Boerenleenbank TühöTieiloo YSl Boerenleenbank 3 LETSCHERT T .3 f A/f /C 7-S~& ONAFHANKELIJK NIEUWSBLAD VOOR HEILOO Czöameókapóaion ,o'Ciieó' r rz 2 Y° OPEL KADETT degelijk 1 1 f 5998— JAC. MET, A Tuinverlichting WEEKREKLAME van 7 t/m 14 augustus: Lak MIDDENSTANDSHANDELSSCHOOL - HEILOO MIDDENSTANDS-DIPLOMA ivo /of VAMOR-Autorijschool FERNH0UT Vraag niet om nylons vraag om DANL0NS Kousen-automaat KOOMEN'sVMODES LAATSTE WEEK 10% korting 15% korting E RENTE///. Uw spaargeld steeds direki opneembaar 2 f, ALKMAAR Al uw kleur- en zwarf-wit films binnen 2 dagen gereed. ^lOy hebben de plaat die u graag hoort! Prohesr en reer alle mogelijkheden ven uw stereoapparatuur PREMIE-CASSETTE: luxe doos ffk75 niet 2 LP's I*?. J. J. PANTEK0EK, Ing. Een Heinzelmann zit altijd goed... zélfs in't water! N [Koop NU een HAARSTUKJE - O O 6 AUGUSTUS 1969 Redaktie- en administratie-adres Rechte Hondsbosschelaan 22 - Heiloo Telefoon 02200-30175 - Giro 140847 Advertenties per mm 15 cent (exclusief 4% B.T.W.) Bij kontrakt reduktie. 36e JAARGANG NUMMER 20 Dit blad verschijnt iedere woensdag in een oplaag van 8000 exemplaren huis-aan-huis in de gemeenten Heiloo, Limmen, Egmond-Binnen, Rinnegom, Egmond aan de Hoef en Akersloot. Advertenties e.d. moeten uiterlijk maandagmiddag 6 u. in ons bezit zijn. 'Breedelaan 28, - ele}oon 30629"- Zteiloo Wassen en watergoden Speciale shampoo Vitaminebehandeling .V Versteviging grote tube ,Fant' haarcreme 1.95 Totaal 7. IN UITBREIDINGSPLAN ,DE BOUWCAMP' KOMEN 639 WONINGEN Verschillende soorten woningen Voor het eerst hoogbouw in Heiloo Vanaf 1 augustus kan «en ieder ken nis nemen van het vastgestelde be stemmingsplan ,De Bouwcamp' (23 aug. 1968 door de gemeenteraad van Heiloo) en de goedkeuring van dit plan door Gedeputeerde Staten van Noord Holland (8 juli 1$69). Het ligt ter inzage tot 31 augustus ter ge- meentesekretarie, afdeling Algemene ij Zaken. 1 Gedurende bovengenoemde termijn 2 kunnen zij, die zich tijdig met bezwa- j ren zowel tot de gemeenteraad als tot 0 Gedeputeerde Staten Hebben gewend, beroep instellen bij H.M- de Koningin. Slechts een enkele belanghebbende heeft bezwaren geuit. Voor het eerst wordt voor de gewone woningbouw hoogbouw toegepast in onze gemeente. Drie woonlagen met .onderhuis'. Te bouwen aan de zuid oostelijke en westelijke zijde van dit uitbreidingsplan. Het eerst wordt uitgevoerd .Vries wijk', de zuidelijkste wijk van de drie. Wie gaat er bouwen De N.V. .Productiestroom' te Naarden neemt .Vrieswijk' als geheel, in ex ploitatie. Ontwerpers zijn de archi- tekten Husslage en ir. Wissink. Wie de andere twee woonwijken zal ontwerpen en uitvoeren kon men ons nog niet meedelen. We hebben geprobeerd belangstellen den een algemene indruk te geven van ,De Bouwcamp'. Wil men er meer van weten, dan kan men voor infor matie zich wenden tot genoemde dienst: Algemene Zaken ten gemeen tehuize. Dir.: W. J. J. Gallee, Kennemerstraatweg 133, telefoon 02200-31665 De enige erkende en rijksgesubsidieerde cursus voor het Tweejarige cursus. Voor gevorderden éénjarig. Aanvang der nieuwe cursus op 25 augustus. Aanmelden zo spoedig mogelijk bij de direkteur of bij A. M. de Vries, adj. dir., De Driestal 36, Heiloo, telefoon 31842. De lessen worden gegeven in de MAVO-school te Heiloo. Uitbreiding plan goed ontvangen Het nieuwe uitbreidingsplan omvat de bouw van 639 woningen. Na ,Oost' 875 geplande woningen) het twee de grote uitbreidingsplan in Heiloo. Een uitbreidingsplan met een iets an dere opzet dan bijvoorbeeld ,Oost' en wat tot nu toe in onze gemeente ge bruikelijk was. ,De Bouwcamp' krijgt namelijk een drietal wijken, met een genuanceerde bouw, bestaande uit flatwoningen, premiewoningen en woningen in de vrije sector. Bij Gedeputeerde Staten is ,De Bouw camp' goed ontvangen. Kennemerstraatweg 536 HeilooS^y©lefoon 31103 GRATIS THEORIE Bebouwde oppervlakte 11 ha De totale oppervlakte van het nieuwe uitbreidingsplan is 21 ha. Daarvan zal bebouwd worden 11 ha. Er is ruime aandacht besteed aan beplanting (pl.m. 5 ha), aan water wegen en waterpartijen (1,4 ha) en aan wegen en paden is 3,8 ha uitge trokken. De gehele ,De Bouwcamp' wordt om sloten door water, ook de drie woon wijken afzonderlijk. De drie woonwijken gaan heten: Vrieswijk, Termijnen en Mariënstein. Per auto alleen bereikbaar wat de eerste twee wijken betreft vanaf de Ewisweg en Mariënstein vanaf een Verlengde Pastoor van Muijenweg. Worden rustige wijken Auto's kunnen in de nieuwe woon wijken niet overal tot vóór de woon huizen komen. Daarentegen is er veel aandacht besteed aan de behoefte van wandelaars en wielrijders, die wel ver bindingswegen krijgen met alle drie woonwijken. Het worden dus, dat is in ieder geval de bedoeling, rustige woonwijken. Er is gedacht aan veel parkeergele genheid. Voor 200 auto's op par keerterreinen, wat parkeerhaventjes, 130 autoboxen en voorts te bouwen garages bij huizen. .Rekening houdend met de huidige ontwikkeling kunnen we zeggen dat aanstonds ieder z'n auto kwijt kan,' zo meende een ambtenaar die ons toe lichting gaf op dit grote uitbreidings plan. Ruim van opzet .De Bouwcamp' is ruim van opzet. Men heeft geprobeerd er een aan trekkelijk geheel van te maken. Zo wel door de soort van bebouwing als de reeds genoemde waterwegen en plantsoenaanleg. In elke wijk komen 48 woningen, ge bouwd in de vrije sector, 100 premie woningen en twee flats met 48 wo ningen. Zie onze 1 Straatweg 103 - Heiloo Telefoon 30199 ook op ZAANSE KLOKKEN op W.M.F. en KELTUM cassettes (behalve Gero-artikelen) 3UWELIER - HORLOGcR KENNEMER5TR WEG 414 TEL3079S Scholenbouw Aan scholenbouw is ook gedacht in ,De Bouwcamp'. Een kleuterschool in het centrum van de middelste wijk, dus .Termijnen' en de mogelijke bouw van twee scholen en een gymnastiek lokaal in .Mariënstein'. Op de hoek Ewisweg en verlengde Pastoor van Muijenweg. H.O.V.-NIEUWS tuur van de Heilooër Ope rette ^Vereniging hebben zich enige wijzigingen voorgedaan. De heer Th. Groot, die 7 jaar achtereen de voor zittershamer hanteerde, zag zich ge noodzaakt deze over te dragen aan de heer R. Mans. De heer Mans, reeds bij velen bekend als de zeer aktieve sekretaris\ van H.O.V., werd bij alge mene sterbmen op de ledenvergade ring tot voorzitter gekozen. De heer en mevrouw Groot, die zich beiden uit het verenigingsleven terug trokken, kregen van bestuur en leden uit dank voor alle bewezen diensten aan de vereniging, bloemen en een L.P. aangeboden. Bovendien werden zij tot ereleden benoemd, daar het on getwijfeld niet veel zal voorkomen dat men 18 #iar achtereen lid van dezelfde vereniging is zoals mevrouw Groot, die vanaf de oprichting aktief lid geweest is, \wafarvan nog vele ja ren bestuurslid.! Het vernieuwde bestuur is nu als volgt: voorzittet de heer R. Mans, Poortweijdt 8, Heiloo, telefoon 31604; sekretaresse me\V- M- Reik, Bayers- hoffweg 12, Heilbo; penningmeeste- resse mevr. T. A-angeveld, Tulpen- croftlaan 23, Heilóp, telefoon 30243. Overige bestuursleden: mevr. J. Dom per, Vossenakkers 43, de heer J. Bak ker, Kennemerstraatweg 342, de heer C. Molenaar, Kerkelaan 15 en de heer F. Hogerheyde, De Moestuin 6, allen te Heiloo. Verleden \^eek plaatste^ we een hulp kreet om heren, het is voorbarig om daar al resultaten van te\verwachten, maar heren, kom eens opi een repeti tie-avond kijken, dan knjgt u enig idee hoe het bij ons toegaat Dames-leden zijn natuurlij ook van harte welkom, hen behoeven we ech ter njet met noodkreten aan te trek ken, «dames schijnen toch meer durf te hebben M. R. al naar gelang de spaa die kiest R.-K. GEM. ZANGVERENIGING NIÉUW LEVEN' HEILOO Het nieuwe verenigingsjaar van .Nieuw Leven' begint op maandag 18 augustus a.s. 's a\ondg om 8 uur met de Algemene Ledenvergadering in het Brunogebouw. In verband met de belangrijke en lan ge agenda worden allé. leden op tijd op deze jaarvergadering verwacht. De eerste repetitie van %het seizoen 1969/1970 is op maandagavond 25 augustus a.s. Dan kunnen zich ook weer nieuwe leden melden, vboral te- noreji en bassen. Heren, u bent van harte welkom. REEDS GROTE BELANGSTELLING VOOR .KANTON' Burgemeester opende Chinees-Indisch restaurant Burgemeester mevr. mi'. J. M. Corver- van Haaften opende woensdagavond het Chinees-Indisch restaurant .Kan ton', aan de Heerenweg. Dit in aan wezigheid van vele genodigden, waar onder de wethouder van openbare werken, vertegenwoordigers van de V.V.V. en de Kamer van Koophandel. Mevr. Corver stapte voor deze offi ciële daad het domein van de kok in. Met het ontsteken van het gas kon het bedrijf in werking gesteld worden. De genodigden konden daarna ook ervaren hoe eigenaar How Poo met zijn staf van medewerk (st)ers heer lijke gerechten weet te bereiden. De burgemeester wees er in haar woor den op dat Heiloo zich snel ontwik kelt en daarmee groeien de behoeften. Het Chinees-Indisch restaurant is thans ,in', vooral bij jongere mensen. Als we dit nog niet wisten, dan be merken we het al spoedig bij de paar bezoekjes aan .Kanton'. Het aantal reserveringen was legio, maar ook uit de vele bestelde menu's, welke afge haald zouden worden. Een systeem dat snel in omvang toeneemt. Westerweg 244 - Heiloo Iets over het interieur De sfeer waarin men spijzen nuttigt is zeer belangrijk. De heer Poo heeft zijn restaurant daar dan ook geheel naar ingericht. Het zeer intiem ge houden. Ongeveer 90 gasten kunnen aanzitten in het restaurant dat gelijk vloers èn op de eerste verdieping is ingericht. Hij wordt in het leiden van de restaurants (ook in Den Haag en Alkmaar) bijgestaan door zijn Hol landse vrouw en Chinees personeel. Het echtpaar Poo hoopt spoedig in Heiloo te gaan wonen. Aan de inrichting van .Kanton' heb ben o.a. meegewerkt de fa. Beka (be timmering etc.), fa. Koehorst (elek triciteit) en de fa. Korstanje zorgde voor passende stoffering. Talrijke fraaie bloemstukken werden gezonden bij deze opening. vanaf INCLUSIEF B.T.W. Dealer: Tel. (02200) 11343 Vert. v. Heiloo oost en -west: M. J. v. Trotsenburg, tel. 33925 Voor Heiloo centrum en -zuid: P. Minnesma, tel. 02267-2889. R.-Ifc. JE LP JEUGDKOOR .NIEUW IVEN' HEILOO De eerste repetities van het Jeugd koor zijn op zaterdagmorgen 16 au gustus om 10 uur en op maandag avond 18 augustus om 6 uur in het Brunogebouw. De folders met aanrpeldingsformulie- ren zullen na 11 augustus weer op de scholen worden verspreid. Nieuwe leden kunnen zich met het aanmeldingsformulier opgeven in het Brunogebouw tijdens bovengenoemde repetities, op 16 en 18 augustus. Meisjes en jongens van de Lagere Scholen, maar ook tot 16 jaaK kun nen zich als nieuw lid melden. Het Jeugdkoor heeft veel nieuwb le den nodig, vooral voor de solistentol- len in 4e operette ,De Sneeuwkonir iry, die in november a.s. zal wordbn opgevoerd. Eigen afwerkinrichting. ilr spaarbank raar inlrrit'u Westerweg 244 - Heiloo VERDIENSTELIJK VROUW GING HEEN Mevr. G. Elzer-Blaauboer overleden Op maandag 28 juli overleed mevr. G. Elzer-Blaauboer. Dat wij speciale aandacht besteden aan deze vrouw is, omdat zij en haar man zich jarenlang zeer verdienstelijk hebben gemaakt. Zowel in Heiloo als daarbuiten. Na zijn pensionering bij het onderwijs vestigde het echtpaar Elzer zich in Heiloo. Op verschillend terrein was de heer Elzer werkzaam. Wij memo reerden het reeds bij zijn overlijden, drie jaar geleden. Opvallend voor ve len was het dat mevrouw Elzer in alle opzichten naast haar man stond en hem ook stimuleerde. Sterk maat schappelijk ingesteld nam zij zelf ook daadwerkelijk deel aan bepaald werk. Zo was ze jaren sekretaresse van de Hervormde Vrouwenvereniging. Donderdag had op Westerveld de cre matie plaats van mevrouw Elzer- Blaauboer. Er was grote belangstel ling. Ds. H- W. Bloemhoff sprak het geestelijk wóör37 de heer T. Mahieu uit Amsterdam, dankte voor de be toonde belangstelling. D.V.W. Dames viswedstrijd Op woertoïag 30 juli jl. werd de derde dames viswedstrijd gehouden in plan Oost. Er Werden in totaal 115 stuks vis gevangens door de >21 prijswinna- ressen. De uitslag van de eerste 10: 1. Mevr. v. Willifren ,Ï5 st., 2. L. Groef- sema 12, 3. De Jtóig 10, 4. Schol ten 10, 5. Sanches 9,\6. Apeldoorn 9, 7. Krab 7, 8. Jansen aL 9. Dooijenweerd 5 en 10. Ada Scholteta 5 stuks. De vierde en laatste viswedstrijd voor dames vindt plaats op\a.s. zaterdag middag/19 aug.) om 15^)0 uur. Ver zamelen 2.45 uur bij de parkeerplaats. Wedérom mooie prijzen. Inschrijven vóór vrijdagavond 18.00 uur bij de bekende adresser VERKOOP POSTZEGELS Koningin Wilhelminafonds Dit jaar bestaat de Nederlandse Ver eniging tot sfeun aan het Koningin Wilhelminafonds voor de Kankerbe strijding 20 jaai\VoQ2/ deze gelegen heid worden speciale postzegels uit gegeven in de w^aMen van 12 (+8), 25 +10) en 45 20) ö^nt. Vanaf dinsdag 12 auèustus kunt u deze postzegels op het póptkantoor te Heiloo kopen. Tevens ook\op dinsdag 12 augustus de z.g. ,eerstèdag'-enve- loppen te verkrijgen op het postkan toor. t v? ftx Een vertrouwd adres: VAN AOSTASTRAAT 28 TELEFOON 31316 - HEILOO 1 y- 1 MODEHUIS Kennemerstraatweg 127 Heiloo Romantische p. stuk i 2.20; P. 6 st. 1 2.- met gratis branders. Verkoop voor NOORD-HOLLAND: ï\A.-DROGISTERIJ - PARFUMERIE Tulpencroftlaan Vdf - Heiloo - Telefoon 30890 Pruik 85,— -/Haarstukjes 18.90 en 45. 100% gegarahd/erd mensenhaar Uw D.A.-DROGIST biedt zóóóóóveel meer

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1969 | | pagina 1