A. BART iwelier tijdelijk slxhts I. Boerenleenbank mie Boerenleenbank J MALE PROMOTIEPLAAT MALANDO S~/o TótoTtihoHeilw cluuj en*' ONAFHANKELIJK NIEUWSBLAD VOOR HEILOO I I KADETT JAC.MET, ALKMAAR ClDy hebben de plaat die u graag hoort! <ZÖameókapóalon WEEKREKLAME van 24 t/m MIDDENSTANDSHANDELSSCHOOL - HEILOO MIDDEN ST ANDS-DIPL0MA L Vraag niet om nylons vraag oiq DANL0NS Kousen-automaat KOOMEN's! MODES ZILVERVLOOT' /lo WIJ GAAN DOOR MET ONZE OPRUIMING Koop nu GQUD bij BART Ongelofelijk lage /pryzen Dit is iets dat /u zelf moet zien Stationsweg 105, Heiloo, tel. 31002 Tijdens de uitverkoop 10% korting Op W.M.F. en Keltum cassettes en couvert-artikelen 15% korfing. Al uw kleur- en ytf zwart-wit films binjnen 2 dagen gereed. EIGEN SPAARV0RM BOONACKERmm... heerlijk, de beste! J. J. PANTEK0EK, Ing. NOODLOKALEN OVERGEBRACHT HEEFT U GELD N0DII .HEIL 23 JULI 1969 Redaktie- en Administratie-adres: Rechte Hondsbosschei aan 22 - Heiloo Telefoon 02200-30175 - Giro 140847 Advertenties per mm 15 cent (exclusief 4% B.T.W.) (bij kontrakt reduktie) 36e JAARGANG NUMMER 18 ;it blad verschijnt iedere woensdag n een oplaag van 7800 exemplaren iuis-aan-huis in de gemeenten Heiloo, Limmen, Egmond-Binnen, Rinnegom, Egmond aan de Hoef en Akersloot. Advertenties e.d. moeten uiterlijk naandagmiddag 6 u. in ons bezit zijn. O reedelaan 28 - oon 306^9 - atyeiloo (ff UITBREIDING EN «f' MODERNISERING VAN HET WITTE HUIS EEN FEIT 7 Geheel in gebruik ten behoeve van J Algemene Bibliotheek De .Volksmuziekschool Heiloo' en de 0 Algemene Openbare Bibliotheek en Leeszaal hebberl de laatste jaren .sa mengewoond' in het Witte Huis aan de Kennemerstraatweg. De Volksmu ziekschool boven, de bibliotheek be neden. Beiden .woonden' er zeer be nauwd. Uitbreiding van het aantal leerlingen en lezers maakte dat in de bestaande ruimten men zich niet nor maal kon ontwikkelen. Jarenlang zijn er plannen ontwikkeld voor betere huisvesting van de Volksmuziekschool en de bibliotheek. Daarbij is door het bestuur van de bibliotheek o.a. ge dacht aan het stichten van een filiaal in het zuidwestelijk deel onzer ge meente. De Volksmuziekschool dacht o.a. aan het betrekken van een eigen gebouw. Wassen en watergolven Versteviging 1 gr. bus inh. 18 ounce Haarspray .Zwartkop' Winkelprijs 4.95 8.50 Dir.: W. J. J. Gallee, Kennemerstraatweg 133, telefoon 02200-31665 De enige erkende oen rijksgesubsidieerde cursus voor het Tweejarige cursusWoor gevorderden éénjarig. Aanvang der nieuwHxursus dp 25 augustus. Aanmelden zo spoedig mogelijk bijSle direkteur of bij A. M. de Vries, adj. dir., De Driestal 36, HèiWo, telefoon 31842. De lessen worden gegeven in de MAVO-school te Heiloo. De oplossing gevonden Bij het ontwikkelen van plannen, o.a. voor uitbreiding van het Witte Huis, stootte men op bezwaren van gemeen telijke zijde. Het Witte Huis is na melijk eigendom van de gemeente Heiloo. Zo waren er ook financierings problemen. De Volksmuziekschool zat te springen om ruimte. Moest zelfs op verschillende plaatsen in de ge meente les laten geven, de bibliotheek moest een ledenstop voor de jeugd gaan overwegen. Daarbij kwam dat de inspektie voor het bibliotheekwe zen al in 1967 bezwaar maakte tegen de geringe omvang van de jeugdbi bliotheek, in verhouding tot het aan tal leden. Zie\ Straatweg 103 - Heiloo Telefoon 30199 Voor Jeugdsparen met 10% Rrj^spremie. spaarbank roor ler/eriV»» Westerweg 244 - Heiloo behalve G^ro-artikelen. KENNEMERSTRAATWEG 414 - 'HEILOO - TELEFOON 30799 Het stichten van een eigen muziek school aan de Pastoor van Muijenweg heeft de Stichting Algemene Open bare Bibliotheek en Leeszaal de ge legenheid gegeven haar plannen, zij het in gewijzigde vorm, te realiseren. Bijzonder aantrekkelijk geheel Nog maar 6 jaar geleden gesticht, heeft genoemde stichting qua ledental en lezers, zich snel en omvangrijk ontwikkeld. (Zie de getallen aan het slot van dit artikel) Zoals gezegd, uitbreiding van de bi bliotheek en leeszaal werd dringend noodzakelijk. De dienst van openbare werken ten gemeentehuize heeft in overleg met het bestuur der stichting en de organisatie direkteur van de Centrale Bibliotheek te Alkmaar, de heer Mozes, een aantrekkelijke uit breiding en modernisering gecreëerd. Eind juni kwam 't één en ander prak tisch gereed. De trouwe bezoekers van de leeszaal en bibliotheek hebben er reeds kennis van kunnen nemen. Open bibliotheek Zoals gezegd, het gehele Witte Huis kwam ter beschikking van de stich ting. Daaraan werd toegevoegd een belangrijke uitbreiding door aan bouw, aan de noordoostelijke zijde. De gehele bénedenverdieping is ter beschikking van oudere lezers, de le verdieping voor jongere lezers. Wanneer wij de bibliotheek bezoeken wijst zowel mevrouw Israëls, sekreta- resse der stichting die veel werk heeft verzet, als de bibliotheekassistente mej. Bönekamp, op de aard van deze bibliotheek. Door het plaatsen van boekenrekken kan elke lezer rustig zelf de keuze van het boek bepalen. Uiteraard is het personeel volledig bereid van advies te dienen. De rekken met boeken geven ook meer service aan andere lezers (es sen). Men hoeft namelijk niet zoveel meer te bukken. De indeling van de bibliotheek is, in verhouding tot vroeger, ook overzich telijker geworden. Ook voor het per soneel. Voor leeszaalbezoekers is er een aparte hoek waar men rustig krant, tijdschrift etc. kan inkijken. Bijzonder leuke jeugdbibliotheek Zoals gezegd, de jeugdbibliotheek is thans gevestigd op de 1ste verdie ping, bereikbaar via een aparte trap aan de achterzijde van 't Witte Huis. Ruim van opzet in verhouding tot de minieme ruimte tot voor kort. Wat ons direkt opviel was de leuke in richting van deze bibliotheek. Geheel in de sfeer van de jeugd. Een apart hoekje met tafeltjes en stoeltjes waar jeugd kan zitten lezen met er bij een boekenmand. Mevrouw Butijn heeft hier de leiding en zij is bijzonder ingenomen met dit werk en de huisvesting. Wij horen dat er in de naaste toe komst plannen zijn om voorleesmid- dagen te houden. Kinderen tekenen graag, de leiding van de bibliotheek heeft een wand bord aangebracht waarop zij deze kunnen tentoonstellen. Naast de reeds genoemde toegangs- trap is er, uit voorzorg, nog aan de noordzijde van het Witte Huis een brandtrap aangebracht. Ook de familie De Groot, concierges van het Witte Huis, zijn er op vooruit gegaan. Lang gekoesterde wensen kwamen thans eindelijk in vervulling. Het bestuur heeft thans de beschik king gekregen over een vertrek dat waarschijnlijk ook door anderen ge bruikt kan worden. Ledental stijgt letterlijk iedere dag De groei van het aantal leden van de Algemene Openbare Bibliotheek en Leeszaal, is er letterlijk iedere dag dat de bibliotheek open is. Dit ver telde ons o.a. de assistente van de bibliotheek, mej. Bönekamp. Per in januari 1968 was het in totaal 1733. Onderverdeeld: volwassenen 1030, tieners 103 en jeugd 600. Per 1 januari 1969 waren dat er resp. 1943, 1081,141 en 721. De ledenstand was op 18 juli 1969 al weer 2088. Vooral bij de jeugd (2-14 jaar) was de groei weer sterk, na melijk sinds 1 januari '69 met 248. Intensieve lezers Als men het aantal leden van de bi bliotheek vergelijkt met het aantal uitgeleende boeken, dan mag men konkluderen dat Heiloo intensieve le zers heeft. De 1733 leden '^68 leenden na melijk niet minder dan 62155 boeken! Er waren in deze zelfde periode 3180 leeszaalgebruikers. Uitvoerders Zoals gezegd, de dienst van gemeente werken ontwierp de uitbreiding/mo dernisering, aannemer was de firma Kuijper Zn., bijgestaan door de fir ma's Tromp (loodgieterswerk etc.), Vreeker (schilderwerk), Kosters (het elektriciteitswerk) en Rits en Koning (stucwerk). De fa. Korstanje zorgde voor de passende stoffering etc. KENNLMERSTRRR7MEG 330 TEL31C6I Eigen \frve/kinri inrichting. POLITIEKE GROEPERING D'66 wendt zich tot de raad De politieke groepering D'66, in Hei loo, heeft zich met het volgende schrijven tot de gemeenteraad ge wend. In Heiloo bereidt D'66 zich voor op de in 1970 te houden gemeenteraadsver kiezingen. Deze voorbereiding is niet slechts van organisatorische aard, doch houdt ook in dat een aantal van onze leden ter voorbereiding op een eventueel raadslidmaatschap zo goed mogelijk thuis moet zien te raken in de Heiloose problemen. Het is ons gebleken dat zulks door het volgen van de raadszittingen vanaf de pu blieke tribune en het bestuderen van de gemeenteraadsstukken slechts in beperkte mate mogelijk is. Het is ons bekend dat de Gemeente wet van 1964 voorziet in de mogelijk heid, dat niet-raadsleden lid zijn van de bijzondere zgn. funktionele raads- kommissies. Mochten die in Heiloo bestaan, dan zouden wij er gaarne deel van uitmaken. In de tweede plaats zouden wij het op prijs stellen, wanneer de Raad ons tot de vaste raadskommissies zou willen toelaten als toehoorder(s). Voor het feit dat daar joms zaken aan de orde komen, die bepaald achter gesloten ES UW ilr HfMmrlmnk row iedvrffn Westerweg 244 - Heiloo vanaf INCLUSIEF B T W. Dealer: Tel. (02200) 11343 deuren moeten worden behandeld, be staat uiteraard volledig begrip. Wij beseffen volkomen, dat zulke zaken dan beter buiten aanwezigheid van toehoorders behandeld kunnen wor den. Wij leggen er de nadruk op, dat het uitsluitend de bedoeling is de betrok ken leden thuis te doen geraken in de praktijk van het raadswerk, waar zij - naar wij vertrouwen - na de verkie zingen van 1970 daadwerkelijk aan deel zullen nemen. Voorstanders van grootst mogelijke openheid' In een begeleidend schrijven aan de redaktie schrijft D'66 ,dat zij voor standers zijn van de grootst mogelijke openheid, ook in bestuurlijke zaken betreffende de gemeente: o.a. door openbaarheid van de vergaderingen der raadskommissies.' D'66 maakt ook bezwaar tegen het houden van raadsvergaderingen ach ter gesloten deuren. Zoals zij het uit drukt in haar schrijven onder het mom dat het een .informatieve ver gadering' betreft.' Zoals dat geschiedde op vrijdag 11 juli toen de raad vergaderde over de bouw van twee scholen en een gym nastieklokaal. Benieuwd hoe de raad reageert Wat D'66, als nieuwe politieke groe pering nu kenbaar maakt, vooral wat het laatste betreft, kwam in 't verle den al talloze malen tot uitdrukking in de gemeenteraad. Alleen, zoals met zovele zaken, in de praktijk kwam er, helaas, nog niet veel van terecht! ZONDAGMIDDAG BEGINT DE HEILOOSE KERMIS Weer aan de Westerweg Zondagmiddag, 27 juli, begint de Hei loose kermis. Deze duurt weer tot en met dinsdagavond 29 juli. Evenals vo rig jaar op het voormalige terrein vein .Germefa', op de Westerweg tegen over de Zeeweg. Er zullen ongeveer een 25 attrakties zijn om de kermisgasten wat lichter te maken. Waaronder natuurlijk ook het bekende hoofd van Jut, onverbre kelijk verbonden met een kermis. De aanvang van de kermis is gesteld op 1 uur. BANKETBAKKERIJ Dat is zo en dat blijft zo! Sl'RAATWEG'Bl - TEL. 30032 's X>ndagmorgens van 10-12 our geopend. van de wereldberoemde Nederlandse tangokoning Jealousy^O Donna Clara; La Raioma; El once; Hör mein Lied, Violetta; Hohtnda Tan go; Blue T&ngó; Ich küsse Ihrg Hand Madame Philips stereo DY 88 297 30 CM STEREO-LP VAN AOSTASTRAAT 28 TELEFOON 31316 - HEILOO MODEHUIS HEILOO .EENSGEZINDHEID' VANAVOND IN BERGEN AAN ZEE Zoals wij reeds schreven geeft het fanfarekorps .Eensgezindheid' een tweetal concerten in Bergen. Van daag 23 juli en volgende week woens dag 30 juli. In tegenstelling tot een ander bericht speelt het orkest van avond, om 8 uur, in Bergen aan Zee en volgende week in Bergen-Binnen. Enige tijd geleden schreven wij reeds dat de Chr. school, de Rehoboth- school, een dependance gaat vestigen in het zuidwestelijk deel onzer ge meente. De twee noodlokalen welke aan De Hoghe Weijdt hebben gestaan, zijn nu neergezet aan de Ewisweg. Aan de zuidzijde komt een betegeld schoolplein. BOUW VORDERT SNEL van panden van de fa. Bolten Nog geen twee maanden geleden be gonnen heeft het aannemersbedrijf de fa. Schuijt Zn. uit Egmond aan de Hoef het gepresteerd twee panden te bouwen aan de Heerenweg, in op dracht van de fa. Jan Bolten, onder deel van, wat de heer Bolten noemt, een mini-galerij. Daarin zullen wor den gevestigd een modemagazijn en een Chinees restaurant. Thans kan tot afwerking worden overgegaan van de nieuwe panden. Het is nu wel zeker dat de ingebruik name kan plaats vinden in de ko mende herfst. DEEL VAN UITBREIDINGSPLAN IN WORDING Met groot materiaal is de fa. Groot (Heiloo) bezig een deel van het grote uitbreidingsplan ,De Bouwcamp' bouwrijp te maken. Het is het zui delijk deel van de door de gemeente verworven gronden. In de allereerste plaats waterwerken, riolering en ophoging van dit deel. Zoals wij reeds eerder schreven zal de eerste bouwaktiviteit zijn de bouw van 24 toegewezen eengezinswonin gen. Wij verzorgen uw FINANCIERING! Persoonlijke LENIGEN HYPOTHEKEN/ VERZEKERINGEN ddor onze volmachten snélle en discrete afwik kelingen j) ASSURANTIE- L FINANCIERIN Heerenweg 47 - Heiloo Telefoon 31016 en 33392 SKANTOOR |9

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1969 | | pagina 1