w Nu mooier stijven met minder moeite FIJNSTIJFSEL ERMA'S toeetheï" Wl heeft het! nu micro-fijn poeder! 5 \A STIJ FS EL poeder 1 micro-l 3= VOOR BETER SCHILDERWERK U> C VOOR PHILIPS RADIO EN TELEVISIE^ KCNNERMER5TK. 252 •HtïLOO DAMES, UW HA/ R IS ALLES eim „ofl-lleó" IS VOOR UW HAAR BREEDELAAN 23 - HüLOO - TELEFOON 8287 UITKIJKPOST VOOR PASEN j NIEUWE SNITTET^ NIEU WR- MODELLEN UREN ERING NIEU GRO' SchoenhanQeLen le kl. Rep.inr. Raadhuisvv. - HeïïoiT^-T^L 2321 DS. J. J. BUSKES IN WITTE KERKJE TE HEILOO Ondanks het stormachtige weer was er een goede belangstelling voor de gemeenteavond van de Herv. Gem. te Heiloo in de Witte Kerk, op maan dag 20 maart. Ds. Doorn opende de avond en heette in het bijzonder welkom de bekende Amsterdamse predikant ds. J. J. Bus- kes, die daarna een boeiend en in dringend betoog hield over: „Zwart en Blank in Zuid-Afrika". Hij begon zijn inleiding met een korte weer gave van het bekende boek van Alan Paton: „Tranen over Johannesburg". Naar de mening van de spreker is dit een goede illustratie van het pro bleem in Zuid Afrika. Dat probleem is immers het uit hun stamverband gerukt zijn van miljoenen negers, die werkzaam zijn in de grote steden. Daarna besprak hij enkele ervaringen tijdens zijn rondreis door Z.-Afrika, enkele jaren geleden. Opvallend en aan elke vreemdeling zich opdrin gend is het verschijnsel van de apart heid, van de gescheidenheid der ver- Een meuw< LIPSTICK OII nodig? schillende béVmkings^epen in Zuid Afrika: aparte scholeh, aparte bus sen, aparte ingangen in stations, en aparte kerken ook. Een apartheid, welke in stand wordt gehouden met strenge strafbepalingen, vooral ten ongunste van de niet-blanken. Waarbij te bedenken valt dat deze apartheid zich voordoet als een over heersing van een kleine minderheid, nl. van 3 miljoen blanken over meer dan 10 miljoen niet-blanken. Uitvoerig ging spreker in op de his torische oorzaken van deze apart heidssamenleving. Gememoreerd wer den de eerste vestiging van Neder landers op Kaap de Goede Hoop, de Grote Trek, de goudvondsten en de opkomst van Johannesburg, de oorlog met de Engelsen. Tenslotte ook de toespitsing naar de huidige situatie onder de premiers Malan, Strijdom en Verwoerd. Als motief zag spreker een sterke superioriteitswaan van de blanken'^ Het probleem is te zien als een so ciaal probleem in de vorm van een rassenprobleem. Een sociaal pro bleem, tegenstellingen in ontwikke ling en in hygiëne bijvoorbeeld, is met de jaren op te lossen. Nu men het ziet als een tegenstelling van ras sen is het veel moeilijker. S waar blank en niet-blank beide de dupe van worden. Ds. Buskes besloot zijn speech met de woorden van de door hem ontmoete Zoeloeleider Lutulli: Bid ervoor dat wij zwarten bewaard worden voor haat, opdat niet, als de blanken een maal bekeerd zijn tot liefde, wij al leen nog maar kunnen haten. Tijdens de pauze verkocht ds. Buskes brochures, waarvan de opbrengst be stemd wordt voor de slachtoffers van het apartheidsbeleid en voor 't werk in Ezenzeleni. Na de pauze beant woordde de spreker diverse vragen, waarbij hij o.a. wees op het feit dat de regering binnen het raam van de apartheidspolitiek grote sommen be steedt aan onderwijs en sociale maat regelen. Ds. Doorn in zijn slotwoord bedankte de spreker voor zijn bijdrage op deze gemeenteavond en de vrouwenver eniging voor haar mooie geste deze avond aan de gemeente te willen aanbieden. INTERESSANTE FILMAVOND van Plattelandsvrouwen en Hollandse Maatschappij De Bond van Plattelandsvrouwen hield op vrijdag 24 maart haar maan delijkse bijeenkomst, samen met de Hollandse Maatschappij, van Land bouw in „De Rustende Jager". De presidente van de Bond van Plat telandsvrouwen opende deze avond en kon vier nieuwe leden voorstellen. Zij deelde mede dat op dinsdag 16 mei een excursie plaats vindt naar de Volkshogeschool te Bergen en dat het hoofdbestuur een eigen huis heeft aangekocht in Den Haag. Er is een speciale reis- en excursie commissie gevormd welke voortaan alle reisjes en excursies zal verzorgen. Op donderdag 20 april zal het één- daagse bestuur de maandelijkse ver enigingsavond leiden. Hierna kreeg het woord de heer Van Dijk van de voorlichtingsdienst van een levensverzekeringsbedrijf. Op aangename en geestige wijze ver telde hij iets over het levensverzeke ringsbedrijf en de mogelijkheden. Zo, dat ook de vrouw een verzekering kan sluiten, niet meer afhankelijk van haar man. Hij betrok hierin ook wat het betekent als vrouwen samen optrekken en wat hierdoor tot stand is gebracht. Hoofdzakelijk kwam zijn toespraak hierop,meerA dat men zorgt Helene Curt HAARLAK l fantastisch* voor zijn oude dag en/wie een levens verzekering heeft, zeKerder leeft en een afspraak heeft op de toekomst. Om 't een en ander nog duidelijker te maken werd hierover een filmpje gedraaid. Genoten werd van de film „Naar de sneeuwtoppen van <^e Eve naar" met zijn prachtige natuuropna men. Het werk der Unicef werd op boeiende wijze middels de film onder ogen gebracht. Mevr. Tensen heeft aan het slot van de avond de heren van de voorlich tingsdienst hartelijk bedankt voor het gebodene en hen met een rokertje bedacht. Nieuw Micro-fijn hoeder! De nieuwe SB-Stijfsel lóst gemakkelijker op\ Dringt dieper en gelijkmatiger in weefsel door. Ontdè^: zelf, zó mooi, zó prettig heeft u nog nooit gesteven De enige stijfsel voor licht èn zwaar stijven. Gelet op de huidige situatie is poli tiek misschien iets te doen door de Verenigde Naties of door economi sche pressie. Gelukkig ontwaarde spreker hier en daar in kerkelijke kringen een zekere verontrusting. De konsekwentie van het elkaar ontmoeten als christenen aan het avondmaal moet betekenen het elkaar willen ontmoeten als mens en niet in de eerste plaats als neger of blanke. In dit verband noemde hij het prach tige werk te Ezenzeleni, een blinden- kolonie, waar blank en niet-blank el kaar hebben gevonden. Te noemen is ook het zendingswerk, tegelijk een stuk beschavingswerk, waar de bar rières dikwijls wegvallen. B.v. in ge mengde werkkampen. Voor Zuid Afrika moet gehoopt wor den op een doorwerking van de ge volgen van deze ontmoetingen. An ders volgt vroeg of laat een explosie, 'OSITIE VAN H.S.V., DOOR WINST OP DE RIJP, OPNIEUW VERSTERKT Zij het met een zeer krappe over winning van 10 op De Rijp, heeft H.S.V. zondag zijn positie in 4B op nieuw weten te versterken. De Val ken en De Rijp zijn nog steeds de felste concurrenten van onze Heiloo- se club. De stand in deze afdeling is na zondag als volgt: (Kopgroep) H.S.V. met 16 gespeelde wedstrijden 26 punten; Valken 1623, De Rijp 14-19, U.S.V.U. 16-17, onze andere plaatselijke club „De Foresters" 15- 16 en Zwaagdijk 15-15. Langzaam maar zeker werkt H.S.V. zich naar het kampioenschap in hun afdeling, mits onze club niet op het laatste ogenblik derailleert. „De Foresters" zitten zo'n beetje in het midden van de stand in 4B. UITSLAG PUZZEL Wie Imaakte de aardigste sl Hieronder vindt u de winnaar: de waardebonnen met de doo: geproduceerde slagzin le prijs, waardebon van f 15. Dekken Kennemerstr.w. 424, „De Uilkijkpost is voor het als nieuws- en advertentiebl 2e prijs, Waardebon van f 10 Westerbaan, Bergeonstraa 30 MAART 1961 E. J. eiloo; ubliek, uniek' mevr. 18, met ,In elk obzicht een beter Inzicht, als de Uitkijkpost u voorlicht.' 3e prijs, eveneens een waardebon van 10,Nel Duijkersloof, Hoogeweg 87, Limmen\ met de slagzin: ,De .Uitkijkppst' als nieuws- en advertentieblad, Voor ieder getin 'n onmisbare schat.' En dan hebben we riog een tweetal waardebonnen praan'toegevoegd, om dat ook deze slagzinnen uit de vele inzendingen wel\vopr een beloning in aanmerking kor 4e prijs, 'n waatóebon van 5, mevr. Nisterdaal". R. Hondsbossche- laan 17, Heiloo, piet: ,Als u eens wilt/adverteren, Kunt u dit hef bes\e in de .Uitkijk post' proberen. En de 5e prijs, eveneens een waarde bon van 5,Mevr. Pos, Bayers- hofweg 12,/Heiloo, met de slagzin: ,Wie bij de/tijd wil wezt moet de Uitkijkpost' le^en.' Verder danken wij allenxdie hebben ingezonden voor de moeite, welke zij zich hebben getroost en vyij willen voor hen hopen dat zij bij gen vol gende puzzel, welke volgende week geplaa/st wordt, meer succes Vullen hebber Heerenw Telefoon raag 8 uur en „Mag ik 'n v30 uur en dinsdag recruut." a.l. WAAR NAAR TOE? ASTA-THEi zondag 3, 7 lift van u?" a.l Maandag 3, 7 8 uur: „De vi DE VERGULDE VALK Egm. a. Zee Zaterdag, jrondag en mandag 8 uur: „En eeuWig zingen de bossen." 14 jr. EMMABLOEM-KOLLEKTE In de week van 17 tot 22 april a.s. wordt weer de traditionele Emma- bloemkollekte gehouptén, waarvan u binnenkort ae beende affiches in ons dorp kuntNzipn hangen. De tuberculosebestrijding vraagt ook dit jaar uw onmisbaar offer. De grote uitbreiding/van onfce plaats maakt vergrotipg van het aantal kollektri- ces noodzakelijk. GeeftSu zich even op bjj mevr. Glas, Spoorïaan 6, tel. BEURS VOORDRACHTAVOND In samenwerking met' de Gerefor meerde jeugdkring ia door de jeugd dienstcommissie dei Kruiskerk be sloten op maVnda-g 10 april een voor drachtavond mét Otto Sterman te houden. Na /overleg met de geref. jeugd is biy'wijze van proef besloten de toegang voor genoemde avond vrij te steljén. Bijzonderheden omtrent deze avond zullen per advertentie en nieuws nog nader in\ie „Uitkijkpost" bekend gemaakt worde Toiletiassen Up j Toiletwatten Toiletzeep Gevraagd: Dringend D.E.-bons Lassie-bons California-vlaggetjes Verder: Castella-kopjes Captain Grant-plaatjes MUZIEKAVOND PROGRAMMA )D De muziekavond, vorige week maan dag in „De Oude Pastory", is zeer geslaagd. In bijzondere mate is ge noten van het pianospel van mejuffr. Jansen uit Heemstede, welke op uit stekende wijze Valse Sentimentales van Fr. Schubert vertolkte en ook als begeleidster liet zien dat zij over grote kwaliteiten beschikt. Zij begeleidde mevrouw Heemskerck, eveneens uit Heemstede, welke o.a. liederen van Cath. van Rennes, G. Mahler, W. Pijper en H. Strategier vertolkte. Vooral de drie drinkliede ren, van de laatste componist, waar mee zij haar optreden besloot, kon den wij en de bejaarden van het ver zorgingstehuis zeer waarderen. Dick Hoogvorst was weer bereid ge vonden zijn medewerking te verlenen, ditmaal met het uitvoeren van een klarinet-solo. Het waren variaties van Weber. Een optreden wat weer ten zeerste gewaardeerd kon worden. NOORD-HOLLAND-TOCHT Cf van het Instituut Naast de 2- en 5-daagse trip van het Heiloose Instituut resp. naar Zeeland- België en de Harz, waar de aangifte op 31 maart sluit, organiseert deze organisatie op 23 mei (3e Pinkster dag) een Noord-Holland-tocht. Deze belooft zeer interessant te worden. Via het polderlandschap gaat het naar Purmerend met zijn vermaarde markt. Bezocht zal worden Marken, het gewezen eiland. In Edam bezoek aan het Streekmuseum en historische gebouwen, o.a. Raadhuis en/of Noor- derkerk. Ook voor deze trip is aan gifte vóór 31 maart noodzakelijk: Noordergeeststraat 4, Heiloo. JONGENSPLOEG VAN GYMNASTIEK VER. „DOVES" 2e VAN DISTRICT A Jan Muijs 3e in pers. klassement Zondag hadden in Schagen de kam pioenschap-wedstrijden plaats voor jongens en junioren, van 't K.N.G.V. district West A. Eén werd de gymnastiekvereniging K.D.O. (Amsterdam) met 153.30 pt. Onze jongensploeg van Doves werd 2e met 141.35 pt., een prachtig resul taat. Drie werd Odin (Amstelveen) met 134.10 pt. In het persoonlijk klassement jongens werd Jan Muijs 3e met 47.65 pt. De andere drie Heiloose turners bereik ten: Han Hogerheide 47.20 pt., Frans Trap 46.20 pt. en Hans de Vries 44 pt. Door dit uitstekende resultaat mag deze ploeg nu deelnemen aan de wed strijd om het kampioenschap van Ne derland, in Amersfoort. Ruilwaarde: 10 punten 1 punt 15 punten 16 punten 2 punten Correspondentie Mevr. St. Uw zending is onderweg. Mevr. Sw. Een zending t.w.v. 225 pt. is verzonden. Mevr. T.G.-B. De waarde van uw pakketje bedroeg 688 pt. Het ge vraagde is verstuurd. Mevr. H.V.-K. Voor uw zending, t.w. v. 905 pt. ontvangt u in de loop van de week de gevraagde bons. Mevr. J.v.Ch. Ook u ontvangt deze week uw bons. Aangeboden: Ruilwaarde: Ringers-bons, 8 pt. 1 punt Samen Sterk-zegels, 2 st. 1 punt Végé-zegels 2 punten Molenaars kinderm., 2 st. 1 punt Stereo-sportplaatjes, 4 st. 1 punt Stereo-dierenplaatjes, 4 st. 1 punt Rizzla-visplaatjes, 4 st. 1 punt Sunil-merkjes, 2 st. 1 punt Omo-merkjes, 8 st. 1 punt Teo-bons, 1 pt. 1 punt Mekka's 4 punten Paula-bons 3 punten Smith-bons, 10 pt. 10 punten Nof-wapentjes, 8 st. 1 punt Flipjes, 4 st. 1 punt v. d. Plaats, 1 pt. 4 punten Zijlstra-zegels punten Kremer-punten, 2 nt, 1 punt Poly Color Af L Poly Set Poly Clair Een grote hoev^élheid\ 52 v. Nelle-bons, 10 pt. 4 punten Het bovenstaande geeft u een over zicht van de voornaamste bons, die in voorraad zijn, met hun punten- waarde. Er zijn nog vele andere bons te krijgen. De puntenwaarde blijft tot nadere aankondiging geldig. Zend uw aanvragen, met 25 ets aan postzegels voor correspondentie en retourzending, aan Oom Henk, p.a.. „Uitkijkpost" GESLAAGD De heer D. de Groot van de dienst weg en werken van de N.S. Heiloo, slaagde vorige week als vakman weg onderhoud bij de Spoorwegen. i f UITSLAGEN 1 M DAMCLUB HEILOO 2—0 0—2 0—2 1—1 2—0 2—0 1—1 0—2 2—0 Groep J. SlijkermanK. de Boer R. M. de BoerJ. Sprenkeling Groep II: A. DijkmanA. v. d. Werf D. MulderijB. Hofman P. Oud—A. Rietveld J. KraakmanH. Verver A. Dijkman—D. Mulderij Groep III: D. SmitJ.y&toi! M. HoebeW. Schoen PREDIKBEURTEN Ned. Herv. Kerk Góede Vrijdag, 's avonds 7.3( ds.\Doorn. Bediening H. Avoi le Paasdag 10 uur, ds. Doorr van net kerkkoor. liskerk der Ned. Herv. EJvang. Maas Geesteranusweg Goedé Vrijdag, 's avonds 7/15 uur, ds. de Roest van IJmuiden./ Viering H. Avqndmaal. le Paasdag 10.15 uur, ds. Bfoers van Amsterdam; 's avonds 7.1 q uur, ds. De Roest van IJmuiden. 2e Paasdag, geen dienst. iereformeerde Keirk Maas Geesteranusweg 2 Goede Vrijdag, dienst in de aula van de St. Wil\ibrordusstichti/ig, 7.30 uur door ds. AAM. Boeijinga. le Paasdag\in de Kruiskerk: 8.45 en 4.30 uur, d& A. M. Boeijinga. R.-K. KERKDIENSTEN St. WillibroVduskerk/ Westerweg Op zondagen e\^ verplidhte feestdagen zijn de H. MisSen als volgt 6.30 en 7.45 uu^; 9 upr Parochiemis; 10.45 en 12 uur. In de week: 6.45; 7.20 en 8.00 uur. Avondlof: zaterdagavond 7.30 uur. Avondlof: zondagavond 7.00 uur. Lokaal Vergader^ V.m. 10 uur Brekii N.m. 5 uur Bedk ig, Holleweg 97 des Broods ig des Woords Hervormde Gemeente Akersloot - Limmen Akersloot, Goede Vrijdag 19.30 uur, Heilig Avondmaal. Limmen, Goedq Vrijdag 10 uur, Hei lig Avondmaal/ Akersloot, le/ Paasdag\ 10 uur ds. Oskamp. Limmen, le/ Paasdag \0 uur, ds. Bloemhoff. Evang. faith. Gem. AI Oudegraqht 187, hk Baaitgracht Donderdag pO maart, 's avonds 8 uur Passiestonc Goede Vrijdag, 's avonds 7.3Ck uur,ds. Herrmann/ Heilig Avondmaal! le Paasdag, 10.30 uur, ds. Heilrmann. Kerkkoor/ Kerkkoffie. Ger. Gem. Alkmaai Goede Vrijdag, 19.30 u., ds. Bréokink le Paasdag, 10.30 uur, ds. Breüjkink. loopsgezinde Gemeente r'Koningsweg - Alkmaar Goede/ Vrijdag, 's avonds 7 uur, ds\ v. d. Sluis. Avondmaaldienst. le Paasdag, 10.15 uur, ds. v. d. Sli DOKTERSDEENST De Zondagsdienst voor dokters wordt waargenomen door: lef Paasdag dr Ten Bruggencate, serenweg 71, tel. 2é Paasdag dp<fj eerenweg 36, tel. 353( W. IVAGENAAJÏ, tandarts VRÏJöAGXl maart GEEN-TRA ZONDAGSDIENST WUKVERPLEGIN le Paasdag \zr 83, tel.4075. 2e Paasdag zr 18, tel.5477. eerenweg g, Laarmanstr. „heylö" Apotheek Stationsweg 53 - Telefoon 6662 's Avohds na 6ji«r,\s nachts en /s zondaar; geopend voor spcTedrecepten VUILN GEM nst Op maandag dag) zal geen haald. In de geschieden op Paas- ATTENTIE H.H. ADVERTEERDE! Aangezien, de „Uitkijkpost' iedere week een groter aantal advertenties krijgt op te nemen, is Het ons niet mogelijk dit alles in 1 dag gereed te krijgen. Willen wij buiten de adver tenties ook nok de/nodige bericht geving verzorgen, dén dienen wij een halve of hele dag Vroeger te beginnen met het zetten yan deze kopie. Der halve moeten \yij ook eerder de ko pie in ons beziVhebbe Vanaf hedeiy komen \yij dus maan dagmiddag Af dinsdagmorgen bij de vaste adverteerders aan om hun ad vertenties op te halen. Voor eeu ieder die iets hheft te ver- meldeiyin de krant van \die week, geldt dus ook dat zij moeten zorgen dat cfe kopie uiterlijk dinsdagmiddag 12 uür in ons bezit is. Wdrkt u s.v.p. allen mee om deXkrant tijd en vol met nieuws en adver tenties te laten verscfrijrien.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1961 | | pagina 2