v.v.v. J. J. PANTEKOEK. I onafhankelijk nieuwsblad voor heiloo L. iT P 0 16.— Korting 6.— 10.— WAARDEBON DAMES, UW HAAR IS ALLES EN IS VOOR UW HAAR BRfcEOtLAAN 28 - HEILOO - TELEFOON 828'/ RAAD IN MEERDERHEID VOOR HET VERZOEK VAN DE HEER C. KAANDORP Instituut „ATLAS" Kleurenfilms vla. Heiloo Zomerprogramma Foto voor WUIJTS Optiek uw Zonnebril U" GEZELLIGE PLATEN] televisie en radio f OVERHEMDEN Instituut „A/TLAS" A 18e JAARGANG NUMMER 19 Redaktie- en Administratie-adres: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Heiloo Telefoon 02200-4190 - Giro 140847 Advertenties per mm 14 cent (Bij contract reduktie) 3 AUGUSTUS 1961 Dit blad verschijnt iedere donderdag in een oplaag van 5200 exemplaren huis-aan-huis in de gemeenten Heiloo Limmen, Egmond-Binnen, Rinnegom, Egmond aan de Hoef en Akersloot. Advertenties moeten uiterlijk dins dagavond in ons bezit zijn. PERMANENT TIëDE incl. knippen, wassen en watergolven Crème-behandeling met stoomkap 14.— 2.— met volledige garan Uitsluitend geldig t.e.m. 12 aug. a.s. tegen, inlevering van deze waardebon Tot herziening van het uitbreidingsplan Uitvoerig heeft de Raad gesproken over een verzoek van dhr. C. Kaan dorp wonende aan de Westerweg hk. Slootenslaan. Een verzoek tot herziening van het uitbreidingsplan in hoofdzaken i.v.m. plaatsing van zomerhuisjes. Wij laten een groot deel van het be geleidend schrijven hier volgen, wat B. en W. aan de raadsleden zond. ,,In uw vergadering van 29 januari 1960 besloot u een vijftal terreinen in deze gemeente aan te wijzen, welke moesten worden geacht geschikt te zijn voor de plaatsing en exploitatie van kam peerhuisjes. Zoals u bekend is, dienen deze terreinen in het uit breidingsplan als kampeerplaats te worden aangewezen teneinde zomer huisjesexploitatie daarop mogelijk te maken. Tevens besloot u in genoemde verga dering voor bepaling van de toekom stige ontwikkeling van zomerhuisjes exploitatie in deze gemeente als ge dragslijn vast te stellen, dat ten hoog ste verspreid over de gemeente in totaal 10 ha met kampeerhuisjes be bouwd mogen worden, hetgeen bii een bebouwingsdichtheid van 20 huis jes per ha neerkomt op in totaal on geveer 200 huisjes. De grootste aan eengesloten oppervlakte voor kam peerhuisjes - ook bij exploitatie door meerdere eigenaren - werd bepaald op IV2 ha of 30 kampeerhuisjes per conglomeratie. Voorts werd de af stand, die tussen iedere conglomera tie diende te worden aangehouden, bepaald op tenminste 400 meter. Tot de door u als geschikt aangewe zen terreinen behoren die van J. Hoed Westerweg 375 en van J. Keuning, Slootenslaan 29. Beide terreinen heb ben eert oppervlakte van IV2 ha en zijn dus geschikt voor de plaatsing van maximaal 30 huisjes op ieder terrein. De afstand ^tussen beide ter reinen bedraagt evenwel minder dan 400 meter. Betrokkenen hebben in middels medewerking gevraagd voor de plaatsing van huisjes op hun ter reinen en voor de exploitatie daar van. Bij schrijven van 15 april 1961 richtte de heer C. Kaandorp, Westerweg 377 alhier, zich tot ons college met het verzoek hem toestemming te verle nen tot plaatsing van 18 zomerhuis jes met bijbehorend toiletgebouwtje op zijn percelen grond, groot ruim ha, gelegen aan de Westerweg en de Slootenslaan, Dit terrein grenst aan dat van de heer Hoed, hetwelk voor zomerhuisjesexploitatie is ge schikt verklaard. Op 24 mei 1961 hebben wij de heer Kaandorp bericht, dat aan zijn ver zoek niet kon worden voldaan wegens strijd met het uitbreidingsplan in hoofdzaken. Tevens is hem daarbij medegedeeld, dat zijn terrein evenmin is opgenomen in de in voorbereiding zijnde herziening van 't uitbreidings plan, waarbij" de door u geschikt R.K. AVOND-U.L.O. HEILOO Kleine klassen Persoonlijke aandacht H.d.s. W. j\j. GALLEE Westerweg 2Ö2\- Telefoon 4974 Voor inlicjrangen en aanmel dingen tor 12 augustus alléén bij P. NE YENS, hfcl dag-u.l.o. Baaf jeslaan 16 - Tel. 02200-7681 verklaarde terreinen zullen worden aangewezen als kampeerplaats. Betrokkene heeft zich daarop bij schrijven van 20 juni 1961 tot uw raad gewend, met verzoek zijn terrein alsnog in de herziening van het uit breidingsplan op te nemen, opdat hem evenals de heren Hoed en Keu ning een vergunning in het vooruit zicht kan worden gesteld. Hieromtrent hebben wij advies inge wonnen van de Nederlandse Kam- peerraad, hetwelk voor u bij de stuk ken ter inzage is gelegd. Door inwilliging van het verzoek zou ter plaatse een conglomeratie van 45 huisjes met binnen een afstand van staan. Een dergelijke opeenhoping achten wij ongewenst en betekent tevens een inbreuk op. de door u voor de verdere toelating van zomerhuis jes vastgestelde gedragslijn. 'VA Wij menen u derhalve te moeterf voorstellen afwijzend op het verzoek te beschikken. De heer Bol ten (KVPj was de eerste in de rij der sprekers. „De verorde ning is nog niet aangenomen, de kam- peerraad is bezig een landelijke ver ordening samen te stellen. Wij kun nen nu nog alle kanten uit. Het sa menbrengen van een groot aantal huisjes is misschien te prefereren bo ven een verspreiding over een groot deel der gemeente." De heer Joh. de Vries^stond sympa thiek tegenover de ahiivrage. „Het terrein ligt er zeer gefcchikt." De heer KI. de Vries Weende dat, wil men ingaan op het verzoek van de heer Kaandorp, men zich eerst uit moet spreken over de 400 meter afstand welke de raad eerst heeft vastgesteld. „We moeten dus eerst de verordening intrekken." Nog meer voorstanders kwamen aan het woord. „Ik voel veel voor con centratie van de zomerhuisjes, geen versnippering dus. Het terrein lijkt me wel geschikt," aldus de heer Vahl (Prot. Chris.). De heer Groot zei vroeger wel eens anders gedacht te hebben over het plaatsen van zomerhuisjes in onze gemeente. „Ik heb in dit geval geen bezwaar meer." Mevr. Beek, zijn fraktiegenote, voelde er echter niets voor om nog meer zomerhuisjes te doen plaatsen in de gemeente. „Ik ben er voor in de meest beperkte zin." Wethouder Tomson ging op al deze argumenten in. „We hebben pas de verordening aangenomen, is niet eens goedgekeurd en nu wil de raad er al in gaan veranderen. Ik vrees moei lijkheden met Gedeputeerde Staten," aldus de wethouder. „Laten we wach ten totdat de verordening goedge keurd is. De heer Kaandorp kan deze zomer toch nog niets gaan doen." Voorzitter, burgemeester Pesman, hoorde menigmaal het woord sociaal toerisme. „Ik vind het niet sociaal als de raad nu al een deel van de in de verordening vastgestelde (toege stane) zomerhuisjes gaat toezeggen. Anderen hebben evenveel rechten en dreigen nu het slachtoffer te wor den." Weth. Schuyt voelde niets voor de argumenten welke voorstanders vóór het verzoek van dhr. Kaandorp naar voren brachten. De heer Eekhof zei tegen het college dat ze nu voldoende georiënteerd was in de inzichten van de meerderheid van de raad. „Als u met een nieuwe regeling komt, houdt u dan rekening met de wensen van de raad." Het college van B. en W. zegde toe dit punt in de eerstkomende verga dering aan de orde te stellen. Raad ging akkoord met voorstel van B. en W. om 5.000,te voteren voor schetsplan recreatie-gebied De raad ging akkoord, zonder be spreking, met het voorstel van B. en W. 5.000,te voteren voor het maken van een schetsplan voor een recretiegebied in het noordwestelijk deel der gemeente (zie „Uitkijkpost" van vorige week). De heer H. C. Groot (KVP) vroeg ook de aandacht van B. en W. voor het sportveldencomplex achter de r.- k. kerk. Ook aanschaf van moderne gras machine voor sportvelden etc. Naar aanleiding van een voorstel van B. en W. tot aankoop van hulpwerk tuigen over te gaan voor de Ferguson tractor, waarmee de raad akkoord ging, vroeg de heer Joh. de Vries (P vdA) zich af of het thans niet beter was een moderne grasmachine aan te schaffen, o.a. te gebruiken voorie sportvelden. Binnenkort moet er ge speeld worden en het wordt hoog tijd dat er met een behoorlijke machine gemaaid wordt, aldus dit raadslid. De heer H. C. Groot viel hem bij. Wethouder Tomson zei dat er iets gedaan diende te worden. „Wij wil den wachten met aankoop in verband met de aanstelling van een hoofd van varing en advies hechten wij veel waarde; deze moet ermee werken." „Als we daarop moeten wachten, dan is het te laat voor de Foresters-vel- den. Leen desnoods een machine van, Alkmaar," was zijn advies. De wethouder repliceerde met: „Dan neem ik die liever van Den Helder" (Ter verduidelijking, de nieuwe amb tenaar van de Plantsoenendienst woont in Den Helder, Red.). Deze opmerking wekte enige hilariteit. Nagegaan zal worden of men op kor te termijn de gewenste grasmachine geleverd kan krijgen. Ander voorstel omtrent gebruik van perceel van Foreestlaan 3, j voor burgemeester Pesman Op 28 april 1.1. voteerde de raad 4.025,voor het aanbrengen van een verwarmingsketel in perceel van Foreestlaan 3, waarin burgemeester Pesman binnenkort gaat wonen. Het is gebleken dat tal van voorzie ningen getroffen dienden te worden wilde het behoorlijk bewoonbaar zijn. Naast dit bedrag was overeengeko men dat de verhuurder, de heer J. Rus sr., per jaar 2000,— zou ont vangen aan huur. B. en W. stelden de raad voor deze overeenkomst in te trekken en nu, omdat, zoals reeds bovenomschreven, tal van voorzieningen getroffen dien den te worden, het perceel van Fo reestlaan 3 te huren voor 3000, per jaar. Vanaf een door B. en W. te bepalen datum zal het voortaan een ambtswoning zijn voor dhr. Pesman. De heer Joh, de Vries zei, dat op grondenr^~en.W. èn~de-eonynissie openbare werken beken fraktie van de Partij van de Arbeid tegen zou stemmen. De andere raads leden gingen, zonder enige discussie, met het voorstel akkoord. Aankoop grond in West I Van de heer W. v. d. Eng te Limmen werd door de Raad van Heiloo, in plan West 1 gekocht 6.71.60 ha grond en boerderij voor 106.500, Woning werd onbewoonbaar verklaard De raad ging akkoord met het voor stel van B. en W. de woning gelegen aan de Kalkovensweg 4 onbewoon baar te verklede;5 r De inspecteurv&n dè Volksgezond heid en de afdeling van Bouw- en Woningtoezicht van de dienst open bare werken had ertoe geadviseerd. Bij dit voorstel greep de heer Majolée de gelegenheid aan te informeren wat B. en W. dachten te doen met „De Hutkoffer" aan de Heerenweg, onbewoonbaar verklaard, maar nu leeg. „We willen „De Hutkoffer" niet af breken en op een lijst plaatsen van te bewaren monumenten," zei weth. Tomson in zijn antwoord. Verordening op het houden van o verpleeghuizen aangenomen A 3 De Raad had grote waardering vol»r het werk van de commissie van So ciale Zaken en het voorstel van B. en W. om een verordening te maken op het houden van verpleeghuizen. De heer Majolée vond het jammer dat niet eerder, naar aanleiding van aandrang vanuit de Raad, hiertoe was overgegaan. De heer Eekhof (PI. Bel.) pleitte voor een soepele houding ten aanzien van de personeelssterkte in deze hui zen. Dit gezien het grote tekort aan personeel. (Binnenkort hopen wij iets uit deze verordening te publiceren. Red.). tWQKT ït T0T"N SUC CtS! Uw foto we Telefoon 2443 gereed! Plaatsing orgel in aula algemene "uV begraafplaats v De Raad nam zonder discussie het voorstel van B. en W. aan, over te gaan tot aankoop van een pijporgel, te plaatsen in de aula van de alge mene begraafplaats aan de Holleweg. Wel werd gevraagd of men al het oog had laten vallen op een organist. „Nee, nog niet, omdat wij meenden eerst een orgel te moeten hebben," merkte weth. Tomson laconiek op. „Maar even nodig is een organist, die dun gezaaid zijn," werd erop gerea geerd. Voortaan ook presentiegeld De Raad vond het billijk dat de leden van de commissie van advies, inzake vordering van woonruimte, ook pre sentiegeld ontvangen, evenals Raadscommissie. Plan Oost. Verlichting omge ving Plan Oost en de boszoom van Ter Coulster. Witte Kerkje. Expositie oud- Hei loo met torenbeklimming. Iedere dinsdag- en donderdag avond vanaf 7 uur. Bridge-drive. Bridge-drive om de V.V.V.-wisselbeker op zater dag 5 aug. in „De Rustende Ja ger", aanvang 8 uur. Biljartwedstrijd op woensdag 9 augustus in „De Rustende Ja ger", aanvang 8 uur. Klaverjasdrive op vrijdag 11 aug. in „De Rustende Jager", aanvang 8 uur. Concert te geven door het fan farekorps „Eensgezindheid" in de muziektent, geplaatst bij het Witte kerkje op zaterdag 12 augustus om 8 uur. te verstrekken van 1 januari 1961, dus met terugwerkende kracht. „Is dat nu wel nodig?" zei mevr. Beek. „Deze commissieleden zitten echt niet te wachten op dit geld." Bezwaarschrift afgewezen „Geen waakhond" zei de Raad met B. en W. Vorige week publiceerden wij argu menten vóór en tegen, in een voorstel B. en W. niet in te gaan op het bezwaarschrift van mevr. De Swart- Telefoon 8594 n O enweg 151 - Heiloo de Reed 75 km in 1.51.03 uur De Ronde van Heiloo vorige week ge houden, georganiseerd door de wiel- renvereniging. „Alcmaria Victrix" in samenwerking met onze plaatselijke V.V.V., is gewonnen door T. Greuter uit Edam. Hij reed de 75 km (65 ronden) in 1. 51.03 uur. Vlak voor het einde maakte Greuter zich los uit de kopgroep en vergrootte zijn voorsprong. Coen Visser (Sant poort) en Edelenbos (Enkhuizen) maakten het hem in de laatste ronde niet gemakkelijk. Met slechts een 15 meter verschil reed Greuter door de finish voor Visser. 3 werd Edelenbos, 4. W. van Dok (Enkhuizen), 5. Jac. Schouten (Wog- num), 6. K. v. d. Leek (Enkhuizen), 7. E. van Doorn (Beverwijk), 8. J. Timmer (Velsen), 9. J. Pieterse (Alk maar) en 10. J. Tel (Zaandam). Met genoegen hebben de vele toe schouwers gekeken naar het werk van Jan Schouten en K. v. d. Leek. Na een 30-tal ronden maakten zij zich los van het peleton en liepen steeds meer uit. Op een gegeven mo ment zeker wel een 750 meter. Een flink aantal premies sleepten zij in de wacht. Later vielen zij terug op de groep en konden zich slechts als 5e en 6e plaatsen. M. Pronk uit Warmenhuizen, een rij der van naam, kwam er in deze ronde niet aan te pas. Hij behoorde zelfs niet tot de eerste tien. Ook Klaas Slot uit Alkmaar, deed het in eigen omgeving ook niet al te best; hij viel zelfs terug op de tweede groep van renners. Ruim 50 renners verschenen aan de start. Opvallend was dat reeds na een uur het veld gedund was tot on geveer 30 en het einde zelfs in zicht kwam voor een twintigtal. Er waren veel premies beschikbaar gesteld. Het parcours moest zelfs tweemaal, door de vroeg invallende duisternis, ingekort worden. De start en finish waren ditmaal in de bredere Fonteyn Verschuirlaan. „Alcmaria Victrix" en de V.V.V. mo gen terugzien op een zeer geslaagde wielerronde, aan welks slagen mee gewerkt heeft de Rijkspolitie, aange vuld met reservé-manschappen. GESLAAGDE V.V.V.- KLAVERJAS-DRIVE Zesennegentig deelnemers De V.V.V. klaverjasdrive, vrijdag avond in „De Rustende Jager" ge houden, is uitstekend geslaagd. Zes ennegentig kaarters zaten aan en er heerste een prettige sfeer. Namens de V.V.V. heeft de heer Avis de deelnemers aan de drive toege sproken en later op de avond reikte deze de prijzen uit. Deze bestonden uit taarten, tulbanden, schalen fruit en heerlijkg worsten. Naast prijzen voor de nummers 1 tot en met 11 kregen twee koppels een troostprijs. Voorts was er een verloting met vele mooie prijzen. Winnaar werd het koppel Nebbeling- Roelofsma met 5207 punten; 2. Brommelkamp-Janssonius 5072 pt. 3. Echtpaar Den Enting 5050 pt. 4 mw HET HVN GIZEIUQ... NIEUWSTE van Aostaitralat 28 Tel. 2508 Erkende Philips radio enl televisie service V T. GREUTER WON r e RONDE VAN HEILOO o" Brouwer, over de verordening inzake de heffing van hondenbelasting en wat er wel onder een waakhond ver staan moet worden. De Raad ging als geheel akkoord met het voorstel van B. en W„ niet in te gaan op dit bezwaarschrift. De heer Oostendorp was het wel niet geheel eens met de argumentering van het college. Het leek hem niet noodzakelijk buiten de bebouwde kom te wonen om er een waakhond op na te houden. „Geef hem een gehoorapparaat" Burgemeester Pesman zei gehoord te hebben „dat de aangemerkte waak hond 14 jaar oud en stokdoof is." Onder grote hilariteit van de Raad deed Joh. de Vries de opmerking ma ken: „Dan lijkt het gewenst het dier eerst maar een gehoorapparaat te geven." 5. Reek-Meyer 5031 pt. 6. Kaandorp-Wasterval 4997 pt. 7. Anema-Schenau 4887 pt. 8. Rijnaars-v. d. Heuvel 4789 pt. 9. Groeneboom-Sandbergen 4750 pt. 10 Koorn-Jonkman 4657 pt. 11 Echtpaar Brussel 4242 pt. De volgende klaverjasdrive is op vrij dag 11 augustus evenzo in „De Rus". r zo gewassen zó droog strijken overbodig maten 36 t.e.m. 41 STRAATWEG 127 - HEILOO TELEFOON 2785 ONDERWIJSNOTA WORDT BEHANDELD IN EEN VOLGENDE RAADSVERGADERING De heer Overmeer stelde in de laat ste raadsvergadering voor, de aange boden onderwijsnota te doen behan delen in de volgende raadsvergade ring. Dit lijvige werk was kort voor de raadsvergadering aan de leden verzonden en hadden dit, behoudens de raadsleden welke in de commissie voor het openbaar onderwijs zitting hebben, er te weinig tijcL voor gehad het te bestuderen. R.-k. Middenst.ciïrsus - Heiloo Zéér hoog percentage geslaagden; één- en tweejarige opleiding. Opgave van,/leerlingen, liefst nét 12 augpstus <w: j. j. Westerw. 292 bij de directeur GALLEE Tel. 02200-4974 OPPER PASMA NAAR DE DISTRICT RECHERCHE Opperwachtmeester Pasma van groep Heiloo van de Rijkspolitie is per 1 augustus overgegaan naar de recherche van het District Alkmaar de

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1961 | | pagina 1