Boerenleenbank h \l l of Boerenleenbank cluuj ONAFHANKELIJK NIEUWSBLAD VOOR HEILOO S b 7/2° JAC.MET, ALKMAAR ftc <zL)ameókapóalon, /,o&lleó' WEEKREXLAME van 17/ tot 24/4 {ft- Voor uw BRIL Foto - WUIJTS - Optiek Vraag niet om nylons vraag om DANL0NS Kous^i-automaat KOOMEN's MODES een horloge van een bekend merk TROMPETTERSKORPS .HEILOO'- \INTERNATIONAL' Uw spaargeld stee direkt opneembaar 244 -fa. OPEL KAPETT hoge \e^twaarde v^af 5998.— WIE WORDT MISS BABY - KLEUÏER HOGE REN ^E, hebben de plaat die u graag hoort! TOPPERS voor POPPERS J.J. PANTEK0EK, Ing. HULP VERKOOPSTER VAfW 16 APRIL 1969 Redaktie- en Administratie-adres Rechte Hondsbosschelaan 22 - Heiloo Telefoon 02200-30175 - Giro 140847 Advertenties per mm 15 cent (exclusief 4% B.T.W.) (bij kontrakt reduktie) 36e JAARGANG NUMMER 4 At blad verschijnt iedere woensdag n een oplaag van 7800 exemplaren iuis-aan-huis in de gemeenten Heiloo, Limmen, Egmond-Binnen, Rinnegom, Egmond aan de Hoef en Akersloot. Advertenties e.d. moeten uiterlijk naandagmiddag 6 u. in ons bezit zijn. ^BreecLelacXn 28 - ^el/loon 30629 - ctyeiloo Wasse^ en 1 grote Haarsp: xergolven 118 ounce Zwartkop', winkelprijs 4.95 7-— LEESZAAL VOORLOPIG GESLOTEN De verbouwing van de bibliotheek aan de Kennemers^raatweg is al zo ver gevorderd, dat de kinderleeszaal (deze wordt bij de grote bibliotheek getrokken en de kinderleeszaal ver huist naar de bovenverdieping) ont ruimd moest worden. Dus moest men een keuze maken, öf de leeszaal slui ten öf de kinderbibliotheek. Men koos vanzelfsprekend het laatste, zodat de tafels en stoelen uit de leeszaal het veld moesten ruimen voor de rekken met boeken uit de kinderbibliotheek. Het tijdschriftenrek hangt er nog wel en de dag- en weekbladen komen op de gegeven tijd binnen, maar de .lees zaalsfeer' is vertrokken. Het is nu, al met al, een ietwat be nauwde bedoening geworden in de bibliotheek. En vooral op tijden, dat de uitleenuren voor de jeugd en de volwassenen samen vallen, zoals b.v. Heerenweg iy - Heiloo Telefoon 31275 Zie onze Straatwegjfo3 - Heiloo Telefoon 30199 fc* op dinsdag- en vrijdagmiddag van half vier t)pt vijf uur, en op maandagavond van 7*9 uur. De uitleningen aan vol wasserten beginnen op dinsdag- en vrijdagmiddag echter al om 2 uur. Wanneer men dus als volwassene ge steld is op rust, dan zoudert wij willen adviserenga er in de vroege middag heen! En wat de maandagavond betreft, misschien kan men dan om de kin deren wat te pntlopen tegen kwart over acht boeken gaan ruilen, of an ders op dinsdagmiddag. De dames in de uitleen zullen al het mogelijke doen om Iedereen vlot weg te helpen, maar, wanneer u eens wat langer dan gewoonlijk, moet wachten, bedenk dan, dat dit ortgemak is ont staan om u in de toekómst met veel meer service van dienst1- te zijn. Men krijgt over twee maanden de beschikking over een bibliotheek die tweern Aal zo groot is als de huidige met eert opener opstelling. Namelijk moderne boekenrekken, die over dwars geplaatst zullen worden. Ook komen er doelmatiger cataloguskas- ten. Door de grotere plaatsruimte zal het boekenbezit in de komende jaren geleidelijk verdubbeld kunnen wor den. De kinderbibliotheek zal gedu rende de gehele verbouwing geopend kunnen blijven. De grote bibliotheek zal voor de om schakeling van oud naar nieuw even wel een paar dagen gesloten moeten worden, maar daarvan wordt het pu bliek tijdig op de hoogte gesteld. KOLLEKTE NED. ASTMA FONJ)S In de week van 21 t/m 26 april zal de nationale kollekte voor het Neder lands Astma Fonds dit jaar plaats vinden. Ook in Heiloo zal daarvoor wederom uw gave worden gevraagd in een huis-aan-huis-kollekte. Geeft overvloedig, want gij steunt daarmede niet alleen het wetenschap pelijk werk, doch maakt vooral ook de persoonlijke hulp aan patiënten meer en beter mogelijk, terwijl tevens de sociaal-medische zorg dan kan worden uitgebreid. De bouw van be handelingscentra, waar een klemmen de behoefte aar. bestaat, zal mede door uw gift kunnen worden gesti muleerd. Stelt onze kollektantert. die ook dit jaar weer zoveel vrije tijd hiervoor geheel vrijwillig ter beschikking stel len, niet teleur en geeft met gulle hand. Bedenk daarbij dart. dat gij daarmede een ernstige gehandicapte meer en betere levenskansen biedt. .VOLKSMUZIEKSCHOOL HEILOO' GAAT OVER RIANT GEBOUW BESCHIKKEN Eigen gebouw werd dringend noodzakelijk Op 6 januari kon de verbouw begin nen van het voormalig klooster Onze Lieve Vrouwe ter Nood aan de Pas toor van Muijenweg. Dit ten behoeve van de stichting .Volksmuziekschool Heiloo'. De gemeente Heiloo werd toen huur der van dit omvangrijke gebouw en gaf het weer in onderverhuur aan de Volksmuziekschool Heiloo'. Geld werd geleend, in totaal 110.000 voor verbouw en inrichting. De ge meente Heiloo ging zich garant stel len voor dit bedrag, opgenomen bij de Coöp. Raiffeisenbank te Heiloo. De Heiloose architekt J. Roggeveen ontwierp de verbouwing en de firma P. Kuyper Zn. (Heiloo) kreeg de opdracht het werk uit te voeren. On der-aannemers: de fa. Vreeken (schil derwerk), de fa. Rits en Knip (stu- cadoorswerk), fa. Tromp (loodgieters- werk en sanitair) en de fa. Kosters elektriciteitswerk) Verbouw viel tegen Zoals over het algemeen het geval is, viel ook hier de verbouw tegen. Erg tegen! Het komt o.a. tot uitdrukking in een langere tijdsduur van de werk zaamheden maar ook in het bedrag wat het meer gaat kosten, dan men oorspronkelijk wel gedacht had. En omdat de verbouw van het Witte Huis samenvalt, waar men grotendeels was gehuisvest, met de wat langere duur van werkzaamheden aan het gebouw aan de Pastoor van Muijenweg, is de Volksmuziekschool wat in moeilijkhe den gekomen. Volgende week hoopt men, op beperkte schaal, wat lessen te kunnen geven in de nieuwe school. Gerekend moet worden dat betrekken van het gehele komplex pas over een week of zes zal kunnen plaats vinden. Maar dan Maar dan zal de Volksmuziekschool ook over een unieke school gaan be schikken! Met verschillende ruime leslokalen. Dit werd wel nodig, want de sekretaresse, mevrouw Roos-Cor- nelisse, vertelde ons dat er op het ogenblik rond de 400 leerlingen zijn en 23 docenten les geven. Dit alles onder de super-leiding van direkteur P. H. A. Groot. Op de begane grond zijn twee leslo kalen van ongeveer 4x5 meter. Op de eerste verdieping een grote zaal welke in drie aparte zaaltjes omgezet kan worden. Voor de direktie is er nu ook een flinke kamer beschikbaar en er is voldoende berging voor mate rialen. Zowel beneden als boven zijn ook voldoende toiletten. De ingang van deze school is aan de Pastoor van Muijenweg. Behoorlijke conciërgewoning De Volksmuziekschool beschikt ook over een behoorlijke conciërgewoning, met een aparte ingang aan de west zijde van het gebouw. Een zeer ruime keuken waarin, zo nodig, konsumpties voorbereid kunnen worden voor even tuele leerlingenavonden. De huiska mer van de concierge ligt, aansluitend aan de keuken, aan de zuidzijde. Het gehele gebouw is natuurlijk centraal verwarmd. Uit de sollicitanten voor de funktie vair concierge koos men de heer J. Bos, thans koster van de geref. kerk. Iemand die zich, met zijn echtgenote, reeds zeer verdienstelijk maakte.Van- daar deze keuze. Naar wij vernemen zal de heer Bos koster blijven. Gevraagd: HUL# i. d. HUISH. voor 1 'of 2 ochtfenden p. week. Geen schoonmaak. Mevr. FMler/ Hofdijkweg 4, Heiloo, tera&fon 33678. - /-* A'J Koop niet zomaar een horloge, koop toch Neem geen risico o.a. PRISMA - JUNGHANS - ROAMER - ZENTRA Dat zijn merlten; daar kunt u van op aan cc y 3UWEUER- H0RL0GER KENNEMERSTR WEG 414 TEL: 30799 HEILOO KATH. VROUWEN GILDE Afdeling Heiloo Leden en belangstellenden worden nog even herinnerd aan de feestavond vrijdag 18 april in De Rustende Ja ger'. Daar deze vereniging meestal met ruimtegebrek te kampen, heeft, worden nu ook vooral de herem-uit genodigd. Het blijkt wel dat het nog jonge Trompetters korps .Heiloo' ook buiten onze gemeentegrenzen belangstelling begint te trekken. De afgelopen zondag namelijk was de vereniging uitgenodigd aan te treden te Uitgeest op de internationale skel terwedstrijden tuisen Nederlandse en Duitse ploegen. De wedstrijden wer den georganiseerd door K.N.A.C. Het korps oogstte bjj haar optreden zeer veel succes, ook \ij de aanwezige Duitse supporters. Dat het T.K.H. steeds ipeer bekend heid krijgt, blijkt ook uit het feit dat na Uitgeest vanavond (Woensdag) 't Rode Kruis het korps uitnodigde bij de Henri Dunant te spelen, die in Alkmaar gemeerd ligt. Maar ook weer in Heiloo Maar natuurlijk blijft de eigen ge meente voorgaan Binnen korte tijd zal T.K.H. weer een bepaald gedeelte van Heiloo uitkiezen voor haar ,Heiloo-ronde' (buiten de enorme aktie, toen het grote deel van Heiloo werd afgelopen, zijn reeds ge lopen: zuid-west, een deel van zuid en tevens gedeelten van west en cen trum). Er is dus nog genoeg te doen. En dan zijn wij er van overtuigd dat T.K.H. zeker van zich zal laten horen en zien in de komende feestdagen. Tevens staan voor het voor- en na- jaap enkele concoursen op het pro gramma. ih> ft/Hu/rlum 'i voor i>'i/criVii Westerweg eiloo NIEUW GEKOZEN GEMEENSCHAPSRAAD VOOR HET EERST BIJEEN op maandag 21 april De nieuw gekozen r.k. Gemeenschaps raad, waarvan wij de 25 namen reeds publiceerden, komt op maandag 21 april voor het eerst bijeen. En wel in de koffiekamer van de H. Moeder Gods-kerk. Op 21 april is de pers uitgenodigd en het ligt in de bedoeling daarna alle bijeenkomsten, van de Gemeenschaps raad, openbaar te doen zijn. KOSTEN BOUWRIJP MAKEN, lste FASE, 403.500,— van het uitbreidingsplan ,De Bouwcamp' Onderhands is gegund aan het Hei loose aannemingsbedrijf, de fa. G. P. Groot Zn., het bouwrijp maken, de eerste fase, van het uitbreidingsplan ,De Bouwcamp'. Dit voor een bedrag van 403.500,Het omvat o.a. de aanleg van riolering, straten en wa terwegen. De eerste fase van dit omvangrijke uitbreidingsplan betreft ongeveer 6 ha van in totaal 19 ha wat ,De Bouw camp' groot wordt. Hetgeen nu bouw rijp gemaakt wordt ligt in de hoek van het Zevenhuizen en de Ewisweg, dus aan de westzijde van de Ewisweg. Met spoed zal begonnen worden, zo dat spoedig daar begonnen kan wor den met de bouw van een 24-tal een gezinswoningen, waarvoor kortgele den bouwvolume is toegewezen. TONEELVERENIGING .FALKLAND' 17 mei: .Gaslicht' Voor diegenen onder u dié het nog niet wisten: Op zaterdag 17 mei a.s. komt de Heilooër Toneelvereniging .Falkland' voor het vöetlicht met: .Gaslicht'. Voor velen behoeft bij deze titel geen uitleg gegeven te worden. Het is een overbekend stuk, d£t nog steeds bij het publiek dankbaar wordt ontvan gen (o.a. dit seizoen bij toneelwed strijden in Alkmaar). Ook hoeft u niet te schrikken van het woord Vic torian-thriller', want het is zeker niet zo'n thriller als men de laatste tijd wel zien kan. En houdt u de volgende uitgaven van de .Uitkijkpost' in de gaten, want, zoals u wellicht gelezert of gehoord zult hebben: er staan verschillende dingen te veranderen t.a.w het ama teurtoneel in Heiloo KON. MIJ. HOUDT DIA-WEDSTRIJD in .Germefa' kantine Het Witte Huis is niet meer beschik baar voor verenigingen. Het is daar om dat de Kon. Ned. Mij. voor Tuin bouw en Plantkunde haar eerstvol gende bijeenkomst, morgen, donder dag 17 april, elders moest gaan hou den. De Kon. Mij. komt nu bijeen in de kantine van .Germefa' aan de Oos terzij 23 (het beste te bereiken door de Groenelaan, rechtsaf en dan onge veer 150 m verder aan de rechterzij de). Het is een ruime en zeer aan trekkelijke omgeving waar men nu bijeen gaat komen. Hoofdschotel van de avond is de dia wedstrijd. Elk lid kon, maximaal, 10 dia's inzenden. Als onderwerpen kon men alles wat in onze tuinen, parken, kassen en in de vrije natuur kan aan treffen, inzenden. Dus bijvoorbeeld ook vogels en vlinders. Voor de beste dia's worden prijzen uitgereikt. Ook dit keer zal mevr: Hes-van Zaal de plant van de maand bespreken welke weer, zoals gebruikelijk, wordt verloot. INCLUSIEF B.T.W. Q t— f Dealer: Tel. (Q2200) 11343 ,NU VOEL IK ME PAS ECHT HEILOOËR' Burgemeester werd serenade gebracht Vrijdag betrok de familie Oorver de nieuwe bungalow aan de Frederica's Hof. Het ging niet ongemerkt voorbij aan personen en verenigingen. Zo ont ving burgemeester mevrouw mr. J. M. Corver-van Haaften op die dag o.a. bloemen en gelukwensen van het be stuur van de Federatie van Vrouwen verenigingen. Zaterdagavond bracht de muziekver eniging .Eensgezindheid' en drum band een serenade. Mevrouw Oorver, haar echtgenoot en dochter stelden dit bijzonder op prijs. Op haar nu al bekende spontane wijze zei ze: ,Nu voel ik me pas echt Hei looër'. Ze bedankte de leden van .Eensgezindheid' heel hartelijk. De nieuwe voorzitter van de vereni ging, de heer A. de Vries, wenste mevrouw Oorver en haar gezin heel veel goeds toe in Heiloo. Drumband weer van behoorlijke omvang Het weer was bijzonder slecht en we moeten dan ook bewondering hebben dat zoveel leden van de vereniging aan de voorafgaande mars door het dorp en de serenade deelnamen. Het is bekend dat .Eensgezindheid' een moeilijke periode achter de rug heeft. Des te verheugender is het dat we weer een uit 18 ,man' bestaande drumband op de weg zagen, bestaan de uit zeer Veel heel jonge leden. Hopenlijk gaat .Eensgezindheid' weer een goede toekomst tegemoet. Aantal inzendingen overtreft de verwachtingen: 200 Wanneer deze .Uitkijkpost' verschijnt is de datum voor het inzenden van foto's, voor deelname aan de wed strijd ,Wie wordt Miss Baby - Kleu ter verstreken. Het aantal inzendingen heeft de ver wachtingen verre overtroffen. Niet minder dan 200 foto's werden inge stuurd! De heer en mevrouw Hoog land, van het Babyhuis, hebben een tweeledig doel bereikt. Hun initiatief heeft sucqes gehad en daarnaast maakte men kennis met deze spe ciaalzaak in baby- en kleuterartike len. Volgende week zal een deskun dige jury de namen bekend maken, wie zij de mooiste baby of kleuter vindt. De jury zal geen gemakkelijke taak hebben; naar wij vernemen zijn er onder deze 200 foto's bijzonder goede. Vooral foto-technisch, al naar gelang de is] ^die u k^st aaarvorm <le *f*mrl>onk voor ieilen'-én Westerweg 244 - Heiloo TRIPPIN THRU' A MIDNIGHT BLUES. Cuby Blizzards:O.a. Down the road; Window of my eyes; Going home Philips PY 844 060 19.50 St. ROBBY'S SALOON The Rob Hoeke Boogie Woogie Quartet: O.a. For my little gringo Philips XPY 855 084 12.50 st. VAN AOSTASTRAAT 28 TELEFOON 31316 - HEILOO Voor direkt zoeken wij ERVAREN MODEHUIS Telefoon 31815 - Heiloo BOND VAN PLATTELAND SVROUWEN heeft plannen voor te houden cursussen De Bond van Plattelandsvrouwen heeft al plannen voor het komende winterseizoen 1969-'70. Wij lezen in een circulaire aan de le den het volgende: Het Bestuur wilde voor het najaar en het volgend voorjaar weer cur sussen aanvragen. Willen de leden op geven voor welke cursus zij interesse hebben? Hier volgen enkele: Koken in deze tijd (6 lessen van 2% uur), Tuinverzorging (4 a 6 1.), Bloe men schikken (6 lessen van 2V2 uur), Strobloemen (3 lessen van 2V2 uur), Beter bewegen in de huishouding (12 lessen van 1*4 uur). Voor de cursus Gespreksgroepjes met als onderwerpen: Voeding, kleding, inventaris vooral huish. apparaten en vloerbedekking, enkele vaste verplich tingen enz., overige kosten in het ge zin, hoe komen we tot een totaal overzicht, hebben we nog 4 a 5 da mes nodig. Leden die hieraan mee willen doen kunnen zich opgeven bij het bestuur. NED. CHRISTEN VROUWENBOND Afdeling Heiloo Op dinsdag 22 april a.s. zal ds. Oos- terhoff uit Beverwijk voor ons spre ken over ,De godsdienstige opvoeding in het gezin'. - Deze avond zal worden gehouden in de gereformeerde kerk en begint om 8'uur. NED, VER. VAN HUISVROUWEN Afdeling Heiloo De dames, die zich voor de excursie naar de Prins Hendrikstichting heb ben opgegeven, worden op donderdag 17 april om half drie bij het raadhuis verwacht. Daar zal een voor hen ge reserveerde bus klaar staan; deze bus stopt ook bij de r.-k. kerk aan de Westerweg. Op dezelfde dag houdt rrtevrouw Klit- sie uit Amstelveen voor onze leden een praatje over schoonheidsverzor ging. Aanvang 8 uur in de gerefkerk.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1969 | | pagina 1