J.J. PANTEKOEK, ing. ,cMei," ONAFHANKELIJK NIEUWSBLAD VOOR HEILOO Vraag niet om nylons vraag om DANLONS Korting WAARDEBON DAMES, UW HAAR IS ALLES IS VOOR UW HAAR BREEDELAAN 28 - HEILOO - TELEFOON 8287 10 KOOMEN'S KERK0-SHIRTS MUZIEK Ginot, isie en radio Voor dè gezelligheid naar „DE BERGER HEERLIJKHEID" ARNOLD STRAATHOF - BERGEN (N.-H.) Een roep /y het is weer zóin Bréro Max en Betsy Anders coiffure WUIJTS voor uw BRIL Voor een Diaprojector GOUDEN MEpAILLE VOOR DE REEDS „MET GOUD BEKROONDE BANKETBAKKER" Foto WUIJTS Optiek 18e JAARGANG NUMMER 30 Redaktie- en Administratie-adres: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Heiloo Telefoon 02200-4190 - Giro 140847 Advertenties per mm 14 cent (Bij contract reductie) 19 OKTOBER 1961 Dit blad verschijnt iedere donderdag in een oplaag van 5400 exemplaren huis-aan-hui-s in de gemeenten Heiloo Limmen, Egmond-Binnen, Rinnegom, Egmond aan de Hoef en Akersloot. Advertenties moeten uiterlijk dins dagavond in ons bezit zijn. Wassen, watergolven Oliebeh. met stoomkap Kleurspoeling Uits^ditend geldig t.e.m. 28 okt. a.s. teigèn inlevering van deze waardebon Naam Adres MINISTER KORTHALS VAN VERKEER EN WATERSTAAT OPENT RIJKSWEG NO. 9 Verkeer op Kennemerstraatweg zal voorlopig aanmerkelijk stiller worden De minister van Verkeer en Water staat, de heer Korthals, zal op maan dag 30 oktober officieel de Rijksweg no. 9, gelegen tussen Alkmaar en Uitgeest, in gebruik stellen. Het vormt een onderdeel van de Velsertunnel tot Alkmaar, ongeveer 12 km lang met dubbele rijbanen. Enige cijfers Na jaren van intense voorbereiding door de dienst Rijkswaterstaat werd begin 1959 begonnen met de werk zaamheden. Een werk van 8 tot 9 miljoen gulden. Uitvoerders waren: het aannemersbedrijf v.h. J.P.Broek- hoven N.V. te Arnhem en Reef's aan- nemings- en handelmaatschappij N.V. te Oldenzaal. Ruim een miljoen kubieke meter zand moest verzet worden, 54000 m3 beton werd verwerkt en aan asfalt 36.000 ton. Belangrijke werken op Heiloo's grondgebied zijn de viaducten over deze Rijksweg aan de Nijenburgh- weg en de Kanaalweg. Over het algemeen hebben zich geen problemen voorgedaan bij de aanleg van de nieuwe weg. De Heilooërdijk het enige Het enige probleem, vooral voor hen die er direkt bij betrokken waren, was de Heilooërdijk. Deze wordt door de nieuwe weg in twee delen ge splitst. De Boekelermeerbewoners zagen hun weg naar Alkmaar afge sloten, althans de kortste weg. Thans is er een viaduct tot stand gekomen vlak bij de kruising Boeke- lermeerweg-Heilooërdijk, alleen voor wielrijders en bromfietsers. Schert send wordt dit viaductje het „Mul- der-viaductje" genoemd, omdat het raadslid de heer Mulder één van die genen was welke aandacht vroeg voor de isolering van de Boelermeer- bewoners. Onbevredigend voor Heiloo De nieuwe Rijksweg Velsertunnel Alkmaar telt slechts weinig zijwegen namelijk vier, die bij Beverwijk, Uit geest, Dorregeest (tussen Uitgeest en Akersloot) en Alkmaar, waar men de weg kan verlaten en een aan sluiting krijgt op de Vondelstraat. Voor Heiloo een zeer onbevredigende toestand. Heiloo, als zeer snel groei ende gemeente, met grote groep Straatweg - Telefoon 4870 eiloo van forensen etc. en toeristisch zich belangrijk ontwikkelend, heeft zeker behoefte aan zulk een aftakking. We weten dat het gemeentebestuur, waar nodig, heeft geargumenteerd voor een aftakking aan de Kanaal- weg, maar nog zonder resultaat. Mo gelijk dat op een later tijdstip, onder herhaalde aanj&fafrg van de gemeente, alsnog zulk 'een aftakking er kan komen. Wie de huidige situatie ziet op de Kanaalweg bij de overgang van deze weg over de Rijksweg, komt al spoe dig tot de ontdekking dat deze mo gelijkheden van aftakking realiseer baar zijn, in alle richtingen. Belangrijke invloed Zoals wij reeds eerder schreven zal de ingebruikstelling van de nieuwe Rijksweg no. 9 van geweldige invloed blijken op het verkeer door een ge meente als de onze. Het gewone doorgaande verkeer zal natuurlijk voortaan de nieuwe weg nemen; het zal belangrijk rustiger worden langs „onze" Straatweg. De ervaring is, in andere delen van het land, dat gezien de groei van het gemotoriseerd ver keer, dit in de komende jaren weer belangrijk toe zal nemen. Vooral het zgn. toeristisch verkeer. FLINKE GROEP BELANGSTELLENDEN VOOR OPERA-BESPREKING Twee winterseizoenen kwam een groep van operabewonderaars reeds bij de familie Ten Cate bijeen. De heer M. C. Rootjes besprak de ope ra's en draaide platen uit zijn dis cotheek. De groep werd wat te om vangrijk voor huiskamerverband. Het Instituut keek toen uit naar een an dere geschikte gelegenheid die ge vonden werd in de nieuwe kantine van „Germefa-Stanstechniek" en het werd een mooie gelegenheid om de kring van bezoekers uit te breiden. Vooral omdat in de kring van de Bond van Plattelandsvrouwen ook belangstelling bestond voor zulk een bespreking. Thans is gestart door de samenwerkende kulturele verenigin gen. Bij de bespreking van Donizetti's opera L'Elisir d'Amore, door de heer Rootjes, was een 35-tal belangstel lenden. Een flink aantal, maar men had kennelijk toch meer verwacht. Op deskundige en prettige wijze weet de heer Rootjes 't een en ander te vertellen. Over de tijd waarin Doni zetti leefde, onder welke invloed hij schreef, de soort opera's die hij com poneerde en de grote .produktiviteit' van deze componist, die van 1797- 1848 leefde. Als blijk van grote erkentelijkheid, bood de heer Majolée, namens de sa menwerkende kukikrele verenigingen de heer Rootjes een platenbon aan. De heer Kemme, direkteur van „Ger- mefa", werd voor het afstaan van de kantine, ook hartelijk bedankt. De heer Kemme was nog zo vrien delijk het nieuwe Philips stereofo- nische apparaat te laten horen. Het was al zeer laat toen men, vol daan, huiswaarts keerde. Het was een muzikaal genotvolle avond. BANKETBAKKERIJ BOONACKER BREIDDE UIT Banketbakker Boonacker heeft een bekende naam gekregen in Heiloo en haar omgeving. Nog maar kort in onze gemeente is het bedrijf in de afgelopen jaren enorm toegenomen. Het resulteerde o.a. in veranderingen en verbeteringen van de winkel, maar het werd ook nodig de banketbak kerij zelf te vergroten, om de omzet bij te houden, de uitbreiding van het personeel mogelijk te maken en de gelegenheid aan te grijpen zich te voorzien van de modernste installa ties. De firma De Geus was ook hier het aannemersbedrijf wat de verbouw -uitbreiding uitvoerde. Er kwam 36 vierkante meter werkruimte bij. Er werd geplaatst een volautomatische koelinstallatie en een grote maga zijnruimte kwam beschikbaar. Ten gerieve van het personeel en de be zoekers van de lunchroom werd tege lijkertijd een toilet gecreëerd. Met enige trots, onzes inziens zeer terecht, toonde ons de heer Boon acker het huidige bedrijf. NED. CHR. VROUWENBOND fdeling Vergadering o^27 oktober, aanvang 8 uur in „p^/Rh^tende Jager. Spreekster mevr. Baljet-Bakker, met als ojaöerwerp: „De >iuisvrouw en het-moek". Het laatste nieuws in SANFO# NO-IRO'N TERLENKA en nylFrance PRICOT NYLON vmdt kollektie van STATIONSWEG 6H TELy$MÏ HEILOO DE FORESTERSR.K*A.F.C. Het eerste elftal vap^De Foresters hetwelk zbndag^w£ om 12.00 uur tegen R.K.AjsèT speelt, is als volgt samengesteld: VssTwuyver, Zwaan, Ket, pe<Waard, Koning, Koprn, Oud, van AoBtautraal. 28 Tel. 2508 Erkende\Philips radio en televisie service iens, Driehuis, venr Schoen. f ZUIGELINGEN- EN KLEUTER- CON SULT ATI EBUREAUX KRUISVERENIGING! Wi\ vernamen van het bestuUr van het Witte Kruis dat dezer dj/gen een begia zal worden gemaakt met de verbouwing van het wijkgébouw aan de Holleweg. In verband daarmede /al het maga zijn tijaelijk worden/ondergebracht in het pand van DeXker's Zaadhan- del, Holleweg 100. Ingaande Vnaanda§ a.s. zullen de consultatiefyureau/ zijn gevestigd in het voormalig yEvangelisatiegebouw aan de Kerkraam, welke ruimte door de gemeente/welwillend aan beide Kruisverenigingen ter beschikking is gesteld. De' zitrüigstijden zijn onge wijzigd gebleven Tenslotte wordK belanghebbenden medegefleeld dat pgr 1 oktober j.l. de heeft' W. C. DullaSmt, Westerweg 121, yftlhier, als bode vyor het Witte Kruis optreedt in plaatsWan de heer J./Klerk, die wegens drokke werk- famheden heeft moeten bedanken. OPBRENGST KOLLEKTE RHEUMA-BESTRIJDING De vorige week gehouden kollekte ter bestrijding van de rheuma, heeft 710,opgebracht, twee-en-tachtig gulden meer dan 't vorig jaar. Namens het bestuur alle medewer kenden hartelijk dank! op vrijdag-, zaterdag-, zondagavond met zang, piano, bas, cembalet Gelegenheid tot dansen. Anders dan Anders STICHTING VOLKSMUZIEKSCHOOL EEN FEIT Dagelijks bestuur benoemd Maandagavond waren een aantal ge nodigden plus een paar andere be langstellenden opnieuw in het Dorps huis bijeen om te beraadslagen over de stichting van een Volksmuziek school. Onder hen waren o.a. wet houder Tomson en weer een aantal raadsleden. Thans werd besloten over te gaan tot het oprichten van een Stichting, welke de Volksmuziek school zal leiden. salon KENNEMERSTRAATWEG 420 OON 6508 Dagelijks bestuur gevormc De voorzitter van het voorbereidend comité, de heer Egas, leidde deze bij eenkomst. Hfj moest tot zijn spijt meedelen dat een aantal genodigden niet aanwezig kon zijn, o.a. de heer Gallée, hoofd van de Jongensschool en de heer Gerling, hoofd van de openbare u.l.o. De laatste zegde, waar maar enigszins mogelijk, alle medewerking toe. Naast een aantal aanwezigen dat zich direct beschikbaar stelde tot vorming van een groot bestuur, zal men proberen ook nog anderen in te schakelen; van alle groeperingen liefst. Zo kwam reeds een dagelijks bestuur tot stand. Voorlopig blijft de heer C. Egas voorzitter. Sekreta- resse werd mevr. Roos, Stationsweg 64, tel. 5520 en penningmeester de heer Th. M. Kuyper. Als adressen voor inlichtingen en opgave van toekomstige leerlingen, werden de volgende namen verstrekt: Mevr. Beek, Zeeweg 27, mevr. Roos, Stationsweg 64, mevr. Groot, Van Doornstraat 30, de heer Kalverdijk, Nic. Beetsweg 38, de heer Langereis, Westerweg 114 en de heer Egas, Westerweg 369. Per 1 januari 1962 wil men starten Ook nu kwam naar voren dat men per 1 januari 1962 wil gaan starten. Op korte termijn zal men een circu laire verspreiden, in hoofdzaak op de scholen. Natuurlijk kwam aan de orde het punt, waar het muziek onderwijs gegeven kon worden. Ge sproken werd over scholen, maar dit leek niet zo aanlokkelijk. De com binatie te stichten bibliotheek-Volks muziekschool, voor het eerste moet men ook nog gelegenheid creëren. Tenslotte werd ook genoemd het Dorpshuis, waar thans nog goede mogelijkheden zijn. Het aantrekken van leerkrachten De heer Egas stelde de vergadering voor de heer Piet Groot, toonkunste naar te Heiloo, te vragen het direc teurschap waar te nemen. Naast een paar plaatselijke leerkrachten is het mogelijk een beroep te doen op het Alkmaarse lerarenkorps. Gevraagd naar het beschikbaar stel len van muziekinstrumenten werd meegedeeld dat deze zaak één der eerste punten zal zijn voor het ge vormde bestuur. Financiële problemen Natuurlijk werd het financiële deel van de gestichte Volksmuziekschool ook uitvoerig besproken. Men wil be ginnen leden akfe te trekken welke dan ook invloed kunnen uitoefenen op het bestuur. Een derde van de stichtingskosten \kan gekregen wor den van de Provincie Noord-Holland. Verder is daar hets lesgeld en zal een beroep gedaan worden op het ge meentebestuur. „Ik had gedacht dat 1000,een reëel bedrag is, waar we in ieder geval mee kunnen star ten," aldus de heer Egas. Hij deelde mede dat Bergen, met een kleiner aantal inwoners, thans per jaar 2400,geeft, Den Helder 7.000,—. Demonstratie Om de belangstelling, onder meer het aanmelden te animeren, zal op korte termijn een demonstratie worden ge geven voor ouders etc., door leer lingen van de Alkmaarse en Bergen se Volksmuziekscholen. Wij hopen daar tijdig over te berichten in onze „Uitkijkpost". JUBILEUM DHR. P. KUYPER Op 31 o geleden als onderwijl R.-k. Lagere weg, nadat hij geweest te Ber; lem, N.-Venn menhuizen. Natuurlijk, neer ie: 25 jaar .at de heeiyP. F. Kuyper d is aan de de Wester- werkzaam was verwijk, Haar- Nieu^koop en War- het niet bijzonders wan- jaar ergens werkt. Wanneer men echter gedurende die tijd, vaak onder zeer moeilijke om standigheden, veel meer deep dan al leen maarNrijn plicht, wanneer men, vaak onbegrepen, zijn hële persoon blijft inzettenyoor een gesteld ideaal, dan is het te begrijpen dat men op school deze dag rüetdngemerkt voor bij wil laten gaamJDe leerlingen van de school zullen ydie dag een feest programma verzorgen als blijk van waardering namens ere honderden en honderden Holloose jongens die van dhr. Kuyper/les mochten krijgen. Alle ouderg der leerlingen, waarvan reeds velpn zelf oud-leerlVngen, zijn in kennié gesteld van dit\ubileum. Wij hopen dat het voor de he^r Kuy per én prettige dag zal woroen. MED Succes te Antwerpen Het vakmanschap van banketbakker Boonacker is reeds meermalen be kroond, zelfs al eens met goud. Daaraan is sinds vorige week toege voegd een gouden medaille met het daarbij behorende ere-diploma, ont vangen ter gelegenheid van een Internationale Banketbakkersten toonstelling te Antwerpen. De heer Boonacker, bijgestaan door zijn personeel, heeft show-stukken ingezonden, gebaseerd op de herfst. Verder verschillende specialiteiten, waardoor deze banketbakkerij reeds een goede naam heeft gekregen. Met gerechtvaardigde trots liet de heer en mevr. Boonacker ons deze grote prijs zien, waarmee het werk van patroon en personeel bekroond werd. DE RAAD WEER BIJEEN Te behandelen reeds 31 agenda-punten De Raad komt op vrijdag 27 oktober weer bijeen. Bestond de laatste raads vergadering uit 27 agendapunten, ('t werd kwart voor één) nu staan er 31 op de agenda. We hebben en kele raadsleden al eens de opmerking horen maken „Brood en koffie kun nen we zo langzamerhand wel mee gaan nemen." Gebruikelijk is dat er iedere vierde vrijdag in de maand bijeengekomen wordt. Daar is nu van afgeweken. Men heeft thans twee vergaderingen L,"in drie maanden. Er zijn van deze 31 agendapunten wel een groot aantal zgn. hamerstukken. Volgende keer hopen wij er een groot aantal van te noemen. Laten wij nu even noemen, in 't kort, een voorstel vaiViB. en W. om over te gaan tot een Schooltandverzorging waarover wij reeds konden berichten Heerenweg 101 - Telefoon 8594 en een voorstel van B. en W. mede werking te verlenen aan de bouw van een 6e klaslokaal aan de chr. Rehoboth-school aan de Holleweg. Verschillende aan- en verkopen van huizen staan ook op de agenda.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1961 | | pagina 1