Valé \K ONAFHANKELIJK NIEUWSBLAD VOOR HEILOO Boerenleenbank Boerenleenbank OPEL KADETT SOUPLESSE iM7 JAC.MET, ALKMAAR 'ameóBnoffafpn ,G a» WEEKREKLAME van 26 juni 3 juli 1969: Lakv B00NACKER mm, heerlijk, de beste!. Vraag niet om nylons vraag om DANL0NS Kousen-automaat KOOMEN's MODES HEEFT U GELD NODIG? HEILOO' GESLAAGD PRISMA HORLOGE Voor GELDLENINGEN Algemeen Premie Spaarplan ^lOij hebben de plaat die u graag hoort! STEEDS World Star Festival 10,- Mies in Carré f 10. J.J. PANTEK0EK, Ing. 250 PULLOVERS speciaal (laag) geprijsd VAMOR-Auiorijschool FERNH0UT L MIDDENSTANDSHANDELSSCHOOL - HEILOO MIDDENSTANDS-DIPLOMA//^ Voor uw BRIL Foto WUIJTS - Optiek 25 JUNI 1969 Redaktie- en Administratie-adres: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Heiloo Telefoon 02200-30175 - Giro 140847 Advertenties per mm 15 cent (exclusief 4% B.T.W.) (bij kontrakt reduktie) 36e JAARGANG NUMMER 14 -4t blad verschijnt iedere woensdag n een oplaag van 7800 exemplaren iuis-aan-huis in de gemeenten Heiloo, Limmen, Egmond-Binnen, Rinnegom, Egmond aan de Hoef en Akersloot. Advertenties e.d. moeten uiterlijk naandagmiddag 6 u. in ons bezit zijn. ^Breedelaan^28 - ^e/efoon 30629 - 3-leiloo Wassen - watergolven Kleurversteviging I 5.50 FEESTELIJKE OPENING VAN DE VOLKSMUZIEKSCHOOL HEILOO ,Een gebouw om trots op te zyn' Op dinsdag 17 juni was de opening van de Volksmuziekschool aan de Pastoor van Muijenweg. (Over de ver bouw en inrichting schreven wij reeds \u vorige week.) Het werd een echt feestelijke opening, mede door de medewerking van zin- gende en musicerende leerlingen, van deze Volksmuziekschool. De direkteur van de school, de heer Piet Groot, had ter gelegenheid van ideze opening een lied gemaakt. Zowel de tekst als de muziek. Het uit vijf coupletten bestaand liet begon met: Wij, leerlingen van de V.M.S., verwel komen u hier, wij zingen en wij spe len graag, volhardend werken wij ge staag, tot uw en ons plezier. Het refrein luidde: ,Hiep, hiep, hoera, in gloria, voor vrouwe Musica'. Dit gemakkelijk in 't gehoor liggende refrein werd spontaan door de vele genodigden meegezongen. Vele genodigden aanwezig Onder deze vele genodigden welke in de grote zaal van de muziekschool aanwezig waren, behoordenburge meester mevrouw mr. J. M. Corver- van Haaften met haar echtgenoot, de beide wethouders, de gemeentesekre- taris, de direkteur van openbare wer ken, een paar raadsleden, oud-burge meester Pesman, pastoor Reus (als voorzitter van het r.-k. kerkbestuur (van de St. Willibrordparochie) van welke parochie het gebouw is, tal van docenten van de muziekschool, de ar- chitekt de heer Roggeveen, de aan nemers de heren Kuyper met enkele onderaannemers, vertegenwoordigers van de Federatie van Volksmuziek scholen in Noord-Holland en de Volks muziekschool Alkmaar. Grote waardering voor medewerking Na de genodigden welkom geheten te hebben dook de voorzitter, de heer ir. T. G. Tomson, in de geschiedenis van de Volksmuziekschool' en de tot standkoming van de school. De heer Tomson deelde mede dat op 6 april 1962 de .Volksmuziekschool BANKETBAKKERIJ Dat is zo en dat bly ft zo STRAATWEG $1 - TEL. 30032 's Zondagmorgens van 10-12 uur geopend. Heiloo' werd opgericht. ,Die pioniers tijd was moedig en hartverwarmend.' In het bijzonder noemde de heer Tom son de heer C. Egas, oud-staatssekre- taris van Cultuur en Maatschappelijk werk, die helaas niet aanwezig kon zijn, welke het initiatief tot de op richting nam en de eerste voorzitter werd van de Volksmuziekschool. .Af gezien van alles wat hij daar zelf voor heeft verricht, zijn de goede en vele relaties en ervaring van grote waarde geweest.' .In die pionierstijd ondervond de Volksmuziekschool onmiddellijk een grote belangstelling en steun van het gemeentebestuur,' aldus dhr. Tomson. Hij ging verder met te zeggen: ,Wij zijn daarom ook heel gelukkig u, me neer Pesman, in ons midden te heb ben, onder wiens leiding het gemeen tebestuur goed gevonden heeft om alles te ondernemen wat wij thans voltooid hebben.' .Onze wieg stond in het Witte Huis, hetwelk wij met de bibliotheek en leeszaal deelden. Beide instellingen toonden een verheugende groei, met ^ls resultaat dat het Witte Huis te klein werd. De wijze van omgang tus sen beiden is een voorbeeld van sa menwonen geweest. En dat was voor de bibliotheek toch heus niet gemak kelijk, want wij maakten lawaai.' v Zie onze Straatweg 103 - Heiloo Telefoon 30199 Wy verzorgen uw FINANCIERINGEN Persoonlijke LENINGEN HYPOTHEKEN en VERZEKERINGEN door onze volmachten snelle en discrete j kelingen ASSURANTIE- en FIN AN CIERiNGSK ANTOOR Heerenweg 47 - Heiloo Telefoon 31016 en 33392 u thans tonen. Het is een voorrecht om in een dorp te wonen waar dat allemaal kan en mag en niet zonder trots zijn wij ons ervan bewust, dank zij uw aller sympathie en steun, de eerste Volksmuziekschool in Noord- Holland te zijn met een eigen gebouw. En wat voor een gebouw! Wij hopen ons daarin met vrucht te kunnen wij den aan ons doel: het doen geven van algemeen vormend vocaal en instru mentaal muziekonderwijs en het be vorderen van de muzikale ontwikke ling en de liefde voor muziek.' ,Eén van de waardevolste kuituurgoederen' Voordat burgemeester mevr. Corver de Volksmuziekschool officieel opende ging zij in op twee facetten van de muziekbeoefening. Het mogelijk te voorschijn komen van sluimerende ta lenten en wel het belangrijkste: liefde voor muziek kweken. Zij wees daarbij ook op het grote verschil van moge lijkheden vroegen en nu. .Muziek is één van de waardevolste kuituurgoederen', aldus ongeveer bur gemeester mevr. Corver. Zij had veel waardering voor het doorzettingsvermogen van het be stuur der .Volksmuziekschool Heiloo'. ,Het gebouw en haar inrichting is een voorbeeld voor de randgemeenten.' Dit verwekte nogal wat hilariteit, om dat mevrouw Corver kennelijk zin speelde op de buurgemeente Alkmaar. Het gemeentebestuur bood de aandui ding van de Volksmuziekschool, op de gevel, aan. ,Wel jaloers, maar gunnen het u van harte' Mevrouw Holzmüller, voorzitster van de Federatie van Volksmuziekscholen in Noord-Holland en de school in Alk maar, zei: ,Wij zijn wel jaloers, maar gunnen u van harte deze bijzonder goede huisvesting. U bent de eerste school welke over een eigen gebouw beschikt. De 24 scholen hebben tus sen de 12 a 15.000 leerlingen. Ze zijn over 't algemeen slecht gehuisvest.' Mevrouw Holzmüller zei over Alk maar: ,In Alkmaar zitten we zelfs in een primitieve toestand. Op zeker wel 15 plaatsen in de stad.' Zij wees er op dat de Rijksoverheid, gezien de subsidiëring, het grote belang van de Volksmuziekschool niet inziet. Zij bood o.a. een platenbon aan. Architekt J. Roggeveen hoopte dat bepaalde voorzieningen aan haar praktisch doel zullen beantwoorden. Deze bood een artistieke wandversie ring aan. De direkteur Piet Groot zei: ,Ik ben blij met mijn leerlingen, m'n docenten en nu met de mooie school.' De heer Tomson, de sprekers in 't kort beantwoordend, zei dat mevrouw Holzmüller over Alkmaar geen op wekkend beeld had gegeven. Harde werkster kreeg fraai geschenk Aan het slot van deze zo feestelijk ge opende Volksmuziekschool richtte de Beloon hun vlijt mfet een mooi 3 JUWELIER - H0RL00ER KENNEMERSTR WEG 414 HEILOO TEL.30799 Waardering sprak de heer Tomson uit tot het echtpaar De Groot, con cierges van het Witte Huis en de vroegere penningmeester, de heer Kuijper. De heer Tomson sprak ook over het samenwerkend verband, de Federatie van Volksmuziekscholen, waartegen over Heiloo nogal sceptisch stond in de beginne. Het is boeiend geweest om te zien hoe er binnen de Federatie een beter wederzijds begrip ontstond en er daardoor duidelijke beleidslijnen kwamen, die van zeer groot nut voor het Volksmuziekonderwijs zijn, ook voor ons hier in Heiloo. De heer Tomson eindigde als volgt: .Mevrouw de Burgemeester, wat we met de ons ter beschikking gestelde middelen hebben gedaan kunnen wij heer Tomson zich speciaal tot de se- kretaresse, mevrouw Roos-Cornelisse. ,Als er één hard gewerkt heeft aan de totstandkoming van de school, dan bent u het wel!' aldus ongeveer de heer Tomson. .Vooral de laatste we ken.' De heer Tomson bood uit per soonlijke waardering mevrouw Roos een bijzonder fraai boeket bloemen aan. Namens de Stichting Volks mu ziekschool' werd een groots geschenk aangeboden, een secretaire en een olielamp. Mevrouw Roos was zichtbaar verrast door deze mooie geschenken. Wie haar kent begreep er niet veel van. Ze was sprakeloos! Daarom reageerde de heer Tomson dan döK lakömeK: Ik heb u nog nooit zo weinig horen zeggen.' Gezellig intermezzo: met een drankje en muziek De direkteur de heer Piet Groot zorg de voor muziek van zijn leerlingen en er werd gezorgd voor een drankje. Er was viool- en pianospel van de meisjes Ebregt, José Groot (blokfluit) en Piet Groot (piano) speelden heel mooi een Sonatine en de gebroeders Groot tenslotte een werkje voor twee hobo's en piano. .VOLKSMUZIEKSCHOOL HEILOO' KOOS NIEUWE BESTUURSLEDEN Aantal leerlingen 400; aantal docenten 22 De .Volksmuziekschool Heiloo' hield woensdagavond haai- algemene leden vergadering. Ook nu Wa5 de belang stelling ervoor matig. De heer ir. T. G. Tomson leidde de bijeenkomst en sprak een kort woord over het ingebruik nemen van het nieuwe gebouw. Ook hier releveerde de heer Tomson de bijzondere grote medewerking van het gemeentebe stuur. De heer Tomson deelde mede, dat de vraag gesteld kan worden, of het wel verantwoord is aan een gehuurd ge bouw zoveel te doen, als nu gedaan is. Hij zei dat het voor 20 jaar gehuurd lO.a. voor aankoop of bouw $an een woning) ilr sftaarbtmk voor ivilvri'vn Westerweg 244 - Heiloo is van de gemeente met de optie tot koop. Veel mutaties bij docenten Mevrouw Roos-Cornelisse, sekretares- se, deelde in haar jaarverslag mee, dat het aantal leerlingen thans 400 bedraagt, het aantal docenten 22. Uit dit verslag bleek ook dat er tal van mutaties plaats vonden en dat het aantal docenten aanmerkelijk groter geworden is, de laatste ander half jaar. Gememoreerd werd ook het verloop van leerlingen wat weer werd opgevangen door nieuwe aanmeldin gen. De heer F. Roos werd, in de ver slagperiode maart 1968-juni 1969, aan gesteld als administrateur. 60% subsidie op salarissen en gebouwexploitatie Het financieel verslag werd goedge keurd. (Voor wat cijfermateriaal zie men ons artikel in de .Uitkijkpost' van vorige week.) De heer Tomson deelde mede dat het gemeentebestuur 60% subsidie ver leent op salarissen en exploitatie-uit gaven. Hij bracht dank aan de heer Roos en de heer T. M. Kuijper, die om gezondheidsredenen vorig jaar moest bedanken als penningmeester. Als nieuwe bestuursleden werden ge kozen de dames E. v. d. Born-van Donselaar en H. Borsjes-de Boer en de heer Joh. G. Oostermeyer. Dit bij akklamatie omdat er geen tegenkan didaten waren. De vergadering duur- Voor het n/taarbaii!: voor iftlvn't'o Westerweg 244 - Heiloo de weer zeer kort. Men had slechts 25 minuten nodig om de agenda af te werken. Leerlingen voor het voetlicht Zoals de laatste jaren gebruikelijk is, bestond het tweede deel van de avond uit het optreden van leerlingen. Dit onder leiding van hun docent en de direkteur van de school de heer Piet Groot. Helaas konden wij dit keer hun optreden niet beluisteren. KOORTJE VAN ,DE LOET' ER EEN DAGJE OP UIT Precies twaalf uur waren de leden van het zangkoortje van het verzor gingstehuis ,De Loet', vorige week onderweg toen zij hun jaarlijks uit stapje maakten. Het weer had beter kunnen zijn, maar de stemming was goed en men heeft bijzonder genoten. Per touringcar trok men via Monni kendam naar Amsterdam. Van hier uit werd over de Zaan gevaren naar het Molenmuseum ,De Zaanse Schans' waarna het gezelschap de kuststreek koos. Via het Kopje van Bloemendaal ging het naar Zandvoort. Men had daar vanaf het torenflatgebouw van Bouwes Palace een bijzonder fraai ge zicht over de wijde omgeving. De grootste verrassing was toch wel het bezoek aan het nieuwe dolfinarium. Tenslotte reisde men naar Nieuw Ven nep waar een uitstekend diner stond te wachten. Nogmaals, het was een bijzonder prettige en mooie dag. vanaf Dealer: Tel. (02200) 11343 RODE KRUIS-KOLLEKTE BRACHT 4.528,44 OP 1.100,meer dan 't vorig jaar! De jaarlijkse kollekte van het Ne- derlandsche Roóde Kruis heeft in Hei loo opgebracht 4.528,44. Vergeleken met de opbrengst van de kollekte in 1968 betekent dit 1.100,méér! Het bestuur van de afdeling Heiloo betuigt langs deze weg de inwoners van Heiloo gaarne dank voor de wijze waarop zij hierbij het werk van het Nederlandsche Roode Kruis hebben willen steunen, waarbij tevens dank wordt gebracht aan de kollektanten die er aan hebben medegewerkt om dit resultaat te bereiken. HUMANISTISCH VERBOND HOUDT FAMILIEDAG bijzonder aantrekkelijk programma Het Humanistisch Verbond, Gewest Noord-Holland, houdt op zondag 7 september een familiedag te Den Hel der. Een bijzonder aantrekkelijk pro gramma is door de gemeenschap Den Helder samengesteld, waaronder een zeereisje. Tezijnertijd zullen we het uitvoerige programma in de .Uitkijk post' publiceren. PLATEN DIE uw aandacht waard zijn: ten bate van vluchtelingenhulp ten bate van de Mgr. Bekkers- Mi stichting: Een vertrouwd adres: VAN AOSTASTRAAT 28 TELEFOON 3131A - HEILOO MODEHUIS HEILOO TRIAS' HEEFT UITVOERIG YVEDSTRIJDPROGRAMMA op zondag 29 juni seniorenwedstryd De atletiekvereniging .Trias' heeft een uitvoerig wedstrijdprogramma. Vanaf 21 juni tot en met 30 juli wordt niet minder dan aan 14 wedstrijden deelgenomen of organiseert zij zelf wedstrijden. Op zondag 29 juni is er aan Het Maalwater een wedstrijd voor senio ren welke om 2 uur begint. Woensdag 16 juli is er op de atletiekakkomodatie een instuif welke om 7 uur aanvangt. 30 juni tot 14 juli VAKANTIE. Keniïemerstraatweg 538 Heiloo - Telefoon S110S GRATIS THEORIE Dir.: W. J. J. Gallee, I^ennemerstraatweg 133, telefoon 02200-31665 De enige erkende en rijksgesubsidieerde cursus voor het Tweejarige cursus. Voor gevorderden éénjarig, r Aanvang der niikiwe cunSus op 25 augustus. Aanmelden zo spoedig mogelijkbijVe direkteur of bij A. M. de Vries, adj. dir., De Driestar96; Heiloo, telefoon 31842. De lessen worden gegeven in de MAVO-school te Heiloo. GE SI examen slaagdeV: de r.-k. lGDENLIJST R.-K. MA.yO Op de\ deze maand gehouden ULO- te Amsterdam en Alkmaar de volgende leerlingen van [AVO: Diploma\A: Ineke Bakker, Marcel Berdee, Ans Belleman, Hans Belle man, KeeaBolten, Rina Butter, Lotty Cedee, Hans Dekker, Monique Gauw, Ans Groot, Vjock Groot, Ria Groefse- ma, Gerty vkn Hecke, Ben Kaandorp, Margret KleVerlaan, Elly Korthou- wer, Nelly Kóppes, Mary Mooy, Vin cent Mooy, Kö Nanne, Ans Ranzijn, Laura Ranzijn,Marga Ranzijn, Ge rard Ranzijn, Inake van der Peet, Ans Portegies, Edurikl Scotarczak, Adri Schuyt, MaarterA Spruyt, Annelies Tervoort, Geyry Taunissen, Piet Vaal, Margreet Vendel, TÜlly Wessel. Diploma B: Wim Bl\nk, Jan Litjens, Hans Orij. Diploma A/B: Joost de Boer, Goswin FeijenyLeo GouwerockATim de Haan, Piet Kaandorp, Harry Kuyper, Jan Ligtl/art, Hans Opdam,Ton Ruiter, Jofyn Veeken, Fred van de Wijngaard, jewezen: 2. OPMERKELIJK SUCCES VAN HEILOO SE DIRIGENT Jan Koopman metKunst na Arbeid' De Heiloose dirigent Jan Koopman heeft op de eerste dag van het con cours te Heemskerk met het fanfare korps Kunst na Arbeid' een opmer kelijk succes geboekt. In de ere-afde- ling behaalde dhr. Koopman met dit orkest een eerste prijs met lof van de jury. Het behaalde aantal punten was 324%, gemiddeld 9 pt. De dirigent-beoordeling leverde dhr. Koopman 9% pt. op, zowel voor het tempo van de gespeelde werken als de opvatting ervan. De heer Koopman is ook dirigent van onze muziekver eniging .Eensgezindheid'. Heerenfyeg 151 - Heiloo Telefoon 31275 I i

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1969 | | pagina 1