2bft J. J. Pantekoek, ing. Het mooiste geschenk 'i f ns LONS 1)1 V; ONAFHANKELIJK NIEUWSBLAD VOOR HEILOO MODES^ DAMES, UW HAAR IS ALLES EN „Catted IS VOOR UW HAAR BREEDELAAN 25 - HEILOO - TELEFOON 8287 Sint Nicolaa^Jcoopt ook voor U de GRAMMOFOONPLATEN bij: han V HERENMODE imerjassen Voor dè gezelligheid naar D 3ij ïpï ,&cutu ftj» Een roep BERGE het is weer zó Max en Betsy Anders w fu M in Bréro Anders dan An 18e JAARGANG NUMMER 36 Redaktie- en Administratie-adres: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Heiloo Telefoon 02200-4190 - Giro 140847 Advertenties per mm 14 cent (Bij contract reductie) 30 NOVEMBER 1961 Dit blad verschijnt iedere donderdag in een oplaag van 5400 exemplaren huis-aan-huis in de gemeenten Heiloo Limmen, Egmond-Binnen, Rinnegom, Egmond aan de Hoef en Akersloot. Advertenties moeten uiterlyk dins dagavond in ons bezit zijn. GEMIDZA ST. NICOLAAS-AKTIE De uitslag van de 3e trekking yK tie wees de Gemidza St. Nicolaas-aktie wéés als hoofdprijswinnares aan mevtó Peet oom, Westerweg 116, Heiloo. Dat de ze prijs een warm onthaal vond is wel vanzelfsprekend, want/op maan dagavond zijn er velen in Heiloo die met spanning het bezoek van de bei de voorzitters van de Gemidza tege moet zien. De heer en mevr. Peetoom die al hun aankopen doeij bij de Hei- looër middenstand, vinden hier een ruime keus in allerlei /geschenken, terwijl bijna alle winkeliers meedoen met het geven van bonndn. Volgende week maandag is de vierde tiekking, maar op 7 december volgt toog. een extra trekking.Daarom wij- }en wij er met nadruk op dat de bonnen uiterlijk op 7 december tot 18.00 uur in de daarvc or bestemde bussen gedeponeerd kui nen worden. Extra prijs De hoofdprijs-winnaar v m elke trek king ontvangt een wa irdebon van 15,van kunsthandel „De Gulden Draeck", Heerenweg 201 En hier dan de lijst van 1de trekking van 27 november. De le ne.m. de 24e prijs gingen naar ilOO^XJ. peeto°m, Westerweg 116 50,—NJfa&vr. P.v.Dijk, Westerw.241 f 25,D. de Bakker, Burenweg 16 25,— G. P. Kaandorp, Westerw. 170 10,H. Deutekom, Landbouwstr. 17, Schagen f 10,Mej. G. J. Revers, Wester weg 76 10,/Mevr. P.v.Dijk, Westerw. 241 10,C. de Quartel, Wentholtl. 2 10,R. Schaper, Westerweg 19 te Alkmaar 5,Mevr. Langedijk, Stationsw.70 5,— Mej. R. Bakker, Westerw.413 5,H. v. Tholen, Tulpencr.l. 13 5,J. Schoorl, Boekei 5, Akersl. 5,Mevr. Jannes, Sch. H.b.l. 40 2,50 Mevr. de Boer, Butterlaan 46 2,50 G. J. Verbeek, Westerw. 343 2,50 P. G. Schouten, Stat.w. 111 2,50 Th. Nanne, Zevenhuizen 22 2,50 A. G. Bakker, Egmonderstr. 74, Egm. a.d. Hoef 2,50 C. J. Leek, Stationsweg 14 2,50 J. N. Lenting, Westerweg 94 2,50 A. Reijerbergen, Hoeverweg 47, Alkmaar 2,50 Arie Oostendorp, Hollew. 93 2,50 H. Ziermans, Zeekamplaan 3 VAN A^STASTRAAT 28 HEILOO TELEFOON 2508 Erkende PhilipsjRadio- en Televisie-service GLORIEUZE INTOCHT VAN SINT NICOLAAS MET ZEER VEEL BELANGSTELLING St. Nicolaas maakte rake en geestige opmerkingen. Glorieus was zaterdagmiddag de in tocht van St. Nicolaas en zijn vier Pieten in Heiloo. Na zijn bezoeken aan andere, grotere plaatsend/was sa o KENNEMERSTRAATW^G 420 TELEFOON Ó503 onze gemeente aan de beurt. Er was zeer grote belangstelling langs de route welke de Sint vanaf de Font. Verschuirlaan aflegde naar het raad huis. Bij het Raadhuis Bij het Raadhuis was die belang stelling zeer groot. Het was een leuk gezicht vanaf het bordes van het ge meentehuis de Sint te zien aankomen en wel op zijn oude witte paard. Met ons zullen velen adviseren, laat de landauer voortaan maar in Spanje. Leuk was ook om de verheugende kindergezichtjes te zien, velen ervan met een kleurig mutsje. Na het welkomstwoord van burge meester Pesman, sprak St. Nicolaas. Hij had het over het verkeer, waarby op de Straatweg altijd nog voorzich tigheid geboden is, dat allen hun schoen klaar mochten zetten met een verlanglijstje er in, dat hij zijn Pie ten opdracht had gegeven te kopen bij de Heilooër Middenstand en dat men juist in deze dagen aan zijn me demens moest denken, aan de zieken en bejaarden, die zich alleen voelen. „St. Caecilia" en „Eensgezindheid" zorgden voor vrolijke klanken. Piet Groot leidde de zang van St. Nico- laas-liedjes, gezongen door kinderen van de le en 2e klassen. Het werd, alles bijeen, een feest voor jong en oud. v In het Raadhuis >ij de Raadzaal was het later feest voor de kinderen van het sekretarie- personeel en het bestuur van de ge meente. Onder de genodigden waren o.a. het St. Nicolaas-comité en ver tegenwoordigers van de middenstand. St. Nicolaas was nogal tevreden over hetgeen in Heiloo het afgelopen jaar tot stand was gekomen. Een sporthal was één van zijn dringende wensen. „Als ik nog zo vitaal ben, heb ik dat voor een belangrijk deel te danken aan mijn regelmatig sporten," deelde hij de aanwezigen mee. De Sint wees op de anti-Amerikaan se grasmachineneiging van het raads lid de heer KI. de Vries, maar deze versmaadt, naar ik vernam, geen Duits biefstukje." Strategische zet Kennelijk doelende u ,Alkmaars\ annexatieplannen, zei St. Nicolaas, dat het gemeentebestuur van Heiloo een strategische zet heeft verricht met Burgemeester Pesman in het Blockhovepark te laten wonen, vlak bij burgemeester Wytema van Alk maar, die bij de renstallen woont (op 't zuidelijkst puntje van Heiloo, red.). De Heiligman constateerde de uit breiding van de gemeente, welke even snel „zich ontwikkelt als de salarissen van de wethouders en de hondenbelasting. Kraamkamer gewenst bij groepsbureau R.P. Kijkende naar adjudant J. Borst, welke hij lof toezwaaide, vroeg hij deze of bij de bouw van het nieuwe groepsbureau wel gedacht is aan een kraamkamer. „Als u twee kraam- verplegers in uw groep heeft, dan kan u in de naaste toekomst nog meer van die gevallen verwachten." (Daarbij doelende op het geval dat de wachtmeesters De Boer en Schut assistentie verleenden bij het ter we reld brengen van een baby in het groepsbureau. Red.). Het nieuw benoemde lid van de Raad was niet aanwezig. De Sint merkte hierover op: „U kunt wel zien dat er gesproken aan het adres van de organisatoren, maar ook aan de vele medewerkers. Enveloppes met inhoud en geschenken werden uitgedeeld. Burgemeester Pesman kreeg een prachtige taart waarop 't een en an der gespoten wat de samenwerking il b O /STRAATWEff 127 - HEILOO TELEFOON 2785 de heer Leek nog een leek is, anders had hij wel bij dit gebeuren geweest." Veel waarderende woorden Veel waarderende woorden werden HANDSCHOENEN SHAWLS DASSEN SOKKEN >RTTRUIEN (ESTEN OVERHEMDEN PULLOVERS MANCHETKNOPEN ZAKDOEKEN HOEDEN - PETTEN Indien u graag één van deze geschenken zoudt willen ont vangen, lej* dan deze. annonce op de schoorsteenmantel en Jjruist het gewenste a^ ~U kui(t nooit vvetei intei en a'an-. en.! HCnsH Cn JOHOCNSKUOIHa i STATIONSWEG 61 -TEL:S673 HEILOO tussen het gemeentebestuur en de middenstand symboliseerde. Dank zij deze middenstand werd namelijk veel van het St. Nicolaasfeest de laatste jaren mogelijk. Bisschoppelijke wijn Echt passend, werd de oudere bezoe kers bisschoppelijke wijn gepresen teerd; de meisjes en jongens werden op een andere wijze bedacht. Intus sen zorgden de vier Pieten voor af wisseling. Zij lieten de kinderen naar hartelust zingen. Zelfs zagen we één der Pieten ronddartelen met één der kleine dreumêssen op zijn arm. Het meisje, met de gard in haar hand! Een Sint Nicolaasfeest welke wij op het gemeentehuis nog niet meemaak ten, waarop de Sint zelf ook zin speelde. na (N.-H.) Ijdag-, zaterdag-, zondagavon Gelegenheid tot dansen. met zang, piano, bas, ce nbalet INTERESSANTE CAUSERIE OVER SCHAARKUNST Voor Plattelandsvrouwen Op de november-bijeenkomst sprak de presidente, mevr. Tensen, in haar welkomstwoord er haar vreugde over uit het 200ste lid welkom te mogen neten en bood namens de afdeling een bondslepeltje aan. Drie nieuwe leden waren er deze keer. Ook mevr. Kerp-Schlesinger, de spreekster voor deze avond, werd welkom geheten. Een verslag over de cursus van sep tember op de Volkshogeschool „Me- ridon" in Frankrijk, waaraan 6 da- nies van de afdeling deelnamen, werd uitgereikt door de dames Spaans en keyngoud. Hieruit bleek wel hoe mooi en leerzaam en ook hoe gezellig deze o-daagse reis geweest was en werd een ieder ten zeerste aanbevolen. Hierna kreeg mevr. Kerp het woord over een oude Nederlandse Volks gunst, nl. „schaarkunst". Naar men aanneemt volgens spreekster, werden er in het begin van de 17e eeuw Chi nese knipsels uit Perzië door de zee- naden meegebracht. 150 Jaar geleden werd in ieder Nederlands gezin ook aan deze schaarkunst gedaan. De eerste Nederlandse knipsels worden nog in Franeker bewaard. Men werd geïnspireerd door het wijde, vlakke polderland met aan de horizon altijd wel een torenspits of molen. Vroeger leken de knipsels, door 't veel een toniger leven wat men leidde, ook veel op elkaar. Later kreeg ieder meer zijn eigen stijl. Gemoedsstem mingen en karaktereigenschappen raatweg 103 - Heilo Telefoon 4870 werden soms via de knipsels weerge geven. Men kan naknippen of ook zelf, dus creatief knippen en van de verkregen resultaten dan ook grote vreugde beleven. Omstreeks 1800 kwam het portret knippen in de mode. Een bijzonder mooie tentoonstelling van knipsels uit Azië en-diverse landen van Euro pa was opgesteld en kon in de pauze bezichtigd worden. Gezamenlijk werd ook nog geknipt wat bij enkele van de leden verrassende resultaten gaf. Aan het eind van de avond bedankte de presidente mevr. Kerp hartelijk voor deze avond. Er werd nog meegedeeld dat in juli a.s. een 7-daagse reis naar Duitsland gemaakt kan worden. De Duitse da mes die hier van de zomer geweest zijn zullen dan gastvrouw zijn. 20 December a.s. zal de Kerstbijeen komst zijn. Na het tonen van de Bondsdoeken en -speldjes, die men kan kopen, en de rondvraag, sloot mevr. Tensen deze avond. GROTE BELANGSTELLING BIJ OPENING VAN DE WINTER'S GROENTEN- EN FRUITHANDEL Woensdagmiddag was er grote be langstelling toen de opening plaats had van de groenten- en fruithandel van de firma De Winter, op de hoek Stationsweg - Heerenweg. Deze feestelijke opening werd ver richt door wethouder J. Schuyt, wel ke in de agrarische kringen van Hei loo en vooral die-wan de veiling „St. Willibrord" als veilingmeester een belangrijke plaats inneemt. De heer Schuyt was zeer verheugd met deze aanwinst en was blij er ge tuige van te mogen zijn dat jonge zakenlieden in staat zijn hun bedrijf op te bouwen. De heer H. Ranzijn sprak namens de middenstand. Ook hij was zeer ver heugd dat de omgeving van het sta- lden- Tel. 5085 Steeds tot uvy dienst Ook voor uw pXrfumerieën. tion er weer zo'n fraai pand bij had gekregen. Aan bloemstukken ontbrak het niet. Om maar een aantal te noemen, van het gemeentebestuur van Heiloo, de Middenstandsorganisatie, de Buurt vereniging Stationsweg en de Alk- maarse Grossiersvereniging. Zeer aantrekkelijk geheel Toen het nieuwe bedrijf in wording was hebben we reeds iets geschreven, onze verwachtingen waren hoog ge spannen. Nu we het eindresultaat zien, mogen we wel concluderen dat architect J. Roggeveen, met aanne mers en onderaannemers, iets aan trekkelijks hebben geleverd. Een royaal pand, waarin de talrijke stellages en vakken overzichtelijk zijn opgesteld. Ons troffen vooral de afdelingen fruitconserven, delicates sen en artikelen voor de rijsttafel etc. In ons vorige verslagje is weggeval len de naam van de onderaannemer, f die het loodgieterswerk en sanitair' voor zijn rekening nam, de firma Schouten; bij deze de fout hersteld. 3779 tegels vDe heer De Winter vroeg zijn klan ten hoeveel tegels er verwerkt zijn in de vloer van zijn winkel. Het wa ren er 3779. De fam. De Roos, Sta tionsweg 64, raadde 3798 en was er dus niet ver van af. De fam. Roos ontving een pracht van een mand met fruit. Nog 9 deelnemers mochten een leuke prijs ontvangen. v|£!

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1961 | | pagina 1