y Uv h i. J. PANTEKOEK, ing. ONAFHANKELIJK NIEUWSBLAD VOOR HEILOO Korting; 3. 'PLATEN WAAI RDEB0N DAMES, UW HAAR ÏS ALLES EN „oCiteó" IS VOOR UW HAAR BREEDELAAN 28 - HEILOO - TELEFOON 8287 T ATLAS \HEIL00 Middenstanders en Pensionhouders DUITSE CONVERSATIE Truien Pullovers en Vesten (V Foto WUIJTS Optiek televisie en radio Kleurenfilms v.a. jeugddienst 1erefor5Teerde kerk 18e JAARGANG NUMMER 25 Redaktie- en Administratie-adres: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Heiloo Telefoon 02200-4190 - Giro 140847 Advertenties per mm 14 cent (Bij contract reduktie) 14 SEPTEMBER 1961 Dit blad verschijnt iedere donderdag in een oplaag van 5200 exemplaren huis-aan-huis in de gemeenten Heiloo Limmen, Egmond-Binnen, Rinnegom, Egmond aan de Hoef en Akersloot. Advertenties moeten uiterlijk dins dagavond in ons bezit zijn. Wassen en watergolven 3. Oliebeh. met stoomkap 2. Kleurspoeling 3.. Geldig van 18 tegen inleverinc t.e.m. 23 sept. a.s. 1 van deze waardebon Naam Adres L RAAD LANGDURIG BIJEEN Onderwüsnota aanvaard Zoals wij reeds bij het afdrukken van de raadsstukken vorige week vermeldden, wachtte de Raad een lange agenda. 27 Agendapunten moes ten behandeld worden w.o. echter een groot aantal hamerpunten. Het werd een lange raadsvergadering (van 8 uur tot kwart over één. Eén der voornaamste punten was de onderwijsnota. Deze was al behandeld in de commissie voor openbaar on derwijs en in een informatieve raads vergadering, op vrijdag 1 september. De heer H. C. Groot deelde namens de K.V.P.-fraktie mee, dat zij in het algemeen deze nota wel konden aan vaarden. „Er is beloofd dat tezijner- tijd, waar nodig, tussentijds verande ringen kunnen worden aangebracht en met deze toezegging nemen wij genoegen." Een zelfde geluid liet de heer KI. de Vries horen. „De onderwijsnota maakt op mij een positieve indruk. Ik heb op een andere plaats de toezegging dat, waar nodig, tussentijdse oplos singen gezocht zullen worden. Dit is voor mij voldoende." De heer Vahl drong aan zoveel mo gelijk in de richting van definitieve lokalen te werken, dus zo min mo gelijk Mavem-sets. In tegenstelling tot deze spreker liet de heer Oosten dorp namens de P.v.d.A.-fraktie een ernstig kritisch geluid horen. Na eerst gewezen te hebben op de belangrijkheid van goed onderwijs en zijn waardering uitsprekende voor de aanbieding van deze nota, nam dhr. Oostendorp een paar onderdelen uit deze nota onder de loupe, o.a. door er op te wijzen, ook al is dat procen tueel gezien gering, dat de nota' be gint met leerlingen-getallen welke blijken af te wijken van de werkelijke getallen. „Het tweede en belangrijk ste bezwaar is dat u in uw nota bent uitgegaan van de maximale leerlin gen-getallen van de leerlingenschaal, in plaats van de minimale getallen." Spreker wees er op dat nu reeds klassen bij het openbaar onderwijs voorkomen van meer dan 40 leer lingen. Ten aanzien van het kleuter onderwijs zei de heer Oostendorp dat reeds nu een wachtlijst aanwezig is ook bij het r.-k. onderwijs. In zijn conclusie zei de P.v.d.A.-spre- ker o.a. dat het voor het openbaar gewoon lager onderwijs noodzakelijk is dat reeds in 1963 gestart wordt met een 3-klassige school in plan Oost. (De onderwijsnota spreekt van bouw van een 3e school in 1966 met voorlopig 3 lokalen) Burgemeester Pesman beantwoordde de sprekers. Hij begon met te zeggen dat de nota reeds enige maanden ge leden opgesteld was. Er is een snelle re groei in onze gemeente, dit blijkt lijk achten. Veel van wat u heeft ge zegd hoort in de 2e Kamer thuis, wij kunnen aan een aantal dingen niet veel veranderen. We dienen de realiteit in 't oog te houden." Burgem. Pesman deed de Raad nog maals de toezegging alles te willen doen in 't belang van het onderwijs, omdat hij en ook het college dit een belangrijk stuk gemeentelijk werk vinden. Na korte replieken nam de raad deze onderwijsnota aan, waarbij de P.v.d. A.-fraktie verzocht aantekening van tegengestemd te hebben. Voor prae-advies in handen van B. en W. Dhr. J. Ruiter, Kapellaan 21, heeft een beroepschrift aan de Raad ge stuurd, tegen een besluit van B. en W. omdat dit college hem een bouw vergunning weigerde. B. en W. stel den de Raad voor dit beroepschrift voor prae-advies in handen van hen te stellen. Wordt spoedig afgebroken De heer Keppel had een verzoek tot de Raad gericht tijdelijk de winkel van banketbakkerij Hoekstra te ge bruiken als show-room. Hij was be reid het elk gewenst tijdstip weer te ontruimen, als het gemeentebestuur dit wenselijk vond. Burgemeester Pesman zei dat het de bedoeling van B. en W. was dit voor malige bedrijf en huis zo spoedig mo gelijk af te breken. De heer de Vries zei dat we voorzich tig moeten zijn met afbreken, want er gaat daarmee weer een woning verloren. „We zitten nu toch al met een stuk of 7 gevallen waar we geen raad mee weten." De voorzitter zei dat de toestand van de woning van dien aard is dat aan bewoonbaarheid getwijfeld moet wor den. Afbreken, op korte termijn, is de beste remedie vond deze, dus had het geen zin de heer Keppel toestem ming te geven. Vaststellingen herziening uitbreidingsplan Conform het voorstel van B. en W. werd, zonder enige discussie, de her ziening van het uitbreidingsplan-in- onderdelen „ZeewegStationsweg", goedgekeurd door de Raad. Voorstellen in verband met onteigening van gronden Zonder bespreking besloot de Raad ook voorlopig goedkeuring te ver lenen aan plannen tot onteigening van gronden in de uitbreidingsplan- nen-in-onderdelen: „Oost II", „Zee wegStationsweg" en „Oosterzijweg" Men kwam niet tot benoeming toe Er was een raadsvoorstel de heer G. P. Olgers te Heiloo te benoemen tot timmerman in gemeentelijke Jiénst. Dit was niet meer nodig. De ïeer Olgers had op het laatste ogen- benut uw wintermaanden om uw servicemen,' correspondentie beter te kunnen verzorgen. Volgt é£n cursus 14 'door leraar DUITS/M.O. Opgaven bij de directeur\w. J. J. GABLEE, Westerweg 292, tel. 4974 ook uit het groter aantal kinderen dat voor de scholen werd ingeschre ven. „Het doet echter geen afbreuk aan de lijn welke in de nota is aan gehouden." Burgemeester Pesman was het niet eens met de heer Oostendorp over het bereikbare. „Als we bij de In specteur van het L.O. komen met onze minimum verlangens, dan heb ik het idee dat we een groter kans van slagen hebben, dan dat we naar zijn mening overvragen." ..Ik heb al gezegd op een andere Plaats dat B. en W. niet strak en stijf vast zullen houden aan alles wat in deze nota staat. Wij zullen deze soepel hanteren en aan de raad tijdig voorstellen doen. Trouwens ook de raadsleden kunnen tussentijds met voorstellen komen als zij dit in het belang van het onderwijs noodzake- blik meegedeeld dat hij niet meer voor een benoeming in aanmerking wenst te komen. Grondprijs voor het industrieterrein opnieuw vastgesteld Het voorstel over te gaan tot herzie ning van de grondprijs van het reste rende deel van het Industrieterrein aan de Oosterzijweg, in verband met de recente aankopen en het bouwrijp maken (zie het uitvoerige voorstel in ons blad van vorige week) werd aan genomen. De prijs per vierkante me ter zal voortaan 15,zijn. De heer KI. de Vries had wel bezwa ren tegen de groepering van de cijfers waaruit de conclusie getrokken zou kunnen worden, dat er een tekort zou zijn van 7.683,57. Bij nader inzien vond wethouder Tomson dit ook niet verstandig. Medewerking voor het vak handenarbeid Het voorstel van B. en W. medewer king te verlenen aan het verzoek van het r.-k. schoolbestuur, gelden voor aanschaf van materiaal voor handen arbeid, werd ook aanvaard. De heer Majolée kon dit initiatief zeer waarderen, temeer omdat een vijftal jaren geleden bij het openbaar onderwijs een soortgelijke behoefte bestond maar in de aanleg geen steun kreeg. Waardering over aanschaf grasmachine De heer Herm. Groot uitte zijn grote waardering voor de snelle wijze waar op B. en W. overgingen tot een nieu we grasmachine (kosten 6100, „De voetbalverenigingen zijn er zeer mee gebaat. De machine voldoet uit stekend. Ik zou die machine ook wel eens in de Butterlaan willen zien," zo sprak zijn fraktiegenoot de heer J. Bolten, „want daar is het een troep." „Een taak voor het nieuwe hoofd van de plantsoenendienst" reageerde de wethouder van openbare werken, de heer Tomson. De heer KI. de Vries kon zijn wet houder niet volgen bij de aanschaf van een grasmachine van Amerikaan se makelij. „De Amerikanen leggen ons beperkingen op, zie de K.L.M. ■■I 'i'i tfiyiwwmm i Uw adres voor (doAsuède) HERtN-fH J0NGENSKU9IN6 Daarom ben ik principieel tegen," zo sprak deze afgevaawUgde. Joh. de Vries maak t e,hierop de gees tige opmerking. u. "zal Kennedy wel zeggen, als hij hoort dat in Hei- loo's Raad zo gereageerd wordt?" Voorstel uitkoop pensionbedrijf L. J. Heynis Het voorstel van B. en W. tot uitkoop van het pensionbedrijf L. J. Heynis waarover wij vorige week uitvoerig schreven, werd aangehouden tot een volgende vergadering. Voor dat het zover was, had de Raad reeds gerui me tijd in comité erover gesproken. Raad wenst meer abri's Het voorstel van B. en W. abri's (schuilplaatsen) te plaatsen op een 4-tal plaatsen had de instemming van de raad. De heren Vahl en Majolée, de laatste namens zijn fraktie, dron gen er op aan nu deze aan de oost zijde van de Kennemerstraatweg ge plaatst worden, er ook 4 aan de west zijde te doen aanbrengen. De heer Majolée veronderstelde trouwens ook gevaren bij het gedwongen overste ken, over deze drukke Rijksweg, als de abri's door passagiers in zuidelijke richting worden gebruikt. Hij drong aan op plaatsing van abri's bij het raadhuis, bij het station en mogelijk bij de Rimboe-halte. Hij illustreerde deze noodzakelijkheid. Wethouder Tomson zei in zijn ant woord dat bij een onderzoek is ge bleken, mede in overleg met de Naco, dat de nu geprojecteerde plaatsen het meest voor abri's in aanmerking ko men. Wat betreft de suggestie deelde de wethouder mee dat onderhande lingen gaande zijn over het plaatsen van abri's bij stopplaatsen van de Eg- mondse bus in het centrum der ge meente. De heer Eekhof veronderstelde dat na dit begin er in de toekomst, naar rato van behoeften, er nog wel meer abri's zullen komen. Hij greep de ge legenheid aan de wens te uiten nog een stopplaats aan te brengen bij het Tuindorp, van de Haarlemse bus. De heer Groot wees op de gevaren die dreigen bij plaatsing van een abri bij de Groenelaan. „Als je de Groene- laan uitkomt wordt het zicht reeds weggenomen door parkerende auto's, van garage Rijke, nu bestaat de mo gelijkheid dat aan de andere zijde de aangebrachte abri belemmerend gaat werken." Spreker drong ook aan re kening te houden met de mensen bij wiens percelen de abri's geplaatst worden. Weth. Tomson zei dat geprobeerd zal worden daaraan tegemoet te komen. „Als u er maar rekening mee houdt dat we het niet alleen voor 't zeggen hebben." De heer KI. de Vries bracht in het midden dat het beter was de stop plaats op de Raadhuisweg te laten vervallen. De Naco-bussen blokkeren daar het verkeer met alle dreigende gevolgen. „Eerst de hand in eigen boezem steken Bij punt 25, een voorstel tot wijziging van de politieverordening (zie de Uit kijkpost van vorige week) zei de heer Eekhof dat het wel goed was voor het gemeentebestuur „eerst de hand in eigen boezem te steken". Hij gaf voorbeelden waar de gemeente zelf eerst wel eens iets kon doen. De heer KI. de Vries deed o.a. het voorstel de voorgestelde hoogte 1 m te verlagen tot 80 cm, een suggestie welke burgemeester Pesman direkt overnam. Claim op complexen koophuizen? Het dagelijks bestuur der gemeente heeft de beschikking gekregen over een paar huurhuizen van het bouw bedrijf M. L. Evelein N.V. (zie ons blad van vorige week) welke oor spronkelijk koophuizen waren. De be doeling is enige ambtenaren daarin te huisvesten. De heer Bolten greep de gelegenheid aan te vragen of de mogelijkheid niet aanwezig is dat bouwers huurwonin gen gaan bouwen. Burgemeester Pes man zei hierop dat ook de gemeente dit wel graag zou willen maar dat de bouwers verdienen op de koop huizen. De heer Joh. de Vries drong aan bij het uitgeven van gronden een claim van woningen voor de gemeente te bedingen. Wethouder Tomson zei hierop dat de gemeente zeker alles in het werk zal stellen dit te bereiken. Ook zij heeft hier haar gedachten over laten gaan. Hogere bijdrage in exploitatietekort Noordhollands Philharm. Orkest Het bestuur van het Noordhollands Philharmonisch Orkest heeft zich tot het gemeentebestuur van Heiloo ge wend met het verzoek Heiloo te doen overgaan van de groep III naar II, wat tot gevolg zou hebben dat de gemeente belangrijk meer zal moeten bijdragen in het exploitatietekort van het orkest. Het bestuur meent dat in verband met het aantal concerten, vier, dit in verhouding tot andere gemeenten billijk is. Het dagelijks bestuur der gemeente stelde de Raad voor hierop in te gaan, wat financieel betekent dat Heiloo naast de 400,per con cert 1200,meer moet bijdragen in het exploitatietekort (was over 1959-'60 538,08). Hiertegen kwam verzet van K.V.P.- en V.V.D.-zijde. Van de eerste groe pering waren er zelfs drie sprekers. Zij prezen het werk van het orkest, maar vonden het gevraagde bedrag toch te ver gaan. De heer Groot' zei dat vergelijking met grotere gemeenten zoek is. Dan desnoods maar 3 concerten, dan kun nen we in groep III blijven en met een zelfde bedrag als voorgaande ja- voor het ontwikkelen van/uw zwart-wit en kleurenfilms. Telefoon 8594 He er en weg 151 - Heiloo FILMS VOOR DE KOMENDE WEEK Met „Love me tender" opent de film-' week in het „Asta"-theater met in de voornaamste rollen: Richard Egan, Debra Paget en Elvis Presley. De inhoud is ongeveer als volgt: De gebroeders Reno, Vance, Brett en Ray behoorden tot de cavelerie tij dens de Amerikaanse burgeroorlog. Ze hebben geld buit gemaakt, ze be schouwen dit als oorlogsbuit en Van ce verdeelt dit onder zijn mannen. Vance is niet erg gelukkig; zijn ver loofde is getrouwd omdat zij, Cathy, in de veronderstelling leefde dat hij gesneuveld was. Vance vindt ook Mr. Siringo op zijn weg die belast is met de opsporing van het vermiste geld. Vance wil zijn aandeel afdragen, maar daar is Mr. Siringo niet mee tevre den. Hij moet alles hebben. Zijn ka meraden wordt gevraagd hun aan deel af te geven, dat willen zij niet. Vance neemt het hen af. Ze worden wantrouwend als Vance niet meer te zien is. Het laatste deel is voor Vance catastrofaal maar tegelijkertijd ont lastend. Hoe dit slot is? Dat moet u zelf maar gaan zien. „Sag mir adieu" draait zondagmid dag in de matinee. Een film met o.a. Fred Bertelmann, Chris Howland en Rocco Granata en Jan en Kjeld met zang. Fred en Chris zijn twee onder nemende muzikanten, zij werken in een cabaret. Zij hebben als buiten landers geen vergunning en komen in een gangsterbende terecht en daar mee in een reeks avonturen. Zij gaan o.a. meewerken in een cir cus en maken kennis met Ruby en Rosy, waarop ze al spoedig verliefd worden. Een film welke zeker succes zal hebben bij de jongeren. „The big show" is de derde film iri de komende week. Hierin spelen o.a. de bekende filmsterren Esther Willi ams, Cliff Robertson en Nehemiah Persoff. Een film in cinemascope en kleuren. Het is een verhaal van een kleurrijke circusfamilie, die het circus tot bloei brengt en daarna weer aan de rand van de afgrond komt. De eigenaar is Bruno Everard, een heerszuchtig man, en hij. heeft vier zoons. Ze lopen wat karakter betreft nogal uiteen. Zij hebben een zusje, de mooie 18-jarige Garda, de jongste van het vijftal. Het circus is het le venswerk van Bruno. Hij offert er alles aan op, ook het privéleven van zijn kinderen. Josef is de enige zoon welke Bruno durft te trotseren. Er ontstaan aller lei moeilijkheden; Jozef komt zelfs in de gevangenis terecht. Het circus gaat een slechte tijd tegemoet. Bruno gaat zelf weer aan de trapeze wer ken en vindt daar zijn dood mee. Het slot van de film laat zien dat de ^gebroeders Everard elkaar weer vin- len en het circus weer tot de oude Woei komt. Voor cirpu§-liefhebbers een zeer aantrekkelijk* van Aoataatraat 28 Tel. 2508 Erkende Philips radio en televisie service ren. De heer Overmeer zei zelf veel voor muziek te voelen maar dit fi nancieel toch niet verantwoord acht te. Zeker niet tegenover ander werk in de gemeente. „Wij hebben van die concerten, als amateurverenigingen, zelfs nadeel!" zo concludeerde hij. De heer KL .de Vries zei dat hij al eens meer gezegd had dat in verhou ding tot het aantal inwoners er pro- centgewijs weinigen van profiteren. „Deze kunnen best zelf iets meer betalen. Elders komen ze er ook niet met zo'n koopje van af." De heer Eekhof wees er op dat wij goed werk doen met dit werk te steu nen, ook al was hij zelf geen bezoeker van deze concerten. De heer Majolée zei dat zijn fraktie niet lichtvaardig over de financiële konsekwenties heen wilde stappen, maar stelde dat wij als gemeentebestuur op kultureel terrein een taak hebben. Burgemeester Pesman wees er op dat door de matige entree der concerten juist nu iedereen er naar toe kon gaan. Wethouder Tomson was ook één dei- raadsleden welke een warm pleidooi hield voor het overgaan van groep IH naar II met zijn financiële gevolgen. Bij stemming bleek dat 7 van de 13 aanwezigen vóór het voorstel van B. en W. waren, te weten: de gehele P.v.d.A.-fraktie, weth. Tomson, dhr. Eekhof, weth. Schuyt en dhr. Vahl. V HEILOO Zondagmiddag wordt een jeugddienst gehouden Van de Geref, Kerk in de Kruiskerk aèn de Maas' Geesteranus- weg. Deze wofdt belegd door de Ge reformeerde jeugdvereniging in het kader van de aanhang van het nieu we seizoen. In deze dienst gaat vhpr ds. Boeijinga Jr. van Rijswijk. Muzikale medewer king van de Chr. Muziekvereniging „Soli Deo Gloria" uit Koog-Zaandijk. De dierist vangt aan om\4.15 uur. Een ieder wordt verzocht aan aan wezig te zijn. Van 4.15 tot 430 uur is er gemeentezang. Een ieder is hartelijk welkom. NED. CHRISTEN VROUWENBOND teling Heiloo BovengenoemdeNjondJk5udt op vrij dag 22 september c^8 uur haar ver gadering in „De JSusWde Jager". Spreker is dsyA. de jV uit Zaan dam, met, hét onderwerp?^,,Christen dom en, kuituur". Belangstellenden zijn hartelijk wel kom. GEEN VOORRANG VERLEEND Op de hoek Kapelsteeg—Laat—Groot Nieuwland te Alkmaar, verleende on- ze plaatsgenoot de 25-jarige brom fietsberijder W.G. geen voorrang aan een personenauto. Bij de ontstane botsing liep G. een beenwond en een hersenschudding op. Hij werd over gebracht naar het Centr. Ziekenhuis.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1961 | | pagina 1