J. J. PAHTEKOEK, Ing. ONAFHANKELIJK NIEUWSBLAD VO OR HEILOO De kluisinnelitmg Rotteri 11 KAPPIE en de vteermakers W L c 4. ink n.y. leiloo ik gesteld e»5£ZÉLLIEE PLATEN televisie eh radio Wuytf Optiek en Foto Heiloo 17e JAARGANG NUMMER 47 Redaktie- en Administratie-adres: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Heiloo Telefoon 02200-4190 - Giro 140847 Advertenties per mm f 0.14 (Bij contract reduktie) 16 FEBRUARI 1961 Dit blad verschijnt iedere donderdag in een oplaag van 5200 exemplaren huis-aan-huis, in de gemeenten Hei loo, Limmen, Egmond-Binnen, Rinne- gom, Egmond a.d. Hoef en Akersloot Advertenties moeten uiterlijk dins dagavond in ons bezit zijn. UW REDDEND BLOED Veelvuldig stelt men tijdens avonden waarop bloed wordt afgenomen voor de bereiding van plasma derivaten de vraag, wat er met het afgenomen bloed, gaat gebeuren. Velen hebben wel eens over het gebruik van bloed- plasmfc gehoord, maar hoe de ver werking geschiedt en voor welke doel einden5, het plasma en de daar weer uit bereide stoffen kunnen worden toegepast, is meestal niet bekend. In de eerste plaats dient te worden vermeld 'waarom niet het totèle bloed wordt gebruikt. De reden hiervan is, dat de rode bloedcellen slechts be perkt houdbaar zijn (3 wéken) en het daarom onmogelijk is met het totale bloed een voorraad aan te leg gen, waaruit men na een langere pe riode kan putten. In de grofere plaat sen waar eèn vaste donordienst van Het Rode Kruis is gevestigd, beschik ken de ziekenhuizen over/donors die bereid zijn twee maal per jaar bloed af te staan. Het afgestane bloed wordt dan enkele dagen na afname in de ziekenhuizen gebruikt, zodat het niet de kgns loopt te bederven. Een transfusiemet plasma kan ech ter ook levensreddend zijn en is in bepaalde gevallen zelfs aangewezen (bijv. bij ernstige verbrandingen). Als de rode bloedcellen van het plas ma zijn gescheiden, kan men het laatste zodanig bewerken dat dit ze ker gedurende 7 \jaren is te gebrui ken. Behalve het feit dat het plasma lang houdbaar is en dus direkt ter beschikking staat, aan het gebruik van plasma bovendien het voordeel verbonden dat het aan de patiënt kan worden toegediend; zonder dat eerst de bloedgroep behoeft te worden be paald. Dit zal vooral van grote be tekenis zijn bij ongelukken en ram pen, omdat hierdoor kostbare tijd, nodig voor de bloedgroepbepaling, wordt gewonnen. Dit is ook de reden, waarom van de „plasma" donor geen bloedgroep bekend hoe^t te zijn. Uit het bovenstaande blijkt wel hoe belangrijk het is, de beschikking te hebben over een grote/ hoeveelheid plasma, die op vele plaatsen in het land voorradig is. Dank zij een groot aantal donors worden irf Nederland gemiddeld 50.000 flessen» bloed per jaar voor dit doel afgenomen. Deze bloedafnamen (zgn. plasrrta campag nes) geschieden voornamelijk in de kleinere gemeenten, waar ziekenhui zen ontbreken. De organisatie berust bij de plaatselijke Rode Kruis afde lingen, in samenwerking 'ïmet het Centraal Laboratorium van de Bloed transfusiedienst te Amsterdc Het tijdens de plasmacampagnes af genomen bloed wordt binnen\24 uur in bovengenoemd Laboratorium ver werkt./ In centrifuges wörden de bloedcellen van het plasma^ geschei den, waarna men het laatste in kol ven verzamelt. Op het ogenblik wordt een deel van de rode bloedcellen Woor spec/ale doeleincjen^en onderzoek^ ge- ct. Er woédt naar gestreefd lom salon KENNEMERSTRAATW EFOON 6503 in\de toekomst alle rode bloedcellen een. nuttige bestemming te geven. HetVlasma wordt na bestraljrig met ultra\ violet licht van een -'speciale golflengte, onder strenge cohtrole op steriliteit, in transfusieflessen gego ten. Hierna worden de gevulde fles sen in een vloeis tof bad/Van 25° C snel om hdn lengte-as rondgedraaid. Door deze centrifugering vormt zich een mantel van bevroren plasma aan de binnenwanavan/de fles en bevindt zich in het miadeh een langwerpige holte. Dit dient óm het oppervlak van het bevroren plasma te vergroten, waardoor de droging die hierna volgt, sneller verloopt en Vollediger zal zijn. De flessen/ met bWroren plasma schroeft mén vervolgens aan de plas- madroger/Dit is een atoparaat, waar in een luchtledig heersten een koel- spiraal verloopt, die 6ök° C koud is. Het iiy'het plasma aanwezige bevro ren Water gaat nu direkt over in waterdamp, die wordt afgevoerd. Tenslotte blijft een droog eiwitpoeder de fles achter: het gedroogde bloedplasma. Een fles gedroogd plas- >rmt met een fles steriel en py- rogeen-vrij water (pyrogenen zijn substanties die koorts verwekken) plus eenNtiansfusie-systeem een plas ma-set. Vuor gebruik behoeft men slechts het\ater vlug in de plasma- fles over te N^ieten, waardoor het gedroogde piastra door schudden op lost. Met behulp Van het transfusie systeem wordt hetVoegediend. Door middel van een\plasma fractio- neringstechniek wordenkepaalde hoe veelheden verzameld plósma in ver schillende fracties (eivvit-otjderdelen) gesplitst. Het plasma bevatNpamelijk verscheidene eiwitsoorten, die^lk een eigen werkzaamheid bezitten. Zo is albume eiwit het belangrijkste voor de bestrijding van shock dot bloedverlies (een toestand waarbij bloedvaatsysteem onvoldoende is ge/ vuld). Een ander eiwit, het gamraé- globuline, bevat afweerstoffen tégen ziektekiemen. Door deze eiwitten uit het plasma te isoleren, is men in staat pïke fraktie voor het juiste doel toé te passen. Hierdoor verkrijgt jrien een econo misch gebruik van,-het plasma en bo vendien preparaten die gemakkelijk zijn toe te dienen. De plasmafractio- nering is eep' ingewikkelde bewerking die zorgvuldig en bij lage tempera tuur (j/4° C) dient te geschieden, teneipde de eiwitten niet te denatu reren (vernietigen). Enkele „produkten" vervaardigd uit plasma zijn: Albumine dat wordt bereid uit/nor maal plasma, dient men toe ter voor koming van bepaalde infectie-ziekten, zoals mazelen, geelzucht/(hepatitis infectosia), waterpokken 'en bof. Gamma gluboline, bereid uit plasma van pas herstelde lijders aan rode hond, wordt gebruikt ter voorkoming van rode hond bij a.s. moeders ge durende de eers'te drie maanden van de zwangerschap, daar deze ziekte afwijkingen kan veroorzaken bij het kind. Alj^ laatste voorbeeld van een belangrijke plasmafractie dienen de eiwitten, die voor de bloedstolling van'belang zijn, te worden vermeld, met name fibrogeen en thrombine. In bepaalde gevallen van abnormale iloedingsneiging kunnen deze stoffen m levensreddende betekenis zijn. Uitshet bovenstaande blijkt wel dat het verzamelde bloed voor de berei ding van plasma en plasmafracties voor vele -patiënten met uiteenlopen de ziekten\edding kan brengen. De aangehaalde voorbeelden zijn slechts enkele van alló^ toepassingsmogelijk heden, die bovéndien door weten schappelijke onderzoekingen voortdu rend toenemen. Wij kunnen dan ook d*et recht trots zijn op al diegenen, door hun bloed af te staan, de zieke mede mensen helpen te genezen/ van de Kenneiiter straatweg 420a ïeden. in voor u is eeiidsafèlpket beschikbaar AMATEURS-FESTIVAL Zondag 9 april a.s. krijgen &lle ama teurs èen kans om hun pr.éstaties op muzikaal gebied op de blanken te brengen. In Castrïcum wordt /ïamelijk een groots opgezet Muziekfestival geor ganiseerd, waaraan elke teenager of twenner derMichte muziek kan mee doen. Het mofeen zijnElvissen, Con nies, „Brothers," en „Sisters So and So" enz. enz. De jury zal bestóan uit serieuze le den, die de juiste\vaardering kunnen hebben voor elk gebracht nummer. Natuurlijk zijn aah deze wedstrijd ook prijzen verbonden. Om als deel nemer (ster) mee teXdoen, wordt er aangeraden/dit vroegtijdig (voor 6 maart) op te geven, hetzij schriftelijk of mondeling, bij sekr. y .K.A.J., Ver legde Overtoom 11, Cas\ricum, waar mee ook/verdere correspondentie kan worden,/ gevoerd. Het isVbegrijpelijk dat er/bij deelname een inschrijfgeld zal worden geheven van 0.75 p.p. vooiyadministratiekosten e.c Als/ de deelname bekend is,zal het mogelijk zijn een vast programma op te/stellen, dat t.z.t. bekend zal wor den gemaakt. GEMEENTE KOCHT PERCEEL HEERENWEG 199 Ter realisering van het uitbreidings plan in onderdelen „Zeeweg-Stati onsweg" kocht de gemeente Heiloo het perceel Heerenweg 199 van de wed. M. H. de Ruiter-van der Peet. Huis met grond (603 m2) kostte de gemeente in totaal 13.500, Mettertijd zal daar een nieuwe weg komen naar de tunnel, welke een verbinding tot stand moet brengen met de Zeeweg. Over de aankoop politiek van het dagelijks bestuur der gemeente werd uitvoerig gediscusi- eerd. Uiteindelijk ging men toch zon der hoofdelijke stemming akkoord met de koop. GESLAAGD Op héK in januari gehoude^ avond- examenVn de Associatie slaagden voor het Praktijk Examen Boekhou den mej. J\Kuyper en de heer S. Kaandorp. Voorts slaagderk op'het in januari gehouden Bondsekamen van de C.B. L. te Beverwijk voor het Unie Prak tijk Diploma Machinèschrijven de da mes N. Castricum, E. Dudock, M. Kops, A. Mórsch, Th.\Scholten, A. Bok, A. Klaasse, W. vanVCuyk, C. de Lange, T/'Moerman, J. RoWst, C. Sen- gers, É/Stammes, A. v. d. Wal, G. op de Wé'egh en de heren G.\Fust en D. Sóholten. Zij werden opgeleid door Instituut Dompvloet. LA TZIGAN] De Henooër Operette/Vereniging H. O.V. heefctin studie genomen de ope rette La \zigane/van Joh. Straus. De repetitieNa Weer begonnen in het repetitielokaal\aan de Kerklaan 43. De repetities' zijn. iedere vrijdagavond om 8 uur. Nieihye leden worden gaarne yérwacht. De opvoeringen vindèn plaats op de zaterdagen 27 januari\n 3 februari 1%2, wederom in de aul\ van de St. nllibrordusstichting. NOG EVEN AANDACHT VOOR HET MOZART-PROGRAMMA De aankondiging van het Mozart- programma, uit te voeren a.s. maan dag 20 februari in het Witte Kerkje door het Alkmaars Toonkunst Or kest, was nogal vroegtijdig. Mogelijk dat er lezers-muziekmin naars zijn, speciaal voor de muziek van Mozart, die dit concert weer vergeten zijn. Bij deze een herinne ring. U weet dan ook weer dat onze plaatsgenoot, de jonge pianist Dick Hoogvorst, de solist is in het concert in A gr. t. K.V. 414. Verheugend is het dat voor dit concert in het Witte Kerkje grote belangstelling bestaat. Naast de voorverkoop-adressen op de raambiljetten genoemd, zijn program ma's, tevens bewijs van toegang, ook nog vanaf half acht aan het Kerkje verkrijgbaar. VROUWENWERELDGEBEDSDAG Evenals vórige jaren zullen ook in Heiloo vroüwen uit de verschillende kerkgenootschappen samenkomen op de avond van de vrouw'enwereldge- bedsdag. Oni 8 uur 's afvonds zullen zij samenzijn/ in de oupe dorpskerk, de Witte Kerk, op vrijdag 17 febr. Het is dit jaar* 75 jaar/geleden dat in Amerika de grondslag werd gelegd voor de Vrouwép-W^reldgebedsdag. Gedacht werd aan éen hele dag, be- -{wen uit het land te bidden voor het le kerk. stemd om alle te verzamelen oi zendingswerk vai Nu, in 1961, woi; gehouden in 14j ken, in talloze t\deze gebedsdienst latjden en landstre- wordt een e Van christenen verbon den, wier harten zich verenigen in de naam van aller God eri Vader. De liturgie/van dit jaar/is geheel ge richt op de dankbaarheid, van de her denking. £>e liturgie werd samenge steld doGjr Sue Weddell, Voormalige algemene sekretaresse van de afde ling Uitwendige Zending van de Na- tionalö Raad van Kerken in de Ver enigde Staten. Darnes, die de dienst willen i^ieema- keiV op 17 februari, kunnen Ybij de besrturen van de kerkelijke vrouwen verenigingen en 's avonds bij dö kerk de liturgie kopen voor f 0.20. VERENIGING „VOLKSONDERWIJS" Op woensdag 22 februari a.s. houdt Volksonderwijs een bijeenkomst in het dorpshuis. Na een korte huis houdelijke vergadering^ waarin ver slag zal worden gedaan over het af- gelopelji jaar, zal de/heer C. Hoog vorst, leraar aan de Rijkskweek school te Alkmaar, iets vertellen over „De betekenis van de dia voor het Onderwijs", waarbij hij een aan tal door hem zelf vervaardigde kleu rendia's zal vertonen. Vervolgens zal de heer E. R. Koersel- mans, hoofd der u.l.o.-school te Zand- voort een causerie houden over het belang van Volksonderwijs. Op deze avond zullen drie bestuurs leden aftredep, t.w. de heren ds. H. W. Bloemhoff, die tal van jaren de functie van' voorzitter heeft bekleed, C. Hoogvotst en P. J. Kuiper. Geen van drieën stelo. zich herkiesbaar, in verband waarmède het bestuur ge meend heeft het aantal bestuursleden van 7 tot 5 te móeten terugbrengen. Hierdoor is één Vakature ontstaan voor de vervulling\ waarvan ds. L. Doorn werd aangekocht. Niettegen staande ds. Doorn druk bezet is, heeft hij zich bereid verklaard de functie van Voorzitter op zicmte nemen. Heti bestuur hoopt, dat velen - ook niet-leden - blijk zullen geven van hyn belangstelling voor\ Volksonder wijs, door op deze avond^anwezig te zijn. Aanvang 8 uur. Hét Bestuur. NATUURBESCHERMINGSWACHT „HEILOO' jakr natuurbescherming Op 8 mei a. zijn, dat op ter Kalff wacht werd heid van dit f a.s. in onze natuurbesc gehoüden, t 10 jaar geleden 'ef van burgemees- atuurbeschermings- richt. Ter gelegen- op 27 en 28 mei e het jaarlijkse eekend worden natuurwachters :eme •rming, aaraan uit het gehele land zffllen deelnemen. Teneinde zoveel mogfelijk personen (max. 150) in de gelegèpheid te stel len na&r Heiloo te konien, trachten wij, évenals men dit in voorgaande GUUUQ MTQNZi NIEUWSTE van Ao8t$0tTaat 28 Tel. 2508 ErkenUe Philips radio en tklevisie service andere gemeenten deed, zo- serenden ftpor één nacht' gratis of tegen een geringe vergoeding onder te brengen. Wij vragen slechts voor één nacht logies en 's morgens een ontbijt. Wij stelen hiertegenover, dat plaatsgenoten diy in,'de gelegenheid zijn aan een of \neerdere personen voor die éne nachK onderdak te ver lenen en hiervoor/gèen betaling wen sen, van ons een uitnodiging zullen ontvangen voor bijWoning van de avondbijeenkomst op 27 mei in „De Rustende Jaéer". Het\ programma voor die av?hd zal nog nader worden bekend gemaakt. Wij hopep', dat zij die met\ons werk sympathiseren, bereid zulleA zijn ons te helpen het weekend te open sla gen. Voor nadere inlichtingen^of aan meldingen kan men zich wenóen tot de héér Chr. v. d. Graaf, WestVrweg 180/tel. 2463. KOOPT UW DICHT BIJ eiloo zult verra: t zijn modellen, Voor snelle se eens bij: Optiek en Foto gr de vele "vice dichf bij huisl JAARVERGADERING Op donderdag 23 februari a.s. zal in het Dorpshuis onze jaarvergadering plaats vinden, waarin verslag zal worden gedaan over hét afgelopen jaar en de pannen voor* ons jubileum jaar zullen voorden besproken. Na het huishoudelijk gedeelte, het welk zo kort Vpêelijk zal worden gehouden, zullery^leurendia's van vo gels worden vêrf^ond. Men zal de vogels echter/niet alleen kunnen zien doch ook hóren. DÓ bekende Zwit serse ornjfoloog, Héns A. Traber, heeft de/zang en deVoep van een aantalvogels op de plakt vastgelegd, welke/zal worden gedraaid. Belangstellenden zijn van\harte wel kom. De bijeenkomst vangt aan om 8/uur precies. Het Bestuur. COf. H^RTW lOONDU ITUDIO* 4r\ 47. Nadat zij Kappie en de Maat stevig hadden gebonden, begonnen de woestijnbewoners onder eentonig ge zang met de bol te rollen. „Kijk me nu zo'n stel eigenwijze woestijnschar- ren eens aan," bromde Kappie, „dte- denken, dat ze zo regen krijgen, En als een fatsoenlijke zeeman ^-ér iets van zegt, binden ze hem nog ook! Bah, dat is ja echt iets voor uitge droogde landrotteri!" „Griezels zijn het," huilde de Maai. „Ik wil weg van hier!" „Dat zou ik ook wel willen," zei Kap pie, „dat gehannes met de weerbol •kan nooit goed aflopen. Kijk, daar botst de bol al tegen een knoert van een steen nou zul je het hebben!" En inderdaad, opeens kwam een ijzi ge wind opzetten en dwarrelde een dichte sneeuwbui omlaag. In een oog wenk waren de dadelpalmen met de sneeuw bedekt en hing het koude goedje in klodders in de baarden van de dorpelingen. Het woestijnvolk, dat nog% nooit een sneeuwbui had meege maakt, liep handenwringend en stam pend rónd om warm te blijven. „Kijk dië magere cactussen eens blauwbekken/' zei Kappie, „maar let op, straks krijgen wij ja de schuld. Daar komt Bar el Knor al op ons af, met een baard als" een halfnatte dek- zwabber!"

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1961 | | pagina 1