Pak mee zo'n goedkope elpee Met eerplaat ereen J. J. PANTEK0EK, ing. w Boerenleenbank ljj.0 Boerenleenbank ONAFHANKELIJK NIEUWSBLAD VOOR HEILOO OPEL KADETT JAC.MET, ALKMAAR 21 MEI 1969 36e JAARGANG NUMMER 9 CzE)ameókapóalon ,c>Clteó' WEEKREKLAME van 21 mei/-29 mei 1969: Gevraagd voor na de Pinksteren: 2e KAPSTER. h fin Persoonlijke Lening Vraag niet om nylons vraag om DANL0NS Kousen-auto KOOMEN's MODES DESIRÉE VERLOVINGSRINGEN handig parkeren f\ van Tel. (02200) 11343 OSHRMMi 2 LP's in prachtige doos samen voor slechts 19.75 Dubbelplaatplezier voor enkele prijs! V VAN Een vertrouwd adres: AOSTASTRAAT 28 "1^0- HEILOO TELEFOON 31316 ETAALCHEQUE MODEHUIS c/wwj HEILOO Redaktie- en Adminis tratie-adres Rechte Hondabosschelaan 22 - Heiloo Telefoon 02200-30175 - Giro 140847 Advertenties per mm 15 cent (exclusief 4% B.T.W.) (bij kontrakt reduktie) -»it blad versohjjnt iedere woensdag n een oplaag van 7800 exemplaren iuis-aan-huis in de gemeenten Heiloo, Limmen, Egmond-Binnen, Rinnegom, Egmond aan de Hoef en Akersloot. Advertenties e.d. moeten uiterlijk naandagmiddag 6 u. in ons bezit zijn. ^Breedelaan 2$ - 30629 heiloo Wassen en warergolven Speciale shampoo. s\ Vitaminebehandeln^j lJ/fs.AS Versteviging grote tube ,Fant' haarcrème 1.95 Totaal 7.— A.S. VRIJDAG, 23 MEI, OFFICIËLE OPENING VAN AMRO-BANK Door burgemeester mevrouw mr. J. M. Corver-van Haaften A.s. vrijdag, 23 mei, om half vier zal mevrouw mr. J. M. Corver-van Haaf ten het nieuwe kantoor van de Am sterdam-Rotterdam Bank (AMRO) op de hoek Kennemerstraatweg-Dok- terslaan, officieel openen. Men had gehoopt dat de oplevering van dit nieuwe bankgebouw reeds in februari kon geschieden. Door te late aflevering van de stalen ramen werd uitstel noodzakelijk. Ontwerp van prof. ir. P. H. Tauber Het ontwerp van dit opvallende bank gebouw is van de bekende Alkmaarse architekt prof. ir. P. H. Tauber, dit met medewerking van de architekt de heer J. Bakker. Aannemer ervan was de fa. J. D. Schermer N.V. te Heiloo en uitvoerder de heer A. Kop- pes. Onderaannemers waren: loodgie ter Tromp Heiloo-Schagenschilder Ydema (Heerhugowaard), stucadoor D. de Nijs (Heiloo), elektra J. J. Pan- tekoek (Heiloo), verwarming J. Smit (Alkmaar), tegelwerk fa. Stoel (Alk maar) en het koperwerk werd ver richt door de fa. Oostendorp (A'dam). teWen aantrekkelijke voorwaarden bij de tie riHir iVi/cn'i'/i Westerweg*44 - Heiloo Inhoud 1000 m3 De vloeroppervlakte van de kantoor ruimte is 190 m2, er onder ligt echter nog eens zo'n ruimte, voor de kluis, archief, verwarming etc. De inhoud van het bankgebouw is 1000 m3. Het gebouw is zowel binnen als buiten opgetrokken uit steen, ge maakt uit afval uit de mijnen. Het heeft een dubbele beglazing. De vloe ren bestaan uit plavuizen van grote afmetingen. Wie binnenkomt, door de doordraai ende deur, aangebracht in verband met de koude inval, wordt getroffen door het vele natuurlijke licht en de fraaie indirekte verlichting in de gro te kantoorruimte. Opvallend is de dakrand van roodkoper, geheel in overeenstemming met de zeer oude beukeboom welke daar staat. Vermeldenswaard is ook de grote kluisdeur, wegende 2500 kg, welke men heeft laten zakken door het dak van het gebouw. Wanneer we dit schrijven moet er nog veel gedaan worden aan de om geving van het te openen bankge bouw. Er is thans weinig parkeerge legenheid, of men moet het zoeken in het doodlopende deel van de Dokters laan. Wanneer eenmaal de verkeers situatie daar ter plaatse radikaal veranderd zal worden, dan zal ook qua ligging dit nieuwe bankgebouw beter tot zijn recht komen. V.V.D. VERGADERING 22 MEI GAAT NIET DOOR Door de belangrijke debatten in de Tweede Kamer inzake de accijnsver hogingen, waar de heer mr. W. J. Geertsema als waarnemend fraktie- voorzitter van de V.V.D. aanwezig moet zijn, vreest de spreker a.s. don derdag niet tijdig in Heiloo te kunnen zijn. Het bestuur heeft besloten deze vergadering uit te stellen tot sep tember. Zie onze Straatweg 103 - Heiloo Telefoon 30199 met gratis het interessante VERL^VINGSBOÊK. paraveren jji u X<u.ht. "mt 3UWELIER - HMLOGER KENNEMERSTB WEG HEILOO TEL30799 VAN 10 TOT 13 JUNI AVONDVIERDAAGSE vanuit Heiloo Van 10 tot en met 13 juni zal vanuit Heiloo een avond-vierdaagse gehou den worden. (Dus niet van 10 tot en met 14 juni, zoals hier en daar werd aangegeven). Deze avond-vierdaagse wordt georga niseerd door de Noordhollandse Wan delsport Bond in samenwerking met de plaatselijke kommissie. De start is tussen 6 en 7 uur bij de Vondelschool aan de Breedelaan. In verband met de omvangrijke organi satie wordt belangstellenden ge vraagd zich, als het enigszins kan, op te geven vóór 30 mei. Adres: P. Knip, De Kistemaker 1, Heiloo, tel. 32681. De te wandelen afstanden De afstanden bedragen voor senioren, in dit geval personen van 14 jaar en ouder, vier maal 15 km te volbrengen vóór 10 uur. Voor junioren, personen van 10 t/m 13 jaar, bedragen de af standen vier maal 10 km. Zij welke de avond-vierdaagse voor de eerste maal volbrengen, ontvangen het bekende N.W.B. avondvierdaagse- kruis. Bij volgende malen het aanslui tend N.W.B. Avondvierdaagse-cijfer of kruis. Kon. Verkade's Harmonie bij intocht De intocht van de deelnemers (vorig jaar 700 maar nu ,gokt' men op 1000 zal bijzonder feestelijk zijn. Op de laatste avond, dus 13 mei. De Kon. Verkade's Harmonie uit Zaan dam zal namelijk naar Heiloo komen. ,'t Putje' doet, als groep, mee Onze wandelsportvereniging ,'t Putje' doet als groep mee aan deze avond vierdaagse. Men kan zich daarvoor in verbinding stellen met de volgende adressen: mevr. F. Bos, Zevenhuizer- laan 94, de heer G. Blom, Burenweg 31 en mevrouw Gabriëls, De Hofstee 46, allen te Heiloo. Men kan zich daar ook als lid opge ven van de pas opgerichte wandel sportvereniging ,'t Putje'. KNAPPE PRESTATIE VAN .FALKLAND' IN .GASLICHT' De afgelopen zaterdag heeft de to neelvereniging .Falkland' haar twee de uitvoering van dit seizoen gegeven, met het welbekende spel .Gaslicht'. Voorzitter M. C. Affourtit heette do nateurs, belangstellenden en genodig den in zijn kort openingswoord wel kom. De zaal was driekwart bezet, altijd nog een knelpuntje op deze avonden. .Gaslicht', een victorian-thriller van Patrick Hamilton, vertaald door Cruijs Voorbergh, is eigenlijk niet zo makkelijk kort samen te vatten. Waarom het gaat is te beschrijven door een titelverklaring: Jack Man- ningham heeft jaren geleden in een huis een oude vrouw vermoord om in het bezit te komen van de zgn. Bar- low-juwelen. Hij is met zijn vrouw in datzelfde huis gaan wonen en kan zo dus verder zoeken naar de juwelen. Het blijkt dat hij steeds op zolder zoekt, want steeds 10 minuten nadat hij de deur is uitgegaan, gaat in de huiskamer het gaslicht flauwer bran den, een teken dus dat er boven ook een lamp wordt aangestoken. Mevrouw Manningham vertelt het verhaal van die lamp aan inspekteur Rough. Door dit licht en door het feit dat Manningham zijn vrouw steeds verschillende dingen laat ,zoek ma ken', probeert hij zijn vrouw te sug gereren dat zij krankzinnig aan het worden is, hetgeen haar angst aan jaagt, omdat haar moeder krankzin nig is gestorven. Inspekteur Rough, die met de moord zaak van zoveel jaren terug te maken heeft gehad, neemt de zaak in han den en gebruikt daarbij hetgeen hij te weten komt van Mrs. Manningham. De huishoudster Elisabeth (en het dienstmeisje Nancy). Rough wordt vooral aktief wanneer het gaslicht weer van sterkte verandert. Heel goed spel We mogen beginnen met te zeggen dat .Falkland' er in is geslaagd een voorstelling van flink gehalte te ge ven. Een bijzondere prestatie is het dat de spelers de vaak zeer grote en moeilijke rollen er binnen 6 weken in hebben gekregen, onder regie van Bob Verhagen. De rolkennis was bij zonder goed en de spelprestaties ston den op hoog peil. Zo muntte Rie Doggenaar-Bouma uit in de rol van de soms wanhopige mrs. Manningham. Met haar routine en haar hoge spelcapaciteiten, zette zij een geweldige, aangrijpende kreatie van deze figuur op de planken. Heel fijn Als de sadistische Mr. Manningham was Klaas Sluys enorm sterk. Goed en duidelijk spel maken van hem een krachtige en heel prettige speler. Naast de regie had Bob Verhagen ook de rol van inspekteur Rough op vanaf INCLUSIEF S.T. Dealer: De beste van Edmundo Ros, zoals Brazil, Valencia, La Bam ba, Siboney, Copagabana en ook La cucaracha. VERZOEKPROGRAmma van JOHN WOODHOUSE. M^to.a. Vissersmeisje; La Paloma Grootvaders klok Philips XPY 855 051 12.51M. BEROEMDE NEDERLANDSE MARSEN". Marinierskapel der Kon. Marine speelt o.a. K.L.M.- mars; Huzaren mars FontanaXPY 857 053 12.50st. VRIJ ENTREE Henk Elsink: De muis en de olifant; Nudistenkamp; 't Sleurtje e.a. Philips XP-Y 855 086 12,50 s zich genome", h* l een hem goed ge lukt is. Jammer was het, dat hij, vooral in het eerste bedrijf, soms wat moeilijk te verstaan was. Later werd het wat duidelijker. Ook in de bezetting van de kleinere rollen had .Falkland' een goede keuze gedaan: Gré Oonk-Spaander als Eli sabeth gaf spel, zoals we van haar gewend zijn, evenals Marga Koevoets als Nancy; beiden hebben in het ge heel van het succes zeker hun steen tje bijgedragen. Het dekorwerk en technische verzor ging van Gerard Gilles en Hans Baars waren weer goed. De dames werd door de voorzitter, als blijk van waardering voor alle spe lers voor het volbrengen van de grote opgave om .Gaslicht' binnen 6 weken klaar te krijgen, een bloemetje aan geboden. Na afloop was er een gezellig bal met medewerking van de ASKRO's in een sfeervol versierde zaal (aan dit laat ste wordt bij Falkland ook bijzondere aandacht besteed). Falkland mag dus op een zeer ge slaagde uitvoering terugzien, waar eigenlijk meer mensen van hadden moeten genieten. Het volgend seizoen begint .Falkland' met de viering van haar 9e lustrum door de opvoering van een Heyer- mans-stuk. Nu kontant betaQen zonder kfc^tant geld op zak met de .<jniarhniil; nmr Westerweg 244 - Heiloo OPVALLEND GOEDE PRESTATIES OP LEERLINGENAVOND van de Volksmuziekschool Heiloo' Vorige week maakten wij reeds mel ding van de leerlingenavond van de .Volksmuziekschool Heiloo', welke op donderdag 8 mei in een zaal van de geref. kerk werd gehouden en welke een grote belangstelling trok. Op deze a,vond traden leerlingen van mevrouw S. A. L. van Hoolwerff- Drost, piano, van de heer Demmen- daal, viool, 'en P. A. H. Groot, orgel, naar voren. De meeste van de leer lingen waren nog zeer jong en had den nog maar kort les. Des te opval lender waren de resultaten. Zo het optreden van Hanneke Ebregt. Nog maar 8 jaar oud (volgens de di- rekteur van de school, de heer Piet Groot, nog wat te jong) en nog maar 9 maanden vioolles, speelde zij heel goed Barceuse van Carse, begeleid door haar zusje Heieen Ebregt. Zij deed het bovendien met veel gratie. STEUNT UW RODE KRUIS 27 mei - 7 juni Meerhandig pianospel Er stonden veel werkjes op het uit voerige programma voor meer dan twee handen. Zo voor 4, 6 en zelfs 8 Het klonk soms alleraardigst. Zo dat van Lenie en Anneke Alofs en Heieen Ebregt ,Thc three friends' van Col lins. Ook voor 8 handen, het zo over bekende ,Land of Hope and Glory', gespeeld door Willeke Visser, Anneke Hoffmans en Pieter en Anneke Bak ker. Het trio Jansen-van Roozendaal (viool, blokfluit en piano) speelde een menuetje, van Teleman. Fijn aange voeld en heel goed gespeeld. Waren vóór de pauze in 't algemeen de allerjongsten die speelden, na de pauze kwamen de wat ouderen aan de beurt. De prestaties waren onge veer gelijk. Opvallend was het piano spel van Ineke Opdam. Goed aanvoe lend het te spelen werkje en met veel charme. Uit dit gebodene bleek weer opnieuw dat de Volksmuziekschool- docenten heeft die met veel kennis en geduld les geven. Genoten van orgelspel Een leerling organist werkte aan deze avonó mee. Het was de 18-jarige Guus Janssen. Verrassend speelde hij, op het orgel van de kerk, de finale uit Sonate da Chiesa' van Hendrik An- driessen. Guus Janssen heeft nog maar drieëneenhalf jaar orgelles, na pianolessen, en bespeelt regelmatig het orgel van de St. Willibrorduskerk. Het nieuwe orgel van de gereformeer de kerk bood hem de gelegenheid tot grotere prestaties te komen. Leraren musiceerden Ook de leraren musiceerden op deze avond. Voor de pauze speelde mevr. Van Hooi werf f een Rhapsodie van Brahms. Het kreeg een prachtige ver tolking. Zij speelde rhet de heer Dem- mendaal, viool, een Sonatine van Schubert. De akoestiek voor vioolmu ziek blijkt in de zaal van de geref. kerk matig te zijn. We bemerkten dit al bij het optreden van vioolleerlingen maar nog in sterkere mate bij het op treden van het duo Demmendaal-van Hooi werf f. Jammer, want nu kwam de gespeelde muziek niet voldoende tot zijn recht. De direkteur van de muziekschool, de heer Piet Groot, heeft alle mede werkenden hartelijk bedankt voor het welslagen van de leerlingenavond. Ingezonden stuk: SPORTHAL HEILOO Eh wie zal dat betalén zingen natuurlijk naar oud-vader landse trant de bekenden van Zoete- lieve-Gerritje, die de voorgaande .Uit kijkpost' van 9 april jl. hebben ge lezen en vernamen, dat dit in geen geval de Gemeente moet zijn. In antwoord zouden wij er op willen wijzen, dat de Nederlanders bepaald geen militaristen zijn, doch dat er merkwaardig genoeg geen enkel gar nizoen te vinden is, of er is een r.-k. tehuis, een protestants tehuis en mis schien nog wel andere tehuizen, die tijdelijk in de wapenrok gekleed gaan. Dikwijls worden deze tehuizen opge richt door middel van\giften, inzame lingen, kortom de grootste zelfwerk zaamheid leggen de ijvefaars voor de ze gebouwen aan de dag teneinde de sport een' tehuis aan te bieden. Nu is^de door ons geschetste sporthal geen ^militair tehuis, doch dient om de hedendaagse jeugd een veilige en verantwoorde gelegenheid tot over dekte sportbeoefening te bieden. Zelfs kunnen wij verder gaan en zeg gen dat hier de enige mogelijkheid ligt om onze kinderen een sporthal te geven, terwijl wordt deze gelegen heid niet aangegrepen, onze thans pas geborenen als zij eenmaal grootouders zijn, nog dan geen sporthal in Heiloo zullen beleven. Ook kunnen wij vaststellen, dat deze sporthal een dergelijke gebruikscoëf- ficiënt zullen opleveren, dat de meest bedachtzame en grondgierige plano loog er nauwelijks enthousiast over zal zijn. Welnu, het zou natuurlijk mogelijk zijn de initiatiefnemer ook zijn me ning te vragen of hij van oordeel is, dat de hal gerealiseerd zal moeten worden met loterjjén, toeslagen op entree van sportwedstrijden, sport- kollekte, oud-papierakties etc. etc. Wij laten het', na, ook zal de heer Schermer ongetwijfeld zijn visie voor de werkwijze van een in te stellen aktiekomitee klaar hebben. Veeleer vinden wij het namelijk juist, eerst eens de reakties van de talloze sportverenigingen, dagbladen, kortom de ,Tout Heiloo' af te wachten, daar het plan o.i. zo realistisch en fors van lijn is, dat het slagen van de uitvoe ring aan geen twijfel onderhevig is, indien alle inwoners van Heiloo thans voldoende werkelijkheidszin hebben. Steunt daarom allen deze sporthal- akti een stuur zoveel mogelijk reak ties aan onderstaand adres. Zij die nog tot het aktie-komitee willen toe treden zijn van harte welkom. W. A. MULLER, De Driestal 5, Heiloo HERVv^EUGDKOOR HEILOO In verband rhej het Pinksterweekend van de Jeugd kapellersèn de groep 17-25 is er a.s. vrijdag 23 mei geen koorrepetitie. Vrijdag 30 Tnqi gaan wij weer van start.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1969 | | pagina 1