MEUBELEN 725.- I 1 SLAAPKAMER c f725 SPOORWACHT Centrale verwarming TROMP Laatste aanbieding tijdens SLIJTERIJ EN WIJNHANDEL ho. Salon Fa. JOH. JANSEN Telefoon 30075 de uitverkoop Het vertrouwde adres voor al uw EERSTE KLAS GEDISTILLEERD W.VADER Moderne coiffures Modern haarwerk Ouderwetse service Voor NU geen >$o prettige gedachten... Aardgas-verwarming Brandmeldingsnummer van Heiloo is 5x3 (33333) Yredikbeurten EN ANDERE DIENSTEN voor zondag 10 augustus 1969 Hervormde Gemeente Witte Kerk 10 uur ds. Ouwendijk. Oppasdienst in ,De Rank'. 6 AUGUSTUS 1969 UITKIJKPOST FILMS VOOR DE KOMENDE WEEK In het ,Asta'-theater draaien de ko mende week: ,Help, m'n broer is hip' (zaterdag 8 uur en zondag 3 uur) en ,Wat deed je toen het licht uitviel (zondag en dinsdag 8 uur). Twee luchtige, vrolijke zomeravond films. In ,Help, m'n broer is hip' speelt Pe ter Sellers de hoofdrol. Als Herold Fine. Hij is een succesvol advokaat in Los Angeles. Hij heeft een op sex be luste partner en een opdringerige vriendin, Joyce. Zij wil gaan trouwen. Harold houdt een tijdje de boot af. Harold's hippe broer Herbie, brengt met zijn Nancy tijdens een begrafenis de boel op stelten. Wanneer Nancy zich op Harold's flat vertoont, en dan nog wel 's nachts, wordt hij verliefd op haar. Hij laat Joyce in de steek en gaat ook leven als een echte Hip pie. ,Wat deed je toen het licht uitviel?' heeft als hoofdrolspeelster de bekende Doris Day, bijgestaan door Robert Morse, Patrick O'Neel en Terry Tho mas. Waldo Zane, direktielid, wil er onge merkt met 2 miljoen dollar vandoor gaan. Ladsie Walchek, een groot Broadway-producent, tracht zijn kom- plexen kwijt te raken, bezorgd door Angela Garrison, zijn grote ster, die weigert een Hollywood-kontrakt te tekenen. Tegelijkertijd geeft Angela een interview weg aan een knappe journaliste tot groot genoegen van Peter Garrisonr Angela's echtgenoot. Als Ladse met het geld naar Zuid- Amerika wil vluchten valt het licht uit. Er is overal verwarring. Het be- invloedt ook de gedragingen van ge noemde dames en heren. Er zijn er Vfreike gecompromiteerd worden. Maar eind goed, al goed de lichten gaan weer aan. Zelfs Ladsie vindt een nieuwe hoofdrolvertolkster. KENN.STRAATWEG 117 - JIEILOO - TELEF. 31067 DIT JAAR GEEN WILLEM BRUUL HANDBAL TOURNOOI Het Willem Bruul handbal tournooi, vastgesteld op zondag 31 augustus, gaat niet door. Dit in verband met de aanvang op die datum van de kompe titie voor de overgangs- en districts klasse, waarin verschillende vereni gingen die uitgenodigd waren, uitko men. Aldus een mededeling van de handbalk^mmissie. Het bestuur heeft nog getracht het tournooi te verschui ven naaf 10 augustus maar dat bleek niet mogelijk. H»t -was een traditie dat, naast het Willem- Bruul voetbal tournooi, ook jaarlijks een handbal tournooi door de s.v. ,De Foresters' werd gehouden. De handbalkommissie betreurde het af gelasten dan ook ten zeerste. WHISKIES vanaf FRANSE COGNAC vanaf 11.95 14.10 Wij beschikken ook over goedkopere merken JENEVERS. Tevens frisdranken en bieren, o.a. Heineken - Amstel - Grolsch - Tuborg - Dorthmunder - Keiler en Ekla. Verhuur tafels, stoelen, servies, glaswerk en koffiezetmachines. WIJ BEZORGEN AAN HUIS STATIONSWEG 89 (bij het station) Ruime parkeergelegemieid. .EENSGEZINDHEID' CONCERTEERDE IN BERGEN Waarom geen concerten in Heiloo Zoals reeds aangekondigd gaf het korps .Eensgezindheid' resp. op 23 en 30 juli concerten te Bergen aan Zee en Bergen-Binnen. De omstandigheden in Bergen aan Zee waren niet zo gunstig; in Bergen- Binnen, bij de Ruïnekerk, beter. Onder leiding van de dirigent, de heer J. Koopman, werden een 10-tal wer ken uitgevoerd. Een licht programma, echt passend bij de zomeravond. Zo Wiener Praterleben (Translateur) Kleine Speelmuziek (v. Lijnschoten) en twee Pasodobles. In Trumpet Fiës- ta traden Cor ^ronk en Peter Bood als solisten op. Het programma werd natuurlijk ge- kompleteerd met een aantal marsen. Om over na te denken Terwijl .Eensgezindheid' in Bergen speelt, blijven concerten in Heiloo achterwege! Althans ons hebben nog geen aankondigingen bereikt. Men vraagt zich af, waarom niet gespeeld in eigen gemeente tijdens het zomer seizoen. We hebben naast .Eensge zindheid' nog een uitstekend harmo- niet-orkest ,St. Caecilia' en een uit stekende muziektent. We vragen ons af: kan de V.V.V., in samenwerking met genoemde muziek verenigingen, alsnog wat in deze rich ting doen? En anders op het pro gramma zetten voor het volgend jaar. -f INSTALLATIEBEDRIJF Heiloo, Westerweg 113, tel. 32821 - Schagen, tel. 02240-2896 of 2515 KROON - Man spricht Deutsch - English spoken - On parle Francais Stationsweg 78, in de kern van Heiloo, - Se habla Espanol te) 02200-30502 W^AR NAAR TOE ASTA-THEATER Heiloo. Zaterdag 8 uur en zondag 3 ui)*': ,Help, mijn broer is hip'. Zondag en dinsdag/8 uur: ,Wat deed je toen het licht uirviel DE VERGULDÉ VALK Egm. a. Zee. Woensdag eiydonderdag 8.30 uur: ,De Nylonstrop^ Vrijdag epï zaterdag 8.30 uur: ,De tan te van pharley'. Zond^é en maandag 8.30 uur: ,Sex Partners'. Dirtsdag en woensdag 8.30 uur: ,Gold- ftger'. ATLETIEK-ACCOMODATIE NOG STEEDS NIET GOEDGEKEURD Teleurstelling b(j Trias' De atletiekaccomodatie aan Het Maal water is nog steeds niet goedgekeurd door de Ned. Sport Federatie en de Kon. Ned. Atletiek Unie. Wij lazen hierover in het clubblad van de a.v. Trias het volgende: .Gelukkig werden op onze baan geen records gebroken. Ik schrijf .gelukkig' want nog steeds is de baan door de N.S.F./KNAU niet goedgekeurd. Dat wij wel regionale wedstrijden kunnen organiseren is dank zij de medewer king A'an de districts T.C. Grote wed strijden, kampioenschappen of inter lands kunnen niet in Heiloo worden gehouden. En töch moet dat mogelijk zijn. Voor onze grote vereniging blijft het zeer onbevredigend alleen regio naal werkzaam te kunnen zijn. In een onderhoud met B. en W. van Heiloo zijn nogmaals de .hangijzers' (sproei-installatie en steeple bak) doorgesproken. Of alles in orde komt? Ik weet het niet, maar wel weet ik, dat onze penningmeesteresse moeite heeft met het afwikkelen van onze fi nanciële verplichtingen.' JUNIOREN-ASPIRANTEN KOMMISSIE VERLIEST VIER LEDEN Ervaren leiders van Foresters-jeugd De junioren-aspiranten-kommissie van ,De Foresters' moet het zonder de heren J. Baas, J. Jansen, H. C. Oos tendorp en M. van Staveren gaan doen. Drie van hen hadden vorig jaar al heen willen gaai». Zij bleven nog een jaar. Alle vier waren uitstekende jeugdleiders. In hen waren vele kwa liteiten verenigd. Speciaal het heengaan van de heer Oostendorp valt zwaar. Hij was se- kretaris van deze kommissie en is een goed organisator gebleken. OVERTREDING VAN VERKEERS VOORSCHRIFT vóór het raadhuis In de wetenschap dat men, in 't al gemeen, bewust verkeersovertredin gen begaat, willen wij er nogmaals op wijzen dat rijverkeer geen gebruik mag maken van de weg vóór het raadhuis. Behoudens, zoals staat aan gegeven, .Uitgezonderd trouwstoeten'. Veelvuldig, alsof 'het de gewoonste zaak van de wereld is, overtreedt men daar een verkeersregeling. Mogelijk dat daar yoorbeelden gesteld worden: processen-verbaal worden opgemaakt. 'Maar hoe denkt u het komende seizoen over Maak NV bij ons een afspraak, dan isVi verzekerd dat u tijdens hét najaar en winter er heerï\jk warm bijzit. Televisie - Radio Sanitair - Elektra Raadhuisweg 6 - Heiloo Telefoon 02200-31810 WEDSTRIJD-PROGRAMMA l. TRIAS Aanstaande zondag, lp augustus op de atletlek-accommodatie aan het Maalwater te Heiloo. Aanvan£ 2 uur. Senioron en A en B jeugd. Verdeif is voor de maand augustus het volgende programma vastgesteld: woensdag 13 aug., om 7 uur, Instuif Zaandam. zaterditg 16 aug. te Beverwijk, C en D jeugd/om 2.30 uur. zondag 17 Sug.-te Amsterdam, A, B en G jeugd, om 1 uur. zondag 17 aug. te Zaandam, Senioren om 1 uur, zaterdag 23 aug., C, D kompetitie. zondag 24 aug., Senioren kompetitie. L I M M E N Kruiskerk 10.15 uur ds. v. Niel van Schpeningen oppasdienst in bijgebouw. 715 uur de heer Bijlsma van IJmuiden. Geref. kerk - NoordergeeBtitraat 9.30 en 5.00 uur ds. Molenahr. 's Mor gens wordt creche gehouden. R.-K. KERKDIENSTEN St. Willibrorduskerk, Westerweg H. Missen zaterdagavond 19.00 uur, zondag 10.30, 12.00 en 17130 uur en om 9 uur de gezongen parochiemis. Op alle wekelijkse dagen elke morgen om 8 uur, bovendien op woensdag- en LIMMEN/tflEUWS A.s. zondag gaat het eefste en tweede elftal naar Lut^ébroek om oefenwed strijden te spelen tegen Zouaven 1 en 2. De aanvangstijd is bepaald op 14.30 uur terwijl uiterlijk om 13.15 uur de vertrektijd is vanaf het A-terrein. GEMEENTESEKRETARIE TE LIMMEN In de laatst© weken zijn gevallen van kinderverlamming voorgekomen in enkele plaatsen van ons land. 12 Ge vallen zijn aangegeven, waarvan in 10 gevallen de diagnose cmet zeker heid vaststaat. Geeïï van deze patiën ten bleek ooit volledig tegen kinder verlamming te zijn ingeënt. Op grond van vroeger opgedane er varingen is gebleken, dat in goed ge vaccineerde gemeenten het optreden van kinderverlamming tot slechts en kele gevallen bepelkt blijft. In min der goed of slecht gevaccineerde ge bieden is de kans op sterkere uitbrei- dinê van de ziekte beduidend groter. ).30 u. uur. Par. H. Moeder Gods, Holleweg 111 Eucharistie-vieringen: zaterdag 19 u.; zondag 8 uur, 9.15 uur (hoogmis), 10.45 uur en 12.00 uur. Avondmissen in de week: maandag, woensdag en vrijdag om 19.30 uur. Vroegmissen in de week: 7.30 uur (dinsdag en donderdag) 8 uur (dage lijks, behalve op maandag) Biechthoren: zaterdag van 16.30-18 u. R.-k. Kerkdiensten O.L.Vr. ter Nood Kapellaan H. Missen: Zaterdag 19 uur. Zondag 7.30 uur (bij de Juliana-ïusters), 9 u. (Hoogmis), 11 uur. Heilige Missen op werkdagen: 7.30 u. in de Genadekapel. Avondmis: le vrijdag van de maand 7 uur. Lof: zondagavond 7 uur. Biechthoren zaterdag in beide kapellen v.a. 4 uur. Kapel Psych. Centrum St. Wlllibrord Heilige Missen: zondag 6.30 en 9 uur (hoogmis). Mis: zaterdagav. 19.15 u. Parochie-zondagsdienst Westerweg 267 - Heiloo - Tel. 30906. Hervorinde Gemeente Limmen en Akersloot Limmen, 19.30 uur (is. Ouwendijk. Akersloot, 19.30 vur ds. Ter Haar. Evang. Luth. Gem. Alkmaar Oudegracht 187, hk Baangracht 10.30 uur Gezamenlijke dienst in de Remonstrantse kerk,; ds. Herrmann. Rem. Ger. Gem. Alkmaar Zie boven. Doopsgezinde Gemeente Koningsweg, Alkmaar Zie boven. Baptistengem. Hofstraat 15, Alkmaar 10 uur ds. Van Beek. Ned. Herv. Gem. Egmond-Binnen Egm. a. d. Hoef, 10 uur eerw. heer v. d. Berg van Klazienaveen. DOKTERSDIENSTEN Uitsluitend voor spoedgevallen Weekenddienst Heiloo Dr. Ten Bruggencate, Heerenweg 71, telefoon 30077. Limmen - Akersloot - Uitgeest: Dr. Smeets, Uitgeest, Middelweg 34, tel. 02513-2212. Weekenddienst Wijkverpleging voor Egmond - Heiloo - Limmen Zr. Canisia, Hoogew. 65, tel. 02205-224 Zr. Korse. Herenweg 45a, Egmond- Binnen, telefoon 02206-1444. R.-k. Interparochieel Soe. Char. Centrum Heiloo - Limmen Spreekuur maatschappelijk werkster: in Heiloo, Westerweg 263, tel. 30984, maandagavond 7-8 uur; woensdag en vrijdagochtend 8.30 - 10.30 uur; in Limmen, in het Wit-Gele Kruis- gebouw aan de Kerkweg, telef. 250: dinsdagmiddag 2-3 uur en donder dagavond 6-7 uur. R.-k. Gezinszorg en Gezinshulp Heiloo - Limmen Aanvragen bij: Mevr. C. M. Zuider- duin-v. d. Meij, Heerenweg 120, Hei loo, telefoon 31172. OPPASDIENST Oppasdienst met vakantie van 20 juli tot en met 3 augustus 1969. SPREEKUUR MAATSCH. WERKER VAN DE GEMEENTE HEILOO Elke dinsdagmorgen van 9-12 uur en dinsdagavond van 7-8 uur ten ge meentehuize. WARME MAALTIJDEN VOORZIENING A. H. v. d. Graaff-Lammerink, Van Catsstraat 19, telefoon 31356, Heiloo. GEZINSVERZORGING EN HULP AAN BEJAARDEN (v.h. Groene Kruis) Aanyragen bij: mevr. Kamsteeg-Greve Heerenweg 52, telefoon 30140. De gebruikelijke vaccinatie tegen kin derverlamming oef^ipjectie biedt een uitstekende bescherming tegen de ge vreesde ziekte. Wanneer een voldoen de hoog percentage van kinderen en adolescenten is gevaccineerd is een belangrijke barrière omgeworpen te gen het optreden van een (plaatse lijke) epidemie van kinderverlam ming. Het is daarom aan te raden dat ieder tot en met de leeftijd van 19 jaar, waarvan de inenting langer dan 2 jaar-geleden is geschied, spe ciaal voor de groepen ^die zich voor vakantie buiten de woonplaats bege ven, zich laten inenten. Diegenen die hiervan gebruik willen maken kunnen een en ander opgeven aan het gemeentehuis. De kosten be dragen 1.50.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1969 | | pagina 2