3f° bleyle 1° °l - X REISBUREAU LINDBERGH N.V. tricota^ cluuj yi/J ONAFHANKELIJK NIEUWSBLAD VOOR HEILOO czöameókapóalon ,c?Clleó' iè't OPEL KADETT kwaliteit v.n.f 5995._ JAC. MET, ALKMAAR GOEDKOOP NAAR JOEGOSLAVIË I -15 REKLAME van 20 t/m 27 februari 1969: Vraag niet om nylons vraag om DANL0NS f fo Kousen-automaat I KOOMEN's MODES DESIRÉE VERLOVINGSRINGEN Graveren klaar terwijl u wacht Tel. (02200) 11343 Otj hebben de pici.'t die u boert' VERONICA TOP-10 VAN DEZE WEEK J.J. PANTEK0EK, ing. H.S.V. klaverjas-drive uitgesteld tot 28 febr. GEVESTIGD IN SPORTHUIS P. HELLING 19 FEBRUARI 1969 Redaktie- en Administratie-adres Rechte Hondsbosschelaan 22 - Heiloo Telefoon 02200-30175 - Giro 140847 Advertenties per mm 15 cent (exclusief 4% B.T.W.) (bij kontrakt reduktie) 35e JAARGANG NUMMER 48 At blad verschijnt iedere woensdag n een oplaag van 7800 exemplaren iuis-aan-huis in de gemeenten Heiloo, Limmen, Egmond-Binnen, Rinnegom, Egmond aan de Hoef en Akersloot Advertenties e.d. moeten uiterlijk naandagmiddag 6 u. in ons bedt rijn. *23reedelaan 28 - ele^oon 30629 - cllelloo Ziet u reeds het resultaat in uw portemonnee - ,DE B.T.W.' - PERMANENT incl. wassen - watergolven TOTAAL 12.50 NIET OM 8 UUR MAAR 2 UUR TREKKING op fancy-fair in ,De Rank' Op de loten, van de verloting t.b.v. ,De Oude Pastorij', staat dat de trek king zou plaats vinden op om 8 uur. Deze trekking vindt echter plaats morgen, donderdag 20 februari, di- rekt na de officiële opening van de fancy-fair welke om 2 uur begint. Groot aantal aantrekkelijke artikelen Maandagmiddag hebben we reeds een kijkje mogen nemen op de grote voor raad artikelen welke op de fancy-fair te koop zullen worden aangeboden, verloot, of op een andere wijze gewon nen kunnen worden. Vooral de grote sortering handwerken viel ons daar bij op, waaronder heel mooie. Door schenking zijn er ook vele an dere waardevolle artikelen te be machtigen op deze fancy-fair, welke tot ongeveer 6 uur duurt. Men kan ,De Rank', waar de fancy- fair wordt gehouden, zowel vanaf de Kennemerstraatweg als de Heeren- weg binnengaan. Voor bezoekers met auto's is 'dit laatste te prefereren. Men kan zijn of haar auto dan ge makkelijk kwijt. C. EGAS NIET BESCHIKBAAR ALS KANDIDAAT vóór partijbestuur P.v.d.A. Onze plaatsgenoot de heer C. Egas stelt zich niet kandidaat voor het partijbestuur van de Partii van de Arbeid. De verkiezing ervan vindt plaats in begin maart. De heer C. Egas was reeds lid van dit bestuur. De heer Egas is voorzitter geworden van de Landelijke Federatie van Be jaardenzorg en Kamerlid. Dit voor zitterschap laat hem geen tijd over voor een bestuursfunktie. Zie onze Straatweg 103 - Heiloo Telefoon 30199 KADER VAN HET N.K.V. BIJEEN Laat zich voorlichten over gemeentelijke zaken Het kader van het Nederlands Ka tholiek Vakverbond komt a.s. vrijdag avond om uur bijeen in de kantine van het clubgebouw van H.S.V., aan de Verlengdte Bayershoffweg. O.a. zal de dir&kteur van Openbare Werken, de heer A- Brandsma, aan de hand van tekeningen etc. dit kader inlichten over gemeentelijke zaken, zoals de uitbreidingsplannen. LEZING, MET FILM, OVER WEDGWOOD PORSELEIN voor de Ver. van Huisvrouwen Voor de lederf van de Ned. Ver. van Huisvrouwen wordt een lezing gehou den over het Wedgwood porselein. Te verzorgen door de firma N. F. van Gelder Zn. uit Amsterdam. De le zing welke op donderdag 27 februari wordt gehouden in de zaal van de gereformeerde- kerk, wordt geïllus treerd met films. Causerie over border en gazon Op dinsdag 11 maart, op de koffie ochtend in ,De Rank', zal de heer W. J. Jonges uit Warmenhuizen een causerie houden over de tuin, border en gazon. PROPAGANDA-FILMAVOND van de afd. van de s.v. ,De Foresters' Op vrijdag 7 maart houdt de afdeling honkbal van do s.v. ,De Foresters' een propaganda-filmavond in de kantine van de vereniging op de Egelshoek. De heer Van 't Boveneind houdt een praatje over de honkbal-spelregels en er zullen films gedraaid worden. Naast leden zijn ook anderen welkom. aUWlUER-MORlOOeR KENNEMERSTR HEG MA - HEILOO i] TEL 30799 NOORDHOLLANDS AMATEURTONEEL BIJEEN A.s. zaterdag in Haarlem Het komitee Noordhollands Landju weel organiseert a.s. zaterdag 22 fe bruari, in Haarlem, een bijeenkomst. Het Noordhollands Amateurtoneel wordt daar verwacht in de tuinzaal van de gemeentelijke concertzaal, aanvang 3 uur. Er zal gesproken en gediscussieerd kunnen worden over de kwaliteiten van gespeelde stukken. Er zullen op deze bijeenkomst ook een tweetal éénakters opgevoerd wor den onder regie van de heer Gelijn. Voor inlichtingen etc. Polderweg 90, Amsterdam, tel. 020-923533. GESLAAGJ Onze plaatsgë«pat-^3e heer J. Pijn appel is aan ^deSjniversiteit te Rot terdam geslaagd vocJïMaet kandidaats examen Ekonomie. KOM NAAR DE JEUGDDIENST Zondag\23 februari wordt er 's avonds om kwaM over zeven een jeugddienst gehoudenxin de Kruiskerfc De jeugddihnstkommissie^ Vraagt alle jongeren mahr ook de ^ouderenkom zondagavond eens péar de jeugd dienst. De dienst vtfordt geleid door ds. D. ter SteegèC Lyceum-predikant te Overveen. Vooraf is er eén gerrt^ente-samenzang onder leidmg van eemjpngere. Kom je zondagavond inNte Kruiskerk ook meezingen, luisterenden (indien je da^r zin in hebt) na afloop mee-' prat£ NED. VER. VAN HUISVROUWEN Op dinsdag 11 februari Jlïëlöx boven genoemde vereniging haar jaarlijkse ledenvergadering in ,De Rank'i Na de gebruikelijke voorlezing van de jaarverslagen van sekretaresse en penningmeesteressei die keurig in or de werden bevonden, volgde de be handeling van de voorstellen voor de algemene ledenvergadering, die dit jaar in Hengelo wordt gehouden. Drie bestuursleden traden af, na melijk mevrouw Roos, mevrouw Ver hagen en mevrouw De Vries. Het af scheid nemen van deze dames was niet gemakkelijk. Zij hebben ontzet tend veel werk verzet voor de afde ling en de présidente zei dit dan ook in duidelijke bewoordingen. Ze bood de dames alle drie een plantenbak aan en mevrouw De Vries werd bo vendien tot erelid benoemd. Zij was nl. de oprichtster van de afdeling, ruim 6 jaar geleden, en vertrekt in maart naar Deventer. Ook mevrouw Verhagen werd extra in het zonnetje gezet voor de. prettige en akkurate wijze waarop zij het sekretariaat- schap waarnam. Als nieuwe bestuursleden werden ge kozen: mevrouw Valk, vice-presiden- te, mevrouw Grondhout, sekretaresse en mevrouw Dutij, algemeen adjunk- te. Hierna werden nog enkele rond vragen behandeld waarna mevrouw Stikkel deze zeer goed bezochte ver gadering sloot. Dames, vergeet u niet zich op te ge ven voor de excursie naar de ,Porce- lijne Fles' in Delft en het Costuum- museum in Den Haag, op 4 maart a.s. FINANCIëLE POSITIE GEMEENTE HEILOO ZAL ZICH BLIJVEN VERBETEREN Dank z(j groei van de gemeente In antwoord op vragen o.a. van de raadsleden Groot en drs. Crabben- dam in de voorlaatste raadsvergade ring, zei burgemeester mevrouw mr. J. M. Corver-van Haaften, dat als de prognoses van deskundigen juist zijn, Heiloo in 10 jaar zal groeien van 17 tot 27.000 inwoners. .Thans ontvangt de gemeente 145,per inwoner uit het gemeentefonds.' Als de nieuwe in behandeling zijnde wet wordt aange nomen, krijgen de gemeenten 30, per jaar, per inwoner, meer aan in komsten. Binnen afzienbare tijd ko men belangrijke bedragen los van de verkoop van grond in uitbreidings plannen en ook bij de realisèring van het Brinkplan. ,Een dikke 2 miljoen meer inkomsten per jaar (thans 11.000.000,aan inkomsten. En daar kun je wat mee doen,' aldus de burgemeester. Maar ze liet er ook op volgen: ,Maar we moeten wel oppassen dat het gemeen telijk apparaat niet te sterk wordt uitgebreid, zoals in andere gemeen ten; dat kost veel geld.' RAADSLID VROEG OM LES IN HANDWERKEN op scholen voor gewoon lager onderwas Het raadslid mevrouw Brolsma-Pol- ling heeft gevraagd of het niet mo gelijk was op de scholen voor gewoon lager onderwijs les te geven in hand werken door een vakleerkracht. Burgemeester mevrouw Corver bleek inlichtingen ingewonnen te hebben over de financiële konsekwenties voor de gemeente. ,Per klokuur zou dat gaan kosten 480,per jaar. Als alle scholen over zouden gaan op dit onderwijs, door een vakleerkracht, zou dat per jaar 43.000,kunnen worden.' JK KAN OP 'T OGENBLIK NIET IN DE BOEZEM VAN HET KOLLEGE KIJKEN ,Ik weet niet hoe z(j er over denkt' aldus wethouder Bolten Vrolijkheid was er vrijdagavond in de raadsvergadering. Dit naar aan leiding van beantwoording van een vraag, over /het Stationsweg-tracé, van het raadslid de heer J. Pieters door wethouder J. Bolten. Wethouder Bolten: ,Ik kan op 't ogen blik niet in de boezem van het kolle ge kijken. Ik weet niet hoe zij er over denkt.' Als men nu weet dat de bur gemeester en\de andere wethouder dames zijn, dart--begrijpt men dat er kostelijk gelachen Ö^ook door de bei de dames In zijn algemene beschouwing heeft de heer Pieters het volgende gezegd: ,Wij (Prot.-Christ. fraktie) zouden het kollege willen vragen of het vast houdt aan deze zeer kostbare oplos sing. Wij zijn ervan overtuigd dat aan de bestaande situatie een "einde moet komen, doch wij neigen op dit mo ment naar een eenvoudiger oplossing met Ahob's, in de mening dat dit op het nieuwe tracé van Stationsweg- Zeeweg voldoende is.' Het raadslid vroeg in de laatste raadsvergadering hoe de wethouder van openbare werken over de twee mogelijkheden denkt: tunnel of ahob. ,Ik leef bij de tunnel' aldus de wet houder. PLATTELANDS VROUWEN" WEER BIJEEN Deklamatieclub brengt ,De Regenboog' Op vrijdag 21 februari komen de Plattelandsvrouwen weer bijeen. Het deklamatieclubje onder leiding van mevrouw Frevel zal voordragen ,De Regenboog' van Michel v. d. Plas. Mevrouw C. Tensen-Mantel houdt een praatje over hygiëne, houding en foundations. In het eerste deel van deze bijeen komst (te houden in de zaal van de gereformeerde kerk) is er, naast de behandeling van de jaarverslagen, 'n bestuursverkiezing. Mevr. C. N. Hartog-Rus is aftredend, maar herkiesbaar. Mevr. A. Meertens- Wiltens (presidente) blijft met goed keuring van, het Provinciaal bestuur nog één jaar in het afdelingsbestuur. VERBOUWING EN UITBREIDING WITTE HUIS IN VOLLE GANG ten behoeve van openbare leeszaal en bibliotheek De verbouwing en uitbreiding van het Witte Huis aan de Kennemerstraat weg, is in volle gang. Dit ten behoeve van de Stichting Openbare Leeszaal en Bibliotheek welke vooral voor haar afdeling jeugdbibliotheek dringend om ruimte verlegen zit. Zo zelfs, dat een leden-stop nodig werd. Zoals men reeds eerder heeft kunnen vernemen gaat de .Volksmuziekschool Heiloo' mettertijd uit het Witte Huis verdwijnen om het voormalige zuster huis ,Onze Lieve Vrouw ter Nood', aan de Pastoor van Muijenweg, te be trekken. Beide werken worden uitgevoerd door de firma Kuijper te Heiloo. Ook de uitbreiding van de aula van de Algemene Begraafplaats aan de Hol- leweg zal binnenkort door deze firma ter hand worden genomen. Kennelijk had ook mevrouw Brolsma niet op de omvang van dit grote be drag gerekend. Toch zegde de burge meester toe 't een en ander nog te willen bekijken. INCLUSIEF I.Kw. O Dealer: V.N.K.V. HEILOO Op vrijdag 14 februari jl.xijn de da mes van. het V.N.K.V., /ondanks de koude, nhar Alkmaar .getogen voor het bijwonen van de Libelle-mode- show, welke\jehoudeji werd in ,'t Gul den Vlies'. Op deze show Werden door 5 manne quins 75 flatteuze en draagbare mo dellen getoond voórhet komende sei zoen. Er was echt vbor ,elck wat wils' zowel voor de oudere^ls voor de jon gere dames. In de pauze was er gelegenheid om van de gëtoonde modellen patronen te bestellen. Dus de enthousiaste cou peuses onder ons kunnen aan de slag. Het V.N.K.V. kan terugzien op een gezqllige en leerzame avond. MOOIE PLANTEN VOOR ONZE TUIN' Lezing voor de Kon. My. Morgen, donderdag 20 februari, is de volgende bijeenkomst van de Kon. Ned. Mij. voor Tuinbouw en Plant kunde. De heer G. Houtman, leraar biologie aan de Rijks Middelbare Tuin bouwschool te Hoorn, zal spreken over' .Mooie planten voor onze tuin'. Geïllustreerd met kleurendia's. Mevrouw Hes-van Zaal zal weer de .plant van de maand' bespreken, wel ke weer verloot zal worden onder de aanwezigen. Op deze bijeenkomst zal de keuring plaats hebben van de resultaten, door huisbroei bgreikt. Het zijn de uitge reikte crocus- en hyacinthenbollen, die tot bloei gebracht zijn. De keuringskommissie staat onder leiding van de heer J. H. M. J. Schole. Er worden 3 prijzen toegekend voor de beste series en tevens zijn er prijs jes voor de drie mooiste individuele potten met hyacinthen. Ook zal de beste crocus-inzending worden be loond. Naar de Westfriese Flora ,Winlerbloei' De Kon. Mij. organiseert, samen met de Afdelingen Alkmaar, Bergen en de Egmonden, een bustocht naar de Westfriese Flora .Winterbloei' te Bo- venkarspel. En wel op zaterdagmor gen 22 februari. Men moet zich als belangstellende op geven tot vandaag bij mevr. v. Wijk, Cruijscamplaan 7, tel. 32470, Heiloo. 1. Ain't got no -1 got life Nina Simone - R.C.A. 2. Hair-Zen 3. Atlantis - Donovan 4. I started u joke - Bee Gees 5. Ob la di, ob la da - Reatles 6. Albatross - Fleetwood Mac 7. Spooky's Day-off Swinging Soul Machine 8. Kiele, kiele, kiele Z S) Toon Hermans >-J<J L V. C.Imson and Clover Tommy James The Shondells 10. Antoinette - Leo den Hop VAN AOSTASTRART TELEFOON 3U16 - HEILOO MODEHUIS HEILOO OUDERS VAN KINDEREN VAN DE NIC. BEETSSCHOOL BIJEEN Afwisselend programma Op donderdag 20 februari komen de ouders van de kinderen welke de Nic. Beetsschool bezoeken, bijeen in de zaal van de gereformeerde kerk. Het programma van deze avond is zeer afwisselend. Er is een leesles, gym nastiek bedreven en er wordt gezon gen o.l.v. de onderwijzers Koelemay, Annevelink en Köhne. Voorts is er een causerie. De aftredende ouderkommissieleden, de heren J. Nap en A. van Sluis, stel len zich herkiesbaar. PRO PAGAND A-OPENINGS WANDELTOCHT van de N.W.B. op zaterdag 1 maart Op zaterdag 1 maart is de propagan da openings wandeltocht van de N.- hollandsé Wandelsport Bond, vanuit Heiloo. Op zaterdag 19 en zondag 20 april zijn de bloembollen wandeltochten vastgesteld en in' juni de avond-wan del-vierdaagse. Daarover later meer. Wat de openings wandel tocht betreft; men leze de raambiljetten welke deze week in Heiloo zullen verschijnen. De plaatselijke kommissie van de N.W.B. zal, evenals voorgaande jaren, de genoemde wandeltochten organi seren. 15-daagse vliegreizen v.a. 320,—; of met eigen auto v.a. 185,—. marreizen v.a. 3^8,bootreis langs de Dalmatische kust enz. meer dan 80 mogelijkheden. Dit alles vindt u in YUGODOURS 1969 reisgids. 32 pagina's in kleuren over vakantiereizen naar Joegoslavië. KENNEMERSTRAATWEG 360 HEILOO TELEFOON 02200-30816 NA 18.00 UUR: 02264- 2140

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1969 | | pagina 1