J.J. PANTEKOEK, ing. v.v.v. ONAFHAN k elijk nieuwsblad voor heiloo it .oQUei" ,v JO 7.30 korting 2.30 5^ W A AR 0 E B 0 N DAMES, UW HAAR IS ALLES IS VOOR UW HAAR BREEDELAAN 28 - HEILOO - TELEFOON 8287 RAAD KRIJGT LANGE AGENDA TE VERWERKEN Instituut „ATLAS" Instituut „AlLAS" Kleurenfüms Foto WUIJTS Optiek ^yoor uw Zonnebril PLATEN televisie en radio Zomerprogramma een moderne coiffure 18e JAARGANG NUMMER 18 Redaktie- en Administratie-adres: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Heiloo Telefoon 02200-4190 - Giro 140847 Advertenties per mm 14 cent (Bij contract reduktie) 27 JULI 1961 Dit blad verschijnt iedere donderdag in een oplaag van 5200 exemplaren huis-aan-huis in de gemeenten Heiloo Limmen, Egmond-Binnen, Rinnegom, Egmond aan de Hoef en Akersloot. Advertenties moeten uiterlijk dins dagavond in ons bezit zijn. Watergolven 3.— Oliebeh. m. stoomkap 2. Lotion1. Watergolf versteviger 1.- Wassen m. eishampoo 0.30 Uitsluitend geldig- t.e.m. 5 aug. a.s. tegen inlevering/van deze waardebon Naam Adres De Raad, morgen (vrijdag) bijeen, krijgt weer een lange en belangrijke agenda te verwerken. Aankoop pijporgel B. en W. stellen de Raad voor tot aankoop over te gaan van een pijp orgel voor de algemene begraafplaats aan de Holleweg. Zij schrijven aan de Raad: „Ter verkrijging van een stemmiger entourage bij begrafenissen op de algemene begraafplaats is door en kele raadsleden reeds diverse malen aangedrongen op plaatsing van een orgel in de aula op die begraafplaats. Wij zijn thans in de gelegenheid een elektrisch pijporgel over te nemen van de heer C. van Bruggen, Nicolaas Beetsweg 44 alhier. De door de heer v. Bruggen verlang de prijs is 3500,Voor het geheel speelklaarmaken en aanpassen aan de ruimte in de aula is naast de koopsom nog een bedrag benodigd van 850,Een bedrag van totaal 4350,voor aankoop en plaatsing van dit in goede staat verkerende orgel lijkt ons aanvaardbaar. Hierbij merken we op dat een nieuw gelijksoortig orgel 12.000,kost. Wij stellen u dan ook voor een kre diet van 4350,beschikbaar te stellen. Overbrenging en plaatsing in de aula zal geschieden door de piano- en or- gelhandel Spanjaard te Alkmaar. Deze firma zal ook het jaarlijks on- derhoudstoezicht verzorgen en wel voor 80,per jaar. In hoeverre door plaatsing van het orgel wijziging van de rechten voor het gebruik van de aula noodzakelijk is, zullen wij mede bezien bij de nieu we in voorbereiding zijnde verorde ning op de begrafenisrechten. R.K. AVOND-U.L.O. HEILOO Kleine klassen Persoonlijke aandacht H.d.s. W.Jj. J. GALLEE Westerweg 292 - Telefoon 4974 Voor inücht ngen en aanmel dingen tot 12 augustus alléén bij P. NEYENS, hfd. dag-u.l.o. Baaf jeslaan 16 - Tel. 02200-7681 Groots plan voor recreatie-gebied in het noordwestelijk gedeelte der gemeente Al sinds geruime tijd werd gesproken over behoefte aan recreatiegebied, in en buiten de raad van Heiloo. B. en W. komen nu met de aanvraag van een crediet, om een schetsplan te laten maken. Zij schrijven hierover het volgende: „Zoals uw raad bekend is uit de over gelegde ontwerp-plannen zal aan de terreinen in het noordwestelijk deel der gemeente de bestemming van re creatiegebied worden gegeven. Hoewel de daarvoor benodigde gron den nog niet alle door de gemeente in eigendom zijn verworven, komt het ons gewenst voor thans reeds een bestemmingsplan voor dit gebied te laten ontwerpen. De Nederlandsche Heidemaatschappij is bereid een schetsplan voor de aan leg van een sportakkomodatie te ma ken voor een bedrag van 5.000, Het plan zal inhouden de aanleg van een openluchtzwembad, twee voetbal velden, zes tennisbanen, een atletiek- akkomodatie, parkeerterreinen en bij komende voorzieningen. Wij stellen u derhalve voor een kre diet van 5.000,beschikbaar te stellen." Met dit noordwestelijk deel der ge meente is bedoeld het gebied tussen Zeeweg en het Heilooërbos (Red.). Belangrijke grondaankoop De gemeenteraad staat weer voor een belangrijke grondaankoop. Bur gemeester en wethouders doen een voorstel aan de raad en wel het vol gende „Voor de verwezenlijking van het ontwerp-uitbreidingsplan in onder delen „West I", welk plan onder meel de bestemming van de gronden bij het Zevenhuizen en de Ewisweg re gelt, is het noodzakelijk de percelen, kadastraal bekend sectie D, no. 1072 en sectie F, no. 215, in eigendom te verkrijgen. De onderhandelingen met de eige naar, de heer W. van der Eng, Rijks weg 128, Limmen, hebben geleid tot overeenstemming over een koop te gen de prijs van 106.500,in totaal. Deze prijs achten wij redelijk. De on roerende goederen omvatten een boer derij en gronden tot een totale op pervlakte van 6.71.60 ha. De pacht van de percelen zal gestand moeten worden gedaan. __De commissie voor advies en bijstand voor openbare werken kan zich met deze aankoop verenigen. Wij stellen u voor tot aankoop tegen de overeengekomen koopprijs te be sluiten." Medewerking verbouw 3 lokalen r.-k. jongensschool, aan de Westerweg, tot kleuterschool Het kollege van burgemeester en wethouders stellen de raad voor me dewerking te verlenen bij de ver bouw van 3 lokalen van de r.-k. jon gensschool aan de Westerweg, tot kleuterschool. Zij schrijven hierover aan de raadsleden het volgende: „Het r.-k. kerk- en schoolbestuur van de parochie van de H. Willibrordus, alhier, verzoekt medewerking en be schikbaarstelling van de nodige gel den voor de verbouw van de r.-k. jon gensschool aan de Westerweg tot drie leslokalen en één speellokaal voor het r.-k. kleuteronderwijs, alsmede voor de inrichting van deze lokalen. Door het betrekken van de nieuw gebouwde r.-k. jongensschool „St. Adelbert" aan de Bergeonstraat zijn in de oude jongensschool aan de Wes terweg vier lokalen vrij gekomen. Het schoolbestuur vraagt thans me dewerking om drie van deze lokalen te kunnen verbouwen voor kleuter school. Het vierde lokaal zal bij de jongensschool in gebruik blijven. Het r.-k. kleuteronderwijs wordt thans gegeven in twee lokalen in het gebouwtje naast de r.-k. kerk, één afzonderlijk noodlokaal, twee nood- lokalen in de vroegere naaischool en één noodlokaal in het Brunogebouw. Tezamen derhalve twee lokalen en vier noodlokalen. Een gedeelte van de in noodlokalen gehuisveste kleu terklassen zal overgaan naar de kleu terschool, welke in de te verbouwen school wordt ondergebracht. Een en ander is mede opgenomen in de u eerdaags aan te bieden nota be treffende het onderwijs. Door het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen is de ur gentie van deze voorzieningen ver klaard; zomede is met de bouwkun dig hoofdinspecteur overeenstemming verkregen omtrent de plannen en het bestek. Gezien het bovenstaande, stellen wij u voor, de gevraagde medewerking te verlenen. Verordening op het houden van verpleeghuizen Bij de bespreking van de jaarlijkse gemeentebegroting hebben wij enkele keren de wenselijkheid horen uiten een verordening op het houden van R.-k. Middenst.cürsus - Heiloo Zéér hoog percentage W geslaagden; één- en tweejarige opleiding. Opgave vary'leerlingen, liefst na 12 augustus, bij de directeur W. J. JZ GALLEE Westerw. 292 - Tel. 02200-4974 verpleeghuizen in het leven te roe pen. Dit o.a. naar aanleiding van ge signaleerde uitwassen, op dit terrein, elders. In de commissie van advies voor so ciale zaken is reeds enige tijd geleden ook deze wenselijkheid in overweging gegeven, aldus schrijven B. en W. aan de raadsleden. Zij schrijven ver der: „Deze overweging is ter sprake ge bracht in de contact-vergaderingen van hoofden van afdelingen sociale zaken in het district van de Sociale Raad Alkmaar. Uit deze vergadering is een kleine commissie gevormd, die deze materie heeft bestudeerd en haar bevindingen heeft gerapporteerd aan de Sociale Raad. Het bestuur van de Sociale Raad heeft een concept-verordening aan alle tot het ressort van de Sociale Raad Alkmaar behorende gemeenten als richtlijn aangeboden. Gehoord de commissie van advies voor sociale zaken hebben wij ge noemd concept, met uitzondering van een enkele praktische wijziging, over genomen. Aangezien wij de wenselijkheid van een verordening als deze, welke er op toeziet, dat de verpleging van hulpbe hoevenden op een alleszins verant woorde wijze plaats vindt, inzien, stellen wij u voor bijgaande ontwerp er. verordening vast te stellen. Een exemplaar van de „normen", zo als wij voornemens zijn die ter uit voering van de verordening vast te stellen, gaat ter kennisneming hier bij." Benoeming kleuterleidster „Met ingang van 1 maart 1961 werd door ons benoemd tot leidster in tijdelijke dienst aan de openbare kleuterschool mejuffrouw C. E. C. Bartelomij, geboren 17 december '38, wonende alhier, Stationsweg 48. Volgens een schriftelijke mededeling van de hoofdleidster van de openbare kleuterschool blijkt mejuffrouw Bar telomij een uitstekende kracht te zijn die zonder enige terughouding voor een vaste aanstelling kan worden aanbevolen. Wij tekenen hierbij nog aan, dat me juffrouw Bartelomij op 19 juni j.l. slaagde voor het diploma B (hoofd leidster) Op grond van het bovenstaande stel len wij u voor mejuffrouw C. E. C. Bartelomij met ingang van het cur susjaar 1961-1962, aanvangende op 14 augustus 1961, te benoemen tot leidster in vaste dienst aan de open bare kleuterschool," aldus B. en W. in een schrijven aan de raadsleden. Aanbieding gemeenterekening B. en W. bieden de raad ter voor lopige vaststelling aan de rekening van inkomsten en uitgaven over het dienstjaar 1959, alsmede de rekenin gen van het gemeentelijk grondbe drijf over de dienstjaren 1957 tot en met 1959. Zij delen de raad het volgende mee: „Het bruto nadelig saldo vdn de ge- wone dienst der gemeentereekening 1959 bedraagt 49.135,11; het voor lopig netto nadelig saldo 26.876,11. De rekeningen met de daarbij beho rende bescheiden zijn bij de stukken voor u ter inzage neergelegd. Wij stellen u voor deze rekeningen te doen onderzoeken door een commis sie ad hoe uit uw midden en tot le den daarvan te benoemen de heren H. Korthouwer, H. E. Oostendorp en K. de Vries." Toekenning van presentiegeld aan leden van adviescommissie van woonruimte B. en W. doen het volgende voorstel aan de Raad: „Aan de leden van de adviescommis sie tot vordering van woonruimte, thans bestaande uit de heren mr. W. A. Dumbar, H. L. Koekkoek, W. B. G. Muntjewerf, vacature en A. Sen- gers, is tot op heden nimmer een presentiegeld uitgekeerd. De reden hiervan is het feit, dat deze commis sie geen raadscommissie is. Het pre sentiegeld voor raadscommissies, vastgesteld door Gedeputeerde Sta ten van Noord Holland, ten bedrage van f 6.50 per lid per vergadering, geldt derhalve niet voor de vorde ringscommissie. Het komt ons billijk voor aan de le den van de adviescommissie tot vor dering van woonruimte een gelijk presentiegeld toe te kennen als voor de raadscommissies wordt uitbetaald. Wij stellen u daarom voor, aldus in gaande 1 juli 1961 te besluiten." Werkzaamheden aan de Nic. Beetsschool „Uit het advies van de directeur van openbare werken is ons gebleken, dat in de openbare lagere school aan de Willibrordusweg noodzakelijk enige herstelwerkzaamheden moeten wor den uitgevoerd. De werkzaamheden omvatten het re pareren en sausen van de wanden en plafonds in 6 lokalen, gangen en toi letten. De kosten hiervan worden geraamd op f 2.000, Wij stellen u derhalve voor een kre diet van f 2.000,beschikbaar te stellen," aldus B. en W. aan de raad. Wel of niet een waakhond als bedoeld in de verordening? Is de hond van mevr. de Swart wel of niet een waakhond, als in de ver ordening is bedoeld? Hier moet de raad zich morgen over uitspreken. B. en W. schrijven aan de Raad: „Mevrouw M. de Swart-Brouwer, Zeeweg 10 alhier, maakt bezwaar tegen de haar opgelegde aanslag in de hondenbelasting voor het jaar '61. Mevr. M. de Swart-Brouwer heeft bij schrijven van 17 juni 1961 te kennen gegeven, dat zij zich een hond heeft aangeschaft uitsluitend ter bewaking van het erf, haar eigendommen èn voor haar persoonlijke bescherming. Zij is van mening - op grond van art. 3, le lid, van de verordening op de heffing en invordering van een hon denbelasting in de gemeente Heiloo - in aanmerking te komen voor ver mindering van tarief van 10,tot 7.50. Artikel 3, le lid, van deze verorde ning luidt: „De belasting bedraagt 10,voor elke hond. Dit bedrag wordt verminderd tot f 7,50 voor elke hond, uitsluitend gehouden ten dienste van de landbouw of enig be drijf van nijverheid, of ter bewaking van gebouwen of erven." Het komt ons voor, dat de door me vrouw M. de Swart-Brouwer gehou den hond niet uitsluitend gebezigd wordt voor de in dit artikel genoem de doeleinden. In het algemeen wordt door ons aan genomen, dat slechts als waakhonden kunnen worden beschouwd die hon den, welke worden gehouden in wo ningen of bedrijven, welke op ge ruime afstand van de bebouwde kom zijn gelegen. Dit is met het perceel Zeeweg 10 niet het geval, zodat in dit geval van een waakhond geen sprake kan zijn. Gezien het bovenstaande stellen wij u voor afwijzend te beschikken op het verzoek van mevr. M. de Swart- Brouwer." Heerenwég 151 - Heiloo Telefoon 8594 KOMT ER EEN FLINK CONTINGENT WONINGEN TER BESCHIKKING Voor gevestigde bedrijven etc. Naar wij vernemen is een stichting in het leven geroepen waarin onder andere een aantal hier gevestigde be drijven zitting heeft genomen. Doel is een flink contingent woningen te laten bouwen. Deze bestaande be drijven worden geremd in hun ont wikkeling door het plaatselijk wo ningtekort (huurhuizen). Men kan niet voldoende personeel aantrekken omdat men praktisch geen huizen kan aanbieden. Mogelijk dat hierover binnen enkele maanden een beslissing valt. Eén der stichtingsbestuurders zei ons dat mo gelijk ook een aantal van de aldus verkregen woningen (door deze stich ting) beschikbaar kan komen in de sociale sector (de woningzoekenden). Laten wij hopen dat dit gezamenlijk optreden, uiteraard met medewer king van het gemeentebestuur, zal slagen! OPGRAVINGEN BIJ HET WITTE KERKJE Deel van oude kerkje kwam bloot Veel is er geschreven en gesproken "over het Witte Kerkje, over het hui dige maar ook over het vorige, wat op deze plaats gestaan heeft. In noordoostelijke richting groter van omvang. Eén dezer dagen is de heer Haalebos met medewerking van het gemeente bestuur aan de noordzijde van het kerkje begonnen met opgravingen. Een flink deel van het oude kerkje kwam daarbij bloot.Een grote oude zerk eveneens. Ook werden scherven van kannetjes gevonden. „Heeft het onderzoek al het succes opgebracht wat men er van had ver wacht?" was onze vraag aan de jeug dige onderzoeker, de heer Haalebos. Hij deelde echter mee daar geen ant woord op te kunnen geven. 7,Gegevens over de opgraving zijn doorgegeven aan Amersfoort en in afwachting daarvan kan ik u niets zeggen." Misschien dat dit binnen kort wel mogelijk is. HOE DRUK HET WEL WAS Hoe druk het wel was? Het begon al elders in de gemeente, op de Kenne- merstraatweg, de toegangsweg naar Alkmaar en de vrijdagse kaasmarkt. De aaneengesloten file auto's groeide aan tot aan de Warmoezierslaan. Ongeveer 11 uur kwam daar geen be weging meer in. Vele toeristen zagen zodoende van de kaasmarkt, waar voor ze toch de reis hadden gemaakt, niet veel meer. Zaterdagavond waren tal van cam ping- en andere terreinen vol of al overbezet. Wat wij in onze naaste omgeving nog nooit zagen, zagen we nu op de Zeeweg, waar buitenlanders (ziende dat het reeds donker begon te worden) hun tentje op een open stuk grond plaatsten. OOK DE KAMPEERTERREINEN HERBERGEN HONDERDEN VAKANTIEGANGERS Heiloo, op dit terrein, steeds meer in trek Vorige week schreven wij iets over de bezetting van de pensions in Hei loo. Was daar nog sprake van 20% ruimte, de kampeerterreinen in Hei loo waren de afgelopen dagen geheel bezet of zoals de camping „Heiloo" overbezet. Op het kampeerterrein „Groot" Het kampeerterrein „Groot" aan de Holleweg was al enige weken vol. Er staan daar constant 23 huisjes met als gasten ongeveer 100 personen. van Aoataatr^t 28 Tel. 2508 Erkenab. Philips radio en televisie service Plan Oost. Verlichting omge ving Plan Oost en de boszoom van Ter Coulster. Witte Kerkje. Expositie oud- Heiloo met torenbeklimming. Iedere dinsdag- en donderdag avond vanaf 7 uur. Klaverjas-drive. Eerste drive op vrijdag 28 juli in „de Rus tende Jager", aanvang 8 uur. Autotrip. Tweede autotrip op donderdag 3 aug. Bezoek aan de Westfriese dag te Schagen, Den Helder (o.a. rondvaart) en kuststreek. Vertrek 8.30 uur vanaf het Raadhuis. Bridge-drive. Bridge-drive om de V.V.V.-wisselbeker op zater dag 5 aug. in „De Rustende Ja ger", aanvang 8 uur. „Wij krijgen meer verzoeken dan dat wij plaats hebben," antwoordt ons de heer Groot. „Wij krijgen ieder jaar ongeveer dezelfde mensen. Onder de nieuwe aanvragers zijn er velen die elders reeds staan, maar Heiloo met zijn prachtige ligging prefereren. Zo lopen er aanvragen van een aantal mensen die nu in Schoorl en St. Maartenszee staan." Het is een prettig geluid om dat te vernemen. Enorm bezoek aan de Camping „Heiloo" Het bezoek aan de Camping Heiloo aan de Zeeweg, was de afgelopen da gen enorm en zal nog wel enige we ken aanhouden. Er werden 176 ge zinnen geregistreerd met in totaal ongeveer 700 personen. De laatste dagen waren het over wegend Duitsers. Velen die de camping Heiloo bezoe ken waren hier 't vorig jaar ook al, ongeveer 60%, zei ons de heer J. de Vlugt. Een aantal campingbezoekers zette hun wagen voor één nacht neer maar bleven hier langer omdat zij de ligging en akkomodatie zo voortref felijk vonden. Er heerst een gezellige sfeer in dit kamp waar vele nationa liteiten hun tenten hebben opgesla gen. Naast de vele Duitsers, de Hol landers, veel uit Friesland en Gro ningen, Zweden, Denen, Fransen en Amerikanen. Op het kampeerterrein van de heer Hoed Naar wij vernamen is het kampeer terrein van de heer Hoed aan de Westerweg, speciaal ingericht voor zomerhuisjes, ook geheel bezet en overtreft de aanvrage de mogelijk heid van plaatsing. Ook hier een voortreffelijk kamp met mensen die volop genieten van zon en lucht. VOOP KEN NEMERSTRAATWEG 420 TELEFOON 6500 NOG PLAATS IN DE TOURINGCAR NAAR SCHAGEN Er is nog plaats in de touringcar van de V.V.V., welke rijdt op donderdag 3 augustus o.a. naar de Westfriese dag in Schagen. Opgave per omgaan de alleen bij: v. Doornstraat 13.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1961 | | pagina 1