e GEBR. HUIJZER V J. J. PANTEKOEK, ing. ONAFHANKELIJK NIEUWSBLAD VOOR HEILOO Afscheid van burgemeester^Kalff KAPPIE en de weermakers STOFZUIGER Fa. Joh. Jansen VOOR BETER SCHILDERWERK riem grootste Sortering EN MEESTE SERVICE televisie en radio DEZE WEEK ZEER VOORDELIG NYLONS 1. 65 DAMES ONDERJURK 3. 65 MEISJES CAMISOLES EN SLIPS Fa. Rozing Zn. 17e JAARGANG NUMMER 48 Redaktie- en Administratie-adres: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Heiloo Telefoon 02200-4190 - Giro 140847 Advertenties per mm f 0.14 (Bij contract reduktie) 23 FEBRUARI 1961 Dit blad verschijnt iedere donderdag in een oplaag van 5200 exemplaren huis-aan-huis, in de gemeenten Hei loo, Limmen, Egmond-Binnen, Rinne- gom, Egmond a.d. Hoef en Akersloot Advertenties moeten uiterlijk dins dagavond in ons bezit zijn. Gouden ere-penning van de gemeente Heiloo uitgereikt Een groot aantal genodigden was zaterdagmiddag op het raadhuis aan wezig om afscheid te nemen van bur gemeester J. Kalff, welke om ge zondheidsredenen met vervroegd pen sioen is gegaan. Hem werd de ere-penning in 't goud uitgereikt, waarmee de scheidende burgemeester, blijkens zijn reactie, erg gelukkig was. De genodigde aanwezigen Naast een praktisch volledige raad (er was één bericht van verhinde ring) waren vele burgemeesters ge komen, voorts o.a. de overste van de Rijkspolitie, de heer J. R. Hoogkamer, predikanten, (pastoor Rutten en oud pastoor van Muyen hadden geschre ven dat ze niet konden komen), de hoofden van de openbare scholen, de officier van Justitie jhr. mr. A. Rei gersman, dr. Vaessen, namens de St. Willibrordusstichting, evenals de overste van deze inrichting, oud-wet houder J. Rus, gemeente-architect J. Th. Torken, de directeur van Open bare werken de heer A. Brandsma en de oud-gemeente-sekretaris van Heiloo, de heer J. J. M. Festen. Wat in 13 jaar tot stand kwam Het was loco-burgemeester, weth. J. Schuyt om als eerste burgemeester Kalff toe te spreken. Hij releveerde wat er in de laatste 13 jaar onder leiding van burgemeester Kalff tot stand was gekomen. Veel werd er gebouwd en het aantal inwoners is gestegen van 10.000 in 1947 tot ongeveer 13.500 in 1960, gemiddeld dus 270 per jaar. Het aantal wonin gen steeg met 1200 terwijl nu nog 250 in aanbouw zijn. De heer Schuyt somde ook op de vestiging van industrie als de Melco, Germefa, Jaco en de Beka. De heer Schuyt zei tenslotte dat de Raad van de Gemeente te Heiloo be sloten had burgemeester Kalff de gouden ere-penning van Heiloo aan te bieden uit erkentelijkheid voor het werk in het belang van de gemeente Heiloo verricht. Hij wenste burge meester Kalff het beste toe voor zijn gezondheid. Zichtbaar verrast met deze onder scheiding aanvaardde burgemeester Kalff de ere-penning waarop te lezen staat: „Aangeboden aan J. Kalff, burgemeester van Heiloo van 16 mei 1947 tot 16 januari 1961, ter gelegen heid van zijn afscheid als zodanig." Afscheidsspeech van burgemeester Kalff Burgemeester Kalff was zeer open hartig in zijn afscheidsspeech. Hierin zei de heer Kalff dat hij node af scheid nam van het gemeentelijk werk, zeker onder deze omstandig heden. Het werk was hem lief ge worden. Burgemeester Kalff vroeg zich af of de bevolking in haar geheel bijzonder met hem ingenomen is geweest, hij meende dit te moeten betwijfelen. Zó zei hij: „Ik voelde mij wel burge meester bestuursorgaan, geen bur gervader; ik heb dat gevoel overigens nog." Voorts sprak hij ook over de verhouding tot de bevolking: „Ik ge loof steeds tegenover elke richting en elk mens, volkomen onpartijdig ge staan te hebben, althans is dat mijn streven geweest." Na gezegd te hebben dat zijn houding tegenover de mensen wellicht voort vloeide uit een bepaalde mate van conservatisme zei burgemeester Kalff dat dit conservatisme hem ook grote waarde deed hechten aan de waar digheid en de stijl van de raadsverga deringen. Hij drong aan dit te handha ven. Zich richtende tot de raadsleden „U vormt de vertegenwoordiging van de burgerij van Heiloo, in vergade ring bijeen om de belangen dier bur gerij te bespreken; laten die bespre kingen dan in alle opzichten waardig zijn." Namens het personeel De heer v. Loon sprak namens het gehele gemeentepersoneel. „Uw redenering was rechtlijnig, zon der franje, zonder omwegen, recht EEN GOEDE is het halve werk! Ruime sortering Mogelijkheid inruil. Raadh.weg 6, Heiloo, tel. 3580 op het doel af", zo sprak de heer v. Loon. „Uw redenering was ook strikt zakelijk, misschien zo nu en dan wat hard, maar niettemin dui delijk en niet voor misverstaan vat baar." Spreker releveerde tal van episoden uit de periode waarop hij heeft samengewerkt met de scheiden de burgemeester. De gemeente-sekretaris wees ook op het gewijzigd karakter van de werk zaamheid van het gemeentebestuur, waaraan de burgemeester niet meer mee zal kunnen werken en merkte op dat de genomen stap van vervroegd ontslag voor u dubbel zwaar moet zijn. Burgemeester Wytema van Alkmaar sprak namens de burgemeesterskring en zei: „U was openhartig en ruiter lijk, wat in deze wereld niet meer voorkomt. Een markante figuur gaat ons verlaten." De heer Wytema wenste de heer Kalff het allerbeste toe in zijn toekomstig leven. Er waren nog tal van sprekers, waar onder ook oud-wethouder J. Rus. „Vooral in het begin moesten we aan elkaar wennen. We zijn nogal eens tegen elkaar gebotst," zo sprak onge veer de heer Rus. „Met een gevoel van weemoed neem ik afscheid van u, meneer Kalff, want we zijn later eikaars werk gaan waarderen." Oud-gemeente-sekretaris dhr. Festen uit Soest, die 6 jaar heeft samenge werkt met de heer Kalff, somde op wat tot stand was gekomen onder diens leiding. De sprekers lieten het niet alleen bij woorden, maar boden ook geschenken aan. Enkele malen kon burgem. Kalff in zijn dankwoord zich moeilijk beheer sen, zo was hij onder de indruk. Men bleef nog lange tijd bijeen. De beide zoons van de heer Kalff woon den dit afscheid bij. OPGENOMEN IN PLOEGEN TEGEN AMSTERDAM In drie ploegen van de vier, welke uit zullen komen op zondag 19 maart van de Turnkring Hollands Noorder kwartier tegen de Amsterdamse Turnbond, zullen 5 leden van Doves uitkomen. De wedstrijd vindt plaats in Schagen. In de damesploeg zijn opgenomen: Thea Beekman en Lineke Muller-Ma- jolée, in de ploeg jeugddames: Annie en Truus Balk en in de jeugdheren: Dick Bartelomij. De ploegen bestaan uit 6 turnsters of turners. Doves le vert dus wel een groot aantal turn sters als men nagaat dat ongeveer 35 verenigingen zijn aangesloten bij de Turnkring H.N.K. Vooral de dames zullen het op 19 maart niet gemakkelijk krijgen. In de ploeg van Amsterdam zitten tal van prominente turnsters, o.a. de kampioene van Nederland 1958, '59 en '60, Bep Ipenburg-Drommel. De jeugddafnes van H.N.K. vormen een ploeg welke tegen de hoofdafde lingen een zeer goede beurt maken. Lineke Muller-Majolée is de avond eraan voorafgaande uitgenodigd te demonstreren in de Stadsgehoorzaal te Leiden. Dit op een uitvoering van de dames gymn. ver. „Concordia". Dit is alleen mogelijk als zij toestem ming ontvangt van het K.N.G.V. NIET IEDERE DAG Niet iedere dag komen Nederlands beste turners in Heiloo. Maar wan neer ze dan éénmaal komen en wel op a.s. zaterdag 25 februari, moet u de gelegenheid aangrijpen ze te gaan zien. Dat kan op een Doves-uitvoe- ring in de aula van de Willibrordus stichting. Turnen van het hoogste gehalte, aan 't paard, brug met ongelijke leggers en 't rek. Daarnaast internationale oefeningen van de Keurploeg-dames van Doves en toestelwerk. Niet iedere dag Daarom zaterdag dit turnfestijn bijgewoond. Heerenweg 23, Heiloo Telefoon 5193 GOEDE JAARVERGADERING VAN DE VERENIGING TOT BESCHERMING VAN DIEREN Grote aktiviteit werd in het eerste verenigingsjaar ontplooid y In velerlei opzicht mag de afdeling Heiloo van de Ned. Ver. tot Bescher ming van Dieren tevreden zijn. Het eerste verenigingsjaar was er één van zeer grote aktiviteit. De jaar vergadering, donderdag in het Dorps huis liet dat, naast de gegevens van sekretaris en penningmeester blijken uit een beste opkomst. De vergadering had een bijzonder vlot verloop; deze werd geleid door de sekretaris de heer I. F. Fleurbaay, omdat de heer Kemme niet aanwezig kon zijn. Uit het jaarverslag bleek dat het le dental gestegen was tot 314 leden, met 14 donateurs. Zestig busjes wer den geplaatst o.a. bij zakenlieden. Aan de Zilvervloot-aktie namen 89 kinderen deel. Bijna honderd huisdie ren werden via de afdeling op de één of andere manier verzorgd. Tal van klachten over behandeling van dieren werden onderzocht en meestal be vredigend opgelost. Aan het bestuur werd het afgelopen jaar toegevoegd de dierenarts, dhr. H. E. M. Eberson. De heer Chr. v. d. Graaf nam het penningmeesterschap van mevr. Kemme over. De heer Fleurbaay deelde voorts aan het slot van zijn verslag mee, dat voor 1961 op het programma staat: het werken aan een opvangcentrum voor dieren, een ledenaktie in Lim men en het ijveren voor een honden penning. Vooral bij het overkomen van een ongeluk is het bezit van een penning van grote betekenis, aldus de heer Fleurbaay. De waarnemend voorzitter heeft in zijn uitvoerig openingswoord de die renarts v. d. Kreek uit Alkmaar wel kom geheten. Bestuursleden zijn op bezoek geweest bij het opvangcen trum in Soest en zij hebben gezien hoe het moet, maar ook wat men anders zou moeten doen als tot zulk een centrum in Heiloo besloten wordt. Men is blij met enige contact-adres sen in Limmen. Meegedeeld werd dat een onderhoud heeft plaatsgehad met waarnemend burgemeester Ankum over medewerking o.a. bij het in richten van een dierenasyl. De heer Fleurbaay verwachtte daar veel van. Hij hekelde ook de mentaliteit van enkele dierenhouders. „Het is voor gekomen dat mensen gingen verhui zen maar hun twee poesen zo maar achter lieten. Tenslotte namen zij ze toch mee toen hen werd gewezen op deze laakbare handeling". Spreker liet er op volgen te veronderstellen dat onderweg de dieren misschien wel uit de wagen gezet zijn. Penningmeester de heer v. d. Graaf kon ook prettige geluiden laten horen in zijn verslag. Per 31 december 1960 was er in kas f 207,03. In het Asyl- fonds is nu f 2320,14. Aan giften voor dit fonds werd ontvangen f 613, waarvan f 100,werd gereserveerd als stichtingskapitaal. De Zilvervloot- aktie (de verkoop van tal van aan trekkelijke voorwerpen door de reeds genoemde 89 schoolkinderen, van de u.l.o.) leverde bruto f 5312,op, en een batig saldo van f 1439,35. Over het gehele jaar werd voorts nog ver kocht (o.a. op werelddierendag met een stand bij het Witte Kerkje) 390 gulden; batig saldo f 175,63. Voor dierenverzorging werd uitgegeven f 60,50. Bij enkele kandidaatstelling werden de dames Rosier-Weber en Schuller - Scholten en de dierennarts, de heer H. E. M. Eberson, benoemd in het bestuur. De aftredende dames Kemme, v. d. Graaf en Fleurbaay werden op voor stel van het bestuur benoemd in het werkkomité. Mevr. Haring - Hollaar stelde zich hiervoor ook beschikbaar. De heer Fleurbaay, als sekretaris af tredend, werd herkozen. Dank werd gebracht aan mevr. Kem me voor het werk als penningmees teres verricht en voor de leiding van de Zilvervloot-aktie, welke zo succes vol verliep. Praatje over de verhouding Mens - Dier Na de pauze hield dr. Eberson een causerie. Hij begon met te stellen, dat bij een aanzienlijk deel van onze bevolking het juiste begrip bestaat ten aanzien van de bescherming van het dier, doch dat sentimentele ge voelens bij velen zekere weerstanden opwekken, waardoor een afwijzende houding wordt geschapen. Het is ech ter verheugend dat er iets aan het veranderen is in de goede richting, waardoor de bescherming van het dier voor hen die er aanvankelijk te genover stonden meer aanvaardbaar wordt. De mens dient het dier niet te kwel len of te mishandelen, niet omdat het dier hier recht op heeft of dat de mens een plicht tegenover het dier zou hebben, doch om de schepping ongeschonden te laten en de mens zichzelf niet te doen aantasten. Na de inleiding volgde nog een levendige discussie. Hierna liet de heer v. d. Graaf een aantal vogelgeluiden horen, waarna hij nog verschillende fraaie opnamen van deze dieren liet zien. De afdeling Heiloo van de Dieren bescherming kan op een goed ge slaagde avond terugzien. Verschillende aanwezigen gaven zich op voor de te houden E.H.B.O.-cur- sus voor dieren. JEUGDDIENST Zondagavond a.s. om kwart over ze ven zal er een jeugddienst worden gehouden in de Kruiskerk aan de Maas Geesteranusweg te Heiloo. Deze jeugddienst (zowel voor jon geren als ouderen) zal geleid worden door ds. Joh. Bronsgeest, Ned. Herv. Predikant te Heemstede. Muzikale medewerking verlenen I. Kingma, or gel, Fred Lodder, piano en de heer W. F. de Moor uit Haarlem, bariton. De samenzangdienst vangt aan om 7 uur en staat onder leiding van een jongere. In overleg met de predikant is de liturgie samengesteld door het bestuur van de jeugddienstcommissie. Aan de ingang van het kerkgebouw zal aan een ieder een volledige litur gie worden uitgereikt, zodat deze jeugddienst voor alle jongeren en ouderen rustig te volgen is. Tijdens de zangdienst is 't kerkgebouw open. Na afloop van de jeugddienst kan een ieder de predikant vragen stellen of spreken, in het gebouw achter de Kruiskerk. Een ieder is welkom. Het onderwerp luidt: „Ben ik mijns broe ders hoeder?" van Aostastraat 28 Tel. 2508 Erkende Philips radio en televisie service ANDERE LEIDING MUZIEKEN SEMBLE Het ongeveer 15 jaar bestaande „en semble J. Smit" heeft sinds kort een andere leiding. Het is de heer J. M. Groenland uit Heiloo, voor velen ook geen onbekende, welke de leiding heeft overgenomen. VESTIGING VAN DIERENARTS Aan de Spoorlaan vestigde zich korte tijd geleden een jonge dierenarts, de heer H. E. M. Eberson. De heer Eberson richt thans, in één van de bestaande garages aan de Rechte Hondsbosschelaan een prak tijkruimte in. Over enkele weken zal dierenarts Eberson zijn praktijk daar gaan kunnen uitoefenen. Naar wij uit gesprekken vernamen bestond er grote behoefte aan een dierenarts in het centrum van het dorp, vooral voor de behandeling van huisdieren. zonder naad nieuwste tinten prima charmeuse met brede strook met kantje, vanaf 0. 68 COCKTAIL Schortje frisse bloemdessins 1.75 WESTERWEG 261 - HEILOO 48. „O nietige modderkluiten uit het koude Westen!" riep Bar el Knor woedend, „wat is dat voor wit goed, dat uit de hemel daalt en ons be vriest tot op het gebeente?" „Dat is sneeuw," antwoordde Kappie. „En kijk ons nou maar niet zo vals aan, want dat spul heb je zelf op de hals gehaald. Ik heb je ja gezegd, dat jullie niet met die weerbol moesten sollen. Daarbinnen zitten hefbomen en als die verschuiven, kun je het raarste weer verwachten. En maak ons nu los, uitgedroogde spiering." „Ik zal uw woorden aan de waarheid toetsen, o zilte zee-grengo," zei Bar el Knor. „En zo uw gespleten tong leugens heeft gesproken, zal ik ge noodzaakt zijn u en uw onwaardig metgezel tot kameelvoeder te ver werken. Na deze dreigende woorden liep hij met driftige passen naar de bol. „Nu gaat hij zelf aan de hefbomen prut sen," mompelde Kappie ongerust, „dat zal me ja weer wat worden." Er was nog iemand, die het niet met deze gang van zaken eens was en die iemand was Arnoldus Stratowits, die op het aquavisie-scherm het hele ge beuren had kunnen volgen. „Al dat lekengedoe mopperde hij, „nu laten ze weer zo'n woestijn man de bol ingaan. Daar zal ik eens een stokje voor steken; de weerbol is geen speelgoed!" En met deze woor den draaide hij aan een kraan van het ingewikkelde apparaat

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1961 | | pagina 1