K KSTRA y V d;o errast A PANTEKOEK gezinnen met een gloednieuwe PHILIPS stofzuiger A J. j. PANTEKOEK, ing. Modehuis Sühermerts l MULL HOENHANDEL JANSEN RILLEN Bakhuizen C\ telefoon 0 Voor Pas \y u V Prachtige nylons L^uke flats mejyreefbandje 14.90 waarom Philips kiezen? VAN AOSTASTRAAT 28 - HEILOO ,o00; slechtV. i\" I «95 J. TH. >OM V GROTE BELANGSTELLING VOOR DOVES JEUGDUITVOERING 158 in 35 gezinnen willen wij werkvreugde brengen. In 35gezinnen willen wij de huisvrouw ZELF laten on dervinden hoe gemakkelijk het stofzuigen kan zijn! Hoe gemakkelijk het gaat met de>allermodernste stofzu ige r. De Ph i I i ps stofzu ige rPhi I i ps gaf zij n stof zuiger alles wat een veeleisende huisvrouw'verlangt: het aangepast zuigvermogen, de moderne vorm, het 3-in-1 mondstuk ehz. Ontdek het verschil met vroe ger. Maar doe het? dan nu, nog voor de schoonmaak begint. Laat eemPhilips stofzuiger u het schoonma ken verlichten/Maak daarom gebruik van de kans die wij 35 geziónen bieden: een Philips stofzuiger... DAGEN GRATIS GEBRUIKEN ZONDER KOSTEN Door Philips hiertoe in staat gesteld bidden wij u gedurende 14 dagen een Philips stofzuiger. U mag zelf kiezen vyêlk model. De handige handsteel (geen bukken meer!), het driehoekmod^L het trommelmodel of het Philips ton model met enorm zuigverhiogej/ Kijk nu zelf wat een Philips stofzuiger óp uw tapijt kan doen. Voel meiej^en handen het grote zuigvermogen. Onder ga het grote gemak van de moderne Philips hulpstukken. BEL ONS NU OP UITKIJKPOST BIJBLAD 30 MAART 1961 3 nfiet/en zónder nóad in (Je moderne kleuren 1) Straatweg 352 - Telefoon 6617 BEKROONDE KOE )p de Paastentoonstelling te Scha wl kocht slager v. d. Peet een met een le prijs bekroond runia. OPHOKPLICHT/VOOR POSTDUIVEN NOORD-HÓLLAND Ter voorkoming vsth door postduiven aan te ricYten schade aan land- en tuinbouwgevvass/n heeft, evenals in voorgaande jèren het geval was, over leg plaats gevonden tussen de Neder landse Postduivenhouders Organisa tie, de Rijkslandhpuwconsulenten, de Gewestelijke Raaovoor Noord-Hol land vavi het Landbouwschap en de Directie Faunabeheekvan het Minis terie /an Landbouw, Visserij en Voed selvoorziening. Hei resultaat van dit o\^srleg is dat voorlopig van 27 maart - Ymei 1961 De postduiven mogen wel -deelnemen aan de wedvluchten en africhtingen, doch na aankomst moeten deze wor- derl\ppgehokt tot 5.30 ymr n.m. Postduiven, die zich /ijdens deze pe riode Vn vóór het /aangegeven uur, toch op. het veld bevinden lopen een zeer gróte kans en offer te vallen aan de maatreg«Oen die noodzakelij kerwijs getroff/n zullen worden ter bestrijding \a/ wilde en verwilderde duiven. In dit verhóritö moge er op worden gewezen d/t opUvilde en verwilderde duiven zA worden gejaagd, terwijl er voorts rekeningi mee moet worden gehoud/n dat ook Yog wel eens ge bruik /vordt gemaakt van vergif. In hét belang van de postduivenhou- ders en van de landbouwers dringen van bögrafenis- met al het bijbehorende terhuur van rouwkamers, tjouwschermen eh andere tuwbenodigdheden ransporten van en naar plaatsen. Westerweg 209 - Telefoon 02200-3315 opvoor- ootaard- de van de verkrijg- Keurings- GEZE MET GERAK VA DAGEN 2e Paasdag geöpend van 10-12. Straatw^g^358 - TfctelQon 4175 de Nederlandse Pbstduivenhouders Organisatie en dtf Gewestelijke Raad voor NoorcNfcfólland van het Land- bouwschan^r mfei^le meeste klem op aan zictrstrikt aarNtipvengenoemde DE GROTE MODE! Voor 't s vanaf GRÓTE SORTERING HERENSCHOENEN seizoen: TENNISSCHOENEN STRAATWEG 129 - HEILOO - TELEFOON 5535 Reparatie-inrichting - Meltonian-produkten in Noord Holland iedere dag de post duiven door «e no^tduivenhouders worden opgehok£<tt>t des namiddags 5.30 uur. Ook^ues zaterdags en des zondags bestaat dezeYphokplicht. afspraa betekent 5.30 uur houde ven, ïetgeen derhalve jndbouwers zich na dienen te ont- ling der dui- voorts in ge&k geval mag worden geschoten op overvliegende postduiven. De Landbouwers gelieve bij beteke nende schade aan hun gewas, veroor zaakt door duiven, dit direkt te mel den aan de heer C. Schoen, Ambte naar van de buitendienst van de Di rectie Faunabeheer, Lindelaan 48, Castricum, tel. 02518-2485. VASTSTELLING DATA f AA^fKOOPVOORW AARDEN Garantieregeling pootaardappelen Oogst 1960 De Stopa\(Stichting Overcame Poot- aardappelèn te 's-Graverjnage) deelt het navolgende mede. De data bedoeld in de jfrtikelen 1 en 3 van de „Aankoopvoo/waarden" zijn als volgt vastgelegd 1. De data waarop de verkoopbeves tiging uiterlijk in/het bezit moeten zijn van de betrokken Keurings diensten Vcip dgr N.A.K. zijn vast gesteld op: a. zaterdag uur voor Eigenheimi b. zaterdag 22 april 1961 vóór 14 uur voor fle overige rassen. Niet tijdig /omvangen verkoopbe vestigingen/ zul\en niet worden ge accepteerd/ 2. De pootaardappelen moeten klaar staan vooy contrple door de NAK op: a. maandag 10 aptil 1961 voor de vroege*' rassen en Eigenheimer. b. maandag 24 april 1961 voor de overige rassen. 3. Het risico van de k\ gewichrt gaat op de de dé door dan a. vrijdag 14 april 1961 voor de vréege rassen en Eigenheimer. b. vrtjdag 28 april 1961\ voor de oyerige rassen. Met/ vroege rassen wordei\ bedoeld de rassen: Asoka, Barima, Béa, Dorjé, Eer- stéling, Ideaal, Rode Eersteling, iskia en Sirtema. Exemplaren van de „Aai waarden Garantieregeling appelék Oogst 1960", zo verkoopbevestigingen zij baar bij de Gewestelij diensten van de N.A.K. Verkopers, Vïie door bijzondere om standigheden, - b.v. dóórdat zij door gebrek aan ruimte in/le koelhuizen - niet in staat zijn de ypootaardappelen op te zakken eW vóór controle door de N.A.K. gereedyte maken, kunnen bij de betrokken /Gewestelijke Keu ringsdienst van ete\N.A.K. een ver zoek indienen -om Ye aardappelen vlak voor de vjérladink klaar te ma ken. Indien het verzoek wordt inge willigd, behoeven de pooYardappelen niet onmiddellijk gereed Ye worden gemaakt, dóch pas enkele cragen vóór de aflevering. In dat geval gaat het risico vam de kwaliteit en lW ge wicht echter pas op de Stopa over op het moment waarop de pootaardap- pelejf definitief door de N.A.K. wor den gecontroleerd en goedgekeurd. GEEF AAR VOOR MODERNE VERLICHTING Raadhuisweg 6 Telefoon 3580 pen van 30 jongens of meisjes, wer den uitgevoerd. Ze hier allen te noe men is niet mogelijk. Wel willen we memoreren het werk van de meisjes keurploeg, met brug met ongelijke leggers, de vrije oefening van de meisjes (11 jaar), de jongensploeg met werk aan de brug en vooral de ritmische oefening, aan het slot van de avond, van de meisjes (14-15 jr). Een waardig slot van deze jeugduit- voering, waaruit zelfs bleek dat bij DROGISTERIJ llernieuwste modellen! Raadhuisv tel. 2931 ipril 1961 vóór 14 vroege rassen en ^aliteit en het Stopa over op van definitieve controle le N.A.K., doch niet later Ruim 300 turners en turnsters aan het werk! Zelfs de aula van de Willibrordus- stichting is al te klein geworden voor een jeugduitvoering van de gymn.- vereniging Doves. Gisteravond was de aula tjokvol en ruim 300 jeugdige turners en turn sters verleenden hun medewerking. Het was een „machtig" gezicht een groot deel van hen keurig op het to neel opgesteld te zien toen, na de vaandelgroet, de heer A. J. Vennik de avond opende. Hij vroeg clementie, omdat met zo veel jeugdige medewerkers, in deze ruimte, tal van moeilijkheden over wonnen moesten worden. Het viel mee! Op vlotte wijze „liep" het programma wat werd geopend met een „Poesenparade" door de kleuterafdeling, ditmaal onder nieu we leiding van mej. S. Narold. Enke le kleuters maakten een „uitstapje", wat natuurlijk de nodige hilariteit verwekte in de zaal, waar de ouders en grootouders van de kleuters na tuurlijk domineerden. Tal van oefeningen, soms met groe- de jeugd van Doves al turners en turnsters naar voren komen met meer dan gemiddelde prestaties. De leiding van de meisjes was weer in handen van mevr. R. Swart-van Geene en die van de jongens van de heer A. P. van Vaalen. Waar nodig begeleidde de heer J. van Loo op de piano. Eén der broeders van de Stichting draaide enige films. Vooral die over Sensatie-sporten viel in de smaak, niet in het minst bij de jeugd. BOMEN ZULLEN VERDWIJNEN overzichtelijker voor het verkeer j Naar wij vernemen zullen vele bomen verdwijnen welke staan aan de Ken- nemerstraatweg hoek Kanaalweg. Vele malen is al, op verschillende plaatsen, gewezen op de onoverzich telijkheid op deze hoek. Komt men vanaf de Kanaalweg dan kan men moeilijk het verkeer zien aankomen uit de richting Limmen. Is het aan de ene kant erg jammer dat weer bomen gaan verdwijnen van de toch al niet rijk beplante Kenne- merstraatweg, aan de andere kant is dit toch een belangrijke verbetering voor het verkeer. U heeft keuze een serie van vier. Uw keus voor uw huis is er beslist bij. Op elke vloerbedek- king komt het zuig vermogen van de Philips stof zuiger volledig tot zijn recht, (aangepast zuigvermogen). Gesteund door de er varen Philips service <unt u uw stofzorgen gerust lan ons toevertrouwen. Philips stofzuiger tonmodel met geweldig zuigvermogen ep enorme -stofruimte xy-vx-xox-v--- 145.- 155.- 2508 Draai ons nummer en geef ons op welk Philips model u gratis 14 dagen in huis wilt hebben. De voorraad is beperkt, haast ui lO oj

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1961 | | pagina 6