van A. KONING V GE HU IJZER r Jij J. J. PANTEKOEK, ing, <5 f A J ONAFHANKELIJK NIEUWSBLAD VOOR HEILOO TER sc Üt&L. iT, voor eon moderne coiffure KAPSALON v* £6ds tot uw dienst v.d. Veldestraat Heilito-Te1.5J85 VOOR OUDERCOMMISSIE OPENBARE LAGERE SCHOLEN ÜQ LIET PROTEST HOREN CS a\ Tïluziefc, VERVULLEN UW TENS televisie en radio V. - A/S IV 17e JAARGANG NUMMER 51 Redaktie- en Administratie-adres: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Heiloo Telefoon 02200-4190 - Giro 140847 Advertenties per mm f 0.14 (Bij contract reduktie) 16 MAART 1961 Dit blad verschijnt iedere donderdag in een oplaag van 5200 exemplaren huis-aan-huis, in de gemeenten Hei loo, Limmen, Egmond-Binnen, Rinne- gom, Egmond a.d. Hoef en Akersloot Advertenties moeten uiterlijk dins dagavond in ons bezit zijn. V.V.V. VERGADERING MET TAL VAN FELLE DISCUSSIES Kritiek op leiding Bestuursleden „gewipt" Wat wij al jaren geleden hadden ver wacht is vorige week dinsdagavond, tijdens de jaarvergadering van de V.V.V. in „De Oude Herberg", welke zeer druk werd bezocht, gebeurd. Het hard werkende bestuur kreeg op tal van punten scherpe kritiek te i iv horen. De discussies waren soms bij zonder fel, vooral toen het bestuurs lid, de heer Ant. Jensch, welke be dankt had, ging vertellen waarom hij dit had gedaan. De levende gedachte, de functies van sekretaris penningmeester moeten gescheiden worden, werd volgens ve le aanwezigen niet bevredigend op gelost. Het gevolg was dat bij de be stuursverkiezing twee bestuursleden „gewipt" werden en alleen door het terugtrekken van één der benoemden bleef het tot één beperkt. De vergadering overziende moet het bestuur wel tot de nodige conclusies gekomen zijn. Wij in ieder geval wel. Niet tijdig meegegroeid De „romantische" periode, zoals ie mand gezegd moet hebben, is in Hei loo voor de V.V.V. voorbij. De ge meente groeit snel, ook als toeris tisch centrum. Tot de nieuwe V.V.V.-leden behoren velen van elders, dikwijls vervuld met nieuwe ideeën. De vergaderingen sal KENNEMERSTRAATWEG 420 TELEFOON 6508 werden de laatste jaren drukker be zocht en meermalen kwam toen reeds tot uiting dat alles veel zakelijker aangepakt diende te worden. Het bestuur groeide met deze op vattingen, door de tijd ingegeven, niet voldoende mee. Vorig jaar had den al zogenaamde „voorposten" ge vechten plaats. Het leek zo onschul dig. Het bestuur zette f 250,op de begroting voor advertenties. „Nee" zeiden verschillende leden, waaron der een oud-bestuurslid, „maak er f 500,van, want voor f 250,doe je tegenwoordig niets, vooral als je in grote en buitenlandse bladen moet adverteren." Met veel pijn werd het f 300,(Het afgelopen jaar werd, blijkens het jaarverslag slechts een bedrag van f 126,05 uitgegeven, red.) Ook dinsdagavond klonk meermalen misnoegen over dit punt, adverteren. Daarentegen openbaarde zich een op positie die, alhoewel dus de werklust prijzende van het bestuur, vele malen door de leiding van de vergadering, „4,e wind in de zeilen" gespeeld kreeg, iets wat o.i. in 't geheel achterwege had kunnen blijven. Twee nieuwe bestuursleden zijn toe gevoegd aan het oude team; zij ver telden tijdens de vergadering hoe het wel zou moeten. Wij zijn benieuwd of ze daartoe in staat zijn. Hier volgt het verslag van deze bewogen verga dering. Het openingswoord van de voorzitter De heer B. van Tricht, voorzitter van de V.V.V. wees er in zijn openings woord op dat het dagelijks bestuur der gemeente niet bepaald royaal was in haar toekenning van subsidie, f 300,— voor het jaar 1961. Men is van plan een informatiebu reau te stichten, maar het financiële gedeelte is nog niet rond. Daarvoor was medewerking gevraagd van de gemeente. Op het gemeentehuis re deneerde men: „De V.V.V. moet haar eigen zaken maar opknappen, het is een zakelijke aangelegenheid, want men verdient er aan." Uit de vergadering kwam naar voren dat deze redenering niet juist is. Later op de avond deed de voorzitter mededeling dat de middenstand be reid was f 500,per jaar bij te dra gen voor de aankoop van een infor matiegebouwtje ad. f 5000,Een be drag wat de V.V.V. renteloos hoopte te krijgen van het gemeentebestuur. Het adverteren in Duitse bladen had reeds tot gevolg gehad dat 45 aan vragen waren binnengekomen. Uit het jaarverslag van de sekretaris De heer P. Avis heeft op deze ver gadering verslag gedaan over de Bespreek s.y<p. vroegtijdig^""voor de FEESTDAGEN! werkzaamheden, verricht in 1960. Het waren er vele. Voor zover de V.V.V. dit na kan gaan waren er in 1960 4000 gasten in Heiloo. De expositie „Oud-Heiloo" en torenbeklimming leverde 632 bezoe kers op. Ook de autotochten o.a. naar Schagen, Medemblik, Volendam, het vliegveld Schiphol eri Floriade, le verde vele deelnemers op. De verlichting rond de vijver in plan Oost was attraktief, maar kan uitge breid worden in 1961. Het gemeente bestuur verstrekte voor deze verlich ting een renteloos voorschot. Het le dental is nu 189 met 108 begunsti gers. Er meldden zich in 1960 40 le den aan. De sekretaris verzond ontelbare stuk ken naar mensen welke inlichtingen vroegen over Heiloo. Ook telefonisch was dit van grote omvang. Ook de V.V.V. werkte mee in de A.N.V.V. logiesdienst tijdens topda gen. Zodoende kwamen ook hierdoor gasten in onze gemeente, al was het misschien niet van die omvang als men wel verwachtte. Financiële resultaten Financieel was 1960 niet zo roos kleurig. Er werd met een tekort ge werkt van f 29,19 op een totaal uit gaven van f 7.631,12. Alhoewel er nog een reserve is van f 1000,zal men voorzichtig moeten zijn. In dit verband werd aangedron gen op verhoging van de gemeente lijke subsidie. In vergelijking met an dere, soms kleinere gemeenten, vo.nd men f 300,toch wel miniem. De plaatselijke aktie, zoals ze in het financieel verslag genoemd worden, leverde aan inkomsten en uitgaven resp. op f 1.982,66 en f 2.506,75. Aan advertenties werd uitgegeven f 126,05 De gezamenlijke middenstand droeg bij in één der akties en wel f 600, De begroting voor 1961 Aan kontributies van leden en be gunstigers hoopt men in 1961 resp. f 1100,en f 300,te ontvangen. De post attrakties staat in de be groting aangegeven voor f 3.300, en f 5.405,resp. als inkomsten en uitgaven. Drukwerk vormt een post van f 2500,hier staat tegenover een inkomstenbedrag van f 1.400,- zijnde aan advertenties geplaatst in V.V.V.-folder. In een noot bij deze post staat dat dit geen jaarlijkse post vormt, daar het drukwerk voldoende is voor 3 jaar. Scheiding funkties sekretaris - penningmeester Bij het punt verkiezing bestuursleden kwam kritiek, soms zeer scherpe kritiek naar voren. Alhoewel men waardering had voor het werk van de sekretaris-penningmeester de heer P. Avis, meende men dat de tijd ge komen was deze funkties te scheiden. Er werd zelfs meermalen gesugge reerd dat de V.V.V. meneer Avis is en dat in verhouding tot zijn grote aktiviteit de andere bestuursleden te weinig deden. Een snelle ontwikkeling van het nende, zeiden dat het aftredende be stuurslid teleurgesteld is omdat men in 't bestuur niet alles uitvoerde wat de heer Jensch wilde. „Wij willen geen schulden maken zoals 10 tot 20 jaar geleden" meende de heer Van Tricht te moeten meedelen. Een van de belangrijkste sprekers tij dens de discussie, welke soms scherpe vormen aannam, was de heer J. Hoed. „Het bestuur zegt wel dat zij schei ding van het sekretariaat-penning- meesterschap voorstaat, maar waar om doet ze het dan niet. Wij zijn uit 't jasje gegroeid. Het bestuur is het uitvoerend orgaan van de leden. Het is geen wantrouwen wat wij koeste ren. Wij hebben geen personen op 't oog. Wij willen mede de verantwoor delijkheid dragen," zo sprak hij. Voorzitter Van Tricht zei dat de le den bestuursleden kiezen en het be stuur uit haar midden de sekretaris en penningmeester. De discussies werden, zoals reeds ge zegd, soms scherp, vooral toen men hoorde dat het bestuur niet direkt wilde ingaan op de wens van de ver gadering. De heer Avis bracht daar enige rust in met de mededeling dat hij beslist niet tegen scheiding der funkties was, maar het moment niet gunstig achtte. Sensationele wending bij verkiezing Het vorengaande was van invloed op de volgende bestuursverkiezing, het wreekte zich op het huidige bestuur. Aftredend waren de heren P. Avis, J. de Graan en H. Heinis. De heer Ant. Jensch, niet aftredend, bedankte voor bestuurslid. Bij de gehouden vrije stemming koos men de heren Avis, v. Staveren, Dek ker en Rosier. Het betekende 't ver dwijnen van de heren De Graan en R.K. 292, teL 4974 J. Gallee WësterwE Dir, KfcStoé'klasèen (20 1.1.) Heiris, de eerste ►If 1 er „de laat ste 21, 2 minder dan de heer Rosier. Na veel heen en weer gepraat namen de heren v. Staveren en Rosier de benoeming aan. „Alhoewel ik weinig tijd heb wil ik de benoeming aanvaarden met de wetenschap dat de heer Rosier voor nemens is een andere koers te be werkstelligen", zo sprak de heer v. Staveren. De heer Dekker bedankte echter om dat hij moest studeren. Het had tot gevolg dat de heer Heinis „mocht" blijven in 't bestuur. Kontributie-verhoging De heer Hoed heeft aan het einde der vergadering naar voren gebracht dat een kontributieverhoging nood zakelijk is om wat meer te kunnen doen. „Zij is niet meer in overeen stemming met wat we van het WV- apparaat verlangen." Hij deed hier voor een dringend beroep op het be stuur en de leden. Begroting attrakties Op de begroting attrakties 1961 staat verlichting Stationsweg f 1000, kindermiddag f 100,Fietstochten (avond-vierdaagse) f 250,Puzzel- tochten f 50,Wielerronde f 100, Foto-wedstrijd f 80,—; Schoolvoetbal- competitie f 50,en verlichting vij ver plan Oost f 200, Andere koers? Uit de vergadering, voornamelijk van de zijde van de heer Rosier, kwam de vraag naar voren of de vreemde- HeerenWeg 23, Telefoon 5193 V.V.V.-werk eist een andere aanpak. Er worden thans heel andere eisen gesteld aan de organisatorische kwa liteiten van de leiding, zo waren en kele meningen uit de vergadering. Toen het aftredend bestuurslid, dhr. Ant. Jensch, het woord ging voeren en scherpe kritiek leverde op enkele zijner bestuursleden, was de boot aan. „De funkties moeten uiteen in 't be lang van de V.V.V." zei hij. „We le ven nog in een soort periode van vele jaren geleden en velen weten wat dit zeggen wil" zo liet hij sar castisch volgen. Hij diende een voor stel hiertoe in. De le en 2e voorzitter van de V.V.V., resp. de heren Van Tricht en Van Eikeren, bepaalde kwaliteiten en ak- tiviteiten van de heer Jensch erken- lingen nu zo gebaat zijn met school- voetbal, klaverjas- en bridge-drives en autotrips welke in de opsomming van „zomerattrakties" verwerkt zijn. Vooral de verlichting van de Stati onsweg ondervond kritiek, zowel van genoemde heer als van de heer IJ. v. d. Blom. „Laat men voor een deel van deze f 1000,liever advertenties plaatsen," redeneerde men. De ver gadering, op één uitzondering na welke juist deze verlichting een at- traktie vond, voelde voor deze post niets. „Wie heeft de installatie ge leverd welke geplaatst is in plan Oost" wilde de heer Dekker weten. „Door de voorzitter" werd geant woord en de heer Avis lichtte toe hoe eigenlijk 't een en ander zo gelopen was. „Onjuist" vond o.a. de heer v. Sta veren, „een bestuurslid mag nimmer financieel geïnteresseerd zijn bij zulk soort transakties." De heer Rosier meende dat men een andere koers moest gaan varen. „Wat hebben de vreemdelingen aan een wielerronde op zondag? Daarbij is geen enkel V.V.V.-belang gediend." „Pardon," zo reageerde de heer Avis, „die worden niet op zondag gehouden en vinden trouwens overal, tijdens het seizoen, in de kuststreek plaats. Het gemeentebestuur is er ook voor." Sluitingsuur van cafés aan de orde op V.V.V. vergadering Bepaalde winkels langer open? Het strikt uitvoeren van de plaat selijke politieverordening en slechts bij uitzondering verlenen van verlen ging van het sluitingsuur voor cafés, is op de V.V.V. vergadering ook aan de orde geweest. Uit de vergadering kwam de vraag of het bestuur van de V.V.V. hierte gen al geageerd had. Men achtte de huidige gang van zaken niet in 't be lang van het vreemdelingenbezoek; zeker niet met de Paasdagen en het seizoen in 't zicht. Men veronderstel de dat het uitgaand publiek nu elders haar vertier gaat zoeken, zeer ten nadele van de plaatselijke bedrijven. Het bestuur van de V.V.V. zal zich met een schrijven richten tot het be stuur der gemeente. Voorzitter v. Tricht heeft vooraf- gaande aan deze discussie zijn me ning gezegd met de veronderstelling te uiten dat wanneer er aanstonds een nieuwe burgemeester komt, de wind wel weer uit een andere hoek zal kunnen gaan waaien. Eén der middenstanders, V.V.V.-lid, vroeg of de winkels niet langer open gesteld konden worden. Thans is men geneigd elders bepaalde inkopen te doen. Eén der andere aanwezigen kwam met één reeds eerder geuite wens, 's zaterdags gelegenheid te ge ven langer open te blijven. Zij die hier als gasten komen, arri veren meestal laat. Dan zijn de za ken in Heiloo gesloten. Het zou om een paar uur gaan. De gasten zijn met zulk een maatregel ten zeerste gediend en de middenstand verdient ei' iets extra's aan, aldus werd gere deneerd. Het V.V.V.-bestuur adviseerde hen zich in verbinding te stellen met de middenstandsorganisaties Rondvraag Alsof deze V.V.V. vergadering nog niet lang genoeg duurde (het werd praktisch middernacht) was er toch nog een aantal gegadigden voor de rondvraag. Het waren grotendeels zaken waarover al uitvoerig gepraat was, zodat de voorzitter v. Tricht zeker blij geweest moest zijn toen hij na 4 uur vergaderen kon sluiten. Over opheffing wandelpad aan de Kennemerstraatweg Enige weken geleden wijdden wij een artikeltje aan de opheffing van het westelijk wandelpad, langs de Kenne merstraatweg, ten behoeve van de verbreding van het rijwielpad. De heer Oostendorp heeft, namens de oudercommissie van de openbare lagere scholen het volgende schrijven gericht aan Rijkswaterstaat over de ze materie. Het luidde als volgt: Namens de Oudercommissie van de Openbare Lagere Scholen te Heiloo, heb ik de eer het navolgende onder uw aandacht te brengen. Met grote ongerustheid heeft de com missie geconstateerd, dat vanwege uw dienst het wandelpad aan de wes telijke zijde van de Kennemerstraat weg, vanaf Limmen tot - momenteel nog - de Zevenhuizerlaan in de ge meente Heiloo, is verwijderd als ge volg van de verbreding van het ter plaatse bestaande rijwielpad. De commissie is van oordeel dat door het doen opheffen van bestaande wandelpaden speciaal voor de school gaande jeugd een buitengewoon ge vaarlijke situatie ontstaat en dit ter wijl voor deze categorie in het tegen woordige zeer drukke verkeer juist een toenemende bescherming vereist is. De commissie wil dan ook met de grootst mogelijke klem protesteren tegen de verwijdering van dit wan delpad en zij verzoekt u dringend op korte termijn maatregelen te treffen waardoor le een verdergaande opheffing van wandelpaden wordt voorkomen; 2e de veiligheid van het schoolgaan de kind op deze zo bijzonder druk bereden Kennemerstraatweg zo veel mogelijk gewaarborgd blijft. EXAMENS MACHINESCHRIJVÉN Bij de op 4sm^art j.l. te Alkfnaar ge houden examehs. van--fle Verg. van Leraren te 's Gr^nhage slaagden o.a. de volgende leerlingen uit onze gemeenten,van InstituUtyBurdorf. Gerda Niéuwenhuis, Els "Schipper, Rie v.Schuyt, Harma Veenihga en de^feer A. Palenstijn te Heiloo Ria Eeltink te Egm. aan Zee. V.D HOMRNEOF KfOSSItKt van Ao8tantraat\28 -Viel. 2508 Erkende Pinlips radio en televisie service TAXI HOEBE MET NIEUWE SLEE Vanaf deze week heeft de heep'Hoebe de beschikking gekregen jwer een mooie ruime 6-persoons Eórd. We haddem het genoegén met deze nieuwe wagen een proefrit te mogen meemaken en\kwan?en zodoende in kennis met deXuitzonderlijke kwali teiten en comfoWdie de Ford Fair- lane biedt. Deze/wagen zal het in de praktijk zeker/we\ doen want er is een geweldige' ruimte in en het uit zicht is aan/alle zijdela heel goed. Ook de entree tot de wagentis ruim en laag zodat dit/ook voor menden die minder goed te** been zijn veel Vemak biedt. Het zal voor de heer Hohbe een ge noegen zijn zijn cliëntenVmet een degelijke mooie wagen te mogen be- snen. Wij wensen hem vee\ succes iet zijn nieuwe aanwinst. euren Alléén zaterdag STRAATWE DR. J. J. BUSKES IN DE WITTE KERK A.s. r^andag 20 maart wo^dt er in de Her^Kerk van Heiloo - de Witte Kerk - een gemeenteavond gehouden. Een avond\die een wel zeer bijzon dere betekertjs heeft .omdat dan zal spreken de békende predikant dr. J. J. Buskes van Amsterdam. Deze bekende publicist, die de laatste jaren vele artikelen heeft geschreven over de situatfe in\Zuid Afrika, zal spreken over „Blan\ en Zwart in Zuid Afrika". Nu Afrika elke dag in het nieuws is, of het nu Algiers, de Ko\go of Zuid Afrika/betreft, is dit een\iitermate aktugél gegeven. En kei suskes kan en m^g er ovér spre- vanuit zijn eigen ërvaringën bij AVO Westerwei Dir. Kleine iért L.O. BIJ tel. 4974 allee (20 1.1.) een bézoek aan Zuid Afrika eryzijn vele relaties met Blank en Zwart ter plaatse. Wij kunnenVr alleen maaF'dankbaar voor zijn dar\ds. BuskeS vanuit zijn positie - in eefcste instantie bepaald door zijn geloofV ons zijn visie wil geven op de gistende samenleving in het zuiden vanjiet\erelddeel in op komst. De avönd wordt aangeboden door de vrouwenvereniging van de HervormdeGemeente. Iedere belangstellende is wblkom. De toegang is gratis en de kerkv.is goed verwarmd. Bij de uitgang ksdlekte voor slachtoffers van het apartneids- leid in Zuid Afrika.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1961 | | pagina 1