z1 J.J. Py NTEKOEK, i C1 p ONAFHANKELIJK NIEUWSBLAD VOOR HEILOO 7" Vraag niet om nylons vraag, om DANLONS éc,Ui<t£ DAMES, UW HAAR IS ALLES IS VOOR UW HAAR BREEDELAAN 28 - HEILÜO - TELEFOON 8287 Uluzielc, VERVULLEN UW HEN5 televlsié en radio ANDERE KERKELIJKE ONTVANGER \\P ft 18e JAARGANG NUMMER 37 Redaktie- en Administratie-adres: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Heiloo Telefoon 02200-4190 - Giro 140847 Advertenties per mm 14 cent (Bij contract reductie) 7 DECEMBER 1961 Dit blad verschijnt iedere donderdag in een oplaag van 5400 exemplaren huis-aan-huis in de gemeenten Heiloo Limmen, Egmond-Binnen, Rinnegom, Egmond aan de Hoef en Akersloot. Advertenties moeten uiterlijk dins dagavond in ons bezit zijn. GEMIDZA ST. NICOLAAS-AKTIE Maandagavond was het dan weer zo ver, dat de trekking plaats vond van de Gemidza St. Nicolaas-aktie. De hoofdprijs, de waardebonnen t.w. v. 100,werd gewonnen door de fam. R. van Kuyk, Paardeweydt 4 te Heiloo. Wij vonden het leuk dat deze prijs in het nieuwe plan viel. Toen wij daar aankwamen was de familie erg verrast, hetgeen te begrijpen valt. a Deze familie woont pas 3 weken in onze gemeente. Zij vertelden dat het hier in Heiloo prettig winkelen is en dat zij ook het doel van de aktie apprecieerden. Tevens werd hen de waardebon ad. 15,uitgereikt, die door „De Gul den Draeck" als openingsreklame ter beschikking werd gesteld voor iedere hoofdprijswinnaar van deze aktie en aldaar besteed kan worden. Verder rest ons nog te vermelden dat de foto's, die bij de hoofdprijsuitrei kingen werden gemaakt, vervaardigd werden door Fotokino Heiloo. En hier dan de lijst van de trekking van 4 december. De le t.e.m. de 24e prijs zijn gewonnen door: ƒ100,R. van Kuyk, Paardeweydt 4 50,P. Bakker, Heerenweg 136A 25,H. Hemmer, Heerenweg 162 25,G. de Jong, Kenn.str.w. 247 10,P. Bakker, Heerenweg 136A 10,C. Schrier, Westerweg 96 10,Fr. v.d. Hoek, N. Beetsw. 19 ST. NICOLAAS WERD GECONFRONTEERD MET BEPAALDE WENSEN o.a. „Geef ons een nieuw verzorgings tehuis en bejaardenhuisjes" St. Nicolaas was maandagavond in het verzorgingstehuis „De Oude Pas torij". Hij was amper binnen of hij werd al geconfronteerd met bepaalde wensen, geuit door de voorzitter. „Geef ons de gelegenheid in 1962 met de bouw te beginnen van het tweede verzorgingstehuis en het bouwen van bejaardenhuisjes" was één der be langrijkste wensen. De Sint bleek erg geinteresseerd te zijn in deze materie. „Wat zal zo'n gebouw van 100 bedden wel niet gaan „kosten" vroeg hij. „Nou ongeveer 1V2 miljoen" ant woordde de voorzitter „maar er komt ook een verpleegafdeling bij, ook te gebruiken voor „De Oude Pastorij" en de huisjes voor bejaarden." St. Nicolaas moest ook weten waar het zou komen. Dit komt nl. op de plaats van het oude melkfabriekje. St. Nicolaas bood nemens een gulle gever een prachtig projectiescherm het huis aan. Op bijzondere wijze werd de ont spanningsavond geopend. Toen luid gezongen werd „Sinterklaas kom maar binnen met je knecht" hup pelde een aantal dames, in pyama's naar binnen, waarvan de aanwezigen eerst niet wisten wat de voor of ach terkant was. Terwijl die aan het „ochtendgymnasieken" waren, kwam de Sint onverwacht binnen, 't Bleek dat hij al meer verrassingen had meegemaakt in voorgaande jaren. Het zingen van oude liedjes, onder leiding van „The Singing Girls" bracht een ongedwongen sfeer in dit huis. Dat smaakt, dit bemerkten wij, naar meer. ONGEVEER 350 KINDEREN VAN DE SPEELTUIN VIERDEN ST. NICOLAASFEEST Zaterdagmiddag trokken 350 kinde ren van de speeltuinver. „Heiloo" vanaf de speeltuin naar de aula van de St. Willibrordusstichting. Daar hadden zij hun St. Nicolaasfeest en natuurlijk was daar de Sint en Piet. St. Nicolaas zei dat hij hoopte dat het gemeentebestuur van Heiloo weer aan het werk van de speeltuinver eniging zou denken en deze royaal wilde subsidiëren. Er was piano- en blokfluit-muziek door jongeren, wat zeer op prijs ge steld werd. 0p deze feestmiddag verscheen ook nog een clown, wiens kunsten veel zijdig waren. Bij het naar huis gaan ontvingen alle kinderen een rijk ge sorteerde zak snoep. Als geheel een zeer geslaagd St. Nicolaasfeest. NIET 40 MAAR 49 JAAR BIJ „TANTE POS" pe heer S. Blom, welke vorige week donderdag afscheid nam van de PTT was geen 40 jaar bij „tante Pos", njaar ruim 49 jaar. Oe heer Blom begon in 1912 als hulppostbode zijn loopbaan bij de p-T.T. in Heiloo. In 1919 vertrok hij haar Alkmaar waar hij „Tante Pos" dus trouw bleef tot en met 1961. Tijdens een kleine bijeenkomst ten 2lJne huize aan de Sch. Hondsbosse- 10,R. Peereboom, Bergeonstr. 1 10,D. de Bakker, Burenweg 16 5,J. Raven, Sandecamplaan 5 5,Miek Vos, Spoor laan 16 5,Mevr. Vennik, Westerweg 98 5,P. Best, Bosb. Toussaintw. 2 5,N. Heddes, Halerweg 2 Scha- gen. 2,50 T. v. Doorn, verpl. Willibr.st. 2,50 J. J. deGraaff, Butterlaan27 2,50 C. Stet, Hoogeweg 14 Heiloo 2,50 P. Burger, Burenweg 27 2,50 Mevr. Velzeboer Heerenw. 58 2,50 Mevr. Bolding, „De Oude Pastorij" 2,50 G. Mossel, Tulpencroftlaan 4 2,50 Lakeman, Molenweg 2 2,50 W. J. Veraart, Noordervaart C 59, Stompe toren 2,50 Mevr. de Wit, Stationsw. 47. De laatste trekking is op donderdag 7 december, waarna uit alle bonnen, waarop gedurende deze aktie nog géén prijs viel, een extra prijs, groot 250,getrokken wordt. De bon nen kunt u tot donderdag 18 uur in de bussen deponeren. Fotokino Heiloo laan (de heer Blom is wars van veel vertoon), sprak de directeur van het postkantoor Alkmaar, de heer H. Dikker, woorden van grote waarde ring. Hij liet uitkomen dat men in 't bedrijfsleven, als voorbeeld stelde hij de P.T.T., nog volop gelegenheid is vooruit te komen. „U meneer Blom is er een voorbeeld van, u begon als hulppostbode en verlate het bedrijf met pensioen als hoofdemployé. De heer Dikker prees ook de wijze waar op de heer Blom cursussen leidde voor nieuw aangeworven personeel en zijn hobby voor de afdeling expe ditie bij de P.T.T. Namens de P.T.T. bood de heer Dik ker de bronzen afscheidsmedaille aan. De heer H. Cevat sprak namens het personeel en de A.B.V.A. Ook deze prees de heer Blom, iemand die hart voor de zaak had en een goed kollega was. Van hen kreeg de heer Blom een enveloppe met inhoud en een bloemstuk. In het korte dankwoord liet de schei dende functionaris, die het alleen maar jammer vindt uitgerangeerd te zijn, dat ieder vak zijn aantrekkelijk heden heeft, als men maar met liefde zijn werk doet. „Het is maar wat je ervan wilt maken" was zijn opmer king aan kollega's. Straatweg 103 Telefoon 4870 NIEUWE REGELING VOOR HEI OPHALEN VAN HUISVUIL GAAT 1 JULI 1962 IN Alhoewel het al eens gepubliceerd is vraagt men ons wanneer nu eigenlijk de nieuwe regeling voor het ophalen van huisvuil ingaat. Wij kunnen ant woorden: per 1 juli 1962, dus via uniforme emmers (door de gemeente verstrekt) tweemaal per week. Met deze aanvangsdatum kunnen zij, die nog van plan waren een emmer in een winkel te kopen, rekening houden. Evenals de winkeliers, welke tot op heden vuilnisemmers verkoch ten. TOELICHTING, MET PLATEN, OP KLASSIEKE MUZIEK De heer M. C. Rootjes zal weer aan de geuite wensen voldoen, nl. het be spreken van de klassieke muziek, toegelicht met platen uit zijn dis cotheek'. Het zal gebeuren op woens dag 13 december, voor de samenwer kende culturele verenigingen, weer in de cantine van „Germefa" aan de Westerweg. De heer Rootjes heeft de volgende werken gekozen: de ouverture Ein Sommernachtstraum van F. Mendel- sohn-Bartholdy, concert voor viool en orkest in G, K.V. 218 van Wolfgang Amadeus Mozart en de Symphonie no. 6 Pastorale van Ludwig van Beethoven. Zoals altijd zijn ook ande re belangstellenden welkom! OVERROMPELEND, ZO VEEL De speelgoedaktie heeft velen over rompeld; niet alleen hen die plaat selijk dit leidden. De heer G. Venema die voor de VARA deze speelgoed aktie leidt, schreef in een persoonlijk briefje cfta.„Wij willen u niet ver helen, dat, evenals vorige jaren, de inhoud ervan onze verwachtingen verre heeft overtroffen." Er waren 4 grote pakketten naar Hilversum gezonden met meer speel goed dan ooit te voren. En wat voor speelgoed! Vooral de 58 aangeklede poppen waren juweeltjes! Er was voorts zoveel geld binnengekomen, dat mevr. Bood hiervoor weer pop pen (naakte) gaat kopen. Een groot aantal dames wil graag weer aan dit werk beginnen. VOORBEREIDINGEN TOT DE NADERENDE VERKIEZINGEN De eerste voorbereidingen tot de na derende verkiezingen voor de ge meenteraad beginnen zich hier en daar al te uiten. Zo zijn de leden van de Partij van de Arbeid in gelegen heid gesteld (tot 7 dec.) kandidaten op te geven voor een samen te stel len groslijst. Zoals wij reeds meedeelden vinden de verkiezingen van de Raad plaats op 30 mei. In september worden de nieuw gekozenen geïnstalleerd. KLASSIEK vai| Aoita traat 28 Tel. 2508 E kende Philips radio tn televisie service VROUWENBOND VAN DE PARTIJ VAN DE ARBEID HOUDT BIJEENKOMST Het is gebruikelijk dat in de novem- bermaand de Vrouwenbond van de P.v.d.A., in de plaats, n -vaar zij een afdeling heeft, speci «ml 'tuvvenver- gaderingën ueligt. (Tgssen haakjes, de mannen zijn ook welkom hoor!). Door verschillende omstandigheden moest de geplande bijeenkomst van de groep te Heiloo uitgesteld worden. Deze wordt nu gehouden op maan dag 11 december in het Dorpshuis. Naast een spreekster is er ook weer een goede deklamatrice en piano muziek. Voor verdere bijzonderheden verwijzen wij u naar de advertentie in onze „Uitkijkpost" van heden. OOK DE TONEELVERENIGING „FALKLAND" VRAAGT UW AANDACHT Het is wel wat laat dat deze toch zo bekende toneelgroep van zich laat horen, maar het is ook goed nieuws. In studie is „Zomer in december" en de opvoeringen vinden plaats op de zaterdagen 6 en 13 januari 1962 en natuurlijk weer in „De Rustende Ja ger". Ook van deze vereniging, als u het nog niet wist, is Guus Spruyt re gisseur. Er kan nog een aantal dona teurs geplaatst worden. Voor opgave en inlichtingen o.a. bij de heer IJ. v. d. Blom, Kennemerstraatweg 115, Heiloo. DE HEER J. HEECK EXPOSEERT NOG IN HAARLEM De leider van „Tintoretto" exposeert nog tot 9 december in het kunstcen- '\itrum „De Ark" te Haarlem. Ten- toongestelde werken zijn van de heer O Heeck o.a. schilderijen, aquarellen en gouaches. Dagelijks van 9 tot 5 uur is de expositie geopend en tevens morgen, 8 december, van 6 tot 8 uur. Bij de opening van deze tentoonstel ling was er grote belangstelling. „VOLKSONDERWIJS" FILM KOMT NAAR HEILOO De afdeling „Volksonderwijs" is de laatste tijd aktief. Naar wij verna men is het ledental stijgende en heeft men plannen voor de toekomst. Eén ervan is 'n te houden filmavond met de nieuwe film van „Volksonderwijs". Eén der warme voorvechters voor de openbare school, de heer P. Tuyl van Serooskerken, is bereid gevonden te komen spreken; hij was tot voor kort sekretaris van de Vereniging „Volksonderwijs". Wanneer deze avond wordt gehou den? Waarschijnlijk eind februari of begin maart 1962. WIE ZICH THANS OPGEEFT Wie zich thans opgeeft voor de Ver eniging tot Behoud van Natuurmo numenten, voor het jaar 1962, mag reeds nu gebruik maken van het 0 verbos. Dit deelde ons de boswach ter J. Werksman mede. Men kan zich bij hem opgeven: Westerweg 53. De heer P. A. W. Bannink zal per 1 januari 1962 als kerkelijk ontvan ger optreden bij de Nederlands Her vormde Gemeente te Heiloo. NYLONS TRAATWEG- 127 - HEIL TELEFOON \2785 ZUIGELINGENBUREAU WIT-GELE KRUIS In verband met de verbouwing van het Wijkgebouw aan de Holleweg, hebben wij een tijdelijk onderkomen gekregen aan de Kerklaan. Dat het voor sommige moeders erg ver is, weten we. Wij hadden niet gedacht dat alle moeders zo trouw zouden komen. Om in de wintermaanden de ze getrouwen enigszins tegemoet te komen, gaan wij eens in de maand een zuigelingenbureau houden in café Kaandorp, Kapellaan 17, vooral dus voor degenen die van de richting Kapel komen. A.s. dinsdagmiddag 12 december beginnen we daarmee en voortaan elke 2e dinsdag van de maand. Dus de andere dinsdagen blij ven we zoals vanouds een zuigelingen bureau houden aan de Kerklaan 43. Mits ieder zich op beide bureaux aan de afgesproken tijd houdt, kunnen we aan deze tijdelijke ongemakken gezamenlijk het hoofd bieden, ten be hoeve van moeders en kinderen. GESLAAGD Voor het examen Detailhandel Meu belen is geslaagd onze plaatsgenoot de heer Th. Rozing. VIOOLSOLIST ISIDOR LATEINER KREEG VEEL WAARDERING VOOR PRACHTIG SPEL Tydens abonnementsconcert voor Heilooër Kunstkring De Cubaanse vioolsolist Isidor La- teiner kreeg verleden week woens dagavond, in de aula van de St. Wil librordusstichting, veel waardering voor zijn prachtig spel. De aanwezigen (de aula was bijna geheel gevuld, ondanks het slechte weer) riep deze solist tot driemaal met een krachtig applaus terug. Isidor Lateiner speelde het concert voor viool en orkest in D grote terts van Johan Brahms. Dit werk gaat voor zeer moeilijk te spelen door, maar deze vioolsolist speelde het gemakkelijk en liet het aandachtig gehoor volop genieten. De begeleiding paste zich hier uit stekend bij aan. Voor de pauze hoorden we ook nog de Notturno voor 4 orkesten van W. A. Mozart. Het werd zeer mat gespeeld door het Noordhollands Philharmonisch Orkest, dit keer on der aanvoering van Marinus Adam. De dirigent inspireerde zijn orkest geenszins. Prachtig waren echter de delen waarin de hoorns op de voor grond traden. De aanwezigen rea geerden nauwelijks aan het slot. Na de pauze echter een bijzonder goed gespeelde Symphonische suite naar 1001 nacht van N. Rimsky-Kor- sakow. Hier waren Marinus Adam en zijn musici kennelijk in hun ele ment en het publiek genoot met volle teugen, hetgeen zich ontlaadde in een langdurig applaus. Een waardig be sluit van het tweede abonnements concert van de Kring. VELEN ZAGEN „DE WONDERFIETS" en hadden een prettige avond Ondanks het zeer slechte weer wa ren vrijdagavond toch nog velen naar „De Rustende Jager" gekomen om „De Wonderfiets" te zien. Deze be zoekers hebben een prettige avond gehad omdat dit toneelstuk, geschre ven voor kinderen door Jan Naaij- /-V' kens, voor ouderen toch ook wel aar- Jp dig was, vooral door de wijze van opvoering door het onderwijzend per soneel van onze openbare lagere scholen. Woensdagmiddag en -avond hadden al ruim 500 kinderen van de openbare scholen, eveneens in „De U; l^Rus", genoten van opvoeringen. „Volksonderwijs" is voortgegaan, met 0 de goede traditie, ook de ouders te laten genieten van het toneelstuk, wat de kinderen op hun St. Nicolaas feest gepresenteerd krijgen. Dat de .ouderen het weten te waarderen be wees weer opnieuw de goede op komst bij slecht weer. Ds. L. Doorn, voorzitter van de ver eniging „Volksonderwijs", was daar terecht verheugd over. Hij maakte van de gelegenheid gebruik te wijzen op „Volksonderwijs" en haar werk; te strijden voor de openbare school. „Honderdenvijftigduizend zijn er al lid in 't land; wij zouden het op prijs stellen als u, zo u nog geen lid bent, de afdeling Heiloo ging versterken." Deze oproep had succes. Er gaven zich weer enigen op. „De Wonderfiets" aardig toneelstuk Met veel enthousiasme heeft een 9-tal onderwijzers en onderwijzeressen dit uit drie bedrijven bestaande toneel stuk opgevoerd. Geestig van het be gin tot het eind. Aan toneelaankle ding en lichteffecten was veel aan dacht besteed. De regie had de heer J. Bloem. Terecht mocht hij na af loop een kleine ovatie in ontvangst nemen. In „De Wonderfiets" zien we een aantal rovers, welke het gemunt heb ben op de wonderfiets van Jeroem (een flinke jongen zoals het in het programma stond vermeld). Hij heeft deze gekregen voor zijn goede daden en de toverfee Titania helpt Jeroem als hij door de rovers in moeilijk heden komt. De rovers waren kos telijk; we denken daarbij in de aller eerste plaats aan de zwaarlijvige luid schreeuwende Dondersteen. Jeroem was prima. Kostelijk droeg hij het wielrennerstenue, wat grote hilariteit teweeg bracht bij leerlingen in de zaal die hun (u.l.o.) meester zo za gen. Ook de andere rollen werden kennelijk met veel plezier gespeeld. Ds. Doorn heeft alle medewerkenden op, achter en zelfs onder het toneel, hartelijk bedankt. Wij zelf hadden het leuk gevonden als men deze „artiesten" wat had aangeboden. Zo maar, voor het ple zier wat zij hebben gegeven. OP TIJD GERED Waarschuwing aan ouders Op tijd werd uit de vijver van Plan Oost (bij Ter Coulster) een 3-jarig jongetje van de fam. B., wonende aan de Wilgenlaan, gered. Hij was met nog enkele kinderen daar aan het spelen gegaan en in het water terecht gekomen. De postambtenaar, de heer v. Steeg, kon de kleine bij tijds uit het water halen. Omwonenden zien constant kleine kinderen daar spelen. Zij, evenals wij. vinden dit toch wel hoogst ge vaarlijk. Reden waarom we dan ook via onze „Uitkijkpost" de ouders wil len waarschuwen. AUTO BOTSTE TEGEN BROMFIETS Op het kruispunt Stationsweg-Hee- renweg botste de Volks wagenbe stuurder H. uit Heiloo tegen de bromfietsberijder S. uit onze ge meente. Het had tot gevolg dat al leen wat materiële schade ontstond aan beide voertuigen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1961 | | pagina 1