22 34 1 25 \l LINDBERGH REIZEN - ZONNIGE REIZEN REISBUREAU LINDBERGH N.V. VOORJAARSHOW: 4 T STEREO <~ïïlodeókow l? cluu] ONAFHANKELIJK NIEUWSBLAD VOOR HEILOO OPEL KADETT souplesse /f 5998.- JAC. MET, ALKMAAR c^Dameókapóalon ,C'Arii&ó SLM [J VOORDEEL-WEEK - PAS OP UW OELD REKLAME van 13 maart t/m 20 maart: banketbakkerij <?c B00NACKER mm../ heerlijk, de beste Voor uw BRIL 't' Foto - WUIJTS - Optiek een horloge van een bekend merk VAMOR-Artoriischool F E R N HjO U T VAKANTIEREIZEN PER BUS, TREIN, VLIEGTUIG EN EIGEN AUTO Boekingskantoor voor de belangrijkste reisbureaux. Hèt adres voor de verzorging van uw reis: GEVESTIGD IN SPORTHUIS P. HELLING ZATERDAG 22 MAART ZONDAG 23 MAART Deelnemers: 1. RIJWIELHANDEL R. BOSMAN 2. MODEHUIS UNIQUE' 3. TECHN. BUR. NIJSEN, UITGEEST v7 4. AANN.BEDR. JAC. KLAASSE &ZN. TOEGANG VRIJ Elke 25ste bezoeker verrassen wij met een HEERLIJKE TAART Vraag niet om nylons vraag om DANL0NS Zieoni Kousen-automaat KOOMEN's MODES <~LOy hebben de plaat die u graag hoort! m-m J.J. PANTEK0EK, Ing. i^ente en omer VAtV •Je o 12 MAART 1969 Redaktie- en Administratie-adres: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Heiloo Telefoon 02200-30175 - Giro 140847 Advertenties per mm 15 cent (exclusief 4% B.T.W.) (bij kontrakt reduktie) 35e JAARGANG NUMMER 51 yit blad verschijnt iedere woensdag n een oplaag van 7800 exemplaren iuis-aan-huis in de gemeenten Heiloo, Limmen, Egmond-Binnen, Rinnegom, Egmond aan de Hoef en Akersloot. Advertenties e.d. moeten uiterlijk naandagmiddag 6 u. in ons bezit zijn. <~Breeclelaan 28 - elefon 3Cj629 - cLje'doo PermanentV I Wassen en watergolven \f Crème-behandeling .v Lak 13.50 Dat is zo eni STRAATWEG blijft zo TEL. 30032 GROTE BELANGSTELLING VOOR 100-JARIGE Feest in ,De Loet' Het was donderdag feest in het ver zorgingstehuis ,De Loet.' Mevrouw M. v. d. Grampel-de Nijs vierde haar 100ste verjaardag. Voor het eerst in de geschiedenis van Heiloo maakte een inwoonster een eeuw vol! Groot was dan ook de belangstelling. Burgemeester mevr. mr. M. J. Corver- van Haaften sprak mevr. v. d. Gram- pel en baar familie, kinderen, klein en achterkleinkinderen toe. ,Ik sta hier als burgemeester, even over de helft van uw leeftijd', zo sprak ongeveer mevrouw Corver. Zij wees er op dat ze nu als burgemees ter hier stond, terwijl vroeger de vrouw in hoofdzaak huishoudelijke zaken verrichtte. ,U heeft veel mee gemaakt in deze honderd jaren, veel moeten verwerken, er is ontzettend veel veranderd en het vereiste veel aanpassingsvermogen,' aldus de bur gemeester. Ze bewonderde de levens- Heerenweg 151 - Heiloo Telefoon 31275 moed en de vitaliteit van de thans 100-jarige. Mevr. Corver wenste mevr. v. d. Grampel nog een aantal goede jaren toe in ,De Loet' waarin zij blij kens haar uitlatingen, zo goed ver zorgd wordt. Mevrouw Bonnewit feliciteerde me vrouw v. d. Grampel namens het be stuur van de Heiloose Stichting voor Bejaardenzorg. ,Dat u zo oud bent geworden komt mede door de gezon de omgeving waarin' wij wonen.' De heer P. Avis sprak namens de bewoners van ,De Loet' en wenste de 100-jarige ,nog vele jaren' toe. De direktrice zr. De Wilde heeft allen heel hartelijk welkom geheten op de ze bijeenkomst. In het bijzonder me vrouw v. d. Grampel en haar familie. Een schoonzoon, de heer W. de Jongh, heeft in een leuk speechje allen be dankt. Speciaal zr. Groot die bijzon der veel aandacht kan en wil besteden aan ,haar' bejaarde. Door mevrouw v. d. Grampel zelfs moeder genoemd. Er was koffiè met gebak en een .ach tergrond' muziekje. Er waren opval len veel bloemen en planten gezonden. We noemen die van het gemeente bestuur, de Heilooër Stichting voor Bejaardenzorg, het Rode Kruis, het komitee .Autotocht Bejaarden' en van het personeel van ,De Loet'. De bewoners zorgden voor een prach tige taart, versierd met 1869-1969. Leuk was het dat het Psychiatrisch Centrum voor dit speciale doel bloe men en planten ter beschikking stel de! GROOTSCHEEPSE PAPIERAKTIE van Gidsen en Verkenners Op zaterdag 22 maart houden de Gidsen en Verkenners een groot scheepse papier-ophaalaktie onder het motto: H.O.O.P. (Haal Op Oud Pa pier). De aktie vangt aan om 9 uur Koop niet zomaar een horloge, koop toch Neem geen risico o.a. PRISMA - JUNGHAiSTS - ROAMER - ZENTRA Dat zijn merken; daar kunt u van op aan y 3UWEIIER - HORLOGCR KENNEMERSTR WEG MA TEL30739 HEILOO en zal duren tot 2 uur. Het is mogelijk dat inwoners wel pa pier hebben maar niet thuis zijn op 22 maart. Zij kunnen dan even bellen 31884 en de gidsen en verkenners halen op--éen ander tijdstip dit papier op. TH. VROUWENGILDE Afdeling Heiloo y Reeds riu worden de leden uitgeno digd op 2£j maart een Eucharistievie ring bij te\vonen, die gehouden wordt 's morgens\9 uur in de H. Moeder Gods kerk. T^et dameskoor zal hier aan hun medewerking' verlenen door de Latijnse gezangen te verzorgen. Hierna zal een ontbijt worden aange boden in de koffiekamer, waarna de heer Mul zal spreken over de .Bij standswet'. Tot 15 april kunt u zich nog voor het reisje opgeveh bij mevrouw Vendel, Westerweg 183. Enkele punten uit het réisprogramma kunnen reeds genoemd worden, o.a. bezoek aim het glasmuseum Leerdam en een Brabantse koffietafel. Ook wordon de propagandisten xüitgeno- digd/voor een bijeenkomst bh mevr. Veouel, op donderdag 27 maart1,8 uur. Kennertierstraatweg 530 Heiloo -\Tclefoon 31103 GRATIS THEORlfc 0 S KENNEMERSTRAATWEG 360 HEILOO N^LEFOON 02200-30816 NA 18.00 UUR: 02264- 2140 1 RIJWIELEN, BROMFIETSER, GRASMAAIMACHINES VOORJAAR- EN ZOMEHkODE 1969 CENTRALE VERWARMING, GASKACHELS, DEMONSTRATIE VAN KLEUREN T.V. KEUKENS-, KASTEN, ZELFBOUWMEUBELEN In het N.K.J.B.-gebouw hoek Stations weg-Wester weg. Openingstijden Zaterdag en zondag 14.00 - 22.00 uur. SHELL QUICK SERVICE BEDRIJF GEOPEND Hypermodern bedrijf in ,Oost' Zonder enig ceremonieel is woensdag het Shell Quick Service bedrijf ,De Loet' aan de v. d. Feen de Lilleweg in oost geopend. Het gebouw, uitge voerd door het .Bouwbureau v. Steeg' te Alkmaar, is niet storend in deze omgeving. Men zal zich herinneren dat er nog al wat bezwaren tegen geuit werden, in 't verleden. Alles ziet er bijzonder goed verzorgd uit, zowel extern als intern. De heer A- Kabel, voorheen bedrijfs- chef van de fa. Zwart in Wormerveer, leidt dit nieuwe bedrijf. Gezien zijn opleiding en ervaring kan men dus verzekerd zijn, niet alleen van een quicke bediening maar vooral van een deskundige behandeling van de auto. Alle hypermoderne apparaten om de auto ,door te lichten' zijn in dit Shell Quick Service Statio^i aanwezig. We noemen: algemeen onderhoud, koel systeem kontroleren, motor tune up (waaronder bougies testen), remmen- service (remtesten), wielen uitlijnen, wielen balanceren en kop- en berm lampen afstellen. Er is ook een auto shop. We hebben ons, als leek, wel vanafA J NCLUSIEF B.T.W. Dealer: Tel. (02200) 11343 verwonderd over het grote assorti ment van artikelen wat daarin te koop wordt aangeboden. Naast artikelen welke direkt in verband staan met een auto, ook van snoep tot ballen en grammofoonplaten toe! De heer Kabel verzekerde ons dat het langs sommige verkeerswegen ,nog erger' is. Daar worden in ben zinestations zelfs vouwfietsen ver kocht. En nog met succes ook! Het Quick Service Bedrijf is voorlo pig geopend van 7 uur 's morgens tot 8 uur 's avonds. Straatweg iQ£ - Heiloo Telefoon 30199 TONEELVERENIGING FALKLAND' 22 maart a.s. .Maribel' in ,De Rustende Jager' Op zaterdag 22 maart a.s. komt de toneelvereniging .Falkland' voor het voetlicht met het blijspel .Maribel', van Miguel Mihura, vertaling van Mies Bouhuys. Wat later dan anders. Dit door om standigheden die de laatste jaren in het amateurtoneel zo langzamerhand bekend *zijn geworden. .Falkland' gaat hierin echter veran dering brengen in de toekomst, vooral na haar 45-jarig jubileum, dat het volgend jaar plaats vindt. Er was een groots plan ontworpen, maar dat schijnt in een gemeente als Heiloo niet zo te willen vlotten. Toch is de vereniging van mening dat er voor goed een einde gemaakt moet worden aan moeilijkheden en dat het ook best mogelijk is. U zult hierover vast meer horen Kaarten voor 22 maart te verkrijgen bij M. C. Affourtit, Torenlaan 37, R. Doggenaar-Bouma, Haesackerlaan 23 en P. Nieuwenhuis, Holleweg 43. FORUMAVOND Oudervereniging Lidwinaschool 13 maant a.s. om 20.15 üur in het Bruno-gebouw is er voor de ouders en belangstellenden een forumavond, onder de titeh, .School en gezin'. Het forum zal geleid worden door de heer J. M. Onstènk, hoofdredakteur van het Noordhollands Dagblad. De forumleden zijn: Mevrouw H. W. Jonge-Poering-van Beek, ^kinder-tand arts, dr. H. L. Pijlman, schpolarts, de heer H. van Rooy, voorzitter "Kateche- tische Commissie van het Bisdom Haarlem en de heer C. E. M. Schut- ijser, dir. Kath. Onderwijs Cenotum te yoorn. cafwOLEarr ujtwuw SrutKhAFWUivuR HOE CONTROLEERT U Zl LF UW STEREO APPARA TUUR. De meest gevraagde 'Nederlandse testplaat Dccca NO 378 004 10.50 st. FOCUS ON PHASE 4 STEREO. Met o.a. Stanley Black; Les Paul; Fdmundo Ros; Werner Muller Dccca NQ 378 005 10.50 st. A JOURNEY INTO PI- STEREO SOUND! Osborne; Okasan; Tl} Knight Singers Decca NO 378 001 0.50 st. THE KING SIZE SOUND QF PHASE 4 STEREO et o.a. Mantovani, Edmundo 5 en Ted Heath i NQ 378 000 10.50 st. VAN AOSTASTRAAT 28 TELEFOON 31316 - HEILOO op woensdag 26 maart a.s. in ,'t Gulden Vlies' te Alkmaar. Kaarten 3, inclusief koffie complet MODEHUIS Telefoon 31815 - Heiloo Gezien de samenstelling van dit des kundig forum\ stellen wij ons voor, dat er bij u veel vragen zullen zijn, betreffende de "begeleiding van uw kinderen. Wij merfen er goed aan te doen, deze avond tc .organiseren in het belang- van uw kinderen en re kenen op uw komst. Het Bestuur.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1969 | | pagina 1