<5 w PAREN 'f -A M EGO .KONING atsioterij Nederla mrfï ONAFHANKELIJK NIEUWSBLAD VOOR HEILOO 13 \jr 10 W. y. w <S KAPPIE en de iceermukers I Dego zal hetr bewijzen, De beste/textielen MP T priJz^o ff ff f r SALON Steeds tot uw dienst v. d. Veldestraat 2\Heiloo - T e 1.5 0 8 5 LAATSTE ABONNEMENTS* j CONCERT J 8 J1 1 «JLNi S11Ui oor >n moderne 18e JAARGANG NUMMER 1 Redaktie- en Administratie-adres: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Heiloo Telefoon 02200-4190 - Giro 140847 Advertenties per mm f 0.14 (Bij contract reduktie) 30 MAART 1961 Dit blad verschijnt iedere donderdag in een oplaag van 5200 exemplaren huis-aan-huis, in de gemeenten Hei loo, Limmen, Egmond-Binnen, Rinne- gom, Egmond a.d. Hoef en Akersloot Advertenties moeten uiterlijk dins dagavond in ons bezit zijn. Angstige mensen in een potdicht sloten huis: de discipelen van de kruisigde Jezus van Nazareth. Plotseling een verschijning van fhun meester; ondanks de angstvallig^ be slotenheid. En een stem: Vrede zij u. Wie het wil lezen, dit vreemde, jzoeke het op in. de bijbel, in het twintigste hoofdstuk van het evangelie vén Jo hannes. Forser en. feller, forse zwarte lijnen op fel wit papier, hebben dé eerste christenen niet kunnen getuigen van hun geloof.; Hun geloof in de levende en niet door mensen te vernietigen kracht van'; God, zoals die/in de ge stalte van Christus tot hen was ge komen. Christus bleef voor hen ook na de Goede Vrijdag, de dag van de krui siging van Jezus, een kerkelijkheid zoals ze vooi| elkander een stuk wer kelijkheid waren. Eigeplijk moet het nog sterker gezegd worden. Mensen kunnen voor'.mensen èen stuk neu trale werkelijkheid zfjn, zoals een stuk steen eed brok werkelijkheid is, dat mij verder; niets doet. De gestalte van Christus l^eek voor zijn vrienden en volgelingen; van het eerste uur, ook na zijn dóód, een inspirerende werkelijkheid. In dit verhaal Iaat dat beeld van de gesloten ruimte ime niet los. Ik denk aan de Franse wijsgeer Sartre, die met name in he£ beeld van een ge sloten kamer de situatie van de men selijke samenleving herkent. In die kamer bevinden wij ons. Wij zijn op elkaar betrokken. Maar wij zijn elkander dikwijls tot een kwelling en oen last. Denk aan de toestand in ZUid-Afrika. Op een betrekkelijk klein gebied miljoenen blanken en niet-blanken. Op elkander aangewezen en tóch elkander dikwijls tot last en een kwelling. En met el kaar een nogal heet plekje in een we reld vol koude oorlog. Vergroot de situatie in Zuid-Afrika honderd- of duizendvoudig. Dan ziet u voor u onze wereld met een goed gevoede minderheid en een honge rende meerderheid. Op elkander be trokken. Niettemin: veelal elkander kwellend met wantrouwen en begrij pelijke afgunst. U kunt zo'n tafereel als in Z.-Afrika ook honderd- of duizendvoudig ver kleinen. Dan herkent U plotseling de afdeling, waar u werkt. De vereni ging ook, waarvan u lid bent. Of het gezin, waarin we als man, vrouw of kind op elkaar betrokken zijn en des ondanks voor elkaar séms een last betekenen. Als het evangelie meer is dan een sprookje ter illustrering van een aan tal officieel erkende zon- en feest dagen, dan betekent het dat in deze overal terug te vinden gesloten-ka mer-situatie de vreemde en toch be kende, /de verre en toch nabije ge stalte van Christus telkens weer bin nendringt. i En waar hij binnenkomt, verstaan hier en daar mensen zijn groet: Vrede zij u! De gewone joodse groet van die dagen. Maar toch speelt achter deze woorden nog iets anders. Waar de géstalte van Christus groet en dus weer het contact wordt hersteld, is er tegelijk de aansporing tot strijd. Strijd tegen kwade machten binnen en 'buiten ons. Vrede wordt Ons na melijk nooit als een geschenk in de schoot geworpen. Vrede moét be vochten worden. In navolging van en in gehoorzaam heid aan Hem, van wie elk jaar het paasfeest getuigt: boze menselijke machten hebben hem niet overwon nen. L.D. TREKKINGSLIJSTEN „KR\jIS OF MUNT" Het bestuur van het^Witte Kruis ver zoekt ons te witigfi meedelen, dat de trekkingslijstejyWaïi de aktie „Kruis of Munt" ten bate yan het Groene Kruis, te^-dnzage liggen bij de siga renwinkeliers welke ook de loten verkochten. )ok een^zo'n slagzin sameii! Iidien de eist voldoet aan iatsing in deze ad ver ten Mè~7Wordt ^beloond met een Waardebon a l2,50 of een p#gr nylons van ^,95 Stationsweg 83 - Heiloo Telefoonv5407 GEEN PLAATS VOOR WILDE DIEREN" Een film welke u moet gaan zien! Een dierenrijk gaat ten onder. Afrika sterft uit. Slechts achter de tralies in de dierentuin zult u eerlang nog exemplaren kunnen zien van wat eens Afrika's trotse fauna was. De film „Geen plaats voor wilde die ren" is een aanklacht tegen hen wel ke de dierenstand, speciaal in Afrika, bewust of onbewust, uitroeit. De film „speelt" in het laatste die- renparadijs, het reservaat in het Itoeriwoud, bij de stam van de Bam- boeti-dwergen, met als voornaamste figuren Espani en Kasino, twee pyg meeën, een stam van Bamboeti-dwer- gen, Kiboko, een nijlpaardvader met veertien vrouwen en dertig zoons en dochters en natuurlijk duizenden an dere wilde dieren uit het Afrikaanse oerwoud en steppen. Deze film, gepresenteerd door het Instituut, werd bekroond met de Bun- desfilmprijs en twee gouden medail les op de Berlinale. Een film waarbij in 't Nederlands wordt gesproken en welke u beslist moet gaan zien. In het bijprogramma draait de film, in kleuren, „De Rode Ballon", een film bekroond o.a. met de Ameri kaanse Oscar, als de film met het origineelste gegeven. Het is het fantasierijke verhaal over een kleine Parijse jongen, Pepote ge naamd, met zijn rode ballon. Qua inhoud, spel en produktie, een zeer aantrekkelijke film welke, sa men met „Geen plaats voor wilde dieren" een uitstekend filmprogram ma garandeert op donderdag, heden, 30 maart in „Asta". Voor kaartverkoop bij de bekende Instituut-adressen (zie ook de raam biljetten). Schoolgaande jeugd, boven 14 jaar, geniet ook nu weer reduktie. EEN FILM WELKE^SMOET GAAN ZIE1 .Géén plaats vooi/ wilde Balie lms, Keden, don- rtjs uur in Asta. mgen f 1.50; le- Bekroonde derdag 30 m^ Entree, alle den Instituu VERLICHTING PLAN OOST IN AANLEG Reikhalzend werd door de bewoners van plan Oost uitgezien naar een nieuwe straatverlichting. We schre ven dit al enige tijd geleden. Tot uitvoering van dit uitgebreide verlichtingsplan is men overgegaan. Hoe lang het zal duren voordat het geheel uitgevoerd zal zijn, is ons niet bekend. Het zal natuurlijk in niet geringe mate afhangen van de ont wikkeling van diJ^uitBreidingsplan. NIEUWE PENSIONLIJST VAN DE V.V.V. Uitvoerige lijst (28 pagina's) Tot stand is gekomen een nieuwe pensionlijst van de V.V.V. Het is een zeer uitvoerige lijst geworden, met 28 pagina's in een grote oplaag. Er staan in vermeld de hotels, pen sions, gemeubileerde huizen en ka mers, waar logies met ontbijt wordt verstrekt, adressen voor gemeubi leerde vakantiehuisjes, terreinen voor zomerhuisjes en camping. Naast vele advertenties wordt deze lijst gecom pleteerd met een zakenregister. Deze lijst wordt nog aangevuld met een kleurenfolder waarin verteld wordt over Heiloo en haar natuur schoon. TOCH SCHEIDING VAN FUNCTIES van het sekretaris-penningmeester- schap bij de V.V.V. Het bestuur van de V.V.V. is gedeel telijk toch tegemoet gekomen aan de wensen, geuit in de laatstgehouden algemene ledenvergadering: de func ties van sekretaris-penningmeester- schap te scheiden. Sekretaris is geworden de heer H. Heinis, Holleweg 66, tot voor kort 2e sekretaris. De heer P. Avis blijft penningmeester en verzorger van het V.V.V. infor matiebureau, bijgestaan door één der nieuwe bestuursleden, de heer M. A. J. van Staveren. AANBIEDING Wgfndelnylons, 20 denier, gauge, in de nieuwste vo jrjaarstmten. Per,paar v S.oO n vrijdag en zaterdag: rt STRAATWEG 127 - HEILOO TELEFOON 2785 SPEELTUINVERENIGING BIJT VAN ZICH AF ten aanzien van de door haar georganiseerde feestjes In het maartnummer van „Contact", het mededelingenblad van de „Alge mene Speeltuinvereniging Heiloo" gaat de voorzitter, de heer J. Duits, namens het gehele bestuur, in op de kritiek welke in de Raad en op een forum-avond van de K.V.P. is geuit op bepaalde aktiviteiten van deze speeltuinvereniging, namelijk het or ganiseren van feestelijke bijeenkom sten voor kinderen. Speciaal de heer J. Bolten heeft gezegd dat, tieze feest jes (in de vakantie en m -t St. Nico- laas) niet behoren 'Mi jPe? r .eltuin werk. - s v De heer Duits constateert in dit blad, aan de hand van de door hem ge bruikte cijfers, dat deze kindermid dagen in 1960 f 197,19 gekost hebben en dat er 1000 kinderen van genoten hebben. Hij trekt daaruit de conclu sie dat men het recht niet heeft te zeggen dat de gemeentelijke subsidie van f 500,— gebruikt wordt om deze feestjes te houden. De heer Duits zegt in zijn artikeltje dat de ont vangen f 500,gebruikt worden om de speelwerktuigen in de tuin te ver nieuwen en te onderhouden. Deze voorzitter biedt aan om een z.g. fo rumavond te houden en dan in alle openheid over het werk van de speel tuinvereniging te praten. AANLEG TROMPENBURG In een soort hoefijzervorm is men tot straataanleg overgegaan in het verlengde van plan West, oostelijke zijde. Dit deel zal genoemd worden Trompenburg. In het midden komt een fraai plantsoen. De Trompenburg is bereikbaar vanuit de v. Vladerac- kenlaan en de Arklaan. Ook hier zal de firma Rozema bou wen. Deze firma heeft ook het ver lengde van de Bayershoffweg (zuid zijde), het verlengde van de Baafjes- laan en Ringweg en Arklaan be bouwd. Naast woningen onder één kap ook een aantal kleine bunga lows. Bij de begrenzing Bayershoff weg, zal dit deel van het uitbreidings plan West, binnen afzienbare tijd, ge heel bebouwd zijn. O* GEEN BALLET In verband met de Pasen is er zater dagmiddag (1 april), dinsdag en woensdag (4 en 5 april) geen ballet in het Dorpshuis. SPOEDIGE BENOEMING VAN NIEUWE BURGEMEESTER TE VERWACHTEN? Spoedig is de benoeming te verwach ten van een nieuwe burgemeester. Dit mogen we wel concluderen uit een opmerking van de wnd. burge meester, de heer L. A. Ankum, in de raadsvergadering j.l. vrijdag. De heer Ankum zei namelijk dat dit wel de laatste raadsvergadering zou kunnen zijn onder zijn leiding. Daar de eerstvolgende raadsvergadering is vastgesteld op vrijdag 21 april, zou dit dus binnen enige weken moeten zijn. Er wordt in verschillende rich tingen gegist wie de opvolger van oud-burgemeester J. Kalff v/el zou kunnen zijn. Wij wensen er op deze plaats niet aan mee te doen. Al me nigmaal zijn kranten er voorbarig in geweest. We wachten dus maar „rus tig'^?) af. J 2, FANFAREKORPS „EENSGEZINDHEID" OP CONCOURS Het herboren fanfarekorps „Eensge zindheid" gaat op 11 mei, Hemel vaartsdag, ter concours. Dit concours wordt te Alblasserdam gehouden on der bepalingen van de Algemene Ne derlandse Unie van Muziekverenigin gen. „Eensgezindheid" komt uit in de eerste afdeling fanfare. Als verplicht nummer moet gespeeld worden „Four Moods", een suite van Jack Harvey en als vrij werk speelt het korps onder leiding van haar nieuwe dirigent, de heer C. Ramaker, „Badeloch", een ouverture van F. Rogister. „Eensgezindheid" hoopt weer, na eni ge jaren, een eerste prijs te behalen, daar dit een promotie kan irthoudey naar d# afdeling uitmuntendheid. met als solist Theo Olof, viool Op het laatste abonnementsconcert in het seizoen 1960-'61 zal als solist, OQjpl'ederE op woensdag 5 april, de be kende violist Theo Olof. Hij zal spelen het vioolconcert in D. gr. t. ',p. Cl -,'an Ludwig van Beet hoven. Het Noordhollands Philhar- morjisch Orkest, weer onder leiding van-PHenri Arends, zal verder spelen dev'ouverture Anacreon van Luige Cherubini en de Symfonie no. 2 in D. gr. t. op. 73 van Johannes Brahms. OOK 2e UITVOERING VAN ,,'T ROOSJE" SLAAGDE Regisseur o.a. ziek Ook de tweede opvoering van „Sloep zonder visser" door ,,'t Roosje" mag zeer geslaagd heten. Men had met moeilijkheden te kampen, want naast mej. Jagtenberg, de vertolkster van Henriette, was ook de regisseur Guus Spruyt ziek. Janny Spruyt, welke al de rol van Stella speelde, nam die van Marita Jagtenberg nog over, wat haar, gezien de korte tijd van voor*- bereiding, goed lukte. De bezoekers hebben in ieder geval een mooie toneelavond gehad met goed amateurstoneel. MEDEWERKER AF Naar wij vernemen is de heer W. J. J. v. d. Laarschot niet meer verbon den aan het Nieuw Noordhollands Dagblad. Tot op heden is er in zijn plaats nog geen andere correspon dent, voor Heiloo.benoen^-geworden. dinsdag 4 april Dokte Verkoop 13 - Telefoon 7376 loten afhalen voor «"april. 1 n radii P h&ps ORANJE- EN VRIJDINGSFEESy 1961 In de Romende week (4 tzhi. 8 april) zal evenals vorige jareiyweer een be roep op u. worden gedaan om de feest viering opv Koninginnedag en Bevrij dingsdag mogelijk m maken. De viering Xwaa/omtrent tijdig me dedelingen inNdyt blad zullen worden verstrekt - zajftdit jaar bijzonder ge richt zijn op éfe kinderen. Wij vertroeven, Nlat de gehele be volking v§m HeilooNn ruime mate zal bijdrageeC om ons inSstaat te stellen deze bsdde dagen heus. feestelijk ka- rakteirte verlenen, datvoor een goe de viéring beslist onontbeerlijk is. Bij /oorbaat hartelijk dar Het OranjbeComité liHwre salort KENNEMERSTRAATWEG 420 TELEFOON 6S09 GOKAUTOMATEN VERDWENEN UIT ONZE GEMEENTE Mede op verzoek van de Gemeente- raad heeft burgemeester L. A. An kum, als hoofd van de politie, aan de caféhouders laten meedelen dat de gokautomaten moeten verdwijnen. Per 30 maart moeten ze verwijderd zijn uit cafés. Worden ze daarna nog aangetroffen, dan zal daarna onmid dellijk proces-verbaal volgen. Genoemde maatregel is mede geba seerd op artikelen in de Algemene Politieverordening. BIJZONDERE PAASDIENST Uitgaame van de Commissj^van Bij zondere EJiensten der Geyef. kerk al hier, is le^Paasdag, aanvang 4.30 uur n.m. in de^Kruiskerk aan de Maas Geesteranusweg, Xbijzondere dienst uitgeschreven. Deze dienst zrfTsspeciaal gericht zijn op 't Paasgéoeuren, dat Christus de dood heef^overwormen. Hierin werken mee Mille aanwezigen, enkele/jongens en meisjes en ouderen, met jfleklamatie en soloVzang. Eer/ieder is van harte wbjkom. Voor dor aanvang der dienst zal aan een Ier een liturgie worden uitgereikt. 52. „Migam knalzak el bom!" grauw de Bar el Knor. Dit bleken uiterst duistere bedreigingen te zijn, want tegelijkertijd schoot hij zijn geweer op Kappie en de Maat leeg;,Maar in zijn opwinding mikte hij niét zo goed zodat hij niet kon verhinderen, dat de rennende schietschiivén ongedeerd in de bol verdwenen. Vlug laadde hij z'n geweer om de, grengo's opnieuw te /frakteren, wanneer zij zich ha^r bui ten zouden wagen. Maar zij versche nen niet meer. Het luik van de schoof dicht en eensklaps stak er een wervelwind op, die de hoofdman deed rondtollen als een blad in de herfst. De storm voerde de bol met zich mee en dat was het einde van het korte maar hevige bezoek aan het dorp van Bar el Knor. In de bol keek Kappie oplettend naar het televisiescherm, waarop professor Arnoldus hem aanwijzingen gaf. laar de tweede hefboom 3 streepjes terïïg^yoor horizontale accumulatie; vervolgèns de tugale luchtklep twee centimeterrspenen „Ik wil er uit!n griende de Maat, maar niemand lette op hem.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1961 | | pagina 1