cJ^gI J.J. PANTEKOEK, ing. ,oCiieó" r ONAFHANKELIJK NIEUWSBLAD VOOR HEILOO V.V.V. Zomerprogramma Korting 9.05 3.05 6.— WAARDEBON DAMES, UW HAAR IS ALLES IS VOOR UW HAAR BREÊOELAAN 28 - HEILUO - TElEFOON 8287 Instituut „ATLAS" Foto WUIJTS Optiek Kleurenfilms Instituut ATLAS" w «etot EN MEESTE SERVICE televisie en radio voor een moderne coiffure DAME DOOR TREIN GEGREPEN 18e JAARGANG NUMMER 20 Redaktie- en Administratie-adres: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Heiloo Telefoon 02200-4190 - Giro 140847 Advertenties per mm 14 cent (Bij contract reduktie) 10 AUGUSTUS 1961 Dit blad verschijnt iedere donderdag in een oplaag van 5200 exemplaren huis-aan-huis in de gemeenten Heiloo Limmen, Egmond-Binnen, Rinnegom, Egmond aan de Hoef en Akersloot. Advertenties moeten uiterlijk dins dagavond in ons bezit zijn. Watergolven Oliebeh. en stoomkap Lotion Watergolfversteviger Wassen met eishampoo Ü3Ö Tube Fant (Indolo haarcr.) 1.75 3.— 2.— 1.— 1.— 0.30 Uitsluitend geldig t.e.m. 19 aug. a.s. tegen inlevering van deze waardebon Naam Adres UIT DE ONDERWIJSNOTA WAT ER AAN SCHOLEN BIJGEBOUWD MOET WORDEN Duidelijk beeld over wat in de eerste 10 jaar zal moeten gebeuren Een paar weken geleden is versche nen een onderwijsnota. De commissie van advies voor het openbaar onder wijs behandelde het reeds en de ge meenteraad zal dit doen in de augus- tus-vergadering. De nota is samengesteld door loco- sekretaris de heer M. C. Rootjes, welke ook sekretaris is van genoemde raadscommissie. Reeds was versche nen, ook van de hand van de heer Rootjes, een nota over het u.l.o.-on- derwijs. Deze is nu ten dele verwerkt in de thans verschenen onderwijsnota, omvattende alle soorten onderwijs welke thans in Heiloo gegeven wordt en lopende over 10 jaar. Het is een gedegen stuk werk deze nota en laat duidelijk zien wat in de eerst komende 10 jaar nodig is aan scholenbouw. De nota is uitvoerig, wij hopen er, over enige weken „uitgesmeerd", het een en ander uit mee te delen. Laten we deze week beginnen met onderwijsvoorzieningen voor de eerste 10 jaar. 1961: 1. Verbouw van vier lokalen van de r.-k. jongensschool aan de Westerweg tot een r.-k. kleuterschool met drie leslokalen en een speello kaal. 2. Bouw van een christelijke kleuterschool aan de Holleweg met twee werk-speellokalen.' 3. Verbouw R.K. AVOND-U.L.O. HEILOO Kleine klassen Persoonlijke aandacht H.d.s. W. J. J. GALLEE Westerweg 292 - Telefoon 4974 Voor inlichtingen en aanmel dingen tot 12 augustus alléén bij P. ï*EYENS, hfd dag-u.l.o. Baafjeslaan 16 - Tel. «2200-7681 bergruimte r.-k. school voor v.g.l.o. tot zitslaapkamer. 1962: 1. Inrichting van een vierde klas van de r.-k. meisjesschool voor v.g.l.o. in het Bruno-gebouw. 2. Bouw van een openbare ulo-school met negen lokalen en twee vakloka len. 3. Bouw van een definitieve r.-k. ulo-school met acht lokalen en twee vaklokalen. 1963: 1. Ontruimen noodlokaal open baar g.l.o. aan de Laan van Zeeman t.b.v. het openbaar kleuteronderwijs. 2. Verplaatsing van twee vrijkomen de Mavem-sets van de r.-k. ulo-school naar de Laan van Zeeman teneinde te worden verbouwd tot speellokaal voor de tweede openbare kleuter school. 3. Verplaatsing van twee vrij komende Mavem-sets van de r.-k. ulo-school naar plan Oost voor de vestiging van een nieuwe tweeklas- sige r.-k. kleuterschool (1 set te ver bouwen tot speellokaal). 4. Verplaat sing van twee noodlokalen van de openbare ulo-school naar plan Oost. Eén der noodlokalen te betrekken door de klas van het openbaar g.l.o. komende van de Laan van Zeeman. 1964: 1. Uitbreiding van de openbare ulo-school met een leslokaal. 1966: 1. Bouw van een derde open bare school voor g.l.o. in plan Oost met drie leslokalen. 1967: 1. Voorziening voor een nieuw lokaal voor het r.-k. kleuteronderwijs m plan Zuid (nieuw aan te schaffen Mavem-set). 2. Uitbreiding openbare ulo-school met één leslokaal. 1968: 1. Uitbreiding derde openbare lagere school met drie leslokalen. 2. bouw zesde r.-k. bijzonder school voor g.l.o. in plan West met drie lokalen. 3. Bouw nieuwe christelijke school voor g.l.o. met twee leslokalen. 1969: 1. Uitbreiding van de christe lijke kleuterschool met één werk- speellokaal. 2. Inrichting van een vijf de klas van de r.-k. meisjesschool voor v.g.l.o. in het Brunogebouw. 3. Verplaatsing van de in 1966 vrijge komen noodlokalen van de derde openbare lagere school naar plan West, ten behoeve van de zesde r.-k. school voor g.l.o. 1970: 1. Voorziening voor een nieuw lokaal voor het openbaar kleuteron derwijs in plan West (nieuw aan te schaffen Mavem-set). 2. Uitbreiding openbare school voor ulo met één les lokaal. 3. Uitbreiding zesde r.-k. school voor g.l.o. met drie lokalen. 4. Uitbreiding christelijke school voor g.l.o. met één leslokaal. In de naaste {oekomst zal ook de bouw van ten minste twee gymnas tieklokalen moeten worden verwezen lijkt waaraan op het ogenblik reeds dringend behoefte bestaat. voor het ontwikkelen van uw zwart-witlen kleurenfilms. Telefoon 8594 Heerenweg 151 - Heiloo V.V.V. KINDERMIDDAG Op woensdag 16 augustus De VVV kindermiddag, reeds aange kondigd in het zomerprogramma van de VW, wordt gehouden op woens dag 16 aug. om 2 uur in de speeltuin van de „Speèltuinvereniging Heiloo" aan de Holleweg. Er zal naast goochelen o.a. ook pop penkast zijn terwijl er voorts een ballonnenwedstrijd aan verbonden is. DISCUSSIES ROND HET GEMEENSCHAPPELIJK PERSONEELSBELEID Naar aanleiding van benoemingen, in de raad, kwam een aantal raadsleden met kritiek op het personeelsbeleid van B. en W. De heer H. C. Groot zei nu in het openbaar te willen komen met aan merkingen op dit beleid. „In de com missie van openbare werken heb ik al meermalen gevraagd bij eventuele be noemingen deze commissie om advies te vragen. Wij kennen de mensen van nabij en kunnen ze beter beoordelen. Het gaat meestal om mensen die geen diploma's hebben," aldus dhr. Groot. Hij vroeg weer opnieuw deze commissie in de naaste toekomst in te schakelen. De heer Joh. de Vries was het gro tendeels eens met de woorden van de heer Groot. „Er zijn vreemde dingen gebeurd, geschikte kandidaten zijn zjelfs wel eens gepasseerd." Wethouder Tomson was bekend met de opvattingep van de heer Groot; hij bleef echter. bij zijn opvatting dat B. en W. voldoende kunnen beoorde len wie wel en wie niet aangesteld moet worden. „Vanzelfsprekend zijn er wel eens fouten gemaakt." Burgemeester Pesman meende dat het hoofd van de dienst het beste kan beoordelen wie benoemd moet wor den. Hij ontraadde, evenals de wet houder van openbare werken, nog meer mensen te betrekken in de be oordeling van de kwaliteiten der sol licitanten. De heer Eekhof stelde zich concreet achter B. en W. „Wij moeten het aan hen overlaten, dat is hen volledig toe vertrouwd," was zijn opvatting. De heer Groot, de discussies beslui tende, zei alsnog een beroep te willen doen op B. en W. in komende benoe mingen van gemeentepersoneel, de commissie van openbare werken in te schakelen. NIEUWS UIT DE V.V.V. Torenbeklimming en expositie oud-Heiloo mogen zich in grote belangstelling verheugen Evenals vorig jaar mag de expositie van oud-Heiloo zich in een grote be langstelling verheugen. De torenbe klimming van het Witte kerkje ook. Het zijn nu al enkele honderden wel ke hun handtekening plaatsten tij dens de bezoekuren (dinsdag en don derdags vanaf 7 uur, tot en met 24 augustus). De sekretaris van de VVV, de heer Heinis, was zeer tevreden over dit bezoek. Vorige week waren er op één avond 72. „Zelfs op dagen dat het minder goed weer is komen er wel 25." Naast vele Hollandse bezoekers die in Heiloo als gast verblijven wa ren er ook uit verschillende landen, vooral veel Duitsers. Heiloo vol! „We mogen aannemen dat H^iioc toch de laatste weken vol is geïco- men," zegt ons de heer Heinis, als wij een toespeling maken, dat het zeer druk is in Heiloo. „Ja vooral de afgelopen dagen kwa men nog velen naar Heiloo om te proberen een plaatsje te vinden. Ve len voor een enkele nacht." De overloop elders, o.a. Egmond aan Zee, zorgde daarvoor. Hieronder wa ren weer opvallend veel Duitsers, een verschijnsel wat we trouwens in de gehele kuststreek konden constate ren. Het massale bezoek, ook aan de winkelbedrijven, zal zeker belangrijke extra winsten hebben opgeleverd. Enkelen van hen die we spraken wa ren uiterst tevreden. De verwachting is dat volgend jaar nog meer toeris ten Heiloo zullen bezoeken, vooral Duitsers. OOK TWEEDE V.V.V. AUTOTRIP SLAAGDE Ook de tweede VVV-autotrip is ge slaagd. Op de heenweg, naar Scha- gen, reed men door de Langedijk en verdere binnènwegen. In Schagen had men voldoende tijd om veel rond om de Westf.ries-; markt etc. te be kijken. Hoogtepunten waren ook nu weer de folkloristische optocht en het optreden van de Westfriese dans groep. Ook de kindermaaltijd trok de aandacht, 's Middags was men in Den Helder. Men maakte daar o.a. een boottocht langs de marinehavens en ging men bij Texel langs. De terugweg ging langs de altijd weer aantrekkelijke kuststreek, terwijl men nog even verbleef in Schoorl („De Rode Leeuw"). Bergen aan Zee, waar zich de laatste jaren in snel tempo grote verande ringen voltrokken, werd nog even aangedaan. Het gezelschap van 37'personen was blij deze VVV-trip meegemaakt te hebben wat zich demonstreerde in dankwoorden aan de chauffeur en de heren organisatoren. SYMPATIEKE GESTE VAN PLAATSGENOOT Wil films draaien over Zuid-Afrika Het echtpaar Polman heeft een reis van ongeveer een jaar gemaakt naar hun kinderen in Zuid-Afrika. De heer Polman blijkt een verwoed cineast te zijn. Hij nam zoveel film op, dat hij gemakkelijk een gehele avond kan vullen. Opnamen van de reis per „Randfon- tein", over het leven van de Bantoens, van de uitgestrekte natuurparken, over een reis naar West-Afrika en Transvaal. Deze films, alle in kleu ren, zijn opgenomen op de 8 mm film. „Het is een bijzonder mooi land dat Zuid-Afrika. Als we niet gebonden waren aan Nederland, dan hadden we er best willen blijven" vertelt ons de ongeveer 75-jarige heer Polman en zijn vrouw knikt instemmend. Even gaat het gesprek over de on zekere toestand in Zuid-Afrika. We zijn het heel anders gaan zien dan zoals we het hier in de kranten la zen," verzekert ons het echtpaar Pol man. Plotseling zien we tijdens het gesprek iets bewegen in een bos bloe men welke op tafel staat. „Ja, schrik maar niet, het beest wat u daar ziet is een kameleon, ik noem hem luimannetje. Meneer loopt lang zaam als het hem blieft. Hij kan ook anders hoor!" Uit alles blijkt dat de heer Polman R.-k. Middenst.cursus - Heiloo Zéér hoog percentage geslaagden; één- en tweejarige opleiding. Opgave van lleerlingen, liefst né 12 augustus, bij de directeur /W. J. J. GALLEE Westerw. 292 -\TeL 02200-4974 met de kameleon, een boomhagedis, vriendschap heeft gesloten. Hij pakt deze op en laat hem tegen zich op lopen. „U moet eens zien. Nu is die nog geelachtig-groen en wordt lang zamerhand zwart." De kameleon is namelijk een dier welke zich door kleurverwisseling aan zijn omgeving kan aanpassen. „We mochten het dier niet meene men, dat was niet gemakkelijk aan boord. Het leeft namelijk in hoofd zaak van insekten. Aan boord was er dus geen voedsel en we moesten op passen voor het personeel. Het heeft een 8-tal dagen zonder voedsel moe ten doen." „Ik weet veel interessants van Zuid- Afrika, heb dus ook veel mooie films die ik wil vertonen," zegt ons de heer- Polman. „Zou u geen stukje in de krant willen zetten dat ik dit gratis wil doen. Ik heb een eigen appara tuur." En dan vertelt ons de heer Polman dat hij dit doet voor ver enigingen of instellingen als het Rode Kruis, Kankerbestrijding-organisatie of sociale fondsen. Er zou dan een kleine entree of iets dergelijks sehe-s ven kunnen worden die danJn dez£ kassen gestort kunnen word/n. i Zij die hiervan gebruik willen ma wende zich tot de heer Th. Fölman. Zijn adres is: Schuine Hondsbossche laan 29, Heiloo, tel. 6326. IN DE HUISJES VAN BEJAARDEN (OUDER BOUWTYPE) OOK CENTRALE VERWARMING Financiële bezwaren In de 13 bungalows voor bejaarden aan de Potgietersweg en Hasebroeck- weg is op het laatste ogenblik nog centrale verwarming aangebracht. De bewoners zijn erg tevreden met dit verwarmingssysteem Het werd opnieuw aanleiding voor bewoners van de huisjes, van ouder bouwtype, het bestuur van de stich ting „Wooncomplex voor bejaarden" te verzoeken na te gaan of ook zij centrale verwarming konden krijgen. Dit bestuur heeft zich door deskun digen laten voorlichten en had voor zaterdagmiddag, in „De Oude Pas torij", de bewoners bijeengeroepen. Er waren van hen velen aanwezig. De heer B. Eekhof wees op de be langrijke voordelen van deze centrale voorziening maar ook op de finan ciële consequenties. Voor een drietal huisjes 5.10 per week, de rest van de Bosb. Toussaintweg 6.20 en die aan de Potgietersweg 6.80. Deze bedragen lopen zo uiteen in verband met de grootte van de huisjes en de ligging. Die bijvoorbeeld aan de Pot gietersweg, omdat er duurdere voor zieningen getroffen moeten worden in verband met de afstand verwar mingsinstallatie tot de aan te sluiten woningen. Het was merkbaar in deze bijeenkomst dat vélen voelden voor centrale verwarming, maar dat de te betalen bedragen boven de huishuur een aantal afschrikte. GROOTSTE '0RTBR1NG van Aostaatraat 28 Tel. 2508 Erkende Philips radio en televisie service Plan Oost. Verlichting omge ving Plan Oost en de boszoom van Ter Coulster. Witte Kerkje. Expositie oud- Hei] 00 met torenbeklimming. Iedere dinsdag- en donderdag avond vanaf 7 uur. Klaverjasdrive op vrijdag 11 aug. in „De Rustende Jager", aanvang 8 uur. Concert te geven door het fan farekorps „Eensgezindheid" in de muziektent, geplaatst bij het Witte kerkje op zaterdag 12 augustus om 8 uur. Kindermiddag op woensdag 16 augustus om 2 uur in de speel tuin aan de Holleweg, dit in samenwerking met de speel tuinvereniging „Heiloo". De heer Eekhof zei dat het bestuur de mogelijkheden zou onderzoeken en zo mogelijk, daar aan tegemoet te komen. Hij wees erop dat de huidige huurders thans ieder 200,per jaar uitgeven aan brandstof. Binnenkort zal de betrokken bewo ners per circulaire gevraagd worden om een definitieve uitspraak. Gezegd werd dat er niet op gerekend mag worden dat reeds dit jaar de c trale verwarming tot stand koitft. 'A salon KENNEMERSTRAATWEG ^20 TELEFOON 6508 BINNENKORT AANBESTEDING CHR. KLEUTERSCHOOL Binnenkort zal, onderhands, worden aanbesteed de bouw van een chris telijke kleuterschool, op een terrein aan de Holleweg. Dit terrein is nog niet ter beschikking van het christ. schoolbestuur. De te bouwen kleuter school zal bestaan uit een tweetal lokalen (werk-speellokalen). De huidige christelijke kleuterschool is ondergebracht in één der lokalen van de christelijke school voor g.l.o. aan de Holleweg. Dit lokaal moet zo snel mogelijk weer ter beschikking komen voor dit onderwijs, dit in ver band met de groei van het aantal leerlingen. De school ^bestaat uit lokalen. 40 JAAR IN RIJKSDIENST Benoemd tot Ridder in de orde van Oranje Nassau De heer J. Harkink was op dinsdag 1 augustus 40 jaar verbonden aan het Staatsbedrijf Artillerie Inrichtingen „Hembrug". Dhr. Hartink is hoofd constructeur bureau militair van dit bedrijf. Ter gelegenheid van dit ju bileum is de jubilaris benoemd tot Ridder in de orde van Oranje Nassau. Deze hoge koninklijke onderscheiding werd hem bekend gemaakt door de directeur van de Artillerie Inrichtin gen Ir. Jünjeling, welke hem èn met het 40-jarig jubileum èn met de be noeming hartelijk feliciteerde. Hij prees de heer Hartink voor de grote verdiensten het bedrijf verleend. Hem werd namens de directie een gouden armband-horloge aangeboden. Tal van personen voerden nog het woord en boden fraaie geschenken aan, o.a. een Engelse tafelklok en een halmeubel. Mevr. Hartink werd in deze huldiging ook betrokken. Zij ont ving bloemen. ONOVERZICHTELIJK 'p de hoek Westerweg-Regulierslaan vinden regelmatig verkeersongevallen plaats. Voor zover ons bekend von den die niet plaats door onvoorzichtig rijden. Zij die regelmatig met het verkeer te maken hebben vertelden ons dat deze hoek te onoverzichtelijk is. De wegen zijn beide smal en de beplanting neemt het zicht weg. Het zou dan ook op prijs gesteld worden als van gemeentewege daar aandacht aan besteed wordt, voordat er ernsti ger ongelukken plaats hebben. Op slag gedood Mevr. M.B.-W., wonende aan de Wes terweg, is zaterdag bij het oversteken van de beveiligde overweg aan de Runxputteweg, door een trein gegre pen en op slag gedood. Zij ging ter kerke op Onze Lieve Vrouwe ter Nood. Zij woonde vlak bij deze over weg en het is onbegrijpelijk hoe zij deze overweg, voorzien van bel en waarschuwingslicht, heeft over kun nen steken. De trein had door dit droevige ongeval enige vertraging. SCHADE AAN KRUIDENIERSWAREN De kruidenier B. wonende aan de Westerweg had vrijdag een bedui dende schadepost. Een bakfiets met kruidenierswaren ging, veroorzaakt door een windstoot, aan de rij, juist toen de heer B. uit Amsterdam met zijn auto passeerde. Door het breken van flessen bleekwater en het om slaan van de bakfiets, was er een schade van ongeveer f 250,—. Ook de auto kreeg enige schade.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1961 | | pagina 1