J. J. fWEKOEK, ing, h r IJl ONAFHANKELIJK NIEUWSBLAD VOOR HEILOO fa* GREEUW Korting W A A R D EB0N DAMES, UW HAAR IS ALLES EN „czA[[et>" IS VOOR UW HAAR BREEOELAAN 28 - HEILOO - TELEFOON 8287 WUIJTS voor uw BRIL TUINAANLEG en -ONDERHOUD FA. CR00T EN KOK V voor een moderne coiffure sa on Foto WU ITS Kleurenfil v.a. Opiiek 2.95 v Foto WUIJTS Optiek 'j-fr Wilt u zelf sch/deren? Wij hebben VERF VOOR BINNEN EN BUITEN j Schildersbedrijf Jfi, JJOLTEN tyStférwep 2&9-Tel. ^36-Heiloo 57' televisie en radio Prachtige kollektie KOSTUUMS PttMx \V 18e JAARGANG NUMMER 26 Redaktie- en Administratie-adres: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Heiloo Telefoon 02200-4190 - Giro 140847 Advertenties per mm 14 cent (Bij contract reduktie) 21 SEPTEMBER 1961 Dit blad verschijnt iedere donderdag in een oplaag van 5200 exemplaren huis-aan-huis, in de gemeenten Heiloo Limmen, Egmond-Binnen, Rinnegom, Egmond aan de Hoef en Akersloot. Advertenties moeten uiterlijk dins dagavond in ons bezit zijn. Watergolf Oliebeh. met stoomkap Lotion Wassen met ei-shampoo Uitsluitend geldig t.e/m. 30 september tegen inlevering vgri deze waardebon Naam Adres/" BURGEMEESTER PESMAN AFWEZIG Burgemeester P. A. Pesman is af wezig tot 15 oktober, dit o.a. door vakantie. Zoals gebruikelijk wordt zijn taak waargenomen door de loco burgemeester, de heer J. Schuyt. RECLASSERING VOOR ALLE GEZINDTEN In de Natste week van september, wordt in onze gemeente een huis-a huis-kollekre gehouden ten behoeve van de Reclassering voor alle gezind ten. Onderstaand comité vraagt uw medewerking om. deze kollekte finan cieel te doen slagen. Dames en mis schien ook heren, 'die bereid zijn te helpen door te koliekteren, worden verzocht zich zo kpöddig mogelijk schriftelijk of telefonisch onder no. 5461 op te geveüi aan niswr. E. C. Witte-Sprang^rfberg, Kennemerstraat weg 251, Heiloo §t comité van aanbev<Hjng "Pastoor J. G. J. ^Hbtten Dr. C. A. van HdolWerff Dr. M. R. Koelman VERKEERSCURSUS van het Verbond voor Veilig Vèrkeer Naar ons van de zijde van het ^er- bond voor Veilig Verkeer afd. Heijoo werd medegedeeld, ligt het in de doeling in de maanden oktober november 1961 wederom een ver-N keerscursus te houden in het Dorps huis voor diegene die zich als wegge bruiker wensen te bekwamen in de gedragsregels en voorschriften op verkeersgebied. Wij hebben ons oor te luisteren ge legd bij oud-cursisten en wij mogen zeggen dat allen vol lof waren over hetgeen zij op voorgaande cursussen mochten leren en daarvan nog da gelijks profijt ondervinden. Wij weten dat de te behandelen leer stof in handen is van deskundigen op verkeersgebied en gelet op de zich steeds uitbreidende verkeersongeval len zouden wij ieder dringend willen aanraden aan deze cursus deel te ne men. De deelname aan deze cursus is voor leden van de afd. Heiloo geheel gratis. Niet-leden betalen een gering bedrag aan cursusgeld. Men zie daar toe de volgende week in dit blad ver schijnende advertentie. PROGRAMMA le ABONNEMENTSCONCERT We geloven dat we vele concertbe zoekers, welke op woensdag 27 sept. het concert bijwonen in de aula van de St. Willibrordusstichting, een ge noegen zullen doen met het afdruk ken van het programma. Het ziet er als volgt uit: 1. Ouverture „Semiramis" van Rossini, 2. Concert voor piano en orkest van Schumann, soliste Ann. Schein, 3. Serenade voor strijkers van Dvorak en 4. Roemeen se Rhapsodie no. 1 van Enesco. Orkest: Noordh. Philharmonisch Or kest, dirigent Henri Arends. Voor BLOEMIST-HOVENIERS BEDRIJF Zevenhuizerlaan Telefoon 5501 V I - Heiloo GROND AAN DE EWISLAAN WORDT BOUWRIJP GEMAAKT Voor bouw van 24 woningen De gemeente is begonnen een deel van het terrein hoek Ewislaan E wis weg bouwrijp te maken. Zoals men weet ligt in deze omgeving een groot uitbreidingsplan. Veel grond is al in handen der gemeente. Men maakt 't een en ander zo klaar, dat de r.-k. woningbouwvereniging ■>St. Willibrordus" alvast kan begin nen met de bouw van 24 woningen, waarvoor bouwvolume, is verstrekt. BEJAARDEN SOCIëTEIT VAN DE HERV. EVANG. VERENIGING Uit de oMcomst in het afgelopen sei zoen is wel gebleken, dat deze be- jaardensoci^teit zich in de belang stelling mag verheugen. Gezien de groei van dé gemeente Heiloo ver wachten we in de komende periode een nog groter^ toeloop. Op 26 sep tember zal de eerste bijeenkomst plaats vinden. Voor hen, die dg donderdag niet schikte, is de vergadertijd verzet naar dinsdag 3 uur 's middags in de ver gaderzaal van de Kruiskerk aan de Maas Geesteranusweg/\U bent allen hartelijk welkom. We kunnen reeds meldingNjnaken van 'n bijzonder evenement nl. op dinsdag 17 oktober. Dan zal de heèr Elder- kamp van Amsterdam een lezmg hou den over: „Kent uw eigen land\. Een reis door Nederland, toegelicht kunstzinnige dia's, waarin u uit provincie een aantal interessante tuur- eii historische opnamen wordt getooiJd. Komt u ook? U bent harte welkom! NED. CHRISTEN VROUWENBOND Afdeling Heiloo Dames,x onze eerste vergadering in het nieuwe seizoen zal gehouden wor den op vrijdag 22 acptemDCr Te 8 uur in ,,^)e Rustende Jager" alhier. Voor velen\zal dit ongetwijfeld een verbetering gijn, daar dit gebouw in het centrum ligt. We hopen dan ook op een goede opkomst en nu we zo'n mooie zaal hebben, brengt u dan eens een gast mee; wb. zouden zo graag zien dat we de, lOÖ\|eden halen vóór ons 10-jarig tfestaanXNu er zoveel ïieuw ingekómenen zym hoeft dit jch geen bezwaar te vormen. spreker zal zijn ds. A. Jonge, dièv als./onderwerp dorrken kuituur' WERKZAAMHEDEN IN DE GEMEENTE Vooral de wegen nu in de „belangstelling" De wegen trekken altijd onze belang stelling. Misschien komt dat wel om dat we er zo'n veelvuldig gebruik van maken. 17.500 kg esnalite asfaltemulsie Vorige week was een staf van per soneel bezig aan een deel der wegen. In de Kerklaan, Potgietersweg en de Laan van Zeeman werd 17.500 kg esnalite asfaltemulsi verwerkt. 290 ton 290 Ton Hoogoven-, speciaal slakken- materiaal (3 tot 5 mm) werd ver werkt op de volgende wegen: Molen weg, Schoutslaan, Wilgenlaan en een deel van de Oosterzijweg. Groenelaan verbreed De voetpaden op Kanaalweg en Groe nelaan werden van fijn grind voor zien. De Groenelaan is 1 meter ver breed en thans dus geheel klaar. Het parkeerterrein op de hoek Raad- huiswegHeerenweg is één dezer da gen ook klaar gekomen. Parallelweg volgt Binnenkort wordt een aanvang ge maakt met verbetering van de paral lelweg (langs de Straatweg ter hoog te van de oude manege van de Jager) waarvoor de Raad van Heiloo reeds geld voteerde. U ziet, we klagen wel eens (soms wel wat te vlug!) maar er wordt de laatste tijd stevig aangepakt op veler lei terrein. HEILOO. KENNEMERSTRAATWEG 420 TELEFOON 6508 eeft: isten- GpDIENST DE KRUISKERK Zondagavond om 7.15 uur zal de eer ste jeugddienst gehouden worden i het nieuwe^ seizoen. Deze start-jeugd dienst zal gehouden worden door ds. H. J. S. Kalf, Ned. Herv. predikant te Bennebroek. Als onderwerp is ge kozen: „Kijk tonder de motorkap". De prediking zak zijn naar aanleiding van Handelingen\l9 vers 3. De Zingende Zusjes De jeugddienstcommi^sie is er weder om in geslaagd de zingende zusjes bereid te vinden, in déze dienst me dewerking te verlenen, took in de sa- menzangdienst die om 7\uur begint. De zingende zuslés zijn békend door radio en grammofoonplaten. Deze diensten zijn wfor een ieder bestemd, en zowel joggeren als ouderen zijn van harte wéikom. Het bestuur is gaarne bereid allé in lichtingen te geven wat betreft net jeugdwerk. Het sekretariaat is thans gevestigd Laghe Weydt 40, Heilo telefoon 5051. Voor nadere bijzonder heden zie men de advertentie in dit blad. DOVES NEEMT DEEL AAN DISTRICT-WEDSTRIJDEN Helaas met slechts vier turnsters De gymn.ver. Doves neemt op zon dag 8 oktober met een viertal turn sters deel aan de districtwedstrijden van het K.N.G.V. in de Amsterdamse Turnhal. Het aantal van vier is, in verhouding tot vroeger jaren, weinig, het manlijk gedeelte ontbreekt dus geheel. Thea Beekman is de enige dames- keurturnster welke het in de hoofd stad zal moeten opnemen tegen Ne derlands beste turnsters, zoals Bep Iepenburg-Drommel, Rinie Wolf- Waayer en de nog zeer jeugdige Dol ly van der Meulen. De jeugddames welke uit Heiloo deel nemen zijn: Annie en Truus Balk en Netty Spruyt. Annie mag voor het laatst bij deze groep deelnemen en gaat in 1962 over naar de dames. Deze districtwedstrijden zijn 'n soort selectie in de strijd om het kampi oenschap van^Nédèrljnd LEDEN-CONTRIBUANTEN AANTAL RUIM VERDUBBELD van het Koningin Wilhelminafonds Alhoewel de grote aktie van het be stuur van het Koningin Wilhelmina fonds ter bestrijding van kanker nog niet geheel is afgelopen, kan men nu reeds spreken van een groot succes. Het aantal leden-contribuanten steeg _jjamelijk van ongeveer 500 op 1125! De stijging betekent in geld, dat nu reeds meer dan 1050,extra ge vangen kon worden. En nog moeten enige lijsten van medewerk (st)ers in geleverd worden en ook hiervan ver wacht men nog veel. Het korps van medewerk (st)ers heeft zich bijzonder aktief getoond en de inwoners gul voor een goede zaak. voor het ontwikkelen van uw zwart-wit ei] kleurenfilms. Telef( on 8594 Heerenwe{ /151 - Heiloo FILMS /DOR DE KI DNDE WEEK „De wraak van Hercules" draait de komende filmweek in het „Asta"- theater met in de hoofdrollen o.a.: Mark Forest, Broderick Crawford en Caby André. De halfgod Hercules is bij zijn vrouw Dejanina teruggekeerd uit het do denrijk na de hem opgedragen taken^ vervuld te hebben. Eurytheus, de regant van Oecalis, beschouwt Hercules als zijn enige hinderpaal in de verovering van de stad Thebe. Eurytheus zint op wraak. Zelfs wil hij Hercules definitief op de knieën zien te krijgen en laat De- janira gevangen nemen. Dan kent de woede van Hercules geen grenzen meer. Hij haalt de stadsmuren van Thebe neer met ongekende kracht, doodt Eurytheus en bevrijdt zijn vrouw. Een film in kleuren. In kleuren en in cinemascope gaat in ons theater ook „Pigalle in Tokio", een Japanse film. Deze film laat ons zien het leven in het vermaakcentrum van Tokio. Daar speelt o.a. één van de meest populaire orkesten „The six jokers" welke geleid wordt door de mooie Miyako. Zij heeft nogal moeilijkhe den met haar drummer Charlie. Als deze niet op komt dagen denkt zij aan Eijikokubu die eens heeft ge vraagd zijn oudere broer Sonny een kans te geven. Sonny maakt snel vor deringen. Hij ontmoet de muziek-cri- ticus Sakyo die hevig verliefd is op Miyako. De twee sluiten een over eenkomst, Sonny om Sokyo te helpen Miyako's liefde te verkrijgen en Sa kyo om Sonny aan het publiek te „verkopen". Als hij bij een voorgestelde wedstrijd niet kan drummen en gaat zingen, wordt dit een groot succes. Hij komt bij zijn moeder en die verwijt hem dat hij nergens voor deugt. Hij raakt dronken en gaat naar Miyako's huis en wordt op haar verliefd. Als Sakyo hiervan hoort, waarschuwt deze dat Sonny haar moet opgeven, anders zal hij Eyi's kansen om componist en dirigent te worden, vernietigen. Sonny besluit zijn liefde op te offeren voor zijn broer. Hij raakt weer aan de drank en wordt door het meisje Mary gevonden. Men spant tegen hem samen en één van zijn handen wordt voor goed onbruikbaar. Het slot van de film brengt toch nog een gelukkig einde. Hoe? Dat kunt u de komende week zelf in „Asta" gaan zien. FILMS MET EEN GROTE F KOMEN IN HEILOO Filmliga in oprichting Uit Heiloo bereikt ons een bericht dat döor elke liefhebber van de film kunst pnder onze lezers met instem ming zèjl worden begroet. Enkele in woners, gr. C. van Heusden, S. Buiten kant, H.\de Graaf, P. Veen en J. H. BakkumA hebben met medewerking van de heer S. Spanjaart, het initia tief genomen tot oprichting van een filmliga dié zich ten doel stélt de cultureel belangrijke films naar Hei loo te brengen. Een initiatief dat wij van harte toejuichen en dat naar onze mening alle kans van slagen heeft. Alleen al het grote aantal fo- Heiloo heeft gevestigd en dat veelal op het gebied va!p filmkunst meer ge wend was dan men tot dusver in Hei loo kon bieden, (vettigt pet bestaan van een filmligal Bovendien is on langs de toneelsectie van de Heilooër Kunstkring opgeheven, hetgeen in zekere zin ook eei\ kulturele leemte heeft veroorzaakt. Tenslotte zijn wij érvan overtuigd, dat ook ettelijke inwoners van Lim men, Egmond en zelfsVAlkmaar, graag naar Heiloo zullen komen om een werkelijk goede film xe zien. Plannen voor het winterseizoen Het ligt in de bedoeling yvan de initia tiefnemers om nog dit najaar te star ten. Voorlopig/is het plén om in het komende winterseizoen 6 voorstellin gen te geven op woensdagavonden. Bij de definitieve opstelling van het programma/zal (uiteraard) rekening worden gehouden met de avonden van de kunstkring en andere kultu rele verenigingen. De voorspellingen zijn uitsluitend toe gankelijk voor leden. Er zal dus geen losse kaartenverkoop plaatsvinden. Dit besloten karakter opentlde moge lijkheid/om exclusieve kultuyele films te vertpnen die normaal niet in rou latie zijn. Over het algemeen zullen alleen .films met eèn grote F) worden gebracht, het genre dus dat draait in theaters als „De Uitkijk" in Amster dam én „Het Venster" in Rotterdam. De jtrijs zal vermoedelijk 1125 per voorstelling gaan bedragen, wat dus neeykomt op een abonnementsprijs var} 7,50 voor het komende seizoen. Uiteraard is deze prijs alleen mógelijk bij/ een bepaald aantal leden. Trou wens, de hele opzet kan alleen plagen alk zich voldoende belangstellenden omgeven. Als u dus prijs stelt op het zienlvan belangrijke uitingen van de tiende niuze, meld u dan vóór 30 september i.s. bij de heer P. Veen, Sch. Honus- oosschelaan 24 te Heiloo, tel. 7386, le heer J. C. van Heusden, Burg. pe Vildtlaan 4 te Heiloo, tel. 6565, pf Dij het „Asta"-theater te Heiloo, t T234. Na die datum zal nl. aan hand van het aantal aanmeldinge worden beslist of de oprichting al niet doorgaat. Wij hopen u binnen kort hierover positief nieuws te kun nen brengen. Het zou weer een be langrijke stap vooruit zijn in het kul turele leven van Heiloo. ONDERLINGE WEDSTRIJDEN BIJ DE A.V. „DOVES" Zondag 24 september a.s. houdt de A.V. „Doves" haar jaarlijkse onder linge wedstrijden om het kampioen schap. Er wordt een flinke deelname verwacht, daar zich de laatste weken verscheidene nieuwe leden gemeld hebben. Het publiek zal dan ook kun nen genieten van diverse spannende nummers, o.a. korte en lange afstand, hoog- en verspringen, discuswerpen en kogelstoten. De wedstrijden be ginnen om 1 uur en worden gehouden op het oefenveld (de KorteliQgen). van Aostae^Mat 28 Tel. 2508 Erkenae Philips radio en televisie service MET UITBREIDING VAN HET CENTRAAL RIOLERINGSNET BEGONNEN Men zal zich herinneren dat de Raad van Heiloo een voorstel van B. en W. aannam de centrale rioleringsinstal latie uit te breiden. Dit werd nood zakelijk omdat de capaciteit van de rioolzuiveringsinstallatie, aan de Ka naalweg, te gering wordt van capaci teit ten aanzien van de geweldige groei der gemeente op heden, maar even sterk verwacht wordt voor de toekomst. Kosten ongeveer anderhalf miljoen gulden! Met de werkzaamheden is men ten dele al begonnen, de aanleg van een afvoerleiding van de installatie voor het Noordhollands Kanaal. Deze Bon na betonbuizen hebben een diameter van 78 cm. Het werk wordt uitge voerd door de fa. Spoor te Driehuis. STATIONSWEG 61 TEL:SE73 HEILOO INDRUKWEKKENDE BEGRAFENIS VAN HONGAARSE JONGEN Indrukwekkend was de begrafenis, donderdag, van de 20-jarige*Hongaar- se jongen Béla Kampós welke zater dag 9 september bij een verkeers ongeluk om het leven kwam. Groot was de belangstelling in de r.-k. kerk aan de Westerweg waar vóór de ter- aarde-bestelling een H. Mis van Re quiem werd gehouden en het toever trouwen aan de aarde. De H. Mis werd geleid door een Hongaarse gees telijke, bijgestaan door de kapelaans Loos en van Helsloot. Ontelbare bloemwerken dekten de baar; daaronder waren er in de Hon gaarse kleuren en ook de Hongaarse driekleur dekte de kist. Vertegen woordigers van vluchtelingen-instel lingen en landgenoten begeleidden de dode naar zijn laatste rustplaats. Van de familie kon slechts een broer uit Bern (Zwitserland) aanwezig zijn. Béla Kampós' ouders werden niet in gelegenheid gesteld naar Holland te komen. Zij wonen nog in Hongarije. Indertijd, bijna 6 jaar geleden, vlucht te de jongen met een groep Hongaren naar het westen. Juist in deze dagen realiseert men opnieuw hoe wreed men behandeld kan worden, dat ou ders hun kind niet zelf ter aarde kunnen bestellen. Dit alleen omdat men anders politiek denkt, hier en elders. Voor Wijnen en Gedistilleerd Sljjterij - Wijnhandel Holle weg 35-Te1.2597 Wij bezorgen aan huis! a HENGELSPORTNIEUWS D.V.W. Zondag j.l. werd onze 2e baarswed- strijd gehouden in de Egmond Bin- nervaart. De opkomst was bevredi gend te noemen, alleen de baars was slecht te verschalken. De eerste prijs ging naar de heer Nibbering met 5 stuks. 2e prijs de heer Slieker met 3 stuks 3e prijs de heer Witteveld 2 stuks 4e prijs de heer Rommel sr met 1 5e prijs de heer Heus met 1. De heren Spaans, Scholten sr, Stie- mer, Bastiaanse en Bakker deelden de 6e t.e.m. 10 prijs, allen met 1 vis. Onze snoekwedstrijd zal zondag 1 ok tober worden gehouden, dus heren Sportvissers, geeft u_neg-op bij de bekende adressen. 0

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1961 | | pagina 1