14.90 S-V v /6/u^v- h v J. J. Pantekoek, ing. ONAFHANKELIJK NIEUWSBLAD VOOR HEILOO ITh il rAA »Het Geschenkenhuis" 35 iV DAMES, UW HAAR IS ALLES EN IS VOOR UW HAAR BREEDELAAN 28 - HEILOO - TELEFOON 8287 UITSLAG VAN DE EERSTE TREKKING VAN DE GEMIDZA SINT NICOLAAS-AKTIE 1 Voor dè gezelligheid naar „DE BERGER HEERLIJKHEID" ARNOLD STRAATHOF - BERGEN (N.-H.) Een roep het is weer zóin Bréro 75X3 y 8 |i8- Martinus de Vries Voor DIA-DOZEN Foto - WUIJTS - Optiek Sint Nicolaas. koopt ook voor U de GRAMMOFOONPLATEN bij: TRICOT NYLON OVERHEMD Anders dan Anders Max en Betsy Anders Vraag niet om nylons vraag om DANLONS KOOMEN'S MODES WUIJTS voor uw BRIL 18e JAARGANG NUMMER 33 Redaktie- en Administratie-adres: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Heiloo Telefoon 02200-4190 - Giro 140847 Advertenties per mm 14 cent (Bij contract reductie) 9-NOVEMBER 1961 Dit blad verschijnt iedere donderdag in een oplaag van 5400 exemplaren huis-aan-huis in de gemeenten Heiloo Limmen, Egmond-Binnen, Rinnegom, Egmond aan de Hoef en Akersloot. Advertenties moeten uiterlyk dins dagavond in ons bezit zijn. De Sint, Nicolaas-aktie vsfn de Hei- looër middenstand draait weer op volle toeren en zo kop- deze week de voorzitter van de Gemidza, de heer J. H. Zoon, de hoofdprijs, welke bestaat uit honderd gulden in waar debonnen, uitreiken aain de gelukkige heer en mevrouw W.. Burgering, Sta tionsweg 87, te Heiloo. De heer W. Burgerihg die een winkel heeft in sigarep en' sigaretten en zelf ook deelnemer is/ was vol lof over deze winkelaktie; die naast de zeer waardevolle prij&en zo'n sympathiek doel had, nl. hét St. Nicolaasfeest van de lagere échblen. Toch vond hij het jammer dat er nog enkele winke liers niet met deze Vktie meedoen. De deelnemende winkeliers, herken baar aan dé gele raambiljetten, ge ven bij elke bestede gulden een bon. En hier dan de lijst van de trekking van 13 hovember. De prijs gingen naar: 87, 25, 14, 25,A. Robertson W.esterweg 13$, 10,C. M. Rozing, Hèprenweg 12, 10,Oppenhuisen Spoorlaan 10 10,— 2,50 Kamsteeg, Heerenweg 56, 2,50 T. Thuis, Stationsweg 44 2,50 Jac. Ljgthart, Westerweg 41, Limmen, 2,5Q N. G. Oelius, Sch. Hondsb.laan 30*n 2,50 mevr. v. d. Giessen, Haesackèrlaan 43. Volgende wéék maandagavond is er wederom eén trekking. Zorgt ervoor dat uw bónnen tijdig ip de daarvoor bestemdê bussen gedeponeerd zijn. Koopt in Heiloo, bereid^ uw kind, doop Middenstand een goede Sint! Aan de lijst van deelnemende winke liers zijn nog toegevoegd: Br\ers, Ie le t.e.m. 24e 10,- f 10,- 5,— B. Lampe Këhn.straatw. 411, 5,— G. Oostendorp, Hqlleweg 93, 5,J. J. v. d. Veen, Tulpèncr.l. 47,' 5,Patoir, Breedelaan 9, van Til, Sch. Hondsbosschelaan ""Si, 2,50 J. Meester, Straatweg 287, 2,50 K. Blom, B.urehweg 31, 2,50 S. Dijker, Potgieterweg 44, 2,50 Jannië Kooiker, v. Aostastr. 1, ïtiine' Arthi Verlaan Wilgenlpan 26 G. Mulder Holleweg Ï10, y nuoio G. v. Lieshout Westen^ 235, 2,50:BijneveTd7sTraatwegO500 vensmiddelenbëdrijf, Kapel en Muller schoenhatidel, Kenn. straat weg 129. EXTRA PRIJS .Kunsthandel „De Gouden Draeck", Cenweg 201, heeft voor elke win naar* de hoofdprijs in deze St. Nicolaas-Sk-tie een waardebon van 15,welke"»».,,, De Gulden Draeck" besteed kan wore BRIDGECLUB ,SANS ATOUT' VIERDE 25-JARIG BESTAAN Onze bridgeclub ,Sans Atout' vierde vrijdagavond haar 25-jarig bestaan in ,De Rustende Jager' met een ca baret-programma, wat de toepasse lijke titel droeg van Groot Slem'. Deze feestavond is er een geworden waarop men met recht nog lang te rug zal mogen zien. Voorzitter de heer J. N. B. Donker sloot releveerde heel in 't kort ,het leven' van de 25-jarige bridgeclub. In het bijzonder besteedde hij aan dacht aan de helaas te vroeg over leden voorzitter de heer W. J. v. d. Meer, wiens echtgenote mede tot de genodigden behoorde. Uitstekend cabaretprogramma Aan Groot Slem' werkte een keur van artiesten mee. ,De Selvera's' met hun meest populaire liedjes, had den direct al veel succes. Son ja van Weerdenburg bleek een charmante cabaretière te zijn, Dick Harris werd ook nu weer gewaardeerd, o.a. met zijn ballonnen-nummer, maar ook als pianist. ,Chic en Co' als muzikale parodisten vielen bij de ongeveer 150 aanwezi gen in de smaak. ,De Limbers' met hun zogenaamde plastische kunst, deed velen versteld staan. Nico Akkerman, welke deze arties ten voor de bridgeclub contracteerde, verscheen naast conferencier Dick Gabel, die vlot het programma aan elkaar babbelde, op 't toneel. Heer lijk roddelde deze Heiloose conferen cier over bekende ingezetenen en plaatselijke toestanden. Over een partij waarvan men alleen kandidaat zal kunnen worden voor de gemeenteraad, als men een snor heeft, een bedrijf welke zich heeft opgewerkt van de verkoop van on derbroeken tot beha'tjes. Kortom, een heerlijk roddelpraatje waarin ,de Rus' weer niet vergeten werd. De heer Hernr ten Hoope leidde het bal wat tojL Ai r- i.v do-nalnC duurde. EGMOND-BINNEN J. CASTRICUM TE EGMOND-BINNEN OPENT NIEUWE RIJWIELZAAK Het is gisteren weer groot feest ge weest in Egmond-Binnen bij de heer J. Castricum aan de Heerenweg. Toen heeft burgemeester J. Bakker de nieuwe rijwielzaak geopend. De heer Castricum kocht 40 jaar ge leden op de hoek Heerenweg een huisje waarin hij zich vestigde als rijwielhersteller. Daarnaast kocht hij een oud winkeltje waarin hij een kruideniersbedrijf ging uitoefenen. KUNSTHANDEL ,DE GULDEN DRAECK' ZEER FRAAI BEDRIJF Officiële opening door burgemeester Pesman Een groot aantal genodigden had vrijdagmorgen gehoor gegeven aan het verzoek van het echtpaar Zoon, aanwezig te willen zijn bij de opening van de kunsthandel en antiquariaat ,De Gulden Draeck' aan de Heeren weg. Officiële opening Onder deze aanwezigen waren onder andere burgemeester J. A. Pesman, wethouder J. Schuijt, de gemeente- sekretaris de heer v. Loon en voorts vertegenwoordigers van de midden standsorganisaties en vele relaties. salon Ja Piet, dat is een goed advies: Wy gaan naar Dusseldorperweg 68 - Limmen KENNEMERSTRAATWEG 420 TELEFOON 6508 Burgemeester Pesman prees de akti- viteit van de heer en mevr. Zoon en feliciteerde hen met het prachtige resultaat, een buitengewoon aantrek kelijk bedrijf, waarin, gezien de groeiende behoeften, succes verze kerd is. De heer J. H. Zoon sprak namens ,De Gemidza' enige woorden en wees daarin op de taak van de midden stand. Van het gemeentebestuur en de Ge midza waren bloemen gestuurd. Ook anderen lieten zich niet onbetuigd. Niet minder dan 60 bloemstukken etc. waren gezonden. Het gaf het nieuwe bedrijf een feestelijk aanzien. Zeer fraai geheel Toen wij vorige week iets schreven over de aanstaande opening, hadden we gegevens ter beschikking van dit nieuwe bedrijf in wording. Thans A->X *XO'kunnen we uitvoeriger zijn. Voor ve- i .Q "Men overtreft de inrichting de ver- wachtingen. Komende uit de richting Stationsweg wordt direct de aandacht al getrok- ken door de twee, gezellige, oude lantaarns, welke voor de kunsthandel prijken. Zoals wij reeds schreven valt ook de prachtige luifel op waar weer boven de fraaie, uit koper gedreven, draak hangt waaraan deze kunst handel-antiquariaat zijn naam ont leent. Het is de Zaanse ambachts man de heer De Rooij, welke dit kunststuk vervaardigde. Als we over vakmanschap spreken dan mogen we ook wel noemen de vaklieden van het aanneembedrijf van de wed. Kops, welke aan het ex- en interieur van ,De Gulden Draeck' meewerkten. Gaan we de halve deuren binnen dan valt direkt de sfeer op welke nu een maal in zulk een kunsthandel nood zakelijk is. Deze is ontstaan, in niet geringe mate, door het prachtige timmer- en metselwerk. De afdeling Antiek' is wel bijzonder sfeervol door de prachtige schouw met blauw witte tegeltjes. Heerenweg 151 - Telefoon 8594 De kunsthandel biedt tal van arti kelen als fraai glaswerk, keramiek, bijzonder aantrekkelijk houtsnijwerk (handwerk), schilderijen en wand kleden. Een bedrijf wat het juist in VAN AOSTASTRAAT 28 HEILOO TELEFOON 2508 Erkende Philips Radio- en Televisie-service ST. NICOLAAS IN HEIROO Van Sinterklaas is berichf binnen gekomen, N^lat hij op zijn tocht door Nederland qp zaterdag 23 november a.s. langs Hëüoo komt en/dan 's mid dags onze genjeente mot een bezoek zal vereren. In de Font. Verschuirl&an staan dan de kinderen vartv de laagste klassen van de lagere schol/én klaar om de Goede Sint gezamenlijk met de beide plaatselijke muziekkorpsen te bege leiden op zijn tochtvnaar het Raad huis. Hier wordt/de ï^eilig Man door de burgemeester ontvangen en zin gen de kinderen onder Riding van de heer Groot hem toe. De optocht, /lie omstreek\ 2 uur ver trekt, beweegt zich vanal de Font. Verschuiriaan via de ZeevVfg, Stati onsweg, Heerenweg en Raa^huisweg naar hei Raadhuis. De inwöners van Heiloo, spectaal die welk^/langs deze route wonenAwordt verzc/cht op deze dag de vlag Yiit te steken. Toen kwam er een nieuwe schuur waarin de rijwielherstelplaats werd ingericht en tevens het taxibedrijf werd uitgeoefend. Vervolgens werd een nieuw huis gebouwd waarin het geheel werd ondergebracht. Nu worden de inwoners geconfron teerd met twee prachtige moderne winkelbedrijven, de één als moderne zelfbedieni-gszaak, de ander als- rij wiel en bromfietszaak. De speelgoedafdeling is onderge bracht in de oude garage. Het be hoeft wel geen betoog, dat beide za ken een mooie verfraaiing zijn van Egmond-Binnen en de bevolking met dit initiatief, dat de heer Castricum heeft genomen, meeleeft. Zijn door zettingsvermogen en zakelijkheid zijn nu ten volle beloond. Wij wensen de fam. Castricum veel succes toe. Aannemer is de fa. G. Tervoort Zn, schilder G. Tervoort, loodgieter fa. Druiven Egm. a.d. Hoef AerWijl het interieur geleverd is door de Beka te Heiloo. I BENOEMING AANVAARD De heer J. D. Leek (K.V.P.) heeft een benoeming als Raadslid, in de vakature ontstaan door het bedanken van de heer A. J. van Hulsen, aan vaard. In de eerstvolgende raadsvergadering zal dhr. Leek geïnstalleerd worden. Een geschenk dat SINT NICOLAAS het beste vindt maten 36 t/m 41 STRAATWEG 127 - HEILOO TELEFOON 2785 RESULTAAT KLAPROOS-KOLLEKTE De vorige week gehouden Klaproos- kollekte, ten bate van het „Comité Oorlogsgraven", heeft in Heiloo op gebracht 614,43. Ook hier hartelijk dank aan mede werk (st)ers en gevers (geefsters). \I IDC/^i met zang, piano, bas, cembalet op vrijdag-, zaterdag-, zondagavon Gelegenheid tot dansen. deze periode zal doen, vooral van betekenis voor hen die een verant woord geschenk willen kopen. Wil men zich deskundig laten voor lichten, dan staat mevr. Zoon ter beschikking, op het gebied van de kunstnijverheid heeft zij enkele vak diploma's. Welke wij vergaten Vorige week noemden wij bedrijven welke meegewerkt hebben aan de in richting van ,De Gulden Draeck'. We vergaten te noemen het stucadoors- bedrijf Faber, smeedwerk van de fa. Velseboer en de stoffering van de firma De Groot. Bij deze is onze te kortkoming hersteld. Straatwég 103 - Heiloo Telefoon 4870 TE VROEG UIT DE TREIN GESTAPT Zondagmiddag omstreeks 12.00 uur stapte mej. Hugel uit Amsterdam, uit de trein, voor dat deze stilstond op het station Heiloo. Zij kwam zó ernstig op het perron te vallen, dat dokter Hoekstra overbrenging naar het Centraal ziekenhuis in Alkmaar noodzakelijk achtte.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1961 | | pagina 1