r J. J. PANpKOEK, ing. M x w 0_N A FHANKELIJK NIEUWSBLAD VOOR HEILOO 1M- ut Een roep b v - WAARDEBON Korting 2.— DAMES, UW HAAR IS ALLES eó IS VOOR UW HAAR BREEDELAAN 28 - HEILOO - TELEFOON 8287 VOORDEEL DAMES-PYAMA TTIuzielc. VERVUI LEN UW WENS televisie en radio „ELV0" SUEDE-JASJES Voor dè gezelligheid naar „DE BER ER HEERLIJKHEIDS het is weer zó I in Max en Betsy Andpf-s L/J' fiHet Geschenkenhuis" Martinus de een moderne coiffure Vraag niet om nylons vraag om DANLONS KOOMEN'S MODES Kapsalon K0HING I 18e JAARGANG NUMMER 32 Redaktie- en Administratie-adres: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Heiloo Telefoon 02200-4190 - Giro 140847 Advertenties per mm 14 cent (Bij contract reductie) 2 NOVEMBER 1961 Dit blad verschijnt iedere donderdag in een oplaag van 5400 exemplaren huis-aan-huis in de gemeenten Heiloo Limmen, Egmond-Binnen, Rinnegom, Egmond aan de Hoef en Akersloot. Advertenties moeten uiterlijk dins dagavond in ons bezit zijn. Watergolven3.__; Oliebeh. met stoomkap 2. Lotion1. Uitsluitend1, geldig t.e.m. 11 nov. a.s. tegen inlevering van deze waardebon Naam GEMIDZA SINT NICOLAAS-AKTIE 1961 De Heilooër Middenstand voert ook dit jaar weer een aktie en wel ten bate van het Sint Nicolaasfeest op de lagere scholen en van de V.V.V. Evenals het vorig jaar ontvangt men weer bij aankoop van 1j— een bon, die ingevuld met naam en adres in één van de bussen gedeponeerd dient te worden. De bussen staan bij de volgende winkels Ranzijn, Stationsweg - Broers, Kapel L. Broers, Tulp^ncroftlaan - Rozing, Westerweg - De Groot, Kennemer- straatweg - Deutekom, Heerenweg - Radio Bakker, Kennemerstraatweg. De prijzen van Ï00,50,25.—, 10,5.en 2.5p bestaan weer uit waardebonnen. De eerste trekking is op maandag avond 13 novehiber en vervolgens iedere maandagavond t.e.m. 11 dec. De winkeliers geven de bonnen uit tot en met jé december, de deelne mers zijn weer herkenbaar aan de raambiljetten. De namen van de prijswinnaars wor den weer/ per raambullètin bekend gemaakt, tevens volgt püblikatie in de „Uitkijkpost". Weet u de slagzin van de vorige ja ren nog9 Ook nu geldt weer: Koopt in Heiloo, bereidt uw kind door Middenstand een goede Sint En hier volgt de lijst van de\ deelne mende winkeliers J. Admiraal, Stationsweg 96, Levens- middelenbedrijf J. W. Alleman, Stationsweg 61, Heren- en jongènskl. R./Bakhuizen, Raadh.weg 13, Drog.- Pafrf. J. Bakker, Kenn.straatweg 255, Radio - Televisie B W, Kenn.straatweg 109, Supermarkt Fa. Boerma, Raadhuisw. 11, Schoen- handel H. Böersen, Westerw. 156, Rijwiel- en BromfietShandel, regen kleding enz. P\ Róonacker, Kenn.- straatw. 91, Banketbakkerij, kokerij, Tearoom J. Braam, v. Aostastr. 4 Sigarenmag. ~yC. Broers, Zevenhui- zerlaan 3, Leyensmichjelenbedrijf L. Broers, Tulpencroftlrian 18, levens- middelenbedrijf W. Burgering, Sta- tionsw. 87/,' Sigarenmag. J. Buur, Past. v. Muyenweg 17, Melk- en zui velhandel „Dego" (Straver-de magazijn en corsettery P. Helling, Sporthuis, Kenn.straatw. 360, sport- art., sportkleding, kampeerart. gezel schapsspellen M. M. Hoebe, Kenn. straatweg \215, Garage, Rijwielen en Ijzerwaren) Joh. Jansen, Raadh. weg 6, Radip - Elektra -i~ C. J. Kaan dorp, Westëpveg 316, /Zelfbediening levensmiddelen D. Keppel, Raad- huisweg 7, Manufakturen - woning inrichting H. Koel, Heerenweg 61, Ijzerhandel 4- J. Koomen, Kenne merstraatweg 103, Damesmode Fa. Korstanje Zn., Kenn.straatweg 404 en 117 - Woninginrichting A. A. Kosters, Heerenweg 148, Siga renmagazijn „Spbrt" A. Kösters, Westerweg 250, Ëlektro-techn. bur., radio, televisie \J. A. Kraakman, Slimpad 36, Zuivelhandel A. G. F. Kroon, Stationsweg. 78, Sigarenmag. J. Le Mair „Het Babyhuis", Kenne merstraatweg 386, Babygoed J. Masclé, Kenn.straatweg 209, sigaren magazijn 7W. J. Moöjj, Kenn.straat weg 390, Sanitaire installaties Natzijl's Speciaalzaak, Kenn.straat weg 93, Speelgoed, huish. en luxe art. P. C. Nieuwenhuis, Holleweg 43, Bloemist-winkelier N. D. Otter, R. Hondsb.laan 7, Rijwiel- en motor handel/J. Ouwendijk, Herenw. 40, Levepémiddelenbedrijf J. J. Pan- teko^k, v. Aostastraat 28, Radio - Televisie - Grammofoonplaten P. van Raalte „Het Heilooër Gazelle huis", Regenkleding, tassen, wanten n een bijzopder mooie kwaliteit zwanendons. Jasje in 'n leuk nop-dessin. Uni pantalon. 3 kleuren kombina- ;ies, ma ten" 40 t/m 48. STRAATWEG 127 - HEILOO - TEL. 2785-3986 Munk), Stationsweg 83, Manufaktu ren S. Deutekom, Heerenweg 69, Boek- en kantoorboekhandel S. DeutekomA Stationsweg 105, Religi euze artikeum /Droka, Kennemer- straatw. 402,\D/og.-Parfumerieën C. van Duin, Westerweg 225, Levens- middelenbedpijf\— J. J. Duynmayer, v.d. Veldeimraat \10, zuivelhandel D. de Graaf, Stationsweg 85, Vis- en Fruithandel M. J. de Groot, Holle- weg 44/ Woninginrichting Fa. P. de Grbot, Kenn.straatweg 73, textiel- en accessoires Fa. J. Ranzijn, Sta tionsweg 88, Z J'fb tiering tevensm, enz. C, Reik, Heepénw. 44, Groen- tenhandel^V A. Roest, Heerenw. 57, Textiel en modes//- J. Roos, Raadh. weg 12, Zuivelhandel Fa. Rozing Zn, WesterwegX^61, Textiel, woning inrichting ,FaN§chermerts, Kenne- merstr.weg ,652, Textiel A. Schou ten, Statiorisweg lik Bloemenmag. - S. v. d./Steen, Tulpëncroftlaan 36, Groentenhandel J. Stoffers, Sta tionsweg 81, Warenhuis L. A. Stoop, Westerweg 153, Levfensmidde- lenbedrijf B. B. van ^richt, Sta tionsweg 51, Televisie, F^adio, Elektr. art. Th. Velzeboer Zonen, Hee renweg 2\)3, Haarden/en Kachels C. v. Velzen, Kennemerstraatw. 207, Banketbakkerij /H. Visser, Laar manstraat %L, Manufakturen Vol kers de Jonk, Stationsweg 68, Wo ninginrichting^/- jac. de Vries, Hee renweg 55, Leyensmiddeienbedrijf R. de Winter; Stationsweg 74, Groen tenhandel -r- Gek de Wolf, Heerenw. 122, Drogisterij Wuijts, Heerenw. 151, Foto - Optiek V P. Wijn, Kenn. straatweg 410, Elektp. app. enz. J. J. van Zaal, Kennerperstraatw. 470 Bloemènmagazijn P.sZeeman, Hol leweg 71, Haarden, kachels, gasfor nuizen, wasmachines, centrifuges Fa.i P. Zwaag, Kenn.straatweg 336, Elektr. art., Radio en Televisie. BEWONERS HUISJES BEJAARDEN WEER BIJEEN Op rustige en ongedwongen wijze is zaterdagmiddag contact opgenomen met een aantal bewoners van de wo ningen voor bejaarden van de stich ting „Wooncomplex voor bejaarden" over eventuele centrale verwarming. De zeventien tegenstemmers waren door het bestuur gevraagd in de re creatiezaal te komen, waaraan een deel gehoor had gegeven. Hoe de uitslag is weten we niet, maar het gesprek heeft er zeker toe bijgedragen elkaar beter te begrijpen ten aanzien van de mogelijkheden en wenselijkheden. VOLGENDE WEEK IS DE KLAPROOS-KOLLEKTE t.b.v. het oorlogsgraven-comité Volgende week vindt ook in Heiloo de Klaproos-kollekte plaats ten bate van het oorlogsgravencomité. Dit comité verzorgt de graven in Nederland waarin geallieerde solda ten, welke tijdens de laatste wereld oorlog sneuvelden, een laatste rust plaats vinden. Dit werk ondervindt veel waardering hetgeen o.a. blijkt uit de geste van de Engelse oud-strijder.s-organLsatie. die ieder jaar een 20-tal Nederlandse medewerk (st)ers naar Engeland laat komen om daar hun gast te zijn. Zo ook dit jaar. Het oorlogsgravencomité organiseert zaterdag een herdenkingsbijeenkomst in de Westerkerk te Amsterdam, waar ook een Heiloose delegatie aan wezig zal zijn. Wij wekken gaarne onze gemeentenaren op deze kollekte te steunen. MODERNE0F KlASSItKC van Aostaatradt 28 Tel. 2508 Erkende Philips radio en televisie service KLAVERJASSERS, OPGELET! Vrijdagavond» kunnen de klaverjas sers hun harKyWeer ophalen in „De Rustende JagelC. De klaverjasclub E.H.K. houdt nl. iveer een open drive met fraaie prijzenNen zoals gewoon lijk zal het aan gezelligheid wel niet ontbreken. U is toclNook van de partij; De enige met gepatèndeerde revers-vjormhoqfler STATIONSWEG SI -TEL:S673 HEI .00 WEGENWACHT \AN „ONZE" STRAATWEG WEG Met de totstandkoming en het ge bruik van de Rijksweg no. 9 wordt de weg Uitgeest - Alkmaar, over Limmen en Heiloo, belangrijk min der in het verkeer. Het is aanleiding voor de A.N.W.B. de wegenwacht op deze weg „terug te trekken"; deze gaat nu over de nieuwe Rijksweg. OLD STRAATHOF - BERGEN (N,-sl.) op vrijdag-, zaterdag-, zondagavond met zang, piano, bas, cembalet Gelegenheid tot dansen. AlKJefS dclll AtldfifS ALGEMEEN OVERSTE VAN DE CONGREGATIE VAN DE H. JULIANA VAN FALCONERIE GEHULDIGD Na ontvangst van Ridderorde De algemeen overste van de Congre gatie van de H. Juliana van Falcone- rie, Moeder M. Agatha (mej. M. P. J. Berntsen) is benoemd tot Ridder in de orde van Oranje Nassau. Gedurende 40 jaren is moeder M. Agatha verbonden geweest aan deze congregatie welke haar klooster aan de Hoogeweg heeft. Ter gelegenheid van deze hoge onderscheiding, welke reeds was uitgereikt door de burge meester van Haarlem, had er zater dagmiddag in de raadzaal van Heiloo een huldigingsbijeenkomst plaats. Aan de arm van burgemeester Pes- man betrad de algemeen Overste de raadzaal. Onder hen die aanwezig waren behoorde o.a. het voltallige college van burgemeester en wethou ders met hun echtgenoten, een vijftal raadsleden (waaronder de gehele fraktie van de P.v.d.A.), pastoor Ja Piet, dat is eeh goed advies: Wü gaan Dusseldorperweg 68 - mmmen Rutten, de predikanten Bloemhoff, van Veen en Doorn, Dr. de Smet, geneesheer-directeur van de St. Wil- librordusstichting, de Broederoverste van deze stichting met Broeder Ar- noud, de doktoren Janssen en Van VOOP salon HEILOO KENNEMERSTRAATWEG 420 TELEFOON 6508 Oppen en tandarts v. Walbeek en de oud-wnd. burgemeester van Heiloo, de heer J. Vennik. Burgemeester Pesman feliciteerde Moeder Agatha met de hoge onder scheiding, vooral ook omdat deze verdiend is. „Moeder Overste, u zult natuurlijk zeggen dat het werk wat gedaan is niet alleen uw werk is, maar het is een belangrijke taak 40 jaar de leiding te hebben van de Congregatie, welke veel en goed werk doet." Burgemeester Pesman vroeg daarop te klinken op de ge zondheid van Moeder Agatha en hij wenste haar nog vele werkzame ja ren toe. Sprekers waren voorts nog pastoor Rutten, ds. Bloemhoff en de heer Vennik. Ds. Bloemhoff wist uit er varing dat het werk van „Juliaan- tjes" in deze gemeente zeer gewaar deerd wordt. „Wij van de andere kant hebben ook waardering voor uw arbeid." De oud-wnd. burgemeester Vennik zei, dat ondanks het verschil van geloof, er in de jaren van zijn burge meester zijn in Heiloo, vriendschaps banden zijn ontstaan, die na zijn heengaan niet verbroken werden. Dat vond hij prettig. Moeder Agatha zei in haar dank woord dat het werk van de Congre gatie van de H. Juliana geen schei dingen kent. „Wij proberen goed werk te doen en daar vinden we ook onze beloning in." Nog lange tijd bleef men in een pret tige sfeer bijeen in de met bloemen versierde raadzaal en maakten allen van de gelegenheid gebruik de Moe der Overste persoonlijk te feliciteren. K. y.P.-AFDELIN G Op maandag\6 noveprber a.s. des avonds om 8 uük. zaj in het N.K.J.B. gebouw aan de Sörfionsweg te Heiloo een Algemene Lédenvergadering ge houden worden, wasvoor het be stuur van de K.V.P.-afdeling u uit nodigt. Voor de agendaNzie men de advertentie, voorkomende m. dit num mer éan de „Uitkijkpost' r Straatweg Ï03 - Heiloo t) J Telefoon 4870 „EENSGEZINDHEID" DOET BEROEP OP DÓNATEURS Middels het verenigingsorgaan „Fan fare" waarvan het oktober-nummer - voor één maal - ook aan alle dona teurs van „Eensgezindheid" wordt gezonden, laat het bestuur van dit fanfarekorps iets "meedelen over de financiële omstandigheden waar on der gewerkt moet worden. Meegedeeld wordt dat in de afge lopen vijf jaren 3.494,25 werd uit gegeven aan nieuwe instrumenten, 820,97 aan reparatie, terwijl de aanschaf van nieuwe muziek een be drag vorderde van 663,53. In totaal dus 4.978,75, om dan nog maar niet te spreken van zaalhuur en ho norarium. Geconstateerd wordt dat de finan ciële positie van „Eensgezindheid" precair is, ondanks de gehouden ak- ties. Het aantal donateurs heeft geen gelijke tred gehouden met de groei van de gemeente en het donatiegeld was nog steeds 1.50. Een groot aantal donateurs heeft in de loop der jaren reeds vrijwillig dit bedrag verhoogd. Het bestuur van „Eensgezindheid" heeft besloten het donatiebedrag op 2.50 per jaar te brengen. Zij hoopt dat alle donateurs, naar aanleiding van bovenstaande, de noodzaak er van inzien. Drumband gestart De drumband van „Eensgezindheid" is gestart met een 8-tal leden. De leiding heeft de heer Broekman. Het aantal kan, volgens het contactor gaan van „Eensgezindheid" nog uit gebreid worden. Er wordt op don derdagavond om 7 uur gerepeteerd. „Bij voldoende animo kan zelfs over wogen worden een aantal personen op te leiden tot klaroenblazer. Ook meisjes zijn van harte welkom." Al dus dit contact-orgaan. BAZAR HERV. KRUISKERK Ten bate yan het Orgelforiels wordt er 8 november een verkbopmiddag en -avond gehouden in fke Kruiskerk, georganiseerd wengroep. Er nen gekomen. Wi telijk uit voot/t Dr pé Herv. Vrou- uvéel goederen bin- ïodigen u nu har- bezoek aan de Kruiskerk op woensdag 8 november a.s. Nadat ds. P. J. vXVeen de mid dag om 2/30 uur geopend heeft, ho pen wij u met veel-yan diénst te zijn. De bazar is vanaf 2.30 uur door lopend geopend tot het^élnde van de avond, wanneer naar véij hopen, alles van de hand Naast de verkboj/ van de goederen zult u ook vele\attrakties vinden. Ook voor de/Kinderen is gezorgd. Thee en koffie is eveh^ens verkrijg baar. In de loop van de avond zal de trekking/plaats vinden varNjle ver loting. ^Wij rekenen op een grbtp op komst. U komt toch ook? d. Velden- straat 2 Tel. 5085 Steeds tot uw dienst Ook ^oor uw arfumerieën. HEN GELSPORTVERENIGING D.V.W. HIELD LAATSTE BAARSWEDSTRIJD De heren Heus en Nibbering kampioen Verleden week zondag werd onze 3e en laatste baarswedstrijd gehouden. De vangst was zeer goed te noemen, o.a. een groot aantal maatbaarzen. De tien prijswinnaars waren resp. de heren: Heus 12 stuks, Bastiaanse 11, Weert 10, Scholten sr. 9, Kooy Slot 7, Buis 6, Kleef 6, Reus sr. en Scholten jr. 6. De wisselbekers kwamen in het bezit van de heren Heus en Nibbering. De heer Heus wist een totaal van 2.57 m bij elkaar te vissen over de drie wedstrijden; de heer Nibbering een totaal van 2.20 m. Van 6, I I

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1961 | | pagina 1