d:q PRIjZENBRE Ruud Bakhuizen KERKO J.J. PANTEKOEK, ing, DAAROM SChllt S Aardappelen-, Groenten- en Fruitcentrale 4) ONAFHANKELIJK NIEUWSBLAD VOOR HEILOO Fa. GROOT KOK JZ. ATLA/S -xHEILOO iHuriek. VERVULLEN UW WEN5 televisie en radio Het Vaderdag geschenk dat in de smaakxvtfft komt van.. dankt allen voor de overgrote belangstelling bij de opening van zijn groeritenstand. Hij hoopt door. rima kwaliteit en scherp concurrerende prijzen té jonen dat deze belangstelling blijvend kcjp zijn. voorlo.s. vrijdag: H.S.V. PROMOVEERDE NAAR DE 3e KLASSE VAN DE K.N.V.B. ATLAS EILOO y EEN TIP Voor VADERS 18e JAARGANG NUMMER 12 Redaktie- en Administratie-adres: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Heiloo Telefoon 02200-4190 - Giro 140847 Advertenties per mm 14 cent (Bij contract reduktie) 15 JUNI 1961 Dit blad verschijnt iedere donderdag in een oplaag van 5200 exemplaren huis-aan-huis in de gemeenten Heiloo Limmen, Egmond-Binnen, Rinnegom, Egmond aan de Hoef en Akersloot. Advertenties moeten uiterlijk dins dagavond in ons bezit zijn. het shirt waarin uw bril een veilig plaatsje vindt! Hier is eén werkelijk gloednieuw snufje, de Kerko-brillezak. Handig om uw lees,- of zonnebril op te ber gen. Veilig fop te bergen, want dit is het nieuwe, net unieke van deze zak, hij is zó ontworpen, dat uw bril er nooit uit valt. \elfs niet als u bukt. En dat is nog f pakje sigaretten en er een plaatsje in! U kunt reeds een Kerke shirt krijgen voor alles. Ook uw iw vulpen vinden HtRSN-lM J0N6ENSKUD/NG STATIONSWEG 61 - TEL:5673 HEILOO Het Deno Nylfrance OVERHEMD een tricot superieur shirt, licht en luchtig in 't dragen. Het zegt genoeg dat deze nylon-poplin 20% van de overhemdenmarkt veroverd heeft I Onze Sh^de Vesten worden steeds meehgevraagd. RIANTE WONIN G WET WONINGEN KWAMEN TOT STAND voor de vereniging „V olkshuisvesting" Jongstleden vrijdag is de laatste wo ning, van de 14, betrokken, welke gebouwd werden voor de vereniging „yolkshuisvesting" aan de Torenlaan. Dit complex van woningwetwoningen staat zowat gelijk met het midden standswoningtype. Met de totstand koming van deze 14 woningen is het bezit van „Volkshuisvesting" geste gen tot over de 100. Architect van deze nieuwe aanwinst was de heer J. Rus jr., bouwers de gebr. Kaandorp en de onderaanne mers: Faber (stucadoorswerk), Kla ver (schilderwerk) Reek (tegelwerk) en Keuter (elektriciteits-, loodgie- terswerk en sanitair) De huizen zijn royaal van opzet, be neden een grote woonkamer, een rui me keuken, een flinke kelder en er is een drietal slaapkamers. Een bij zonder aantrekkelijke badcel is in deze woningen aangebracht waarin een vaste wastafel. Voorts is er een behoorlijke zolderruimte en een flin ke stenen schuur ter beschikking. De erfafscheiding tussen en achter de huizen bestaat uit een liguster haag, dus er is gebroken met het hekkensysteem. Wij hebben gesprekken gevoerd met enkele bewoners van deze huizen. Allen waren zij vol lof over hun nieu we woning, waarin de kleurencombi natie van verfwerk en behangwerk opvallen. De huizen doen daardoor zeer ruim aan. De huurprijs is voorlopig vastgesteld op 19 gulden per week. Bij deze 14 woningen is ook gebouwd een 9-tal autoboxen welke door de vereniging „Volkshuisvesting" ver huurd zullen worden. Dit complex is het begin van een verdere realisering van plan Centrum II, in noordelijke richting. „TUINFEEST" VAN DE PLATTELANDSVROUWEÏ SLAAGDE UITSTEKEND De laatste bijeenkomst voor de va kantie werd niet zoals gewoonlijk in „De Rustende Jager" gehouden, maar bij de boerderij van één der leden en wel in de vorm van een „tuinfeest". Het zeer fraaie zomerweer en het plaatsen van zitjes van kleurige tuin meubelen en parasols werkten in ho ge mate mee tot het slagen van deze middag. In haar openingswoord sprak de pre sidente, mevr. Tensen, een speciaal woord van welkom tot de heer Wout Meyer, zang- en volksdansleraar uit Bergen, die voor deze middag was uitgenodigd. Na het zingen van enige liederen werd het woord aan de heer Meijer gegeven, die een inleiding over het volksdansen zou houden. Vroeger had men, aldus spreker, in verschillende delen van ons land, maar ook buiten onze grenzen, zijn eigen volksdansen. Daar is in de loop der jaren wel veel van verloren ge gaan. Spreker betreurde het dat naast de grote rijkdom die ons allen ten deel valt door de mechanisatie en de grote technische vooruitgang met alle mogelijkheden daarvan, wij aan de andere kant toch zo erg arm zijn geworden door het verloren gaan van veel kuituur. Het gezamenlijk deelnemen aan de volksdans bijv. kan een uiting en beleving zijn waardoor men soms zichzelf herkent. Er werden verschillende danspassen gedemonstreerd en ook de daarbij be horende melodieën werden door de heer Meijer op de akkordeon voorge speeld. Aan het einde van zijn betoog sprak de heer Meijer de wens uit dat wanneer men gewend is geraakt aan het bestaan en de omgang met die „grote technische rijkdom" in de toe- koms^ejnenstopkweerdebehoefte R.-k. Instt v. Prakt. Ontw. A VÖND-U.L. O. kleine klassen! Westerwèg 292 - Telefoon 4974 zal gevoelen zijn levért" up een' andere manier te vullen, o.a. met het volks dansen. In de pauze werden de dames getrak teerd op thee en koek. Na de pauze zong allereerst het koortje enkele gezellige nummers, bij deze middag passend. Daarna werden de dames door de heer Wout Meijer uitgeno digd om gezamenlijk te dansen en werden een paar volksdansen inge studeerd. Zeer enthousiast werd hier door de dames aan deelgenomen. Tot dat op het eind van de middag allen nog werden getrakteerd op ijs. De presidente bedankte de heer Meij er voor het grote aandeel dat ook hij had in 't slagen van deze middag en de gastvrouw voor haar spontane medewerking en gastvrijheid. Deze mocht daarvoor een bondsbord in ontvangst nemen verwerkt in een bloems tukje. Er werd nog medegedeeld dat het zomerreisje op 20 juni wordt gehou den o.a. naar een kwekerij in Bos koop. De presidente wenste tot slot allen een prettige vakantie en een tot weerziens in september toe. AUTO'S BOTSTEN OP ELKAAR Bij café „Tolhuis" op de Kennemer- straatweg botsten zondagavond twee achter elkaar rijdende auto's op el kaar. De eerste ging iets afremmen en de tweede botste op zijn voorgan ger. De bestuurder van deze auto reed na de aanrijding door, maar werd later achterhaald. Er ontstond matige materiële schade aan de auto's. MODERN EOF KLQSSIEKm van Aostastraat 28 Tel. 2508 Erkende Philips radio en televisie service GESLAAGD Voor het te Amsterdam gehouden examen Apothekers-assistente slaag de op vrijdag 9 juni j.l. onze plaats- genote mej. Els Kingma. EEN AANTAL UITSTEKENDE SOLISTEN OP A.S. ABONNEMENTSCONCERTEN Voor het komende winterseizoen zijn reeds de data vastgesteld van de con certen, te verzorgen door het Noord hollands Philharmonisch Orkest voor de Heilooër Kunstkring. Het zijn de woensdagen 27 septem ber, 29 november, 31 januari 1962 en 25 april 1962. Solisten zijn Ann Schein (piano), Isi- dor Lateiner (viool) beiden afkom stig uit Amerika, de bekende zanger Herman Scheij (bas) en de pianiste van naam: Janine Dacosta. DROGISTERU Raadhuisw. 13, tel. 2931 NIEUWE TELEFOON-AANSLUITINGEN Opnieuw is een aantal telefoonaan sluitingen in Heiloo tot stand geko men. Het zijn: 8548 W. Diepenveen, Werkendelsl. 35 7473 A. M. Grondhout, Middelhoff 6 8149 P. G. Hartwich, Straatweg 568 8549 J. Janzen, Hofdijkweg 22 5448 A. Kalf, Laghe Weydt 18 7940 E. N. Prins, Bestevaerslaan 10 8547 J.A.F.Schutte, Gr. Barlaken 46 7877 J. C. Verhagen, Laghe Weydt 20 3642 H. v. Weelde, Grote Barlaken 42 4749 C. v. d. Werf, Paardeweydt. 1 KG TOMATEN 0.60 - 2 KG VaoTi._ BANANEN, EXTRA, per kg -X\o;85 BLOEMKOLEN, 2 en 4 voor^X1.— TUINBOONTJES - SLA *"ANDIJVIE - SPINAZIE ENZ. GROTE NIEUWE AARDAPPELEN, per kg0.30 WESTeWeG 23 - HEILOO VRIJDAG EN DINSDAG STANDPLAATS STATIONSWEG, hoek Holleweg 'S zaterdags hofplein en LAAT - ALKMAAR RAAD VAN HEILOO 23 JUNI BIJEEN De Raad van Heiloo komt op vrij dagavond 23 juni in zitting bijeen. De Raadsagenda is ons nog niet be kend. Wij hopen deze volgende week te publiceren. CHRYSANTEN- en Dahliastekplanten KNOLBEGONIA'S BLGEMIST- HOVl CRSBEDRIJF /ïuinaahteg en -onderhoud Zevenhuizerla^n 97 - Heiloo Telefoon 5501 REHOBOTH SCHOOL Nu de cursus 1960-1961 ten einde loopt zijn de diverse toelatingsexa mens achter de rug en de leerlingen van klas 6 zijn nu allen ingeschreven voor aansluitende scholen. Van de 25 leerlingen die deze zesde klas telt, hebben er 9 toelatingsexa men gedaan voor 't Christelijk Ly ceum. Alle 9 kandidaten slaagden. De Chr. U.L.O.-school in Alkmaar hield dit jaar een officieel toelatings examen. Hieraan namen van de Re- hoboth-school 7 leerlingen deel, die ook allen werden toegelaten. Ook de lagere technische school (vroeger ge noemd ambachtschool) houdt tegen woordig toelatingsexamentjes. Twee jongens legden deze proef af en slaagden eveneens. Verder gaan er nog 3 kinderen naar de huishoud school en 4 naar het V.G.L.O. Ook heeft klas 6 deelgenomen aan het jeugdverkeersexamen. Allen mo gen het begeerde diploma in ont vangst nemen; een achttal zag zelfs kans het schriftelijke- zowel als het praktische gedeelte foutloos te ma ken. GESLAAGDEN HANDELSAVONDSCHOOL Onze plaatsgenoten J. C. Kuijper, Irene Ruyter, C. J. Snijder en Ria de Wit, slaagden voor het examen, drie-jarige cursus, van de handels avondschool te Alkmaar. De heer J. C. Kuyper kreeg boven dien een boek aangeboden omdat hij het beste resultaat had bereikt van de cursisten die examen deden. Aan deze school slaagde voor de 5- jarige cursus de heer Th. W. Kort- houwer te Heiloo. H GESLAAGD GYMNASIUM Voor het diploma B slaagde aan het Murmulius Gymnasium in Alkmaar, Jan Bert Brouwer. Door met 32 te winnen van St. Martinus H.S.V. won zondag met 32 van St. Martinus en promoveerde daarmee weer naar de 3e klasse van de K.N. V.B. Het gebeurde dus weer „met de hakken over de sloot" deze overwin ning! St. Martinus was voor de rust H.S.V. ver de meerdere. Toen kwa men ook twee doelpunten. Zij wer den gescoord door midvoor Piet Ru- wiel en linksbinnen Piet Celier. Een derde doelpunt kon niet toegekend worden omdat de scheidsrechter ge floten had voor gevaarlijk spel. De rust ging in met 02. Na de rust een heel ander spelbeeld. Een sterk enthousiast spelend H.S.V. met als voornaamste speler midvoor J. Bugter. Deze nam twee van de drie doelpunten voor zijn rekening. Het was na een kwartier spelen dat rechtsbuiten Hans Hoetjes het eerste doelpunt maakte van H.S.V. Bugter welke beheerst speelde (zoals altijd) wist in samenwerking met enkele spelers uit zijn voorhoede twee maal, kort op elkaar, de St. Martinus-kee- per te overrompelen. Eenmaal van 1 meter afstand, onhoudbaar voor de doelman van St. Martinus. Volgens deze club gebeurde dit in een buiten spelpositie en ging men protest aan tekenen. Terwijl H.S.V. bij een stand van 22 sterk in de verdediging ging, onbe grijpelijk voor vele H.S.V.-supporters probeerde St. Martinus alles op alles te zetten de score in hun voordeel te doen veranderen. Zij raakten uit gespeeld. Zo uitstekend als de gasten begonnen waren, zo matig eindigden zij. Vele kansen bleven onbenut. In deze wedstrijd zagen we goed werk van H.S.V.-keeper G. Oostenmeyer; Hans Hoetjes kon niet voldoende op tegen de St. Martinus-back, een uit stekend spelertje, en linksbuiten Arie Molenaar was niet zo in vorm als we wel gewend zijn, wat ook wel te verklaren viel uit het feit dat het spel regelmatig op de rechtervleugel gespeeld werd. De stand is nu van deze promotie competitie: H.S.V. 4 4 0 0 8 9—2 St. Martinus 4 1 1 2 3 6—6 K.V.V. 4 1 1 2 3 5—9 Den Helder 4X1 1 0 3 69 MEDDENST INDSDIPLOMA Vtv.-K, lVL CIC handel R.-k, M ddenstands- lsschool C\\0 "1- of 2-jirige cursus, v W. J. |GALLEE Westerweg 292 - Telefoon 4974 OM EEN AUTO TE ONTWIJKEN TEGEN EEN MOTORRIJDER Wielrijder ongedeerd motorrijder naar ziekenhuis Om een auto te ontwijken week een wielrijder uit, maar reed daardoor tegen een motorrijder. Terwijl de wielrijder ongedeerd bleef, verhuisde de motorrijder, tijdelijk, naar een ziekenhuis in Alkmaar. Fietsende uit de richting van het sta tion naar de Kennemerstraatweg, wilde de heer Torken jr. uit Heiloo een rechts van hem komende auto, uit de Heerenweg ontwijken. Daar voor week hij uit naar links. Van dé- uit Bergen en de 15-jarige J.N. uit Breda. De beide jongens waren op genomen in een opvoedingsgesticht te Doorn maar ontvluchtten daaruit. Liftend waren zij naar Heiloo geko men en „bezochten" één der con sumptietenten in het bos. Daarna to gen zij, op een gestolen fiets, naar Bergen. Daar braken zij in in een padvindershuis. Omdat de buit in Heiloo nogal aantrekkelijk was voor deze jongelui, togen zij weer opnieuw naar het Heilooërbos en braken in in het andere consumptietentje. Nu reden zij op een gestolen bromfiets weer/naar Bergen terug, stalen daar Verras vader eens /net e^nrmooi Overhemd, Weekender, Das Zakdoeken, Sokkei De grootste [keuze bij de firma J. R0ZING WESTERWEG 261 HEILOO ze kant kwam de motorrijder de heer Kaandorp. Een botsing volgde waar bij beiden kwamen te vallen\Terwijl de heer T. er betrekkelijk goed af kwam, liep de heer K. o.a. een\her- senschudding op. Hij werd naar een ziekenhuis te Alkmaar overgebracht maar kon later weer huiswaarts ke ren. Beide vervoersmiddelen werden ernstig beschadigd. Proces-verbaal volgde. VEELBELOVENDE JONGENS •- J Waren o.a. daders van inbraken in Heiloose consumptietentjes De inbraakjes in de twee Heiloose consumptietentjes, bij de Katteberg in het Heilooërbos, zijn opgelost door de arrestatie van de 16-jarige P.Z. TELEFOON 4304 A weer 't een en ander in een verlaten villa om daar ook de nacht door te brengen. Tijdens hun bezoek aan Leersum werden de knapen gepakt door de politie. AUTOBESTUURSTER REED TEGEN TUINHEK In plaats van te remmen gaf ze gas Komende uit de Blinkenlaan wilde mej. J. H. B. met haar auto de Re gulierslaan inrijden om links af te slaan. De heer B. welke naast haar zat waarschuwde haar dat ze moest afremmen op deze te nemen bocht. In plaats daarvan gaf ze gas. Ze vloog met de wagen op een tuinhek. Er was alleen materiële schade.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1961 | | pagina 1