ia vem éckuuet* Q iï/iauariaa. J. J. Pantekoek, ing. PRIJS Zuiver wol. In 5 verschillende kleuren. Maten S, M, L. ONAFHANKELIJK NIEUWSBLAD VOOR HEILOO DAMES, UW HAAR IS ALLES EN „OiClleó IS VOOR UW HAAR BREEDELAAN 28 - HEILOO - TELEFOON 8287 HUIZEN VOOR DOORBRAAK AL GROTENDEELS LEEG Y//2sr/2<z/2ae Sint Nicolaas koopt ook voor U de GRAMMOFOONPLATEN bij: H. VASBINDER schilder- en spuitwerk „Het Geschenkenhuis" Martinus de Vries Vraag niet om nylons vraag om DANLONS KOOMEN'S MODES 18e JAARGANG NUMMER 33 Redaktie- en Administratie-adres: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Heiloo Telefoon 02200-4190 - Giro 140847 Advertenties per mm 14 cent (Bij contract reductie) 9 NOVEMBER 1961 Dit blad verschijnt iedere donderdag in een oplaag van 5400 exemplaren huis-aan-huis in de gemeenten Heiloo Limmen, Egmond-Binnen, Rinnegom, Egmond aan de Hoef en Akersloot. Advertenties moeten uiterlijk dins dagavond in ons bezit zijn. GEMIDZA SINT NICOL4AS-AKTIE 1961 De Heilooër Middenstand voert ook dit jaar weer een aktie en wel ten bate van het Sint Nicolaasfeest op vanaf 2 jaar HEREM CH JOMOeNSKLiema STATIONSWEG 61 'TEL:S673 HEILOO De namen van de prijswinnaars wor den weer per raambulletin bekend gemaakt, tevens volgt publikatie in de „Uitkijkpost". Weet u de slagzin van de vorige ja ren nog? Ook nu geldt weer: Koopt in Heiloo, bereidt uw kind door Middenstand een goede Sint In d^ vorige week gepubliceerde lijst van deelnemende winkeliers stond per abuis niet vermeld: Warenhuis Jansen, Kennemerstraatweg 111-113. Voorts is de lijst aangevuld met de volgende deelnemers: A. Zoon, Heerenweg 201, kunsthan del - C. Jamin (H. Hemmer), Hee renweg 162, choc, koek, biscuits - Nic. J. C. v. Santé (v.h. Speur) Wes- terweg 185, zuivelhandel. de lagere scholen en van de V.V.V. Evenals 't vorig jaar ontvangt men weer bij aankoop van 1,een bon, die ingevuld met naam en adres in één van de bussen gedeponeerd dient te worden. De bussen staan bij de volgende winkels: Ranzijn, Stationsweg - Broers, Kapel L. Broers, Tulpencroftlaan - Rozing, Westerweg - De Groot, Kennemer straatweg - Deutekom, Heerenweg - Radio Bakker, Kennemerstraatweg. De prijzen van 100,50,25,- 10,5,en 2,50 bestaan weer uit waardebonnen. De eerste trekking is op maandag avond 13 november en vervolgens iedere maandagavond t.e.m. 11 dec. De winkeliers geven de bonnen uit tot en met 6 december, de deelne mers zijn weer herkenbaar aan de raambiljetten. STRAATWEG 127 - HEILOO TELEFOON 2785 De fa. B. W., supermarkt, doet bij nader inzien niet mee aan onze Hei looër aktie; dit dus in tegenstelling met het vorige week gepubliceerde. NIEUWE, TIJDELIJKE, PAROCHIEKERK OP 20 DECEMBER IN GEBRUIK Zoals wij reeds schreven wordt er een tijdelijke kerk geplaatst op een terrein tussen de Schuine en Rechte Hondsbosschelaan, vlak bij de spoor lijn. Deze nieuwe parochie „Moeder Gods", zal op woensdag 20 december bezit kunnen nemen van het tijdelijk kerkgebouw. Het biedt dan plaats aan ongeveer 300 - 350 personen. Het gebouw heeft dienst gedaan in Alkmaar, toen de „Don Bosco" kerk er nog niet was. De firma Nelissen (te Haarlem - Venray) plaatst thans deze noodkerk, welke jaren dienst zal kunnen en moeten doen. Men voor ziet het van een stevige stenen fun dament van rode steen. Het terrein was voor dit doel al enige tijd ge leden flink opgehoogd. Regelmatig horen wij ons de vraag stellen, waarom staan die huizen t.o. de Regulierslaan leeg? Bedoeld wor den dan de vier, welke aan de oost zijde van de Straatweg staan. Deze zullen binnen niet al te lange tijd gesloopt worden om een doorbraak naar de rotonde van de Rijksweg no. 9 mogelijk te maken. Nog twee wo ningen moeten ontruimd worden. Vanaf deze rotonde, ongeveer op de grens van Heiloo-Alkmaar, is men nu reeds aan de weg bezig. Benzinestation bij rotonde Aan de zuidwestelijke zijde van de rotonde van de nieuwe rijksweg no. 9 heeft de Shell een voorlopig benzine station geplaatst, welke nu reeds haar diensten verricht. Dit dus nog op Heiloo's grondgebied. PLAATSGENOOT JOOP THEUNISZ TREEDT OP VOOR DE N.A.V.O. TE PARIJS Onze plaatsgenoot, de all-round va riété-artiest Joop Theunisz, treedt woensdag 6 december op in Fontaine Bleau, het geallieerd Hoofdkwartier, van de NAVO luchtmacht, te Parijs. QJle/enujeq-QO/ 2e/e/ooKL. 22 YYff~~\ IN DE TWEEDE HELFT VAN 1962 WIJZIGING IN DE TELEFOONNUMMERS VAN HET LOKALE NET De abonnee's van de P.T.T., afdeling telefoon, hebben van het telefoon district Haarlem, waar Alkmaar on der ressorteert, de volgende bekend making ontvangen: ..Als gevolg van het gereedkomen van de nieuwe telefooncentrale te Heiloo in de tweede helft van 1962, zullen de telefoonnummers van het lokale net Alkmaar een wijziging on dergaan. Het netnummer van de aangeslote nen te Alkmaar en Heiloo blijft na deze nummerwijziging echter onver anderd. Ofschoon nog niet kan worden vast gesteld hoe het nieuwe nummer zal luiden, meen ik goed te doen u met het vorenstaande in kennis te stellen, omdat dit bij het aanmaken van nieuw drukwerk, reklame enz. voor u van belang kan zijn. Zodra het nieuwe telefoonnummer voor uw aansluiting bekend is, zal ik u dit terstond mededelen." Konsekwenties voor velen Eén van de vele konsekwenties is, dat ons adresboek voorlopig niet zal kunnen verschijnen. Immers, er zul len vele veranderingen plaats hebben in advertenties etc. Met dit in het vooruitzicht lijkt het beter om te wachten met de uitgifte, alhoewel - wij weten dit - met zeer veel be langstelling wordt uitgezien naar de verschijning. Zodra het officiële bericht van de P.T.T. doorkomt zullen wij aan de vervaardiging van het adresboek van Heiloo voorrang verlenen. TRUUS BALK NAAR FINALE JEUGDTURNSTERS Op zondag 3 december zal te Rotter dam de finale plaatshebben om het kampioenschap van Nederland, jeugd turnsters. De Heiloose turnster van Doves, Truus Balk, zal hieraan deel nemen. VAN AOSTASTRAAT 28 HEILOO TELEFOON 2508 Erkende Philips Radio- en Televisie-service DE HEER A. J. VAN HULSEN GING ALS RAADSLID HEEN Opvolger, op K.V.P.-lijst, de heer J. D. Leek De heer A. J. van Hulsen heeft be dankt als lid van de Heiloose ge meenteraad. De heer v. Hulsen, af komstig uit Abcoude, werd in 1958 lid van de gemeenteraad van Heiloo. Zijn lichamelijke gezondheid noopte hem te bedanken voor het lidmaat schap. Als opvolger van de heer Van Hulsen staat op de lijst van de K.V.P. de heer J. D. Leek, 30 jaar oud en boekhouder bij een bollenbedrijf te Limmen. Thans is hij penningmees ter van de stichting welke de bouw van de tweede r.-k. kerk „Moeder Gods", voorbereidt. Ivoordeel| twin-sets STRAATWEG 127 - HEILOO - TEL. 2785 - 8030 CURSUS WEIDE- EN VOEDER- BOUW EN MACHINAAL MELKEN De Vereniging voor bedrijfsvoorlich ting organiseert, zoals wij reeds in 't kort meedeelden, een cursus weide en voederbouw. Naar wij vernemen zal deze geleid worden door de heer J. G. Veldt, specialist bij de Rijks- landbouwvoorlichtingsdienst te Pur- merend. De cursus welke 10 avonden omvat en in Heiloo gegeven zal worden, heeft onder andere als onderwerpen: Herkennen van grassen en onkrui den, besmetting, ontwatering, gras landverzorging en voederwinning en economische aspekten van een goede voeder winning De cursus machinaal melken vindt plaats in Castricum of Bakkum, maar overdag. Deze wordt gegeven door de heer J. Langendijk, mede werker van het Rijksveeteeltconsu- lentschap en speciaal belast met de problemen die liggen op het gebied van het machinaal melken. Het aan tal lessen is twaalf. Opgave voor beide cursussen moet geschieden vóór 15 november bij de heer G. J. Corts, Haesackerlaan 4, Heiloo, tel. 6860. SLAGERS SLUITEN OM 4 UUR OP ZATERDAG Ook de slagers van Heiloo hebben het voornemen te kennen gegeven om binnenkort op zaterdagmiddag om 4 uur hun slagerijen te sluiten. De steeds verder doorgevoerde vrije zaterdag maakt het voor hen moeilijk om personeel aan te trekken dat de gehele zaterdag in dienst moet zijn. Dit zal dus wel een voorloper zijn van een verdere sluiting vanaf het middaguur, hetgeen wij ze van harte toewensen. OPENING NUTS-BIBLIOTHEEK Onze bibliothecaris, de heer B. Elzer, hoopte ook dit seizoen weer de lei ding van de uitleen-bibliotheek van het Nut op zich te nemen, al moest door zijn ziekte de opening worden verlaat. Nu blijkt, dat de uitlening het zonder de heer Elzer moet stellen. De biblio theek is weer opengesteld op woens dagmiddag en wel voor 't eerst op 15 november a.s. Men kan er terecht tussen 2 en 4 uur. CONTROLEREND ARTS, NA ONWEL GEWORDEN TE ZIJN TEGEN BOOM De controlerend tandarts, de heer J. H. C. Riddering te Heiloo, werd maandagmorgen plotseling onwel in een auto, toen hij op de Stationsweg reed. De heer R. reed tegen een aan tal bomen aan. Dokter Koelman liet de heer R. naar huis vervoeren. La ter werd echter opname in het zie kenhuis gewenst geacht. De auto werd licht beschadigd. Men mag van geluk spreken dat dit on geval nog zo is afgelopen. POSTZEGELVERENIGING De eerstvolgende ruilavond zal wor den gehouden op maandag 13 novem ber a.s. in het Dorpshuis te Heiloo. Aanvang 20.00 uur. Ook niet-leden zijn van harte welkom. Schilder- en Spuitinrichting Kooimeerlaan 2 - Heiloo Telefoon 3625 heeft in de komende winter maanden gelegenheid om uw te verzorgen. OPBRENGST KOLLEKTE De kollekte, gehouden voor het gees telijk gehandicapte kind, heeft opge bracht 282,47. Gevers, geefsters en kollektanten(trices) hartelijk dank. Ja Piet, dat is een goed advies: Wij gaan naar Dusseldorperweg 68 - Limmen NED. CHR. VROUWENBOND Vergadering op vrijdag 17 november, aanvang 8 uur, in „De Rustende Ja ger". Spreker ds. J. J. v. Ravenzwaaij met als onderwerp „Gezin en school". Straatweg 103 - Heiloo Telefoon 4870 GROEPSBUREAU RIJKSPOLITIE OP 23 NOVEMBER GEREED Op donderdag 23 november wordt het groepsbureau van de Rijkspolitie aan de Dokterslaan opgeleverd. Zoals men reeds heeft kunnen lezen, zijn naast dit bureau twee woningen gebouwd ten behoeve van personeel van de R.P. In één ervan komt de groepscommandant, adj. J. Borst.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1961 | | pagina 1