v° Iv M j. J. PANtEKOEK, ing. ONAFHANKELIJK NIEUWSBLAD VOOR HEILOO Fa. GROOT KOK GREEUW 2200 Slytery - Wijnhandel HoIIeweg\55 - Tel.2»97 naak het e* GEZELLIGE PLATEN televisie en radio VERF VOOR BINNEN EN BUITEN DAMES, UW HAAR IS ALLES en R„c:*nleó is voor uw haar BRElDELAAN 28 - HEILOO - TELEFOON 8287 18e JAARGANG NUMMER 13 Redaktie- en Administratie-adres: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Heiloo Telefoon 02200-4190 - Giro 140847 Advertenties per mm 14 cent (Bij contract reduktie) 22 JUNI 1961 Dit blad verschijnt iedere donderdag in een oplaag van 5200 exemplaren huis-aan-huis in de gemeenten Heiloo Limmen, Egmond-Binnen, Rinnegom, Egmond aan de Hoef en Akersloot. Advertenties moeten uiterlijk dins dagavond in ons bezit zijn. GRONDPRIJZEN, IN REST PLAN OOST, MOETEN DRASTISCH OMHOOG Voorstel van B en W aan de Raad Zoals wij vorige week reeds mee deelden, komt de Raad van Heiloo morgen, vrijdag 23 juni, bijeen. De agenda omvat een 12-tal punten. Grondaankoop Voor verdere realisering van het uit breidingsplan West heeft de gemeen te nodig het perceel bouwland gele gen aan de Ewisweg van de fam. Bijl. Het heeft een oppervlakte van 5730 m2. Deze familie is bereid dit te ver kopen voor de totale prijs van 14.340,Van dezelfde fam. Bijl kan de gemeente een perceel gras land kopen, groot 2.40.20 ha voor 36.030,—. Deze grond, gelegen aan de Hoogeweg, heeft de gemeente ook nodig. Voorzieningen aan de Maria-school /„De raamkozijnen van de in 1948 tot stand gekomen uitbreiding van de oude r.-k. meisjesschool aan de Past. van Muyenweg, zijn in verschillende delen sterk ontzet door een thans niet meer te voorkomen roestvor- ming. Gevolg van een en ander is dat de ruiten voortdurend barsten" aldus B. en W. in een begeleidend schrijven aan de Raadsleden. Zij gaan verder met: „Oorzaak van de roestvorming is vermoedelijk het indertijd verzuimen de ramen van een schopeerlaag te voorzien of het materiaal een voorbereiding te doen ondergaan, waardoor de walshuid van het metaal werd verwijderd." B. en W. zeggen dan dat het thans niet meer mogelijk is de stalen ra men zodanig te behandelen dat het euvel wordt verholpen. Zij stellen de Raad voor me^éwerking te verlenen THEORIE aan een verzoek van het r.-k. kerk en schoolbestuur, de stalen ramen door houten kozijnen te vervangen; dit ingevolge artikel 72 van de Lager Onderwijswet. Herziening van grondprijzen in Plan Oost Een belangrijk voorstel aan de Raad is de herziening van de grondprijzen in het uitbreidingsplan Oost, wat al enige tijd „in de lucht" hing. Burgemeester en wethouders schrij ven hierover uitvoerig aan de Raad naar aanleiding van dit voorstel: „Door allerlei oorzaken zal de uit komst van de grondexploitatie in het uitbreidingsplan Oost in vergelijking met de aanvankelijke opzet niet het resultaat opleveren dat aanvankelijk mocht worden verwacht. In aanmerking nemende dat alle gronden in het uitbreidingsplan nog niet zijn uitgegeven (ongeveer 2/7 deel van de in totaal voor particu liere woningbouw bestemde opper vlakte is nog aanwezig), achten wij het noodzakelijk, om door een her ziening van de prijzen van de reste rende gronden alsnog voor een ver antwoorde exploitatie te zorgen. De totale bruto-oppervlakte van de gezamenlijke uitbreidingsplannen Oost bedraagt 511.725 m2. Uitgegeven resp. te reserveren grond voor openbare gebouwen: Kerk 805 m2 Politiebureau 540 m2 Verzorgingstehuis bejaarden 4481 m2 Openbare lagere school 2856 m2 Noodschool 3000 m2 In totaal 11.682 m2 Er blijft dus 511.725 m2 11.682 m2 500.043 m2. Het gebouwde, resp. nog te bouwen aantal woningen en bungalows be loopt 575 Hierbij komen resp. 170 flat woningen en 80 patio-wonin gen 250 Totaal 825 Totale bruto-oppervlakte 511.725 m2 Uitgenomen voor wegen, plantsoenen, waterpar tijen, recreatiegebied enz. 290.861 m2 Oppervlakte bouwgrond 220.864 m2 De stand van zaken van het uitbrei dingsplan Oost is op dit moment de volgende Reeds verkocht 155.070 m2 voor de totaalprijs van 1.902.143,90 Kosten van - grondaankoop 689.805,38 Bijgeschreven rente t/m '60 33.224,90 Reeds uitgegeven kosten van bouw rijp maken 971.076,01 CHRYSANTEN - en DAHLIASTEKPLANTEN KNOLBEGONIA'S BLOEMIST HOVENIERSBEDRIJF Tuinaanleg en -onderhoud Zevenhuizerlaan 97 - Heiloo Telefoon 5501 Een specifikatie van de reeds uitge geven kosten van bouwrijpmaken ad 971.076,01 ligt bij de stukken ter inzage, alsmede een gespecificeerde raming van de nog uit te voeren kos ten van bouwrijpmaken tot een to taalbedrag van 1.074,900, Nog beschikbare gronden: 54.197 m2 voor partic. woningbouw 1.260 m2 gereserveerd voor ambts woning burgemeester 4.481 m2 voor 2e verzorgingstehuis 59.938 m2 3.000 m2 noodschool Ln v. Zeeman 2.856 m2 voor 3e openbare school voor g.l.o. 65.794 m2 Kosten van algemene dorpsuitbreiding Wegens kosten van algemene dorps uitbreiding dient een bedrag van 7. per m2 ten laste van plan Oost te worden gebracht. Een berekening van dit bedrag ligt bij de stukken ter inzage. Gronden kostprijs: Bouwrijpmaken tot eind 1965 (incl. rente bijschrijving) 1,05 x 1.074.900,— 1.375.872,— Aankoop c.q. inbreng woningen Dokterslaaan 36.000, Reserve voor nog aan te kopen eigendommen, c.q. nog uit te voeren werken 140.000, Omslag voor algemene kosten van dorps uitbreiding 59.938 x 7,— 1.551.872,— 419.566,— Uit te nemen grond voor scholenbouw 5.856 m2 a 10,— 1.971.438,— 58.560,— 1.912.878,— Thans aanwezig overschot op de grondexploitatie 208.037,61 1.704.840,39 Nieuwe grondprijzen: De gemiddelde kostprijs per m2 be draagt 1.704.840,39:59.938 28,50. Wij stellen u daarom voor de grond prijzen voor de resterende grond vast te stellen op 20,— per m2 voor H.O.B.B. 20,per m2 voor O.B.B. 20,per m2 voor B.L.A. en B.L.B. 15,— per m2 voor O.B.G. 29,per m2 voor E.P. (patio- bouw) 3000,per wooneenheid voor M III en M IV. Verkregen wordt dan de volgende opbrengst Voor Wijnen Jen Gedistilleerd WjjJ» ézorgen aan huis! overheidspersoneel van de volledige vijfdaagse werkweek. Voor de 48 uur werkers (de werklieden) mag hier mede gepaard gaan een arbeidstijd verkorting tot 46 uur per week. Overigens was de arbeidstijd ingaan de 1 mei j.l. reeds verkort tot 46% uur per week. Per 1 januari 1962 zal de arbeidstijd verkorting verder worden doorge voerd tot 45 uur per week. Invoering van een 45-urige werkweek met in gang van een zogenaamde „midden datum" is niet toegestaan. Voor de 41 uur-werkers wordt de arbeids tijd per 1 juli 1961 verkort tot 41% uur per week. Wij zijn voornemens voor het ge- meentepersoneel overeenkomstige maatregelen te nemen, na daarom trent het gevoelen van uw raad te hebben gevraagd. Indien u zich met ons voornemen kunt verenigen zul len de nieuwe arbeidstijden worden: voor de 41% uur-werkers: met ingang van 1 juli dagelijks van 8.15 - 12.30 en van 1.30 - 5.30 uur; voor de 48 uur-werkers met ingang' van 3 juli 1961 dagelijks van 7.00 -12.00 en van 1.00 - 5.30 uur; met ingang van 23 okt. 1961 dagelijks van 7.40 -12.00 en van 1.00 - 5.23 uur; met ingang van 2 jan. 1962 dagelijks van 7.45 -12.00 en van 1.00 - 5.13 uur; met ingang v. 12 mrt 1962 dagelijks van 7.10 -12.00 en van 1.00 - 5.30 uur; met ingang van 22 okt. 1962 dagelijks van 7.45 -12.00 en van 1.00 - 5.13 uur. De commissie voor georganiseerd overleg is op 14 juni j.l. terzake ge hoord. Haar advies ligt bij de stuk ken ter inzage." Aldus B. en W. in hun begeleidend schrijven aan de raadsleden. H.O.B.B. N 15.079 m2 x f 20,— f 301.580,— O.B.B. 3,060 m2 x f 20,— f 61.200,— B.L.A. en B.L.B. 1:260 m2 x f 20,— f 25.200,— O.B.G. 4.481 m2 x f 15,— f 67.215,— E.P. 32.058 m2 x f 29,— f 929.682,— M III en M IV 4.000 m2; 170 x f 3000,— 510.000,— 59.938 m2 voor Gronden kostprijs f 1894.877,— f 1704.840,39 Over 1.694.106,29 208.037,61 Winst f 190.036,61 aldus B. en W. in het begeleidend schrijven. Invoering vijfdaagse werkweek met arbeidstijdverkorting „Nadat u in uw vergadering van 24 februari j.l. uw instemming betuigde met ons voornemen om met ingang „van 1 mei 1961 over te gaan tot in voering van een gedeeltelijke vijf daagse werkweek, heeft de minister van Binnenlandse Zaken aan de ge meentebesturen de nadere - beslissing van de regering op dit punt kenbaar gemaakt. Zoals u ongetwijfeld uit de dagbladen heeft vernomen, mag thans met in gang van 1 juli 1961 worden over gegaan tot de invoering voor het RODE KRUIS HIELD ALGEMENE VERGADERING Tal van geslaagde aktiviteiten Vorige week hield het Rode Kruis, afdeling Heiloo, haar algemene ver gadering. Ook nu viel het op dat van de gewone leden er praktisch nie mand aanwezig was. Opvallend is al tijd weer uit de jaarverslagen te ver nemen hoe groot, op verschillend ter rein, de aktiviteit van het Rode Kruis is. Winst van 172 leden Mevrouw v. d. Noordaa-Hoekmeyer bracht een zeer uitvoerig jaarverslag uit. Er bleek uit dat het ledental ge stegen was van 1148 tot 1320, een winst dus van 172 leden Hieraan hebben in bijzondere mate meegewerkt de dames Los en Dek ker, welke resp. 43 en 41 leden won nen. Als blijk van waardering voor zoveel aktiviteit mochten zij beiden 5 Rode Kruis lepeltjes uitkiezen. Mej. Praetorius kreeg er 2, zoals voorzit ter de heer Janssonius het uitdrukte „voor zoveel goed werk". Donors kregen Landsteiner penning Een vijftal ingezetenen kreeg de Landsteiner penning of -plaquette, omdat zij bloed hadden afgestaan. Voor 5 keer C. Bakker, Al. ck Graaf- Groot, N. Blom-Vink en M.J. Spaans, de penning en de plaquette ontving de heer P. Haanraads die 20 maal als donor optrad. De heer Janssonius prees deze men sen „Zij hebben door het afstaan van hun bloed andere mensen misschien weer gezond gemaakt." Bestuursverkiezing De heren Spaans (penningmeester) en Bakker (vice-voorzitter) hadden de wens geuit heen te gaan als be stuurslid, beiden door drukke werk zaamheden. „U meneer Bakker, bent tijdens mijn ziekte als een uitsteken de vervanger opgetreden," zo sprak dhr. Janssonius. „We vinden het jam mer dat u na 7 jaar bestuurslid te zijn geweest, weg gaat." Tegen dhr. Spaans zei deze voorzitter dat het bestuur node hem ziet heengaan, om dat hij het penningmeesterschap op voortreffelijke wijze beheerde. In hun plaats werden gekozen de heren F. F. Smeets en A. Blokdijk. Waardevolle aktiviteiten In haar jaarverslag aan de vergade ring, zei mevr. v. d. Noordaa dat de colonne van het Rode Kruis 22 leden telt, terwijl er 12 welf are-werksters zijn. De afdeling Jeugd Rode Kruis in 1960 opgericht, ontplooit een grote aktiviteit. De leiding berust bij de dames Ten Cate, Doorn en Veen. In 1960 werd aan 31 donors de Land steiner penning uitgereikt. Tijdens -/le twee keer dat de Bloedtransfusie dienst van het Rode Kruis in Heiloo was, gaven 273 donors hun bloed. Goed werk voor de medemens Naast het hierboven genoemde werk deed het Rode Kruis nog meer voor de medemens. Negenenvijftig langdu rige zieken of invaliden profiteerden van de ontspanningsmiddag, gehou den in „De Rustende Jager". Vier patiënten konden een boottocht meemaken met het Rode Kruis schip de „Henri Dunant". Een tweetal hel pers en eventueel helpsters gingen mee tijdens een boottocht. Met Kerst mis werden 129 pakketten gezonden aan patiënten, in Heiloo en Aker sloot. Andere resultaten Een viertal personen bereikte het af gelopen jaar het E.H.B.O.-diploma. Dankbaar werd gememoreerd de op brengst van het lectuur-depöt. Dhr. Langenberg maakte zich daarvoor zeer verdienstelijk. 1543 kg aan tijdschriften werd naar Den Haag verzonden en 450 boeken. Een grote hoeveelheid Kroonkurken en oud papier leverde een behoorlijk bedrag aan geld op. Met genoegen werd de ontvangst van de „Henri Dunant" in Alkmaar belicht. De af deling Heiloo verzorgde deze ont vangst op een voortreffelijke manier. Druk werk op het sekretariaat Mevr. v. d. Noordaa somde in haar jaarverslag het werk op door haar als sekretaresse verricht. Niet minder dan 3163 brieven of cir culaires werden verzonden of uitge reikt. Ook uit het verslag van de pen ningmeester, de heer Spaans, bleek zonneklaar het omvangrijke werk der afdeling. Er bleek uit dat de inkom sten en de uitgaven sloten met een tekort van f 97,28, op een totaal be drag van f 6.978,20. Vorig jaar was het tekort aanmerkelijk groter. Het kapitaalbezit is nog f 3.869,92. Aan kontributiës werd ontvangen f 1.865,05. Belangrijke bedragen wer den besteed aan de colonne (f 697, bloedtransfusiedienst (f 327,en de ontspanningsmiddag (f 248. De inzameling voor de watersnood ramp Tuindorp-Oostzaan, leverde op f 1436,16. Nogmaals, als men het bovenstaande overziet, dan blijkt een geweldige hoeveelheid werk verzet te zijn door een klein aantal mensen. Een reden te meer na te gaan in hoeverre men, ieder op zijn eigen wijze, het Rode Kruiswerk kan steuj 4 MlIN GEZEUIG... HET ONZE NIEUWSTE van Aostastraat 28 Tel. 2508 Erke radio en ide Philips televisie service Wilt u zelf schi/derén? Wij hebben Schildersbedrijf I. J. BOLTEN Westerww 239 - Tel. 4836 - Heiloo .Schil WEER AANTREKKELIJKE AUTOBUSTOCHTEN van de V.V.V. De verwachting bestaat dat de VVV weer autobustochten gaat organise ren de eerst komende maanden. Auto bustochten die zeer gewaardeerd werden de afgelopen jaren. Het bleek uit de grote deelname maar ook uit de interesse voor de komende zomer. Er werd nogal eens gevraagd omdat publikatie achterwege bleef. De heer P. Avis van de V.V.V. en de _heer N. Majolée, welke een reeks van ""rrips leidde, hebben thans twee auto- cartochten samengesteld welke zeer aantrekkelijk zijn. Naar Volendam, Amsterdam, Loos- drecht en Haarzuilen Het ligt in de bedoeling op dinsdag 25 juli, dus midden in de bouwvakarbei dersvakantie, een trip te maken naar Volendam, Amsterdam, Loosdrecht en Haarzuilen. Via het oude de Rijp wordt een be zoek gebracht aan Volendam met ge legenheid van bezichtiging. In Am sterdam wordt het terras van de to renflat van het havenkantoor bezocht MOOIE DAGEN IN DE HARZ Voor een gering bedrag hebben Insti tuutsleden weer een mooie reis gehad. Ditmaal een vijfdaagse naar de Harz. Gelogeerd werd op het Natuurvrien dentehuis Braunssweiger Haus te Bad Harzburg. Gereden werd via Glanerbrug en Gro- nau. Deze tocht werd nogal lang om dat in Duitsland mooie binnenwegen genomen werden. Men kon zodoende ook meer genieten van de fraaie na tuur waardoor gereden werd. 's Zaterdags werd vertrokken naar Bad Harzburg en 's Zondags deed men het kalmer aan. De direkte om geving van het natuurvriendenhuis werd bekeken. Een prachtige wande ling, langs bergbeekjes en rotspar tijen werd 's middags gevolgd door een korte autotrip door een gedeelte van de Harz. De goede wandelaars kwamen des maandags aan hun trek. Het werd een grote wandeling, terwijl de an deren per touringcar naar een van te voren afgesproken plaats reden. Ook nu werd volop genoten van al dat mooie wat de Harz te bieden heeft. De vierde dag was dat weer het geval tijdens een bustocht door dit gebied, waarbij de zgn. spermeren en watervallen opvielen. De thuisreis werd de vijfde dag al vroeg aangevangen. Nu volgde men een andere route welke over Osna- bruck, Rheine en Bentheim liep om zo Nederland te bereiken. In Amersfoort werd het afscheids diner gebruikt wat te meer in de smaak viel, omdat het eten in Duits land niet zo best was. De heer Leo Verhagen (Heiloo) die deze vijfdaagse tocht leidde en alle Voorbereidingen trof, komt een com pliment toe! EEN STAP TERUG Een stap terug zouden wij het willen noemen, het laten vervallen van to neelavonden door de Heilooër Kunst kring. Een reeks van jaren verzorgt de Heiloose Kunstkring abonnements voorstellingen van concerten en to neelvoorstellingen Terwijl de concerten door een maxi mum aantal bezoekers bezocht wer den 600) liep dat voor de toneel avonden terug. Dit ondanks een snel le groei van de bevolking. Het werd „een schip van bijleg". Op enkele plaatsen is daar reeds over met edn fraai uitzicht over het IJ, de stad en de havens. Via het\Gooi gaat men naar Loosdrecht. Hier volgt, een rondvaart over de prachtige nlas- sen. Kasteel Haarzuilen wordt [met een bezoek vereerd. Via de prachtige Vechtstreek wordt gereden en door de Haarlemmermeer langs Schiphol. Tweede trip naar Westfriese markt (Sehagen) en Den Helder De tweede trip is een soort reprise van 1959. 's Morgens, op 3 augustus, wordt binnendoor naar Sehagen ge reden, langs landelijke binnenwegen. Sehagen met zijn donderdagse markt en zijn feestelijkheden als folkloris tische optocht en Westfriese dansen is zeer aantrekkelijk. Ook aantrek kelijk is het bezoek aan Den Helder met onder andere een rondvaart in één der Marine schepen. Een bezoek zal voorts gebracht kun nen worden aan het Zoölogisch sta tion aldaar. De terugweg gaat langs én door de mooie duinstreek. Het ligt in de bedoeling dit keer Bergen aan Zee „aan te doen". Binnenkort hoopt de V.V.V. middels circulaires en publiciteit in de „Uit kijkpost" de aanmeldingstijden en -plaatsen mee te delen. gesproken, zelfs al in de Raad, naar aanleiding van subsidiëring etc. van het Noordhollands Philharmonisch Orkest. Inkomsten van de abonne mentsconcerten, onder auspiciën van de Heilooër Kunstkring, moesten ge bruikt worden om de toneelavonden mogelijk te maken. Verschillende oorzaken liggen ten grondslag aan het niet voldoende be zoek. Terwijl concerten volledig tot zijn recht komen in de aula van de Stichting, kunnen we dit niet zeggen van de toneelvoorstellingen, ondanks dat de leiding van deze Stichting moeite deed dit beter te maken. Ach ter in de zaal is het spel moeilijk te verstaan. Een tweede oorzaak kan zijn het kleine kringetje van te con tracteren beroepstoneel-gezelschap pen. Hoe goed de afgelopen jaren bijvoorbeeld „Puck", „Studio" en „De Speelkamer" het in Heiloo ook ge daan hebben. Een belangrijke faktor is natuurlijk ook de televisie, welke sterk haar stempel drukt op het bezoek aan zul ke ontspanningsavonden. Hoe het ook zij, wij vinden het bijzonder jammer dat de sectie toneel van de Heilooër Kunstkring is gaan stoppen

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1961 | | pagina 1