SHOW GRATIS TELEVISIE FERN H OUT NU PHILIPS TELEVISIE MPEN MET KANS OP KAPPIE en de iveermatter» EN MEESTE SERVICE ie en radio RADIO BAKKER TELEVISIE 18e JAARGANG NUMMER 2 Dit blad verschijnt iedere donderdag in een oplaag van 5200 exemplaren huis-aan-huis, in de gemeenten Hei- loo, Limmen, Egmond-Binnen, Rinne- gom, Egmond a.d. Hoef en Akersloot Redaktie- en Administratie-adres: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Heiloo Telefoon 02200-4190 - Giro 140847 Advertenties per mm f 0.14 (Bij contract reduktie) Advertenties moeten uiterlijk dins dagavond in ons bezit zijn. VERORDENING REINIGINGSRECHTEN SPEELTUINVERENIGING „HEILOO" KWAM BIJEEN SIM A VI AUTORIJSCHOOL ftl 0^ Kennemerstraatweg 530 HcMmA JJ«ïefoony3635 THEORIE GRATIS Met ingang van 1 januari 1961 is de geldigheidsduur van de op 27 januari 1956 vastgestelde verordening op de heffing en invordering van reinigings rechten verstreken, aangezien de goedkeuring op deze verordening bij Koninklijk Besluit van 29 maart 1956, tot eerstgenoemde datum was ver leend. Voor het heffen van deze rechten voor 1961 en volgende jaren is het derhalve noodzakelijk, dat deze ver ordening opnieuw wordt vastgesteld. B. en W. schreven aan de Raad, dat zij voorstelden daartoe te besluiten. „Wanneer in verband met het voor nemen en te komen tot het twee maal per week ophalen van huisvuil wijziging van deze verordening nood zakelijk is, zullen wij u tezijnertijd daartoe strekkend voorstel doen toe komen." De Raad aanvaardde, zon der discussie, dit advies. Verordening begrafenisrechten De verordening op de heffing en in vordering van begrafenisrechten en rechten voor het luiden van de klok, in 1955 vastgesteld en in 1957 gewij zigd in verband met de ingebruik name van de aula op de Algemene Begraafplaats, moest opnieuw wor den vastgesteld. B. en W. stelden de Raad voor dit te doen maar schreven in een bege leidend schrijven: „Wij delen u nog mede, dat binnenkort een voorstel tot wijziging van de in deze verordening opgenomen tarieven kan worden ver wacht. Naar ons oordeel zijn de hui dige tarieven in vergelijking met die van andere gemeenten en bezien te gen de werkelijke kosten van de be graafplaats namelijk te laag." Alhoewel de verordening van de ta rieven dus nog niet aan de orde was, drong de heer Joh. De Vries er bij B. en W. op aan, bij eventuele verho ging rekening te houden met de aard van de bevolking, de vele alleen staande bejaarden. Mede beïnvloed door de jeugduitvoe- ring van de gymn.ver. Doves bestond er woensdagavond een minimale be langstelling voor de jaarvergadering van de speeltuinvereniging „Heiloo", gehouden in het Dorpshuis. Zodoende kon men niet tot normale afhandeling van de agenda overgaan. Uit het jaarverslag van de sekretaris bleek dat het ledental thans 325 is en men 26 donateurs heeft. Gememoreerd werd het vele werk rond de speeltuin, als nieuwe aan schaf en het onderhoud. De draai molen is praktisch gemonteerd en zal een grote attraktie worden voor de speeltuin. Dankbaar was men voor de grote medewerking van de zijde van het gemeentebestuur. De entree is daardoor veel aantrekkelijker ge worden. De bestuursverkiezing leverde geen problemen op. De aftredenden, allen herkiesbaar, werden herkozen, ter wijl de heer De Boer nu definitief in het bestuur opgenomen kon worden. Besloten werd opnieuw deel te nemen aan de fancy fair, rond het Witte Kerkje, tijdens de komende nationale feesten. Uit het verslag van de penningmees ter bleek dat de inkomsten en uit gaven sloten met een saldo van 34,14. In 1960 was men begonnen met een saldo van f 258,56. Het onderhoud van de speeltuigen vorderde een bedrag van f 558,21, vernieuwing kostte f 339,84 terwijl afgelost werd aan de gemeente een bedrag van f 561, 99. Zoals wij vorige week reeds schreven waren er uitgaven, voor drie kinder feesten, van f 456,33, maar daar te genover stond aan inkomsten (en- tree's) f 207,95. De gemeente verleende aan subsidie f 500,—. hst p* GROOTSTE UITSTEKEND FILMPROGRAMMA Ondanks tegenwerkende faktoren was er donderdagavond in het „Asta"- theater nog een grote belangstelling voor de films welke het Instituut bood, films van grote waarde. „Geen plaats voor wilde dieren" speelt in het Itoeriwoud. Deze film, gemaakt met medewer king van Dr. Grzimek, die ook het gelijknamige boek schreef, leverde een aanklacht tegen de wijze waarop men in Afrika de wilde dieren uit roeit. Zijn pleidooi toont op zeldzaam originele wijze de ondergang van het dierenrijk. De twee hoofdrolvertolkers, de ge lukkige pygmeeënkinderen Epini en Kiboko, volgen we in prachtige beel den vol tragiek en Dr. Grzimek is in deze film vernietigend in zijn oordeel over de mens. De film, die tot de beste behoort die ooit in de wereld van het dier zijn gemaakt, liet een diepe indruk ach ter op de bezoekers. Indruk, zij het op een geheel andere wijze, maakte ook de wel bijzonder originele film „De Rode Ballon", op ons. De kleine Parijse jongen Pepote, voerde ons met zijn rode ballon door de lichtstad. Waar hij was, was ook zijn ballon, totdat belhamels de ballon stuk maakten. Maar ziet talloze ballonnen vliegen door Parijs om de kleine man te troosten. Hij grijpt ze bij tientallen vast en zij voeren hem omhoog tot in het para dijs, waar dromen werkelijkheid zijn. Naast het originele gegeven en het leuke spel van de kleine jongen, moet men wel bijzonder veel respect heb ben voor de makers van deze films welke met veel trucwerk gemaakt moest worden. Het is te wensen dat het Instituut meer van dit soort programma's gaat brengen. 'ORTERING van Aostaséraat 28 Erkende Philips radio en televisie service In dit blijspel wordt door de schrijver op typisch Engelse wijze de spot ge dreven met een aantal zaken die juist de Engelsman zeer na aan 't hart liggen. Deze toneelavond vindt wederom in 't Gulden Vlies te Alkmaar plaats. De Naco bus rijdt weer als gewoon lijk vanaf de bekende plaats en tijd. DISTRICTS VELDLOOP KAMPIOENSCHAPPEN a.s. zondag in het Heilooërbos Aanstaande zondag 9 april organi seert de Atletiekvereniging DOVES wederom de jaarlijkse Veldkampioen- schappen, district Noord Holland, in het Heilooërbos. Dit jaar nemen voor de eerste maal hieraan deel dames en meisjes. Meer dan 100 atleten zullen op het mooie parcours de strijd aanbinden. Verschillende bekende namen zien we onder de deelnemers, o.a. Keesom, Essajas, Janssen, Bleeker, Giling en bij de junioren De Nijs, Mulder en vele anderen. Bij de dames hoopt het Doves-lid Fia van Duyn-Jonker een goede kans te maken. Wij verwach ten dat er een flinke publieke be langstelling zal zijn om de atleten, zo nodig, aan te moedigen. De aanvang der wedstrijden is 1 uur, de start is in de Ronde O laan. Op donderdag 20 april a.». tonen wij 'onze nieu we kollektie LENTE en ZOMER 1961 In „De Rustende Jager" 2-DAAGSÉ Tiill NAAK ZEELAND EN BELGIë /'j~ VAN HET INSTITUUT GAAT DEFINITIEF DOOR Verheugend voor het Instituut is het dat de tweedaagse trip naar Zeeland en Brugge en Gent op 1 en 2 juli, door kon gaan. Er is nog een aantal plaatsen open in de touringcar. Deze geheel verzorgde tocht staat onder leiding van de heer N. Majo- lée. Ook niet-leden kunnen deelne men. Zij die nog interesse hebben moeten zich per omgaande opgeven: Noordergeeststraat 4, Heiloo. Kaarten f 1,25, inclusief koffie met gebak. MODEHUIS VIA DE V.V.V. PRAKTISCH GEEN GASTEN MET DE PASEN Teleurstellend was het bezoek met de Paasdagen, via de V.V.V. Vier adres sen werden ingeschakeld, daarvan kreeg slechts één gasten. Alhoewel men vorig jaar ook niet zo enthousiast was op de afvloeiing van de A.N.V.V. te Amsterdam naar de provincie, speciaal Heiloo, werden er altijd nog 70 a 80 gasten onder dak gebracht, nu 2. Het bezoek was in het algemeen be langrijk lager aan de hoofdstad dan in 1960, maar dat dit zo sterk zou doorwerken op een plaats als onze gemeente, had men toch niet kunnen verwachten. Men is daar dan ook erg teleurgesteld over. De beschikbare hotelakkomodatie was, naar ons bekend is, geheel bezet. VERKEERSONGEVALLEN Auto's reden op elkaar De bestuurster van een nieuwe Ci- troën, een Belgische dame, moest op de Kennemerstraatweg bij de Groe- nelaan vrij plotseling stoppen voor een autobestuurder welke de Zeven- huizerlaan in wilde rijden. Een autobestuurder, uit Hoofddorp, welke achter haar reed, reageerde daarop niet snel genoeg. Het gevolg: een botsing waarbij alleen materiële schade, aan beide wagens, ontstond. Bromfietsberijder reed, na aanrijding, door Zondagavond nam een bromfietsbe rijder op de Raadhuisweg de bocht te ruim. Hierdoor reed hij tegen een Volkswagenbusje aan, welke daar door beschadigd werd. De bromfiet ser reed, met grote snelheid, door. Vermoed wordt dat hij aan één der schouders verwond werd. Tot nog toe kon hij niet achterhaald worden. STRAATWEG 127 - HEILOO TELEFOON 2785 „MET VOORBEDACHTE RADE" Toneelspel voor de Kring j door „Puck" De Heilooër Kunstkring besluit het seizoen 1960-'61 met een toneelvoor stelling, te verzorgen door de toneel groep „Puck". In de aula van de Willibrordusstich- ting zal op woensdag 12 april opge voerd worden „Met voorbedachte ra de" met in de hoofdrollen Eric van Ingen, Nel Koppen en Wim van de Brink. „DE VERLIEFDE GARNAAL" voor het Instituut toneelfonds De laatste toneelavond van het sei zoen 1960-'61 van het Instituut to neelfonds, welke uitgesteld moest worden, wordt nu gehouden op woensdag 12 april. De toneelgroep „Puck" zal opvoeren het Engelse blij spel „De verliefde garnaal" in drie bedrijven van de auteur Anthony Kimmins. Onder andere spelen mee: Sylvain Poons, Ellen de Thouars, Ria Vroemen, Reen Jongewaard, Marie José Nijsten, Jan Gree, Rob Ver- straete, Frans Koppers en Bob Goed hart. Indien u nu Philips televisie koopt (Superontvanger vanaf 645,dan heek u kans uw aankoopbedrag voNedig terug te krijgen. Elke dagyzolang de aktie duurt)/wordt een gratis TV-toestel beschikbaar; gesteld! Grijp met uw koop bijXpns, uw kans op gratis televisie i\ PRAATJE OVER MOLENS Op maandag 17 april Onze plaatsgenoot de heer J. Dekker verzamelt allerlei afbeeldingen van de verschillende soorten molens. Hij beschikt over een zeer uitgebreide kollektie prentbriefkaarten etc. van bestaande en ook van reeds verdwe nen molens en poogt deze kollektie nog steeds met karakteristieke ex emplaren aan te vullen. Aan de hand van deze interessante verzameling zal de heer Dekker op maandag 17 april aan belangstellen den (voor verdere bijzonderheden zie men de advertentie in ons blad van heden) iets vertellen over de rijke verscheidenheid van molentypes. Voor de aanvang, vanaf half acht, en na afloop, om ongeveer kwart over negen, zullen de afbeeldingen van on telbare molens ook via een kleine expositie, te bezichtigen zijn. Voorts zal een aantal tekeningen van mo lens, gemaakt door bekende Heilooër amateurschilders, te zien zijn. J1* BENOEMD Naar wij thans vernemen is benoemd tot correspondent van het N.H.D. de heer Th. M. Kuyper, Kennemerstr.- weg 408. Kennemerstraatweg 255 Heiloo Telefoon 4414 TOONDER «Tl*XÖI ZUID HOLLAND-TOCHT Een volgende trip van het Instituut, waarvoor spoedig opgave noodzake lijk is (in verband met afspraken), is die door Zuid Holland. Bezocht zul len worden Gouda met zijn beroemde Waag en zijn kerk met gebrandschil derde ramen, Schoonhoven het cen trum van de edelsmeedkunst, Leer dam bekend om zijn glasfabrieken en Gorichem met zijn oude, historische, bezienswaardigheden Van natuurschoon zal ook genoten kunnen worden in dit gebied liggende in de Randstad Holland, Utrecht maar ook 't merengebied rond Loos- drecht. Deze trip heeft plaats op 20 augustus maar opgave is noodzake lijk vóór 7 april bij de heer Stroet, Noordergeeststraat 4, Heiloo. Een volgend maal hopen wij iets te kunnen meedelen over enige andere soorten tochtjes, waaronder 'n puz- zeltocht. MEDEWERKER AF (2) Schreven wij vorige week dat de heer v. d. Laarschot medewerker af was bij het Noordhollands Dagblad, naar wij vernemen is het correspondent schap Heiloo van de Alkmaarse Cou rant ook vakant. De heer J. W. Mol, oud-plaatsgenoot en thans wonende te Egmond aan Zee, verzorgde een deel van het nieuws uit Heiloo. Hij heeft daarvoor bedankt. 53. De schepen op de oceaan werdei},. plotseling overvallen door een vlie gende storm, die de golven hoog op stuwde. Temidden van de jagende wolken en flikkerende bliksem zagen de schepelingen 'n donker rond voor werp voorbij vliegen. Het was de weerbol, op weg naar de Kraak. Daar op de Kraak waren de gebroe ders A. en B. Stratowits druk in de weer met het aqua-visie toestel. Zij draaiden kraantjes oom, drukten op knopjes en knikten af-en toe tevre den. „Zij komen vlug naderbij," zei Arnoldus. „Als de inversieh^chtlaag niet te dik is, zullen we weSra in onze restabilisatiecirkel komen/V zo voegde Bartoldos hieraan toe. „Ik snap er geen laars van," bromde de Meester, „hoe kunnen jullie nu aan al die kraantjes en buizen zien, waar de weerbol is?" „Dat is toch heel eenvoudig," riepen de geleerde broers in koor. „Een kind kan het begrijpen! Met deze aqua- visie Een schreeuw van Okki onderbrak hun uitleg. „Snertweer in aantocht!" riep Okki. „Kijk eens wat een zwarte wolk daar liwnt opzetten!" Dat^is een alto-stratuscumulus for- matiefvDaar zit de weerbol tussen."

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1961 | | pagina 1