:oopt BI ilk i4 J.J.PAN 2.2.5. E r SHOW; va* ONAFHANKELIJK NIEUWSBLAD VOOR HEILOO MUZIEK Gznot.. D voor een moderne coiffure ATLAS - HEILOO PLAT telévit e en radio iraat ATLAS - HEILOO 18e JAARGANG NUMMER 3 Redaktie- en Administratie-adres: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Heiloo Telefoon 02200-4190 - Giro 140847 Advertenties per mm f 0.14 (Bij contract reduktie) 13 APRIL 1961 Dit blad verschijnt iedere donderdag in een oplaag van 5200 exemplaren huis-aan-huis, in de gemeenten Hei loo, Limmen, Egmond-Binnen, Rinne- gom, Egmond a.d. Hoef en Akersloot Advertenties moeten uiterlijk dins dagavond in ons bezit zijn. HEILOO HEEFT WEER EEN BURGEMEESTER Vrijdag werd de benoeming bekend van burgemeester J. A. Pesman Na een lange tijd van onzekerheid wie oud-burgemeester J. Kalff op zou volgen, werd vrijdagmorgen plotse ling bekend de benoeming van de heer J. A. Pesman, thans nog burgemees ter van Beemster. Per 1 mei a.s. zal de heer Pesman in functie treden. Reeds 22 jaar burgemeester De heer J. A. Pesman begon zijn loop baan op de gemeente-sekretarie van Zandvoort, in 1939 volgde zijn be noeming tot burgemeester van Koe dijk en bleef dit tot 1948. De heer Pesman ruilde daarna Koedijk voor Beemster. De naam van de nieuwe burgemeester werd eertijds ook ge noemd als een sterke kandidaat voor de vakante plaats in Bergen. Toen burgemeester Kalff heenging, om gezondheidsredenen, dachten ve len aan burgemeester Pesman, vooral ook daarom omdat de heer Pesman tijdelijk (om precies te zijn 31 dagen) vorig jaar had waargenomen tijdens het ziekteverlof van oud-burgemees ter Kalff. Burgemeester Pesman is 57 jaar en is de V.V.D. beginselen toegedaan. Promotie Voor burgemeester Pesman is de be noeming een mooie promotie. Beem ster heeft momenteel een kleine 7000 inwoners en Heiloo nadert de 14.000 en als de planologen gelijk krijgen zal de ontwikkeling de eerstkomende jaren zo snel gaan, dat Heiloo één van de grootste woongemeenten van Kennemerland wordt. Groeiende tot 18, 25 of zelfs zoals wel eens be weerd wordt, tot 35.000 inwoners. Terwijl Beemster een specifiek agra rische gemeente is, is Heiloo uitge groeid tot een specifieke woonge- meente. De problemen zijn hier dus geheel anders dan in de Beemster. Staat van dienst achter de rug Burgemeester Pesman heeft een staat van dienst achter zich. Gezien deze staat van dienst en zijn instelling, zal het zeker mogelijk zijn het vele werk wat wacht, samen met het ove rige deel van het kollege van B. en W., de Raad en het personeel van de gemeente, op de juiste wijze af te doen. Onnoemelijk veel werk ligt te wachten. We spraken van een staat van dienst. Burgemeester Pesman was naast burgemeester ook opgenomen in tal van instanties, in en buiten Beemster. Hij is voorzitter van de Ned. Herv. Stichting voor Maatschappelijk werk in Noord Holland, voorzitter van de Raad voor de Kinderbescherming en sekretaris van het kollege van re genten van het Centraal ziekenhuis te Alkmaar. Ook mevr. Pesman veel werklust Burgemeester Pesman draagt het verenigingsleven een goed hart toe. Hij leeft er in mee. Prettig is te we ten dat zijn echtgenote er ook zo over denkt. Zij is bestuurslid van tal van organisaties, o.a. Plattelands vrouwen, het Witte Kruis en het Rode Kruis. Met deze benoeming Met deze benoeming zijn tal van ons bekende kandidaten, uit naaste om geving gepasseerd. Talrijk was het aantal sollicitanten voor deze aan trekkelijke gemeente. OP 6 EN 7 MEI DRAAIT „EURO"-RE VUE Bejaarden ook van de partij Op zaterdag 6 en zondag 7 mei draait in de aula van de Willibrordusstich- ting een revue, getiteld: „Euro". Voorlopig was dit eerder vastgesteld op 5 mei. Thans is dit nu, definitief, 6 en 7 mei. In deze revue zullen de landen van West Europa via zang, muziek, to neel en dans worden uitgebeeld. Er werken aan mee de r.-k. verenigingen ,,'t Masker" (toneel), „St. Caecilia" (muziek), „Nieuw Leven" (zang), verder de Heiloose balletgroepen met dans en enige individuele personen als Freek Scheppers. De algehele lei- s a I on ding heeft de he^r Ton van de Berg, welke op verschillend terrein reeds zijn sporen verdiend heeft. Aan kostumering en decors zal veel aandacht besteed worden, zodat de „Euro"-revue een aantrekkelijk ge heel zal worden. Op een later tijdstip hopen wij nadere gegevens te verstrekken. Ten aanzien van één punt willen we nu reeds uit voerig zijn. Het zijn verheugende me dedelingen voor de bejaarden van Heiloo. Door inschakeling van het, comité „Autotocht Bejaarden" zullen 300 toegangsbewijzen, voor elke avond 150, beschikbaar gesteld worden te gen het luttele bedrag van 25 cent. Dit ter gemoetkoming van bepaalde kosten. De normale entreeprijs zal echter 1.50 en 2,bedragen. Er worden beslist niet meer dan 300 toegangs bewijzen beschikbaar gesteld! Dit is toch al een prachtige geste van de revue-commissie welke moeite heeft de revue financieel rond te krijgen. Waar de toegangsbewijzen beschik baar zijn? Daarover op een later tijd stip meer. We kunnen wel reeds zeg gen dat alle drie sozen voor bejaar den ingeschakeld worden. Het ligt in de bedoeling voor hen die slecht ter been zijn en de afstand te ver is, van huis te halen met een auto. Daarvoor zijn dus auto's nodig! Zij die willen helpen onze medebewo ners een prettige avond te bezorgen, geve zich op bij de heer Th. M. Kui per, KennemersJj?aatweg 408, telef. 3964 of de heec/Ma,jolée, Sch. Honds bosschelaan 62/ telef. 4179. Middenstandsdiploma één- of twee-jarige cursus R.-k. Middenstands- \p handelsschool U Westerweg 29? - Telefoon 4974 ^flET WITTE KRUIS VERGADERDE KENNEMERSTRAATWEG 420 TELEFOON 6508 413 artikelen werden uitgeleend Dat het Witte Kruis een belangrijk stuk werk verricht bemerkten wij vrijdagavond opnieuw toen wij enige jaarverslagen hoorden. Het ledental nadert de 1600, uit het magazijn wer den 413 artikelen geleend, er werden 4710 ziekenbezoeken afgelegd, „Ge zinsverzorging" verzorgde 702 ver- zorgingsdagen en heeft nu 770 leden. Mevr. de Vries-Akkerman leidde deze vergadering welke door 3 leden be zocht was. „We zullen maar aanne men dat het niet aanwezig zijn van de leden inhoudt dat men het eens is met het gevoerde beleid." Zij liet er voorts op volgen dat „wij in verhou ding tot andere afdelingen niet eens mogen klagen, omdat daar soms in 't geheel geen leden verschijnen." Mevr. de Vries deed enkele medede lingen. „Sinds de laatste vergadering is men nog niet veel opgeschoten met het plan voor verbouw van het hui dige wijkgebouw. Wij hebben alle me dewerking van het bestuur der ge meente." Ze liet er op volgen dat „het hangt" op hogere instanties. Ter gelegenheid van de verjaardag van H.M. Koningin Juliana, mogen de twee wijkzusters aanwezig zijn op paleis Soestdijk, voor een défilé. Dit is ook naar aanleiding van het 60- jarig bestaan van het Groene Kruis. Dat het werk van het Witte Kruis merkbaar gewaardeerd wordt, liet de heer Handelé uitkomen, die een be drag van 100,had ontvangen. Deze sekretaris toonde zich daarmee dan ook ten zeerste verheugd. Zoals reeds werd gezegd nadert het ledental de 1600; de afdeling Gezins verzorging heeft er 770. De wijkzus ters Polling en de Groot legden in 1960 4710 ziekenbezoeken af, voor zuigelingenzorg was dit 227 en kleu terzorg 568. In 1959 waren dit resp. 4908, 378 en 546. Op de spreekuren van zuigelingen en kleuterzorg kwamen resp. 772 en 444. Kleuterzorg mocht in 1959 225 consulten verstrekken, in 1960 dus bijna een verdubbeling. 176 Leden leenden 413 artikelen uit het magazijn, dit bleek uit het ver slag van mevr. Glas. Artikelen wer den vernieuwd of aangekocht. In to taal werd hiervoor uitgegeven een be drag van 838,04. Meegedeeld werd dat de afdeling Ge zinsverzorging 702 verzorgingsdagen had, plus 100 hulpdagen. Aan bejaar den werden 1900 uren besteed. Het aantal gediplomeerde verzorgsters is 3, er zijn 2 gezinshulpen en 1 losse kracht. Dit werk wordt door Rijk, Provincie en gemeente gesteund. Aan retribu- tiegelden werd ontvangen 2900, De financiële positie van deze afde ling van het Witte Kruis is goed. Wel moet zo af en toe met tal van problemen geworsteld worden. „Men is die altijd nog de baas geworden" hoorden we één der bestuurders zeg gen. Er is echter vooral behoefte aan gediplomeerd personeel. Men kan, voor rekening van Gezinsverzorging, in opleiding gaan. „Er is een behoor lijke salariëring en er zijn goede ar beidsvoorwaarden; we begrijpen ei genlijk niet wat meisjes weerhoudt dit mooie werk, in dienst van ande ren, aan te pakken," zo sprak onge veer de sekretaris van het Witte Kruis, de heer Handelé. (Bij deze een tip, meisjes die voor zulk werk wat voelen, wendt u tot het Witte Kruis of haar afdeling Ge zinsverzorging) De heer Struyf gaf een financieel overzicht van 1960 en daaruit bleek dat, dank zij een andere en betere subsidieregeling, het Witte Kruis er goed voor staat en geld kan reser veren voor haar toekomstig, uitge breid, wijkgebouw aan de Holleweg. Het Rijk verstrekte 7025,aan subsidie, de gemeente 5842,50. Het Algemeen Ziekenfonds verblijdde de penningmeester met 444,28. Van de uitgaven noemen we de belangrijkste post, salaris wijkverpleging 13.423, 19. De inkomsten waren 23.269,69, de uitgaven 19.745,55. Alzo een voordelig saldo van 3.524,14. In de balans, per 31 december 1960, zien wij een post „kapitaal" van 12.542,20. Over verschillende zaken werd op prettige wijze gediscussieerd. Bij de rondvraag stelde de heer R. v. d. Graaf enige minder belangrijke za ken aan de orde. KOLLEKTE Het pla^selijk kollekte komité ge zamenlijke» militairen /steun) fond sen delen i^ede dat dor jaarlijkse kol lekte gehouapn zal .worden van 1 t. e.m. 7 mei. Het komité vr^aaf hiervoor de mede werking der plaatselijke ingezetenen, eerstelijk dat .de \ollekte evenals vo rige jaren eén suteces mag worden, verder daadwerkelijke medewerking om te kojlekteren iiKde week van 1 t.e.m. 7ymei. Zij dia^zich hiervoor omwillen geven bij Er C. Stam, ZevenHtoizerlaan 17 eiyA. v. Oosterom, Westerweg 97, zim van harte welkom. DOOR TWEE DEUREN TE RAMMEIEN NAMEN „DE GEUZEN" OP STIJLVOLLE WIJZE, BEZIT VAN HUN TROEPENHUIS Door oubaas Volkmaars en burgemeester Wytema Op wel bijzonder stijlvolle wijze werd zaterdagmiddag het troepenhuis van de Alkmaarse padvindersgroep „De Geuzen" geopend. Bij trompetgeschal „In naam van Oranje" rameiden oubaas Volkmaars uit Den Haag en burgemeester Wy tema van Alkmaar twee deuren open van het troepenhuis wat even tevo ren, door ds. A. G. van Wijk als voorzitter van de Groepscommissie, „gedoopt was" in de „Geuzenkorf". Waarom „Geuzenkorf"? „Wij vonden dat het troepenhuis een zinvolle naam moest krijgen" zo sprak ds. v. Wijk. „Wij menen deze gevonden te hebben in de „Geuzen korf". Het beeld van een troepenhuis is als een bijenkorf, er wordt in en i Us v. Wijk zeiTede- van AoBtastreat 28\Tel. 2508 Erkende Phil radio en televisie verhuur z. chauff. DE Op donderdag 20 april a.s. tonen wij onze nieu we kqllektie LENTE en ZOMER 1961 in „De Rustende Jager" STRAATWEG 127 - HEILOO TELEFOON 2785 Kaarten f 1,'25, inclusief i koffie met gebak. MODEHÜÏS EXCURSIE OP 23 APRIL j 5 VINDT GEEN DOORGANG De aangekondigde bos- en polder tocht van het Instituut, op zondag 23 april, gaat niet door. Op 6 en 7 mei houdt het Instituut voor Natuurbeschermingseducatie (vroeger Natuurbeschermingswacht) in samenwerking met diverse zuster verenigingen een wandeltocht van de zelfde opzet. (Hierover volgen nog mededelingen). De natuurvrienden van het Instituut vonden twee van zulk soort wande lingen, in korte tijd, niet gewenst. FALKLAND BRENGT 1 „EEN HETE ZOMERAVOND" op de zaterdagen 15 en 22 april Het tweede toneelstuk wat de toneel vereniging „Falkland" in het seizoen 1960-'61 brengt is „Een hete zomer avond" en wel op de zaterdagen 15 en 22 april. „Een hete zomeravond" van Ted Wil- lers is een zeldzaam goed toneelwerk. Enkele jaren geleden zagen wij het van beroepstonelisten. Het heeft toen een diepe indruk op ons achtergela ten. Het bestuur van „Falkland" liet in het programma afdrukken: onze hedendaagse bruisende samenleving bevat ongetwijfeld vele problemen. Eén hiervan is zeker wel het rassen probleem, het recht om in gelijkheid te mogen leven. „Een hete zomer avond", door Guus Spruyt geregis seerd, zal ons iets van dit probleem te zeggen hebben. Gaarne raden we onze lezers dan ook aan op één van genoemde zaterdagen naar „De Rustende Jager te gaan, waar de uitvoeringen, met bal na, plaats zullen hebben. epiiu**, .o, geuiend. Heen vuur IDC- patiënten. Hij was niet meer nodig. Met veel plezier hebben we hem af gestaan, echter niet wetende dat we de barak later, voor een ander doel weer konden gebruiken." „We hebben er geen spijt van" liet mr. Wytema er op volgen. „Vooral nu wij weten dat deze barak aan het werk van en voor de jeugd ten dien ste is." Commissaris van politie Hartman sprak namens de Alkmaarse groeps commissie. Hij dankte speciaal het onvermoeide werk van de heren Lunshof en Kauffeld. Er volgden nog tal van sprekers, ook namens de ka tholieke padvinderij. Vaak op origi nele wijze werden geschenken aange boden. Gouden Geuzenpenning Hopman Nieuwenhuizen heeft dhr. L. F. Kauffeld gehuldigd met het uit reiken van de Gouden Geuzenpenning. „Vele mensen hebben geheel belan geloos hun medewerking verleend, u gaf daar leiding aan" aldus de hop man. „Vele problemen die schier onoverkomelijk waren heeft u opge lost." Mevrouw Kauffeld werd bloe men aangeboden. De heer KauffeldUwas openhartig bij de beantwoordjiig. „De bouW heeft AL ERNSTIG ONGELUK RIJKSWEG NO. 9 Auto sloeg over de kop Nog voor de Rijksweg officieel in ge bruik is gesteld, gebeurde er zondag middag een ernstig ongeluk. De uitvoerder van het werk, de fa. Reef Zn., de heer P. A. N. v. d. STRAj Zwan uit Vogelezang, liet zijn ver loofde en zijn aanstaande schoonmoe der, mevr. Loman, rijdende in een auto, dit werk zien. Toen zij ter 600 tïf^haj 2,ho°gte van het viaduct aan de Ka- - 'naalweg waren gekomen, reed de heer Z. over een rijplaat welke zó opsprong, dat het de onderkant van de auto raakte. De auto sloeg daar door over de kop en tegen een langs de weg staande tankwagen. Terwijl de heer Z. en zijn verloofde er goed af kwamen, werd mevr. Lo man zo ernstig verwond dat zij naar het St. Elisabeth-ziekenhuis overge bracht moest worden. De auto, een Volkswagen, werd praktisch geheel vernield, 's Nachts raakte deze toch al zo gehavende auto, vermoedelijk door kortsluiting, in brand en brand de geheel uit. De Heiloose brandweer had dan ook niet veel te doen. OPENINGSWEEKEND OP HET „ZEEHUIS" rSTITUUT leidtlu in een 3-jarige avondcursus op voor het R.K. U.L.O.-EXAMEN Westerwég 292 - Tel. 4974 lang'geduurd, 16 maanden. Ik moet constateren dat velén die hun mede werking hadden toegezegd, verstek lieten gaan." Hij hoopte dat in de naaste toekomst een grotere aktivi- teit ontwikkeld zou worden. Waardevol bezit Het nieuwe troephuis is een waarde vol bezit voor de „Geuzen". Het ligt daar op de Westerweg en Spoorlijn, erg gunstig. Een groot huis en ge zellig ingericht. Voorts is er nog een flink stuk grond bij. Indertijd is er nogal wat te doen geweest, in en bui ten de Raad van Heiloo, over het al of niet afgeven van een bouwver gunning. Des te meer viel het ons daarom op dat bij de opening geen der gemeentebestuurders aanwezig was. Jammer! VERKEERSONGEVAL Bromfietser door overwegboom geraakt De heer H. reed als Bergenaar op de Stationsweg en zag voor zich de spoorwegbomen dalen. Door een fout remde hij niet tijdig en werd door één der bomen geraakt. Vooral liep hij daarbij een lipwond op, welke in het ziekenhuis o.a. door kramming behandeld moest worden. Het natuurvriendenhuis 't „Zeehuis te Bergen aan Zee, wordt op zater dag 29 april geopend. Het Gewest Noord Holland van het Instituut, wiens huizenbezit tot 13 is gestegen, geeft de leden in deze om geving de gelegenheid een lang week end door te brengen op het nieuwe bezit en wel vanaf 29 april tot en met 1 mei. Kosten 11,kinderen 7,Opgave per omgaande: Noor dergeeststraat 4, Heiloo of recht streeks: Roel van Aalst, Piet Heyn- straat 95, Alkmaar. UITSTEKENDE VOORDRACHTAVOND MET VEEL BEZOEK Otto Sterman trad op Velen zullen de Gereformeerde jeugd commissie en de Jeugdcommissie van de Ned. Herv. Evangelisatie vereni ging dankbaar zijn voor hun initia tief, de bekende radio- en televisie- artist Otto Sterman, naar Heiloo te laten komen. De Kruiskerk was maandagavond ge heel bezet toen Otto Sterman een programma verzorgde welke hij had aangekondigd als: „Ik ben een ne ger". Dit tweede optreden in Heiloo heeft grote indruk gemaakt, vooral op de vele jongere aanwezigen. Na een inleidend woord door Henk Veninga welke zich dankbaar toonde voor de grote opkomst en de finan ciële medewerking van de Stichting Culturele Samenwerking (Sticusa) met de Nederlandse Antillen (waar door deze avond ook mogelijk werd), ving het optreden aan van Otto Ster man. Otto Sterman is een imponerende fi guur. De werkjes en werken welke hij brengt voorziet hij meestal van een kleine, heldere toelichting, waar door het gebodene nog aan waarde wint. Men weet de omstandigheden waarin het een en ander is ontstaan. Bijvoorbeeld negerspirituals. In en kele prozawerken, o.a. „De Slavernij" van Magdalena Paz en „Gods trom bones" van James Weldon Johnson wordt o.a. op scherpe wijze getoond de houding van de blanken ten aan zien van de negers, in vroeger jaren. Naast poëzie, vertelde Otto Sterman enige bijbelse verhalen, zoals „No- ach's Ark" en „De Verloren Zoon". Ook nu hoorden we van hem enige negerlegenden en sprookjes, namelijk Afrikaanse en West-Indische. Deze werkjes kwamen tot leven om dat Sterman een groot kunstenaar is en, nogmaals, door zijn imponerende gestalte en kleding de juiste sfeer tussen hem en het publiek weet tot stand te brengen. Een mooie avond welke ook velen, ten aanzien van het negervraagstuk, tot nadenken heeft gebracht.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1961 | | pagina 1