a 1° JA ESSO PETROLEUM 4-p firkia d. joustra H. MS v. dl; 1/ 'ft, Holen Schenk'»; 'U GK EW UWys Afuf voor oliehaard OLIEHANDEL P. eiKj. ZONNEVELD INDELINGSRAAD WORDT C MORGEN OPGEHEVEN Wilt lu zelf Is ghtlderen? Wi} hebben VERF VOOR fl INNEN EN BUITEN Schildersbedrijf \N, J, BOLTEN Westórweg 259\Tel. 4836 - Heiloo Statig Teléïöo plastic tijapbeklBdingen beli&sfaan 10 - heiloo telefton 02200-3949 f~\ 0-7352 o (>V* v SJijlcrij iuIiKiidel Tel.2597 ip 30 MAART 1961 BIJBLAD UITKIJKPOST UI KORTE MAAR HEVIGE BRAND BIJ DE L.T.B. de haardolié met het hoogste rendement méér warmte mincfer roe zuinif BAIJERSHOFWEG 2*, HEILOO v\ TEL. 02200-5994 DOELtN 7, EGMOND-b\nEN, TEL. 02206-753 Ooi voor kachels en stellen het aangewezen adres. BLOCKHOVEPARK BIJ DE H. JOSEPH PAROCHIE Wij lazen in het Noordhollands Dag blad dat de bisschop van Haarlem een aantal parochiewijzigingen heeft aangekondigd in Alkmaar en omg. De roomskatholieken uit het Block- hovepark, welke voorheen tot de pa rochie van de H. Willibrordus be hoorden, worden toegevoegd aan de parochie van de H. Joseph in Alk maar. De indelingsraad, voor het westen van het land, gaat morgen, 31 maart, haar „poorten" sluiten. Vanaf 1939 hebben de barakken aan de Westerweg gestaan en zijn voor verschillende doeleinden gebruikt. Laatstelijk was dus daar de inde lingsraad gevestigd voor militairen. Op 17 april zal deze sluiting enigs zins officieel geschieden. Wat er met het barakkencomplex zal gaan ge beuren kon men ons nog niet mee delen. Schade ongeveer 'n kwart miljoen gulden Een korte, maar hevige, brand heeft vrijdagochtend gewoed in een deel van het L.T.B. gebouwencomplex aan de Kanaaldijk in onze gemeente. De schade wordt ongeveer op een kwart miljoen gulden geschat. De brand is ontstaan door de olie- stookverwarmingsinstallatie, welke 1 dag ervoor nog, gedeeltelijk, gerepa reerd was. Een monteur stak 's mor gens vroeg deze installatie in de showroom aan. Hij en later de hoofd monteur, bemerkten niets bijzonders aan de verwarming, totdat ongeveer een uur later deze showroom en kan toor in brand stond. Er viel toen niet veel meer te redden. De Heilóose brandweer rukte met groot materiaal 'uit en een eerste taak was de andere bedrijfsgebouwen te beschermen. Dit gebeurde met succes door 3 stralen van de hoogdrukspuit. Met 6 stralen, gevoed met water uit het Noordhol lands Kanaal, werd de brand zelf be streden. Van het kantoor en showroom bleef echter weinig over. Naast de finan ciële schade, een kwart miljoen gul den, gingen vele bescheiden verloren. Een grote handicap voor het bedrijf. In de showroom waren tal van kost bare landbouwmachines, tractoren en onderdelen opgeslagen; het bood na de brand een troosteloze aanblik. Na een uur kon één der brandspuiten inrukken; de andere bleef met perso neel tot na de middag, nodig voor nablussingswerkzaamheden. Enige personeelsleden van de L.T.B. hebben kleine verwondingen opgelo pen bij dez© Uitend. ZESTIEN WONINGEN AAN, DE EWISLAAN De zestien woningen in de woning wetsector welke Heiloo zijn toege wezen en welke de R.-k. Woning bouwvereniging gaat bouwen, komen in het nieuwe uitbreidingsplan Zuid- West, aan de Ewislaan hk Ewisweg. Het worden twee blokken van acht huizen, onderdeel van een plannetje van 3 blokken van acht. PALMPASEN-OPTOCHT Zondagmiddag trok een aantal kin deren vanaf de Past. v. Muijenweg in optocht naar de St. Willibrordus- stichting. Een voortgezette traditie, waar aan een steeds kleiner aantal Palmpasen-vierders meewerkt en waarom men hu plannen beraamt dit volgend jaar, op de één of andere wijze, te gaan stimuleren. Het aantal te overhandigen Palm pasen-stukken aan patiënten is wel zeer gering geworden. Het harmoniekorps „St. Caecilia", met vendel, verleende weer muzikale medewerking. H.S.V. JEUGDVOETBAL voor 2e paasdag Junioren: St. Adelbei vertrek 11.45 I.S.V., 12.30 uur, gel. J. Bakker. Aspiranten: L.S.V.V.H.SF.V., $.30 uur, vertrek 1 uur per trein naarVlkmaar, per bus 1.10 vanuir AlkmaaA gel. Schouten. H.S.V. by-St. Adelbe\ 12 uur, gel. P. Wil Berdos/QH.S.V. d, 1.15 bur, vertrek 12.15 nur, gel. W<-^. d. Maat. Voor JIZINGEN EN POORTEN dooit gei iéel Nederland sweg 22 Heiloo 1* 2238 VERKEERSONGEVALLEN Door onoplettendheid had weer een aantal kleine verkeersongevallen piaats. Meisje onder fiets j Het dochtertje van de fam. Z>aafl-^e Westerweg liep plotseling de weg over, juist toen een jeugdige wielrij der, op weg naar Alkmaar, passeerde. Het meisje kwam onder de fiets te recht. Het liep een aantal verwon dingen aan hoofdje en één der benen op. De jongen kwam met de schrik en beschadiging van zijn kleren er goed af. Meisje aangereden door bromfiets Mevr. M„ berijdster van een brom fiets, kreeg plotseling, in de Breede- laan, het 9-jarige meisje van de fam. S. voor haar brommertje. Mevr. M. liep daarbij een verwonding op aan één harer benen. Voorts was er wat schade. Ook met het meisje liep het goed af. Bromfietsberijder stak plotseling de weg over De bromfietsberijder B. uit Scher- merhorn stak in de Kerklaan plot seling de weg over, juist toen mevr. L.v.D.-V. uit Leeuwarden passeerde. Er ontstond geen persoonlijk letsel, wel was er schade aan beide voertui gen. Van de weg „afgedrukt" De bestuurder van een auto kwam bij de Rijkspolitie aangifte doen, dat hij, rijdende op de Kennemerstraat- weg, van de rijbaan werd „afge drukt". Het geschiedde door de be rijder van een motorrijwiel. Het re sultaat was dat de autobestuurder in de berm van de weg geraakte en een paaltje raakte. Er ontstond ge ringe materiële schade. Auto tegèn Brommer De bromfietsberijder A.D. uit Heiloo, rijdende op de Kennemerstraatweg richting Alkmaar, werd aangereden door de autobestuurder A.R., even eens uit onze gemèente, welke vanaf deze Straatweg de Kooimeerlaan in reed. D. werd licht gewond terwijl er aan beide voertuigen lichte materiële schade was. Proces-verbaal werd te gen R. opgemaakt omdat deze D. voorrang diende te verlenen. iTLMS VOOR DE KOMENDE WEEK De eerste film rond Pasen is: „Mag ik 'n lift van u?" (Mein Schatzkomm mit aus blaue Meer) met Joachim Fuchsberger, Christine Görner, Re- nate Ewert, Harald Juhnke, Monika Dahlberg en Hans v. Borsody. Muzikale medewerking o.a. van Dany Mann, Ted Herold en het orkest van Greger. Het is het verhaal van de twee vrien dinnen Lilo en Hansi welke met een prijsvraag een caravan hebben ge wonnen en nog 10.000 mark extra kunnen verdienen als ze binnen drie weken vanuit Munchen via Noord- Italië naar de Adriatische kust en weer terug reizen. Dit zonder ge bruik te maken van een auto. Ze kunnen direkt al hulp krijgen van de vrachtautochauffeur Bubi Hanne- man die hals over kop verliefd is ge worden op Hansi en Lilo heeft een „sleep" gevonden in de vorm van een sjieke luxe auto van de ogenschijn lijk rijke Martin Exel. Lilo wordt verliefd op Martin en zelfs de stren ge Dr. Karin Beer, die als redak- trice van een blad, de tocht mee moet maken, wordt zelfs „week" van de charmes van Paul Marzet, die met Martin op weg is naar een boot race in Gomo. Heeft eerst Martin hen naar Salz burg gebracht, nu neemt Bubi die taak over. Marzet en Martin blijken niet zo voornaam te zijn als ze eerst hebben voorgedaan. Na veel plezier komen er toch nog moeilijkheden. Als ze verder willen gaan is de caravan verdwenen en daarmee het vooruitzicht op 10.000 mark. Aan het slot van de film komt natuurlijk alles weer terecht. Hoe? Dat moet u zelf gaan zien. Een echte film om eens met Pasen prettig te „bioscopen". De tweede film is „De vierkante re- cruut", een kostelijke film met de grote komiek Norman Wisdom, bij gestaan door Honor Blackman en Edward Chapman. Norman Pitkin begint als stoethas pel, die alles wat hij aanraakt uit het evenwicht brengt. Zijn goed gesternte haalt hem uit ontelbare moeilijke si tuaties. Hij toont een zonnige be reidwilligheid tegenover de hele we reld, maar hij verandert alles in zijn omgeving in een complete chaos. Een ieder, die Norman gadeslaat tij dens zijn militaire training, krijgt de neiging om te zeggen: „De hemel zij dank dat we nog een Marine en een luchtmacht hebben." Een film welke de bezoeker een paar uurtjes heerlijk laat lachen, want Norman Wisdom is in „De vierkante rekruut" weer op z'n best! BEKROOND RAASVEE rGEKOCHT Slagerij Kok, JS^Resterweg te Heiloo, kocht op dp^PaasJentoonstelling te Schagen ©én met ©en le prijs be- kroondö-^s. Voor REPARATll GQUD, UtÖRW GOUD- EN Tjuh fvftü ZILVER EN ^KteN TUBE DRIJF Kenn.straatweg 195,\t.o. MelCo Heiloo - Telefoon 308^ CABARET-HUISHOUD-SHOW l Warenhuis Jansen biedt de inwoners van Heiloo een Cabaret-Huishoud- Show aan, in „De Rustende Jager" op donderdag 6 en vrijdag 7 april. Door El Vano te Roermond zullen talrijke kwaliteitsartikelen, van enige bekende fabrieken, getoond worden in een aantrekkelijk programma met tal van attrakties. En nog te weten dat hiervoor gratis toegangskaarten worden verstrekt. KINDERHOEKJE Hier volgen de oplossingen van de puzzels uit de krant van 2 maart: 1. Nog niet alle oplossingen van puzzel 1 zijn nagekeken. Welke de meeste a's heeft, weten we dus nog niet. Tot nu toe heeft de oplossing van Alphons Garritsen de meeste, nl. 14 punten. Hier volgt hij L G AD DA A R A R A DRAAGBAAR B A A A B AD IA K K De volgende keer horen jullie dan, wie de extra 10 punten verdiend heeft. 2. 3. Aalten Nijverdal Lun teren Boedapest Venetië Boston Stewardess Conducteur Politieagent Nieuwe puzzels! 1. Aal - ach - de - e - e - eel - en - et - his - i - kaat - ken - lijk - maal - mus - ne - no - rie - ring - te - ter - tig - to - tu - ui - ven - vlei - zak - zei. Van de bovenstaande 29 lettergrepen kunnen 10 woorden worden gevormd, die aan de onderstaande omschrijving moeten voldoen. De cijfers tussen haakjes duiden 't aantal lettergrepen aan. Bij een juiste oplossing vormen de eerste letters van de woorden, in de gegeven volgorde gelezen, een plaatsnaam. 1. pluimstrijken (2) 2. 24 uur (2) 3. dom (4) 4. specerij (4) 5. geschiedenis (3) 6. uitwendig (3) 7. volmaakt (3) 8. naar beneden gaan (2) 9. mogelijk (4) 10. bedrijf (2) 3 punten 2. Vul horizontaal en vertikaal dezelfde woorden in: 1. zaad van een peulvrucht 2. regel 3. rivier in Duitsland 4. bladader 2 punten 3. Vul de getallen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 26, 28, 30 zó in de bovenstaande figuur in, dat de rijen horizontaal zowel als vertikaal opgeteld als uitkomst 35 hebben. FLINKE RAADSAGENDA WERD VLOT AFGEWERKT Vorige week omschreven wij uitvoe rig de raadsvoorstellen welke de raad op 24 maart te verwerken kreeg. Ditmaal willen wij, in 't kort, iets van de besprekingen hierover weer geven. Gemeente kocht eigendommen van de fam. Muijs De raad aanvaardde het voorstel van B. en W. de eigendommen 20 ha grond) van de familie Muijs, in plan West, aan te kopen. Dit ter verdere realisering van dit uitbreidingsplan. Men had grote waardering voor de wijze waarop het kollege van B. en W. deze zaak tot een goed einde ge bracht heeft. De heer Joh. de Vries hoopte dat nu ook spoedig uitbreiding van sport- gelegenheid mogelijk wordt. .Wethouder Tomson zei dat hij er behoefte aan had de gemeentelijk ad viseur, de heer Peeraer in 't open baar dank te brengen voor de bevre digende oplossing, voor beide par tijen, deze aangelegenheid was een bijzonder ingewikkelde affaire. Deze transaktie kost de gemeente 422.604,—. NIGING BEGRAFEN belast Zich met de uitvoering van CREMATIES EMSSEN NSPORTEN Uitvoerd W. E. BORJESOri Halleueg IS, Telefoon 4375 MODDER Heerenweg 25 6RAU1 THEORIE aCY* osséiaan Raad aanvaardt, met één stem tegen, sluitingsuur-verlenging voor cafés Het voorstel van B. en W., het slui tingsuur van cafés voor bepaalde pe rioden te verlengen, ondervond prak tisch geen tegenstand. Alleen de heer Chr. J. Vahl was tegen. Deze meende dat er geen enkele behoefte aan be staat. „De omwonenden ondervinden er alleen maar last van." De heer KI. de Vries diende twee amendementen in. Ten eerste om reeds op 16 maart met verlenging te beginnen, dit in verband met de mo gelijkheid van een vroege Pasen en dat hier dan vreemdelingen zijn en het tweede hield in dat verenigingen als klaverjas- en Bridge-clubs, op hun clubavonden tot 1 uur mochten gebruik maken van cafés. De heer N. Majolée had zich gestoten aan uitlatingen gedaan op de V.V.V.- vergadering over deze aangelegen Voor Wijnen en \Gedistilleerd Holleweg 55V 9 Wij bezorgen a huis! heid. „U, meneer de voorzitter, heeft als hoofd van de politie alleen maar gedaan wat u volgens de bestaande politieverordening behoorde te doen." Hij vond het onjuist dat de onthef fingen „aan de lopende band" werden verstrekt. In tegenstelling tot een deel der pers welke nooit van klach ten van omwonenden gehoord had, zei deze spreker dat wel degelijk hier over geadresseerd is geworden. De heer Majolée kon wel met het voorstel akkoord gaan en ook met de amendementen, maar zei er wel bij dat het nu aan de exploitanten zal liggen of vroeg of laat een voorstel ter tafel zal komen, de nieuwe rege ling weer in te trekken. De heer H. C. Groot was blij dat het kollege van B. en W. zo vlug gerea geerd had op het adres van de eige naren van „De Rustende Jager" en „De Oude Herberg" en ook met het voorstel. Namens zijn fraktie kon hij dan ook meedelen dat zij ermee ak koord gingen. De heer B. Eekhof ondersteunde eveneens het voorstel en de amende menten. Wnd. burgemeester L. A. Ankum zei dat de politieverordening verouderd was en hij niet op „eigen houtje" verder wilde handelen. Hij was van oordeel dat hij terecht paal en perk had gesteld aan de bestaande, on houdbare situatie. Het kollege had geen bezwaar tegen de amendemen ten, „maar er dient voor gewaakt te worden, dat er op de duur niet we derom een spelletje gespeeld wordt," liet hij er op volgen. Eervol ontslag gemeente-architect De gemeente-architect, de heer J. Th. Torken, werd in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd eervol ontslag verleend, in gaande 1 juni 1961. Definitieve benoeming De heer H. de Vries, twee jaar ge leden met een proeftijd benoemd tot gemeente-ontvanger, zag deze omge zet in een definitieve. De heer Chr. J. Vahl zei blij te zijn dat de Raad twee jaar geleden deze keus heeft gedaan. „Het bleek een goede te zijn." Toewijzing bouwvolume De heer J. Bolten drong aan het bouwvolume voor woningwetwonin gen geheel toe te wijzen aan de R.-k. woningbouwvereniging .Willibrordus' De heer Tomson, wethouder van openbare werken zei bij de andere bouwverenigingen etc. geïnformeerd te hebben en kon hiermee akkoord gaan. De heren H. C. Groot en B. Eekhof, voorzitters van bouwvereni gingen etc. spraken zich nu, in de Raad, ook hiervoor uit. Woonwagenkamp wordt verbeterd Naar aanleiding van een voorstel een krediet te verlenen tot verbetering van het woonwagenkamp aan de Ka- naalweg, vroeg de heer H. Mulder of er geen andere plaats te vinden was. „Weet u er één, meneer Mulder?" vroeg adrem de voorzitter. De heren Bolten en Majolée drongen aan spoedig te zorgen voor een was plaats en een vuilnisbak op dit kamp, welke nu voor 1962 gepland was. De laatste spreker was blij dat er nu eindelijk, na jaren van strijd, iets gebeurde. Weth. Tomson zei, dat we nu eerst maar dat moesten gaan doen wat er voor 1961 op het programma staat. „We zijn dan zo ver gevorderd dat misschien direkt daarachter het an dere kan volgen." Naar aanleiding van enige opmer kingen over woonwagenbewoners zei de heer Joh. de Vries dat we hier in Heiloo ook zo'n beetje een apart heidspolitiek aan 't bedrijven zijn. Verheugd over molenrestauratie Verschillende Raadsleden toonden zich verheugd over de restauratie plannen van de molen in de polder Varnebroek. De heer Majolée drong aan op in ventarisatie van andere typische Hei- loose monumenten opdat ze behouden kunnen blijven. Wethouder J. Schuyt zei dat al zo'n lijst aanwezig was, maar. wethouder Tomson meende dat wij er beter aan doen een deskundjge van Heemschut daarvoor in te sofiakelen. 1 punt De oplossingen moeten uiterlijk 10 dagen na het verschijnen van deze krant bij de drukkerij ingeleverd zijn. BLIJF J/ONG Dr een regelmatige szichtsmassage E. RIKKERT, Schoonheidsspecialiste Dokterslaim 19 - Telefoon 7729 Uit de discussies bleek dat reeds ambtenaren van Monumentenzorg in Heiloo „aan het neuzen" geweest zijn. Om preadvies naar B. en W. Het .voorstel van de heer Oostendorp namens de P.v.d.A.-fraktie ingediend, om hypothecaire geldleningen be schikbaar te stellen voor ambtenaren die zelf een huis willen bouwen, werd op verzoek van burg. Ankum voor preadvies naar B. en W. verwezen. De heer Oostendorp was daar echter tegen, de raadsleden hebben van ons allemaal een ontwerp-besluit gehad en. zijn dus in staat van oordelen. „Wij willen eerst de ambtenaren pol sen of er behoefte is aan zulk een regeling" reageerde de voorzitter. Enkele raadsleden steunden de voor zitter en alleen de fraktiegenoten van de. heer Oostendorp steunden het voorstel, het ontwerp-besluit direkt te behandelen. Een schrijven van de heer S. Anema ging eveneens voor preadvies, naar B. en W. Toegangsweg wordt aangelegd Het voorstel van B. en W. de toe gangsweg tot de „Camping Heiloo" aan de Zeeweg te verharden en te onderhouden, op bepaalde voorwaar den, werd zonder bespreking aan vaard. Wijziging leges-verordening aanvaard De wijziging in de leges-verordening met betrekking tot de vergunningen ingevolge de woonruimtewet, welke reeds jaren door een aantal raadsle den werd gevraagd, werd aangeno men, eveneens zonder discussie. me -fh 5 b 3 T We; Kenn. He hoo „DO Heer

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1961 | | pagina 8