 15 fe bruari in Alkmaar in het „Wapen van Haarlem" een praatmiddag is, waar tal van problemen rond dit werk op prettige wijze behandeld worden. Op 9 en 10 mei is het congres voor 1961. Eindhoven is de ontvangende afdeling. De penningmeesteres mevr. Möller kon een gunstig geluid laten horen; 1960 was een goed jaar. Aan contri butie en subsidie werd ontvangen f 1785,50. Gevoegd bij het saldo over 1959 was dit f 1886,92. Uitgegeven werd f 1496,Het kassaldo was per 1 januari 1961 f 485,92, er moet nog ontvangen worden: subsidie f 372, en contributie f 160, Men was erg blij met deze situatie omdat er, als er verscheidene uitzen dingen plaats zullen hebben, het er direkt nogal „inhakt", zoals een der bestuursleden het noemde. De vergadering had een vlot en pret tig verloop zodat de bezoekers na een uur al weer naar huis konden gaan. ZETTER MAAKTE FOUTJE EN er kwam een geestigheidje uit voort Een zetter van een hier verschijnend dagblad maakte een foutje in een verslag van Heiloo's Raad. Na enige besluiten genoemd te heb ben gaat het verslag verder met „Verder zullen de ambtenaren thans gepremieerd kunnen paren." Begrijpelijk dat velen, vooral in kran tenkringen, zich vermaakt hebben in deze zetfout. Waar de weglating van een s al niet aanleiding toe kan ge ven. OUD-PLAATSGENOOT BURGEMEESTER VAN DE EGMONDEN Bij Koninklijk besluit is per 16 fe bruari benoemd tot burgemeester van Egmond aan Zee en Egmond Binnen onze oud-plaatsgenoot de heer A. G. Bakker. De heer Bakker is 47 jaar en was reeds burgemeester van Ou- dorp. Voor de heer Bakker is dit een flinke promotie. Uit de ongeveer 60 sollicitanten werd hij na langdurig „wikken en wegen" gekozen. De typische samengesteldheid van de beide Egmonden (Egmond aan Zee in meerderheid P.v.d.A.- en Egmond Binnen grotendeels K.V.P.-gezind) zal daar mede invloed op hebben ge had. De heer Bakker is r.-k. en lid van de K.V.P. Op 16 september 1946 werd hij benoemd tot burgemeester van Oudorp. Voor die tijd was hij werkzaam op het gemeentehuis van Heiloo. Ook voor de 90-jarige vader van de heer Bakker zal het een vreugde zijn deze benoeming van zijn zoon te mo gen meemaken. De heer Bakker sr. nam in vroeger jaren in Heiloo een belangrijke plaats in. DR. H. E. EBERSON SPREEKT OP JAARVERGADERING VAN DE VERENIGING VOOR DIERENBESCHERMING K enweg 23, Heiloo Teleraon 5193 BLIKJES MELK AKTIE VOOR DE CONGO Het Rode Kruis afd. Heiloo-Aker- sloot wilde gaarne dank zeggen aan allen die medegewerkt hebben aan de inzameling van de blikjes, welke voor hongerend Congo bestemd waren. Door spontane medewerking van on derwijzend personeel en leerlingen der scholen, werden in Heiloo en Akersloot ongeveer 3200 blikjes melk verzameld. Vele plaatselijke leveran ciers gaven hun bemiddeling en le verden de blikjes melk tegen goed kope prijzen. Een vleesexportfirma uit Rotterdam vervoerde op de terugreis deze zen ding melk gratis van het depót Hei loo naar het hoofddefSoïj in Den Haag. WUIJ voor uw ONDANKS HUL Ernstig verwond De heer Zentveld, werkzaam bij Wes- sanen te Wormerveer, viel daar j.l. maandagmiddag van een ladder. Hij liep o.a. een gebroken arm op. IN MEMORIAM NEL KRUIJSKAMP Op 59-jarige leeftijd overleed, na een langdurige ernstige ziekte, mej. Nel Kruijskamp. Verleden week woens dag werd zij op de Algemene Be graafplaats ter aarde besteld. Ds. H. W. Bloemhoff sprak in de aula van de begraafplaats woorden ter herdenking. Zij was nog één van de „oude" groep welke tijdens de be zetting goed werk deed. Mej. Kruijs kamp verzorgde o.a. de illegale bon nenvoorziening. „Wij herdenken haar in dankbaarheid en zij zal voortleven in ons hart," aldus ds. Bloemhoff, welke aan de groeve het „Onze Va der" bad. Ds. L. Doorn sprak naar aanleiding van Psalm 130: „Eenzaamheid en geloof". Velen waren bij deze plechtigheid aanwezig o.a. enkelen die met haar hebben samengewerkt tijdens het ver zet waarin hechte banden werden ge smeed. Deze groep zond ook een laatste bloemenhulde. f BOMEN WAAIDEN OM Ter hoogte van de barakken van de indelingsraad aan de Westerweg waaiden zaterdag twee bomen om. Het gaf wat ongerief voor het ver keer, maar er hadden geen persoon lijke ongelukken plaats. AAN OPERA BEZOEKERS Men verzoekt ons te willen meedelen dat de kaarten voor de opera „Le Nozze de Figaro", op zondag 12 fe bruari a.s., om uiterlijk kwart over één in ontvangst genomen kunnen worden. De voorstelling begint om half twee. Het bestuur van het Instituut besloot dat alle 26 bezoekers op eigen gele genheid naar Amsterdam zullen gaan. UITSTEKEND CONCERT VOOR DE HEILOOER KUNSTKRING Noordhollands Philharmonisch Orkest concerteerde Zich verlatende op een personeelslid van garage Rijke, reed de heer C.J.B. met zijn Borgward deze garage, ge legen aan de Kennemerstraatweg, uit. Er kwam echter wel verkeer aan en een aanrijding volgde met de auto bestuurd door de heer R.W.K. uit Leeuwarden. Er was schade aan bei de wagens. VAN EEN LADDER GEVALLEN Ondanks het slechte weer was ver leden week woensdagavond de aula van de Willibrordusstichting prak tisch geheel bezet. Voor de Heilooër Kunstkring speelde 't Noordhollands Philharmonisch Orkest onder leiding van Henri Arends. Als solist trad op, in het concert voor klarinet en orkest K.V. 626 van W. A. Mozart, Bram de Wilde, solo-kla rinettist van het Concertgebouwor kest. Zijn soli klonk buitengewoon mooi en zijn spel was uiterst, beheerst en orkest en wai en- prachtig op elkaar ingespeeld. Het Concerto grosso in D gr. t. op. 11 no. 8 van Bonporti (en niet van Vivaldi wat eerst was opgegeven) gaf de concertmeester Jan Hesberg volop gelegenheid zijn kwaliteiten te tonen. Dit driedelig werk kreeg een uitstekende vertolking. De vioolsolist mocht, zeer terecht, een langdurig applaus in ontvangst nemen en liet daar dirigent en orkestleden in delen. Het programma wer; besloten met Foto - WUIJlk Heeren weg 15 L\ - Optiek ^Heiloo de uitvoering van het Cncert voor orkest van Béla Bar'tók. Door de wijze van compagneren begrijpt de gemiddelde bezoeker, dat bemerkten we ook nu weer, niet direkt deze muziek, althans de waardering loopt nogal uiteen. In het tweede deel viel ons op het spel van de blazers. Prima spel van dit groepje orkestleden. Genoten hebben we ook van het laat ste deel, de sfeer van een kermis feest, fijntjes gespeeld. Met veel vaart voerde Henri Arends het orkest in de finale aan tot een climax. Het was een machtig slot. Staande werd dirigent en orkest hul de gebracht voor deze geniale uit voering. Op donderdag 16 februari, in de grote benedenzaal van 't Dorpshuis, spreekt één onzer plaatselijke dierenartsen, dr. H. E. Eberson. Naar aanleiding van zijn causerie is er gelegenheid om vragen te stellen. Op deze avond van de afdeling Heiloo van de Ned. Ver. tot Besch. van Dieren zullen kleurendia's vertoond worden van vo gels. Naast het zien van de vogels zullen de bezoekers aan deze bijeen komst ook de vogels horen. De be kende ornitholoog Hans A. Traber heeft namelijk de zang van een aan tal 'vogels op de plaat vastgelegd en deze wordt gedraaid. Wij geloven dat het bovenstaande zeker zal trekken. Men moet het huishoudelijk deel, de verslagen etc., welke in een sneltreinvaart behan deld zullen worden, maar „op de koop toe" nemen. Aftredend zijn de dames Fleurbaay, v. d. Graaf en Kemme. Deze zijn niet herkiesbaar. Het ligt in de bedoeling dat zij in het werkkomité zitting gaan nemen. Aftredend is ook de sekretaris, de heer Fleurbaay, deze is wel herkiesbaar. In de ontstane vakatures kan voorzien worden door de benoeming van de volgende kan didaten: Mevr. J. Schuller-Scholten, mevr. V. C. Rosier-Weber en Dr. H. E. Eberson. De leden kunnen ook, tot en met 14 februari, kandidaten stellen. CURSUSSEN DIERENVERZORGING De Vereniging voor Dierenbescher ming is van plan, bij genoegzame be langstelling, een cursus dierenver- zorging en E.H.B.O. te houden. Deze zou omvatten 6 tot 8 avonden en de kosten zijn ongeveer 10 gulden. Zij die hiervoor interesse hebben worden verzocht zich zo spoedig mo gelijk op te geven aan het sekretari- aatKennemerstraatweg 446. AUTOBESTUURDER REED, NA AANRIJDING, DOOR maar kon de dans toch niet ontspringen De bestelautobestuurder F. uit As sendelft zag op de Kennemerstraat weg plotseling een luxe auto op hem af komen. Ondanks dat hij uitweek werd de bestelauto nog geraakt. F. ging stoppen want hij veronder stelde dat de andere bestuurder dit ook zou doen. Deze reed door. Achter deze luxe auto reed een paar Bree- zanders in een wagen en deze oog getuigen „namen" het niet, noteerden het nummer en deelden dit mede aan de politie. Korte tijd later werd de wetsovertreder gevonden. Het bleek H. uit Bakkum te zijn. Zijn excuus was: hij had niet tijdig kunnen stoppen en was op weg naar een ziekenhuis. De auto had hij reeds naar een reparatie-inrichting ge bracht. De bestelauto had geringe schade. Proces verbaal volgde. GEVONDEN VOORWERPEN OP DE IJSBAAN Anderhalve dag was de ijsbaan open, in die tijd bleven in de tent tal van voorwerpen liggen o.a. laarsjes, hand schoenen en wanten. Men kan deze artikelen terug ontvangen bij bos wachter Werksman, Westerweg 53. van Aostaetraa 28\— yte\. 2508 Erkendè\Philips radio en televisie service VRDUWENWERELDGEBEDSDAG Evenals vorige jaren zullen ook in Heiloo vrouwen uit de verschillende kerkgenootschappen samenkomen op de avond van de vrouwenweréldge- bedsdagv Om 8 uur 's avonds zullen zij samenzijn in de oude dorpskerk, de WittA Kerk, op vrijdag A7 febr. Het is dit jaar 75 jaar geleden dat in Amerika ae grondslag wérd gelegd voor de Vrouwen-Wereld gebedsdag. Gedacht wer^ aan een hele dag, be stemd om alle vrouwep uit het land te verzamelen om te bidden voor het zendingswerk van de kerk. Nu, in 1961, wondt jieze gebedsdienst gehouden in 145 landen en landstre ken, in talloze teilen. Zo wordt een grote schare van' Christenen verbon den, wier harten zich verenigen in de naam van aller God n Vader. De liturgie ven dit jaén is geheel ge richt op de .dankbaarheid van de her denking. De liturgie wérd samenge steld doof Sue Weddell,\voormalige algemene sekretaresse vak de afde ling Uitwendige Zending van de Na tional^ Raad van Kerken in\de Ver enigde Staten. Damès, die de dienst willen ikeema- kery op 17 februari, kunnen Mj de besturen van de kerkelijke vrouwen verenigingen en 's avonds bij de Werk dé liturgie kopen voor 0.20. VERDACHT VAN OPLICHTING EN OPGESLOTEN Een pas getrouwd echtpaar, nog zeer jong en wonende op kamers in Alk maar, heeft Heiloo als werkterrein gebruikt om een predikant op te lichten. Het jonge echtpaar H. welke ook elders slachtoffers wist te ma ken, vroeg financiële hulp, bijvoor beeld om te gebruiken als reisgeld. Vader was ziek, lag in Emmen en zij hadden geen geld om er naar toe te reizen. Of dominee 25 gulden had. Zaterdag liep de zaak vast en beide echtelieden werden ingesloten in het politiebureau van Alkmaar. Dinsdag werden zij voorgeleid voor de officier van justitie. NAAR HIER OVERGEPLAATST In plaats van wachtmeester R. W. Jans, welke naar Breezand is gegaan, is naar Heiloo gekomen uit deze zelf de plaats wachtmeester P. J. Kuipers. TOONOCK STUM#}" 46. Het regentje, waar het woestijn volk zo blij mee was, bleek van korte duur te zijn. Nog enkele druppels vielen na en Bar el Knor hield teleur gesteld de hand op. „Da's bar", bromde hij t.eléurgesteld, „de lucht is weer gedroogd... en de kamelen hebben nog niet gedronken." Maar toen verhelderd weer. lelderde zijn gelaat „Waar pjn mijn gedachten? Wij heb ben hnmers de ijzeren dadel, die re gen brengt als men hem rolt?! Komt zonen van Bagaiom, laat de dad^l rollen, opdat het plense!" „Hela! Wacht even! riep Kappie, „jullie snappen er geen laars van! Je kunt rollen met die bol tot je een ons weegt, maar daar krijg je geen regen mee." „Foei, zeeworm," zei Bar el Knor be straffend, „ge tracht ons te mislei den. Er kwam regen toen de ijzeren dadel rolde en alzo zal het weer ge schieden. Houd dus uw dorre kaken op elkander." „Eigewijze woestijnklont!" riep Kap pie kwaad, „het zijn de hefbomen in Nte bol, die het 'm doen. Maar daar kunnen jullie beter met je klavieren afblijven!" Als enig antwoord wenkte Bar el Knor forse dorpelingen, die dreigend op Kappie èn de Maat afkwamen. „Kappie!" gilde de Maat. „Laat die griezels weggaanlv Ze binden me!" „Dat doen ze mij Kappie, terwijl hij ver£ zich te bevrijden. antwoordde ïefs rukte om

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1961 | | pagina 1