Vfo J.J. PANTEKOEK, ing. A. G. F. Kroon i loH V ONAFHANKELIJK NIEUWSBLAD VOOR HEILOO xP WAARDE B0H "HAARSONNE Korting DAMES, UW HAAR IS ALLES en „zd-tleó" IS VOOR UW HAAR BREEDELAAN 28 - HEILOO - TELEFOON 8287 BURGEMEESTER BOSMA y' l OPENDE NIEUWE ZAAK y3 VAN DE HEREN JB. KROONE EN ZOON Vraag niet om nylons vraag om DANLONS KOOMEN'S MODES mak uit wu in GEZELLIGE PLATEN televisie en radio Voor dè gezelligheid naar „DE BERGER HEERLIJKHEID" ARNOLD STRAATHOF - BERGEN (N.-H.) Een roep het is weer zóin Bréro Bréro WUIJTS voor uw B Dameskapsalon Stationsweg 78 - Heiloo Tel. 02200-5354 Foto WUIJTS Optiek Voor een Diaprojector reeds vanaf 89. Foto WUIJTS Optiek GESLAAGD VOOR v PROPAEDEUTISCH EXAMEN 'V sa on Wij verrijkten onze salon met het nieuwste hypermodern, infrarood permanent apparaat Mig soepele perm. Klaar i. d. helft v.d. tijd Géén „kroes" meer Lang houdbaar KAPSALON KONING v 18e JAARGANG NUMMER 28 Redaktie- en Administratie-adres: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Heiloo Telefoon 02200-4190 - Giro 140847 Advertenties per mm 14 cent (Bij contract reduktie) 5 OKTOBER 1961 Dit blad verschijnt iedere donderdag in een oplaag van 5200 exemplaren huis-aan-huis in de gemeenten Heiloo Limmen, Egmond-Binnen, Rinnegom, Egmond aan de Hoef en Akersloot. Advertenties moeten uiterlijk dins dagavond in ons bezit zijn. Watergolven8. Oliebeh. met stoomkap 2. Lotion1. Watergolfversteviger 1. Wassen met ei-shampoo 0.30 Uitsluitend geldig t.e.m tegen inlevering van dez 14 oktober e wagrdebon Naam Adres Met een stralende glimlach stonden de heer en mevrouw Kroone en kin deren opgesteld aan de voordeur van het fraaie nieuwe winkelpand, toen de burgemeester van Limmen de sleutel, netjes gepresenteerd door de kleine Rempie Pronk, voor 't eerst omdraaide en de deur opende als zijnde de officiële opening van de nieuwe zaak. Men moest zich een weg banen door het grote aantal fraaie bloemstukken, dat tussen de hypermoderne bromfietsen en rijwie len was neergezet, een blijk hoe iedereen met de fam. Kroone mee leeft, en aan het geheel een zeer feestelijk cachet gaf. In de huiskamer heette namens de familie de heer Cor Mooi een groot gezelschap van genodigden zeer har telijk welkom. Wij zagen onder meer naast burgemeester Bosma, wethou der N. Kroone, de heer C. Admiraal, opperwachtmeester Groenenboom van de Rijkspolitie en vele zaken relaties. Burgemeester Bosma vond het een zeer groot genoegen om juist deze zaak te mogen openen. Op de eerste plaats omdat de burgemeester zeer prettige herinneringen heeft aan de heer Kroone en ten tweede vanwege de grote geestdrift waarmede de heer Kroone zijn nieuwe bedrijf heeft op gezet. „Uw grote wens is thans in vervulling gegaan," aldus de burge meester, „De moeilijkheden welke geweest zijn en die misschien nog komen zullen, gaat u niet uit de weg. U weet de moeilijkheden te over winnen met de hulp en bijstand van uw echtgenote. Dat u vandaag dit unieke pand kunt betrekken heeft u te danken aan de bekwame Limmer vaklieden, vooral aan de aannemers combinatie Pronk-Bos. Ik durf hier gerust te beweren, dat de gehele be volking van Limmen u speciale sym pathie toedraagt. Het is voor u daar om helemaal niet moeilijk om tot succes te komen, daar u zich bij voor baat geschraagd weet door deze sym pathie, welke voor een zakenman on ontbeerlijk is. Hoe ik dat zo stout durf te zeggen: Wel, ik kan mij nog herinneren, dat er op een gegeven moment pijltjes in ons dorp stonden, welke uiteindelijk de weg wezen naar een punt aan de Hogeweg „De Hya cinth". Daar woonde u, mijnheer Kroone. Zoiets doet men niet als men iemand niet „mag". Burgemeester Bosma besloot z'n zeer sympathieke speech met het vertrou wen uit te sprekeft dat het de fam. Straatweg 103 - Heiloo Telefoon 4870 Kroone gegeven moge zijn in lengte van dagen getuige te mogen zijn van de grote groei en bloei van hun be drijf. Hierna nam de heer C. Mooi het woord om de burgemeester te danken voor zijn welgemeende woor den. Ook bracht hij dank aan de heer P. Dam, die de heer Kroone met raad en daad bijstaat. Ook richtte de heer Mooi zich tot de heer R. Pronk. „Pronk kan pronken met zo'n zaak" hetgeen een meesterwerk genoemd mag worden. Verder bracht hij dank aan alle middenstanders die er had den toe medegewerkt dit fraaie pand te helpen inrichten. Namens de r.-k. middenstand sprak de heer A. Hoogeboom. Hij wenste het nieuwe lid van de afdeling zeer veel succes toe in zijn nieuwe bedrijf en sprak het vertrouwen uit, dat ook de heer Kroone als hij eens even over vrije tijd zou kunnen beschikken voor de afdeling Limmen van de r.k. mid denstand een stimulerende figuur zou zijn. Hierna kwamen nog vele sprekers aan het woord en was het een komen en gaan op de officiële receptie, op welke ook dr. Bremmers acte de pre sence gaf. Het behoeft wel geen betoog dat de fam. Kroone zeer gelukkig was en overweldigd door zoveel belangstel ling. OPNIEUW GEKOZEN Onze plaatsgenoot de heer J. G. J. Kueter is opnieuw gekozen in het bestuur van de profclub „Alkmaar", dit met grote meerderheid van stem men. GllElUO... TIET ONZE NIEUWSTE van Aoataatraat 28 Tel. 2508 Erkende Philips radio en televisie service VOOR INLICHTINGEN ETC. VOLKSMUZIEKSCHOOL Naar aanleiding van de stichting van een Volksmuziekschool en ons artikel van vorige week, is ons enkele malen de vraag gesteld tot wie men zich moet wenden voor inlichtingen. Men kan dit het beste doen door zich te wenden tot de tijdelijk voorzitter, de heer Egas, Westerweg 369 te Heiloo, telefpon 4472. DAGELIJKS GEOPEND TOT 2 UUR Gelegenheid tot dansen met het BIJZONDER MOOIE LEZING OVER NOORWEGEN VOOR DE PLATTELANDSVROUWEN De eerste bijeenkomst in dit seizoen is voor de afdeling van de Platte landsvrouwen een bijzonder goed ge slaagde avond geworden. De presidente mevr. Tensen kon een groot aantal leden, 6 nieuwe' leden genomen te hebben, ging het via Denemarken en Duitsland naar ons land waar toch ook zo heel veel mooie plekjes zijn. Bijpassende muziek zorgde voor een goede omlijsting van dit programma. Mevr. Tensen was zeker de tolk van allen toen ze de heer Timmerman hartelijk bedankte voor 't gebodene. In een schrijven van de Volkshoge school werd melding gemaakt van een vierdaagse cursus in oktober a.s. genaamd „Spelen met het werk". De kosten hiervoor bedragen 8, Voor het handwerkclubje graven zich en verschillende dames die belang stelling toonden voor het afdelings- werk, welkom heten. Tot de heer Timmerman van de Volkshogeschool te Bergen, de spreker van deze avond, werd een speciaal woord-van welkom gericht. Dhr. Timmerman, een vlot en gezellig causeur, vertelde over zijn reis naar de Scandinavische landen en wel spe ciaal Noorwegen. Een land met 35 miljoen inwoners, 10 maal zo groot als Nederland, bestaande uit 4% cul tuurgrond, 26% bosbouw en 70% rotsen, gletchers enz. Soms vertoont het overeenkomst met ons land, o.a. een zeevarende natie, zijn vrijheidsdrang en de kleuren van de vlag. In tegenstelling met ons land heeft Noorwegen vele natuur lijke havens. Door middel van een serie prachtige dia's werd de rei4 gemaakt naar Ber- gen, langs diepe fjorden met hoog gebergte. Langs hoogvlakten waar men 2 a 3 uur kan reizen zonder iemand tegen te komen en dalen met kleine dorpjes en mooie oude houten kerkjes. Er werd een tocht gemaakt naar de „Galhöpiccen", het hoogste gletcher-gebergte met zijn verrader lijke spleten. En verder, meer zuid waarts, waar de grond vruchtbaar is en grote landbouwbedrijven zijn, naar Oslo. Een bijzonder mooi maar soms zeer woest land, waardoor grote meesters als Grieg en Ibsen geïnspi reerd werden. De Noor, aldus dhr Timmerman, is 'n levenskunstenaar. Veel van het oude familiebezit op de boerderijen is be waard gebleven, daar het van ge slacht op geslacht over gaat. Na nog even een kijkje in Lapland - het land van de middernachtzon - AANTREK KELIJKE WOK! "ZgIVT. v'% ONiNC-EN WORDEN GEBOUWD Woningen voor 8 personen Zoals bekend gebruikt de r.-k. wo ningbouwvereniging St. Willibrordus het gehele toegewezen bouwvolume voor 1961. Het zijn in totaal 24 wo ningen welke in de woningwetsector gebouwd mogen worden. Deze komen in de buurt van de Ewislaan; 8 er aan en 2 blokjes van 8 op een aan te leggen weg, in zuidnoordelijke richting uitkomende op deze Ewis laan. Alle 24 woningen zijn zo inge deeld dat ze bewoond kunnen worden door maximaal 8 personen; ze wor den echter gebouwd in twee typen. Het type A heeft een woonkamer en een woonkamer-keuken; type B een Engelse kamer mejt aparte keuken - verschillende leden op, zodat hier binnenkort een aanvang mee geno men kan worden. De hyacinthbollen voor de tentoon stelling in februari a.s. werden vlot besteld. Tot slot wees de presidente nog op de gezamenlijke avond van 11 okt. a.s. waar de heer Rootjes de opera L'Eliser d'Amore van Donizetti zal bespreken, waarna de mogelijkheid bestaat (dit is niet verplicht) geza menlijk deze opera te bezoeken. En op de Prov. vergadering die op 17 oktober a.s. in 't Wapen van Heems kerk gehouden wordt. De excursie van 18 oktober a.s. gaat voorlopig niet door. De volgende bij eenkomst is op 20 oktober a.s. Dan wordt een demonstratie gegeven van bakken, braden en grillen van vlees. INSTITUUT BEGINT MET HOBBY-CLUB (S) o.a. Modelbouw Reeds lange tijd werd aan het be stuur van het Instituut gevraagd of er niet de mogelijkheid bestond met hobbyclubs te starten. Hiervoor is nodig leiding en geschikte gelegen heid. Deze zijn nu aanwezig. Of er voldoende deelname is zal nog moe ten blijken. Vandaar deze oproep. Er zijn mogelijkheden op 't terrein van modelbouw, meubelbouw en ook klein-metaal. De bedoeling is bijeen te komen op dinsdag en/of vrijdag avond en dan een paar uur te wer ken. Voorlopig wil men starten met 15- tot 18-jarigen. De leiding zal in handen zijn van de heer K. Schimmel en de club(s) klein van omvang. Voor inlichting en opgave bij de heer Schimmel, Zeekamplaan 15. GESLAAGD Voor het khiuïjetéfatsexamen tand heelkunde sla^gÏH^op 27 sept. j.l. aan de RijksunjvérsiteiKte Groningen de heer K^& de Vries, alhier. dus. Beneden verd< bijkeuken. Wat ze r kelder en een er aantrekkelijk Heerenweg 151 -i Telefoon 8594 zal zijn voor de toekomstige bewo ners is, dat in deze bijkeukens een lavet komt met koud en warm water. De voorzitter van deze woningbouw vereniging, de heer J. Bolten, was erg blij met deze mogelijkheid. „Als de kinderen vuil van het spelen ge wassen moeten worden moeten ze anders door het gehele huis naar de badcel. Dat is nu zo opgelost," zo merkte hij op. Boven komt dan naast een flinke douchecel (met wastafel) een drietal slaapkamers, één van zeer flinke af metingen en 2 ongeveer gelijk, van kleiner formaat. „Wat deze woningen ook als voor deel hebben: de vliering zal goed bruikbaar zijn," zo vertelt de heer Bolten, iets wat in een groot aantal huizen nogal eens ontbreekt. Met de bouw is reeds begonnen. Ar chitect is onze plaatselijke architect A. Ham, de huizen worden gebouwd door aannemer A. Breed (Heiloo). De huurprijs? Deze zal 16.05 be dragen plus de bijdrage in water en huur geyser. HET NATIÖNAAL RHEUMAFONDS HOUDT KOLLE Met zeer v jaar ook in een aktie te vöerei Rheuma-bestrij Het is met eerfzfcker optimisme dat het plaatselijk organiserend comité zich voorhëreid op de grote lande lijke koliek te welke wordt gehouden van 9 tot en met 16 Oktober a.s. StelyKen èn het Nationaal Rheuma- fonds niet teleur, geeft Mlen, geeft naar u kunt missen! GESLAAGD VOOR ONDERWIJZERÜ& Vorige week slaagde aan de Bis schoppelijke kweekschool te Bever wijk, voor de akte van bekwaamheid als volledig bevoegd onderwijzer, on ze plaatsgenoot de heer Gerard Oos- termeijer. Onze plaatsgenoot Jan de Vlies is vorige week aan de Landbouw Hoge school te Wageningen geslaagd voor het propaedeutisch examen. VOOP een moderne coiffure :s men vorig iegonnen met ten bate van de KENNEMERSTRAATWEG 420 TELEFOON 6508 V. d. Veldenstraat 2' - Heiloo - Tel. 5085 VAN TRICHT'S VAKHANDEL BESTOND 30 JAAR Bedrijf breidde zich constant uit Dertig jaar geleden vestigde zich in Heiloo, aan de Stationsweg, de heer B. van Tricht, handel in elektrici teitsartikelen etc. Dertig jaar vak manschap hebben er voor gezorgd dat het bedrijf van de heer v. Tricht zich langzaam maar zeker uitbreidde. Begonnen op de Stationsweg no. 80 is de heer v. Tricht dit winkelcen trum trouw gebleven. Het bedrijf verhuisde namelijk spoedig naar no. 93 (over het spoor) en daarna naar no. 53. Na daar 17 jaren goed „ge winkeld" te hebben, ging het bedrijf 6 jaar geleden naar nummer 51. Qua plaats en inrichting is dit be drijf daar zeer aantrekkelijk gewor den. De heer van Tricht, welke wij naar aanleiding van dit jubileum spraken en ons daarvan liet profite ren door het verstrekken van een be langrijke korting op inkopen, zei dat het hem plezier deed dat vele klan ten van de eerste jaren van zijn ves tiging in Heiloo thans nóg klant zijn. Het bleek ook dat deze vaste klan tenkring de heer en mevr. v. Tricht (de laatste is in de letterlijke zin de rechterhand van dhr. van Tricht) graag wilden huldigen via een felici tatie of het zenden van bloemen etc. Het bedrijf zag er dan ook feestelijk uit. Felle schijnwerpers zetten het perceel extra in ,,'t zonnetje" en praktisch niemand kan voorbijgaan zonder even in de feestelijke etalage gekeken te hebben.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1961 | | pagina 1