■f/ l K :.Vali i hr JEUGDDIENST LINDBERGH REIZEN - ZONNIGE REIZEN IISBUREAU LINDBERGH N.Y. oundation d'uuj Y c f3 f -r ONAFHANKELIJK NIEUWSBLAD VOOR HEILOO 3 ft' 1/ \>t H.s.y. i° Vraag niet om nylons vraag om DANL0NS W I T T E K E R K J E OPEL KADETT handig te parkeren JAC. MET, ALKMAAR cÏL)ameókapóalon ,c?(Llleó' VOORDEEL-WEEK - PAS OP UW GELD Reklame van 6 februari t/m 13 februari 1969 Lak .7^. KLAVERJAS^DRIVE Kousen-automaat KOQMEN's MODES BRILJANT-RIHGEN rCc Brandmeldmgsnummer (33333 Dij hebben de plaat die u graag hoort1 NR. 1 VAN DE TOP 40 N UNA SIM0NE Ain't got no - I got life f 4.60 2 J. J. PANTEK0EK, Ing. VAMOR-Autorijsc F\ VAKANTIEREIZEN PER BUS, TREIN, VLIEGTUIG EN EIGEN AUTO Boekingskantoor voor de belangrijkste reisbureaux. Hèt adres voor de verzorging van uw reis: GEVESTIGD IN SPORTHUIS P. HELLING 0 5 FEBRUARI 1969 Redaktie- en Administratie-adres: Rechte Hondsbosschei aan 22 - Heiloo Telefoon 02200-30175 - Giro 140847 Advertenties per mm 15 cent (exclusief 4% B.T.W.) (bij kontrakt reduktie) 35e JAARGANG NUMMER 46 At blad verschijnt iedere woensdag in een oplaag van 7800 exemplaren huis-aan-huis in de gemeenten Heiloo, Limmen, Egmond-Binnen, Rinnegom, Egmond aan de Hoef en Akersloot. Advertenties e.d. moeten uiterlijk maandagmiddag 6 u. in ons bezit zijn. reedelaan 28 - telefoon 30629 - ctyeiloo Permanent Wassen en watergolven Crème-behandelifcW 13.50 iC' u GEMEENTEBESTUURDERS OP DE BRES voor streek- en gemeentebelangen Vrijdag vond in Bergen, op de Volks hogeschool ,De Zandhoeve', de lang gewenste bijeenkomst plaats, waarin gemeentebestuurders en leden van aktiekomitees hun mening konden uiten aan de vaste 2e Kamerkommis sie voor binnenlandse zaken, ten aan zien van de voorgestelde annexatie van gemeenten en grenswijzigingen. Voor Heiloo waren aan het woord burgemeester mevrouw mr. J. M. Cor- ver-van Haaften, het raadslid de heer drs. E. J. M. Crabbendam en de voor zitter van het aktiekomitee ,Weg met die weg' de heer G. J. v. d. Brink. Wij hebben begrepen dat de belangen van dit gebied, en speciaal van Heiloo, door dit drietal goed verdedigd zijn. Funktie van het Heilooërbos Burgemeester mevrouw Corver argu menteerde, dat de aftakking van Rijksweg 9 niet noodzakelijk is. (Voor al als de Regulierslaan als randweg en vierbaansweg gaat funktioneren - Red.) Ze ging ervan uit dat deze af takking er niet komt waardoor de argumentatie om over te gaan tot A.s. vrijda^vond\ om 8.15 uur in ons clubgebouw. voorstadbebouwing, ten zuiden van Alkmaar, wegvalt. Burgemeester me vrouw Corver begreep niet hoe men twee rotondes, op een onderlinge af stand van een paar honderd meter, kon realiseren. Speciaal vroeg mevrouw Corver de aandacht van de Kamerleden voor de aanslag welke men gaat plegen op het natuurschoon als het voorgestelde wetsvoorstel aangenomen zou worden. Het is juist een prachtig rekreatie- gebied voor de gehele agglomeratie Alkmaar, argumenteerde zij. Zij wees in dit verband ook op de woonfunktie van Heiloo waartoe ook behoort het behoud en uitbreiding van groen'. Drs. Crabbendam onderstreepte, na mens de raad, dat de randweg gezien moet worden als de meest logische en duidelijke afscheiding tussen Heiloo en Alkmaar. De rekreatieve funktie van het Heilooërbos mag niet aange tast worden. De heer v. d. Brink zei tenslotte, na mens genoemd komitee, dat het wets voorstel uitgegaan is van een achter haalde situatie. Zie onze Straatweg 103 - Heiloo Telefoon 30199 Streekplan ondergaat wijziging Bekend is geworden dat het Streek plan Noord-Kennemerland een wijzi ging ondergaat. Burgemeester mevrouw Corver wilde, tijdens deze bijeenkomst, te weten ko men hoever deze wijzigingen gaan, omdat naar haar mening het streek plan aangepast dient te worden aan de huidige situatie. Daarop kon zij, onzes inziens wel terecht, thans geen antwoord krijgen. .Alkmaar heeft grondgebied nodig' Burgemeester mr. H. J. Wytema van Alkmaar zei dat Alkmaar grondge bied nodig heeft om zijn funktie als centrumgemeente waar te maken. (Oudorp, Koedijk en St. Pancras zou den daarom opgeheven moeten wor den en bij Alkmaar gevoegd). Mr. Wytema zei dat Alkmaar een op dracht uitvoert en daarvoor mede werking verwacht. Ook zei hij als ant woord op gestalde vragen van Kamer leden, waarom Alkmaar over de ge plande randweg wil gaan: ,Wij willen daar hoogst noodzakelijke voorzienin gen trëffen'. Hij zei ook dat niet Alk maar, maar de Minister van Verkeer en Waterstaat het betwiste tracé van de westelijke aftakking van Rijksweg 9 heeft voorgesteld. Alkmaars burge meester zei dat Alkmaar ook een g* jenstrook wenst te handhaven. En nu maar rustig(?) afwachten wan neer de behandeling plaats vindt van dit reeds veel omstreden wetsvoorstel. En hoe de uitslag zal zijn. BINNENKORT AANBESTEDING VAN ZWEMBAD Kosten, in totaal, 2.000.000, Binnenkort hoopt het gemeentebe stuur van Heiloo de aanbesteding te houden voor bouw en inrichting van het zo lang gewenste zwembad. Het is bestekklaar en ontworpen onder andere door de Ned. Heide Mij. Kos ten, in totaal, 2 miljoen. Hiervoor stelde de raad, twee jaar geleden, al het krediet beschikbaar. Het zwembad kan gefinancierd wor den uit de verkoop van de rioolwater zuiveringsinstallatie van het Hoog heemraadschap van de uitwaterende sluizen in Kennemerland en West friesland. Men hoopt dat reeds eind madrt met de eerste werkzaamheden kan worden begonnen. Het zwembad komt, wij schreven het reeds, aan de Omloop. (Vroeger Mal le voortsdwarsdijk). In de hoek Om loop-Zeeweg. Het water wordt verwarmd tot on geveer 18 graden. Met wedstrijdbad Het een en ander werd de pers maan dagmiddag meegedeeld door burge meester mevrouw mr. J. M. Corver- van Haaften, de voorzitter van de kommissie zwembad de heer J. Bors- jes en de hoofdkommies ter sekretarie de heer G. J. J. M. Schouten. De gegevens welke werden ontvan gen, over dit belangrijke objekt, zijn van dien aard dat wij er ook nog een tweede artikel aan gaan wijden. Wij volstaan nu met de belangrijkste ge gevens. Het zwembad is een onderdeel van een groot rekreatieplan. Lopende, on geveer, van de Zeeweg tot het ,Over- bos'. Het gaat ongeveer 10 ha omvat ten. Het grootste bassin, het diepe, HERVORMDE GEMEENTE besprekingen gaande over verdere muzikale ar daarover kunnen we nog niets positiefs zeg- Zondag 9 februari wordt er 's avonds om 7 uur in het Witte Kerkje een jeugddienst gehqdden. De samenkomst wordt gqleid door ds. P. Lugtigheid. Het inmiddels ook al buiten Heiloo bekend geworden jeugd koor verleèpt haar medewerking, daarbij gesteund door een ritme-groep, Ook zijn er .omlijsting' gen. Er wordt overWoéen tijdens de dienst een dialoog te vormen tussen de predikant en de aanwezigen, en de aanwezigen on derling. Wij kunrfen u er daarom van verzekeren, dat het een jeugddienst wordt in alle betekenissen van het woord. Na afloop koffie drinken in ,De Rank', waar eventuele ont stane discussies kunnen worden voortgezet. De Jeugddienstkommissie vraagt alle belangstellenden aan staande zondagavond ,te gast'. U zult het hen niet willen weigeren te komen. fjUWEUtfr - HORLOGER KENNEMERSTR WH. 4K HEILOO TEL:3ü/3b heeft een afmeting van 21 x 50 meter en kan als wedstrijdbad gebruikt wor den. Drie kinder,badjes' De diepte om te springen van 11 m hoogte, is 3.25 meter. Het middendiepe bad is 20 x 29 m, diepte oplopend van 90 tot 120 cm, het ondiepe bad 21 x 46 m met een diepte oplopend van 30 cm tot 90 cm. Voor de kleuters zijn er drie badjes van 8x9 meter (met elkaar verbon den) van 10, 20 en 30 cm diepte. Er komt voorts een zon-speelweide van 1.3 ha. Aansluitend aan deze zwembassins en voorts één bij een geprojekteerd café-restaurant van ha. Nog geen instruktiebad Uitvoerig werd er gesproken op deze persconferentie over een te stichten, overdekt, instruktiebad. Zoals de zwembad-kommissie ook graag wens te. Burg. en weth. stonden in 1968 niet afwijzend tegenover de bouw van een instruktiebad, als het kon meer in het centrum van de gemeente. B. en W. stelden zich op het stand punt dat de twee projekten afzonder lijk gezien dienden te worden. Zij ga ven de voorkeur, eerst het openlucht- bad aan te leggen en daarna het in struktiebad. Naast de vele gegevens en wat er be sproken is in genoemde kommissie, de uitgebreide adviezen en over onder delen van het zwembad-plan, heeft zij ook haar gedachten laten gaan over de beheersvorm. Zij dacht aan een stichtingsvorm. Zo wordt aanbevolen een stichtingsbestuur van 7 personen; één lid van het dagelijks bestuur der gemeente, twee leden van de gemeen teraad (door de te benoemen) en vier meerderjarige inwoners van de gemeente, eveneens door de raad te benoemen. Adviserende leden zouden toegevoegd kunnen worden. De kommissie noemt één vertegenwoordiger van de Fede ratie van V.V.V.'s en één vertegen woordiger van de Kon. Ned. Zwem- bond. Zoals gezegd, wij hopen in een tweede artikel terug te komen op het te stichten open zwembad en de sterke argumentatie van de kommissie vóór een instruktiebad. 130 LEERLINGEN NEMEN DEEL AAN BALLETUITVOERING Belangstelling uit de balletwereld Zoals wij vorige week reeds schreven, geeft de Heilooër Balletschool op zon dag 9 februari een uitvoering in Alk maar. We hebben nu wat meer gege vens ter beschikking over deze avond. Er nemen niet minder dan 130 leer lingen aan deze uitvoering deel. Drie van de beste leerlingen, welke mo menteel dan ook hard trainen om bal letdanseres te worden, treden solis tisch op; Wanda van Dijk met Lente- dans', Anette van Schooten met .Val se' en de kleine zeer begaafde Paulien van Buitenen in .Nocturne'. Een team van medewerk (st)ers zal helpen bij de kostumering, het smin- ken en zorgen voor een passende to neelaankleding. Nel Roos van de Ballet-Academie, waar Els Bijlsma o.a. haar opleiding genoot, zal met haar eerste assistente, mej. Koning, de balletuitvoering bij wonen, evenals de heer J. de Ruiter, voormalig balletmeester te Hannover, waarvan Els Bijlsma les kreeg. Onder de genodigden behoort ook bur gemeester mevrouw mr. J. M. Corver- van Haaften. vanaf INCLUSIeK B.T.Wf! 2. S" Dealer: Tel. (02200) 11343 Vert. v. Heiloo oost en -west: M. J. v. Trotsenburg, tel. 33925 Voor Heiloo centrum en -zuid: P. Minnesma, tel. 02267-2889. NOG DIT JAAR EEN 2e PREDIKANTSPLAATS voor de Hervormde gemeente In het mededelingenblad van de Her vormde gemeente lezen wij dat er naarstig gewerkt wordt om een 2de predikantenplaats te gaan realiseren. Een wens welke al enige jaren leefde. Nodig was o.a. dat er ook een finan ciële basis daarvoor gevonden werd. In dit blad lezen wij ook dat er een garantiefonds gevormd is waarvoor al 11.000,toegezegd is. Men is daar zeer verheugd over en men hoopt op nog meer financiële medewerking. Medewerking is gevraagd aan bevoeg de, hogere kerkelijke instanties om stichting van deze tweede predikan tenplaats mogelijk te maken. Men hoopt nog in 1969 dit te realiseren. 1ESLAAGD Voor het exanibpterkrijging van het diploma belastingconsulent van de Federatie van/Belastingconsulenten te Den HaagTslaagde absheer L. J. Onderdelinden, De Blomhof 20» Heiloo. (.W. VISWEDSTRIJD De wedsmj^kommissie van D.V.W. maakt bekencbslat op zondag, 9 febru ari a.s., een viswbdktrijd wordt gehou den in de Schermerrha^yaart. Vertrek vanaf het Dohp§huis 8 uur. Inleggeld 1.50 per persSnn te vol doen vóór vrijdagavond 18.00^^ bij de Jsékende adressen. FANCY-FAIR IN ,DE RANK' georganiseerd door ,De Oude Pastorij' Op donderdag 20 februari wordt er in het Hervormd Centrum ,De Rank' een fancy-fair gehouden door leiding en bejaarden van het verzorgingstehuis ,De Oude Pastorij'. De baten ervan, evenals de reeds uit verkochte verloting, komen ten goede aan een fonds, tot aankoop van een aantal zo gewenste artikelen. Een in validenwagentje, een televisietoestel en een geluidsinstallatie. Direktrice zr. Douma is met een aan tal medewerk (st)ers al enige tijd be zig aan de voorbereiding van deze fancy-fair. ,A1 deze artikelen zijn no dig, de aanschaf zou uitgesteld wor den als er op korte termijn geen geld beschikbaar zou komen.' En dat zat er in! Reden dat zij zelf de hand aan de ploeg zette. En kennelijk met veel enthousiasme en met goede me dewerking. Ze wist in dit verband op de geslaag de verloting (waarvan ook op 20 fe bruari de trekking is. ,In een paar da gen tijd waren onze dames ze kwijt.' Burgemeester opent fancy-fair Burgemeester mr. J. M. Corver-van Haaften zal, om 2 uur, deze fancy-fair openen en direkt daarna zal de trek king plaats hebben van de verloting door de wethoudster mevrouw mr. A. M. E. van der Zee-Mandersloot. Er zijn op deze middag (sluiting 6 u.) tal van mooie zelfgemaakte artikelen te koop. Prachtige handwerken zoals -V VAN AOSTASTPAAT 28 TELEFOON 31316 - HEILOO MODEHUIS HEILOO een damasten geborduurd tafellaken, kussens, lopers en een bijzonder fraaie wandversiering (postkoets). Ook en kele heren van ,De Oude Pastorij' le verden hun aandeel. De oudste van hen maakte een leuke kinder-krui- wagen. We deden maar een greep in het aan tal artikelen, aangevuld met schen kingen, welke verkocht of verloot zul len worden. O.a. een pracht van een lappen-deken. Voorts zijn er enige attrakties en men behoeft niet ,op 'n droogje' in ,De Rank' te verblijven. Ook daar wordt voor gezorgd, zelfs voor matige prij zen! Allemaal redenen om even deze fancy-fair te bezoeken Keunemerstraatweg 530 Heifpo' - Telefoon 81103 GRATIS THEORIE /C DONDERDAG 22 MEI jaarlykse autotocht voor bejaarden De organisatie, rond de jaarlijkse au totocht voor bejaarden, is rond. Deze wordt gehouden op donderdag 22 mei. Het belooft, althans dat hoopt het organiserend komitee, weer een mooie verrassingstocht te worden. In de week van 3 tot en met 8 maart wordt een inzameling gehouden om deze autotocht voor bejaarden moge lijk te maken. LEZING OVER DE ONDERGANG VAN POMPEYI in ,De Loet' Op donderdag 20 februari is er weer een bijeenkomst voor de bewoners van het verzorgingstehuis ,De Loet' en haar omgeving. De eerwaarde heer A. R. Heyligers, oud-katholiek pastoor te Alkmaar, zal dan spreken over de ondergang van Pompeyi. Daarbij zal de spreker licht beelden vertonen. Een interessant on derwerp voor belangstellenden. KEtoEMERgTRAATWEG 360 HEIL' TELEFOW 02200-30816 NA 18.00 UUR: 02264- 2140 Rnn Stuur 8Tatis de Lindbergh zomerprogramma's. I Naam: Adres Woonplaats

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1969 | | pagina 1