Een TIP voor de AASDAGEN I 19 Pijnappel heeft ct PPEL Martinus de Vries V VOS vanDANLON NatzWs Speciaalzaak T Kruiden sttafe! Paasaanbieding I Slagerij P. Snel \A De luxe van koelkast binnen H bereik V oor^Pasen vah^V isitejeaartj e tot 11^ a/hi biljet nieu w port of in o safran dark rap allo \5° I \P ïoo g: "stropdassen 0 r-RIVEMTA P.J. van Kessel DRUKKERIJ TKIJKPQST HHHi Zojuist ontvingen wij; de zonnige nieuwe nyloii-kleuren J Koortien's modes Straatweg 103 - Hèiloo i aanptofMN fis- f.\.2S <&&g> $><ssse> <ss5a><aöS3><B*^s><v:«> <a> Zelf bed ieningskwekerij P.van Bronkhorst se snijbloemen K\< V V ALLEEN VOOR LEDEN VAN „NATUURMONUMENTEN" UITKIJKPOST BIJBLAD 30 MftART 1961 O FIJNE PEKEL PEKER HA AREN 150 G 100 GR. 150 G 100 GRAM 150 GRAM G 100 GRAM KIN 150 GRAM KI 100 GRAM GEB 100 GRAM POR ERDE LEVER EERDE LEVER SHAM AM DEN GEHAKT 0.50 0.68 0.60 0.75 0.70 0.89 0.40 0.50 Verder kunt u kiezen 0.35 0.38 SAMEN 0.64 t 28 soorten fijne vleesw. KERKWEG 24 - LIMMEN - TELEFOON 263 <3&& VLOTTE DAMESVESTEN vanaf 19.95 - 42.75 PULLOVERS, korte mouw, vanaf 14.50 - 29.75 BLOUSES, in leuÜe tirvfèn, vanaf 9.95 LOVABLE BH/s va VOOR TIENERS va ROULETTE GAINE NYLON 0NDERJU1 Feestelijlf|witte Ter SPORTHEMDEN) en groen, vanaf Bijpassende Te n STEPINS vanaf N, vanaf HEREN ka OVERHEMDEN modern bruin, cognac 3.95 2.95 4.95 9.75 17.90 12.75 4.90 de zaak voor KERKWEG 6 tere textiel f LIMMEN Ijnöe koelkast van slechts 498»— de trots Uw keuken Elektrotechnisch Installatiebureau Dusseldorperweg 41 Liminen - Tel. 02205-278 Ook het Gesehenkènhuls is verheugd oveelde 24 nieuwé woningen en als EXTRA FEESTR^KLAME geven wij bij aanklop van f 5, AT) 1 KOP EN SCHOTEL VOOR 5 CENT b Geldig w)t zaterd%;8 april. Dusseldorperweg - Limmen - Telefoon 02205-366 Als Feestgeschenk bij de uitbreiding van Limmen GRATIS eeïl heerlijke TAART bij aankoop Van: KOSTUUM, REGENJAS'!)F SPORTCOMB. lig tot lo april a.s. le klas konfektie en maatkleding KERKWEG 14 D LIMMEN Evt. veranderingen snel\korrekt en gratis! KOSTUUM bil u thuis ïeuwe KERKWEG 6 - LIMMEN Wij verzorgen al Uw orders smaakvol, $ug en goedkoop Rechte Hondsboischelaan 22 Hofloo Tel. K 2200 -\l90 GROOT PAASGEBEUREN IN LIMMEN A.s. zaterdag zal op de Kerkweg een grote Paas-ei-zoek-wedstrijd worden gehouden. Er zullen dan die dag ver schillende eieren verstopt worden die dan door de deelnemers opgezocht moeten worden. Er zijn prachtige prijzen aan verbon den. De start is zaterdag om half 10 bij Slager Snel aan de Kerkweg. De deelnemers kunnen zich bij de jury opgeven. GROTE VREUGDE BIJ DE MIDDENSTAND VAN LIMMEN Er was deze week grote vreugde in Limmen, niet alleen bij de Midden stand, maar bij de gehele bevolking, toen bekend werd dat met/de bouw van de X4 woningen in hel uitbrei dingsplannen begin kon worden ge maakt. Hèt wachten was/op de pre mie en deze kwam na gen geduldig wachten j.l.Wterdag af. Het bouwbedrijf R. Min wil nu in de kortst mogelkke tijd/met de bouw beginnen. HetXzal w/l niet aan be langstelling ontbreken als de 24 wo ningen in aanbouw /zijn, want dit is toch voor het eVrst in de Limmer geschiedenis dat aó'n groot complex van woningen in /jjmmen wordt ge bouwd. Wij mogen dan />ns gemeentebestuur en allen die mer aan meegewerkt hebben, wel hartelijk) gelukwensen met dit behaalde resultaat. Ook in de vérgadering Van de win keliers op dinsdag j.l. werd dit nieuws met gul applaus ontvangen, want vooral dezjè middenstandets hebben er veel belang bij dat er meer wo ningen in/'t uitbreidingsplan komen. De winkeliers staken hun Vreugde niet onder stoelen of banken Vn wa ren van plan om a.s. zaterofeg de vlaggen uit te steken. Zij hoVpten dat er op de ingeslagen weg voort gegaan zal worden, zodat er nog meer jonge Limmers in hun eigen gemeente kunnen blijven wonen. LIMMEN-NIEUW S De overwinning van hef eerste elftal was te verachten, hafewei de tegen stand van NlJitgeest/in de 2e helft agressief en\toch /(portief werd ge speeld. 2e Paasdag stïmR een zwaardere op gaaf te wachtem nl. tegen S.V.A. in Assendelft. Iry dk laatste 6 wedstrij den werd ervuooA Limmen niet ver loren, zodat/we ook voor dit ontmoe ten de beste verwachtingen hebben. De bus vertrekt omY.30 uur. De an dere we/lstrijden worden als volgt gespeelt R.K.A/F.C. 4Limmen\3, 2.30 uur. Aspiranten Limmen aMeervogels 161, 12 uur. AlCmaria dLimmen b, l\5 uur. LECTUURINZAMELING VAN HET ROBE KRUIS TE LIMMEN De lectuurirteameling, welke enige maanden geleden werd gestart, is dank zij veler medewerking een mooi succes. Per weeftGtunnen wij uit onze afdeling ca. 100 Re lectuur ter ver spreiding onder zieken, ouden van dagen enz. Verzenden. Voor enkéle punten zoudèo wij echter graag rnw aandacht willen vragen. Vooral boeken zijn bijzonder welkom. Kijkt u 'yin deze schoonfnaaktijd uw boekenkast nog eens/na? Wellicht zijn er boeken bij di^r u ter beschik king wilt stellen. Geïllustreerde tijdséhriften ouder dan één jaar zijnVoor/ons doel niet bruik baar; opiniblaüen (Elsevier, De Linie enz.) zijn zeen/ welkom, mits niet ouder dan driemaanden. Andere tijd schriften (technische, hobby, vakbla den enz.) zijn blikbaar, ongeacht hun ouderd/m. Een lectuufebakje sta\t in Limmen bij de Burg/Nieuwenhul^bank aan de Kerkweg Voor alie inlichtingen, ohk omtrent de toezending van lectuur,\gelieve u zich p wenden tot het sekretariaat van Ae afdeling Castricum-Limmen- Uitafeest van het Nederlandsche Roo- de /Kruis, Pr. Irenestraat 28, Castri- cum, tel. (02518)-3048. AUTO-, MOTOR- EN BROMFIETSCLUB „DE LIMMER TULPEN-RIJDERS" 32 Leden waren vorige week zondag middag aanwezig in de Burg. Nieu- wenhuisstraat om de eerste sterrit van dit seizoen mee te rijden. De voorzitter A. Krom heeft deze sterrit uitgezet en heeft hiermee ze ker succes gehad. Het 32 kilometer lange parcours ging over Bakkum—^/f naar de Egmonden, vervolgens ovei Heiloo weer naar Limmen. In Limmen moest op de Westerweg4-'' een voorgevel van perceel no. 9 ge schetst worden. Ware meesterstuk ken werden ingeleverd. Een deskun dige jury had veel moeite om de twee beste kunststukken er uit te halen. Het waren, hoe bestaat 't, de brood- koek- en banketbakkers H. Com mandeur en A. Sassen. M. Schilder wist beslag te leggen op de beker met 0 strafpunten. 2e prijs zilveren krans, 8 str.pt. J. v. Duin, 3e prijs, zilveren tak, 12 str.pt. P. Schilder en een zilveren medaille: H. Commandeur, P. v. Til, S. Valke- ring en N. Groot. Een leuke geste van de rijders is dat op de posten niet vergeten wordt een reep chocolade of sigaret voor de da mes en een sigaartje voor de heren af te geven. Bravo Tulpenrijders, de posten staan er tenslotte voor uw plezier. H.H. WINKELIERS /AN LIMME1 Het ligt in dVbedoelin^ dat wekelijks op maandagmtódag/iemand van de drukkerij bij u Vjmt om te vragen of er nog een advertentie geplaatst moet worden/m de „Uitkijkpost". Mocht u epmer geeui bezoek ontvan gen, wilj/u dan evfen een berichtje geven stan Het GescnVnkenhuis Mar- tinu^de Vries? Deze g^eft het dan aan ons door. Bij voorbaat, onze dank. iiiiïl jm »ee/ mooie 1 kop W schotel i\voor Straatweg 93 - Hèjloo Telefoon 5155 VIOLEN MADELIEFJES VERGEET-MIJ-NIET MOERBLOEMEN PRIMULA'S VASTE PLANTEN ROZEN HEESTERS Kemiemerstr.vveg 203 - Heiloo lefoon 3606 <5sS5> <a#=ê><&v><&s*3><S^6><S^5> Zonda, mijn 1 hun 12 y2 feest te Dat zij lukkig iy hun lie: Geen deur is de hopen mama papa yferweel uwelijks- en ge- s"'- van teJTohan? de dag d^en. DANKBETUIGING Wij wilfen u ailen harte lijk beaan^^nWoor de grote bMan/steling bij ons 55-jarig hifwelijks- feest. IA7 B\ussel-Br^yn Heiloo, maart\1961 HasebroekwegAll f Gebruikte Bromfietsen, in ,prim\ staat. AA N. D. OILER'S N Rijwiel- en/M(ltórhandel R. Hondsblaan fïeijoo Te koopDobkerrode4 ge bloemde gorodnen, 2 x 2.55 cm en 2\x 1.70 cm, 1 Amer. drooVrek en 1 wasteil. PPtgieterweg 7. Privé-, Avond! Bijwerke Engels en diploma. E. Kerklaan Dag- en ans, Duits, s- - Heiloo Te AARDBEI «0 soort f goed vfln op J. A. Kweker. Hoogewe oopj NPyANTEN isman aak en r. 'gst. VETTE v De Zuid" 28 - Beiloo Te kooj centr. Verw.:. (D.R.U; Westerwej Telefoon>672: Te koop z. Wentholtl aansch. gashaard r) i.pr.st. - Heiloo RWAGEN. él, Heiloo Aangebod 3x2. Kerklaan Te koop é.g.wn. Witte kinder wagen./I \<0 JulianawegyCé, lAkersloot Telefoon Vloerkleed, prijs 40.—. ./-Q Heiloo Te koop: 4 clubs (cra- peaiTK), met ronde salon tafel.Voorzièri van glaspl. evt./met theertieubel; 'n nieuwe\ Philips au torn. platebwi^splaar, 'n Solar petroleumfëaeltel (vergas ser) beren-^pbrtcombi- natie^/fnt. 5\ een Davo- haarakachel c^elffuller). Alles goed onaerlïouden. Sandecampl. 39a- Heiloo Ter over Partij w tel, IV2 en\2 moet weg.' weg 12 - H aarigeb. en m. ke er. Koopje Bayershof- 00. Te koor HAKH&ÜT afd. Zeeweg, BIELSEN jn alle maten. FaJ/H. Zonneveld R^Hondsb.laan ^4 leihap - Tel.^'7052. AFBRAA1 Kozijnen, Te bevr. Konings TB KOOP Te koop te/Heiloo/^C WOONHUIS/met g/rage en centrale verwarming. Bij voorkeur voor inwo-. o ners van Heiloo/ -J.}' Inl. Fa. Munj/& Piersma Voordam Vi - AllSnaar Tel. 02200-3348; na 6'uur 02200-8094. 4 •Nette dame v ne vrije wooi Brieven me va A. ICroor ag 2g':* Gevraagd voor 5/ hulp bij Mevr. v. tiuslaan park)-VJïeilc Gevr.afelfs in de hinsl dag en m Mev^vSpI laarf^ - Al Huish. hulp 3 ochtendei Zwaanswij 182 - Heilo ?ed. mog. n 'rettige y Teren. (•denne, Cur- fBlockhove- tel. 3782. r.k. hulp voor dag^of t, "^%assau- maar. Te koop gevraagd (met vrije véstiging) Kleine/nieuwelof z.g.a/n. woning^ of koopruil/iet ons z.g.a.n. pr^cht/nuis, in Den Helder. Brieven aafï DKT. Sont Abel Tasmap^aat 21 DenHfeldi Nette Huishoudster gevr. Aanmelden: „DEGcXl Stationsweg 83 - Heiloo Te koop EEN voor dire: den of komen. Br. j>-rf6. 71 Flink net voor enkele Radio BA ^Straatweg brordus Té e huur nvaar- overeen te v. d. bl. 'p. wk. televisie 't.o. Willi- Heiïbo, >n 4414 Vrijst. wonlhg" te kp gev. i' Prijsklassa f 30.000,—, o evt. ruil A%ppel. Mak. BglS^er, Kenne- merstr.^eg^42, tel. Tulpencroftlaan BURGERLIJKE STAND Geboren\ JacquelinévMarry Lyda, dv. C. A. Zoon en A. M, M. Roobeek; J. Marjan, dv. Wiersma; Hendrika Hele Beeuwkes en Ondertrouwd Paul Hendrik Teuftis Theodora jBrommelca Overled' Carel Gustaaf de Vries, met j/a. Terbrack; Nicolaas Rood, 78 jaar, E. Reus; Pétrus Wilhelmus D andsma en Willemina, dv. M. p Jong. en Carolina jaar, geh. iwd met iël60 jaar, Haarspelden- Haarborstels Haarkammen 7 KINDERKORteN van „NIEUW LEVEN" L L GEVEN UITVOERING j o.a. opvoering van „In de speelgoedwinkel" Op zaterdagmiddag 8 april en zondag avond 9 april geven de kinderkoren van „Nieuw Leven" uitvoeringen van twee kinderoperettes. De één heet „In de speelgoedwinkel" en de ander „De prins van Duiten- land". Ze worden opgevoerd door de „Nachtegaaltjes" en de „Leeuwerik ken". Het geheel onder leiding van Piet Groot, welke ook voor de piano begeleiding zorgt. De regie voert weer de heer J. Lammers, terwijl mevr. Majolée een dansje verzorgt. Naast dit programma zal men weer de allerjongste zangers en zangeres jes van „Nieuw Leven" kunnen be luisteren, de Kanariepietjes. We zijn ervan overtuigd dat velen weer naar de aula van de Willibror- dusstichting zullen gaan om te ge nieten van zang en spel van deze bekende kinderkoortjes. RIJKSGOEDKEURING ONTVANGEN voor het leggen van een tweede afvoerleiding Bij het bestuur van de gemeente is binnengekomen de beschikking van de Minister van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid tot het verlenen van rijksgoedkeuring voor het leggen van een tweede afvoerleiding van de ri oolwaterzuiveringsinstallatie naar 't Noordhollands kanaal, nodig voor uit breiding van deze installatie, tot een bedrag van f 310.000,—. In het „Overbos" Het leek ons wel goed er weer op nieuw op te wijzen dat het „Over bos", het deel van het Heilooërbos gelegen westelijk van de spoorlijn, alleen toegankelijk is voor leden van „Natuurmonumenten". De laatste ja ren hebben zich in Heiloo weer hon derden gevestigd on—deze zijn mis schien niet op dp hoogte. Zonder lid Parfums Lotions Eau de Col te zijn en in 't bezit teXzijn van een lidmaatschapkaart, kan men verwij derd worden uit dit O verbos' of zelfs verbaliseerd worden. Wij zouden willen aanraden lid te worden van de Vereniging tot Be houd van Natuurmonumenten, welke veel en goed werk verricht. Men kan zich opgeven: Herengracht 540 te Amsterdam en ook wel bij boswach ter Werksman, Westerweg. Het gehele Heilooërbos is o.a. bekend om zijn rijkdom aan paddestoelen. Tijdens de oorlog heeft het zeer ge leden maar „met man en macht" is er aan herstel gewerkt.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1961 | | pagina 5