f a Boerenleenbank WILLI BOSKOVSKY Boerenleenbank /T "iMoliihoHalod ONAFHANKELIJK NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EFFEKTEN OPEL KAPETT kwaliteit i'c W 5998.— JAC.MET, ALKMAAR <zL)ameókapóalon c^Clle WEEKREKLAME van 28 aug. t/m 4 sepiember: MUZIEKLESSEN DAMES, T VRIJE AVOND Ilo X Voor de aan- en verkc - )(jp van [l0 f BANKETBAKKERIJ B00NACKER mm... heerlijk, de\ beste! MIDDENSTANDSHANDELSSCHOOL - HEILOO MIDDENSTANDS-DIPLOMA l REISVERZEKERINGEN Vraag niet om nylons vraag om DANL0NS /if Kousen-automaat KOOMEN's MODES hebben de plaat die u graag hoort! SPECIALE PROMOTIEPLAAT j.J. PANTEK0EK, Ing. I «Sf Y Al uw kleur- en /i*> zwart-wit films binnen 2 dagen gereed. 27 AUGUSTUS 1969 Redaktie- en administratie-adres: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Heiloo Telefoon 02200-30175 - Giro 140847 Advertenties per mm 15 cent (exclusief 4% B.T.W.) Bij kontrakt reduktie. 36e JAARGANG NUMMER 23 Dit blad verschijnt iedere woensdag in een oplaag van 8000 exemplaren huis-aan-huis in de gemeenten Heiloo, Limmen, Egmond-Binnen, Rinnegom, Egmond aan de Hoef en Akersloot. Advertenties e.d. moeten uiterlijk maandagmiddag 6 u. in ons bezit zijn. <~E>reedelaan 28 - ^c/e/oo« 30629 - heiloo Permanent Wassen en watergolven Crème behandeling t i U' V 13.50 OVER'MN«ëNDE BELANGSTELLING BIJ CREMATIE van de heer C. H. Stikkel /Overweldigend groot was de belang stelling bij de crematie vein de heer IC. H. Stikkel, welke vorige maandag op 47-jarige leeftijd overleed. /Honderden waren naar Westerveld .gekomen om de heer Stikkel de laat ste eer te bewijzen. Vele vrienden en bekenden, maar ook delegaties van verenigingen waarbij de overledene direkt of indirekt be trokken was, behoorden daartoe. On der hen bevonden zich oud-burgemees ter J. A. Pesman, de predikanten Ouwendijk en Doorn, de voorzitster van de Centrale Provinciale biblio theek mevrouw Beek-Jansen en de organisatie-direkteur de heer Mozes en de bestuursleden van de Heiloose Stichting Openbare Leeszaal en Bi bliotheek, waarvan de heer Stikkel oprichter en penningmeester was. Dat de heer Stikkel, als inspekteur van de Shell, veel vrienden en goede kollega's had, bleek uit de grote be langstelling. Onder hen was onder an dere de direkteur van het distrikt Weg en Verkeer de heer Geus. Deze belichtte in de grote aula van het cre matorium de zakelijke maar bovenal ook de menselijke kant van de heer Stikkel. Zijn grote belangstelling ook op sociaal en maatschappelijk terrein. De heer Hessing sprak namens de on- dernernersraad, waarvan de heer Stik kel lid was. Ook deze spreker prees het werk van de overledene, welke Shell Nederland 23 jaar diende. Ds. A. v. d. Sluis, doopsgezind predi kant, sprak het geestelijk woord. Een woord van troost tot de nabestaanden. ,'T PUTJE' ORGANISEERT KINDERVERRASSINGSTOCHT ook voor niet-leden De Heiloose Wandelsportvereniging ,'t Putje' organiseert op zondag 31 augustus een kinderverrassingstocht waaraan ook niet-leden deel kunnen nemen. Kinderen vanaf 8 jaar. De start is om 10 uur vanaf de Von delschool aan de Breedelaan. Voor opgave en inlichtingen bij de da mes Bos, Zevenhuizerlaan 94 en Ga- briëls, De Hofstee 46 en de heer Blom, Burenweg 31. Het inschrijfgeld is één gulden. SCHAKERS ATTENTIE Wij verwijzen naar de advertentie op deze pagina, waarin via onze dames een opwekking wordt gegeven om 's dinsdagavonds te komen schaken in het Dorpshuis, waar de schaakclub .Oppositie' op dinsdag 2 september haar wekelijkse schaakavonden gaat hervatten. Er had nog aan kunnen worden toegevoegd dat de dames - zo zij achterdochtig mochten zijn - hun mannen dan middels de uitslagen van de .Oppositie'-wedstrijden in dit blad zouden kunnen kontroleren op hun aanwezigheid in het Dorpshuis. Het is jammer, dat de Nederlandse schaakwereld, ondanks alle aktivitei- ten welke door de KNSB en anderen worden ontplooid, de laatste jaren géén werkelijk groot schaker heeft voortgebracht die daardoor - op zijn eentje - meer voor de verdere ont wikkeling van dit mooie spel kan doen dan alle anderen samen. De reeds wat ouderen onder ons herinneren zich ongetwijfeld de schaakwoede in Ne- LOUISE VAN TI THOLEN gedipl. lerares dwarsfluit, kan nog enkete qrivé-leerlingen plaatsen op donderdag- of maandagmiddag in Heiloo. /SL <- Aanmelden scWift. of tel(&: Westerweg 107A, Heiloo, tel.: 02200-30189 of 023-241769. Gunt u zich wekelijks/één Laat uw MAN 's dinsdags SCHAKEN in hét Dorpshuis v\rpf 2 september. Telefoon 30228/15174 voor nadere inlichtingen. TOCH BESLIST NOODZAKELIJK Aanduiding Vinkenbaan en nummering Het is niet de eerste keer (misschien wel de laatste?dat wij aandacht vra gen voor een goede aanduiding van de Vinkenbaan en nummering. Aan de noordzijde is er een oneven numme ring, aan de zuidzijde: even. Daar de ilc spoor brink voor ietlvrvvn Westerweg 244 - Heiloo nummering aan de achterzijde van de huizen is aangebracht loopt praktisch iedere dag tyel iemand te zoeken om het juiste nummer te vinden. Een verzoek, dus nogmaals breng aan de oost- en westzijde van deze komplexen van flatjes een aanduiding wat voor genummerde woningen men er kan vinden. Dat is zo en dat Xji|ft zo! STRAATWEG 91 - TEL. 30032 's Zondagmorgens van 10-12 uur geopend. AANSTAANDE VRIJDAG OPENING HERENMODEMAGAZIJN van de heer J. Blom in mini-galerij Aanstaande vrijdagmiddag 29 augus tus opent de heer J. Blom een heren modemagazijn in de mini-galerij aan de Heerenweg. Dit om 3 uur voor ge nodigden, gevolgd door een receptie. Op zaterdagmorgen 30 augustus om 9 uur voor het publiek. De opening zal geschieden door de 10- jarige Arnoud Blom. We zijn een praatje gaan maken met de heer Blom, die nog druk bezig was zijn zaak in te richten. De heer Blom zit al zo'n 18 jaar in het vak. De laatste jaren werkzaam te Beverwijk in een gelijknamige herenmodemaga zijn. ,Het is in 't geheel geen familie van mij. Het wordt beslist geen filiaal van het Beverwijkse bedrijf,' zo bena drukt de heer Blom. Zowel het moderne als het klassieke Wat hij zoal gaat brengen? .Zowel de moderne als de klassieke herenkle ding'. De heer Blom vult nog aan: ,Ook hele exclusieve kleding!' Nu het hele herenmodevak, later ook kleding voor jongeren. De winkel is ongeveer 100 m2 groot en heeft een zgn. ,open' etalage. Het geheel is naar eigen inzicht ontwor pen. De fa. Beka zorgde voor de win kelbetimmering etc., de verlichting is van de fa. Koehorst en de centrale verwarming van de fa. Zoon. Als we van plan zijn heen te gaan, schiet de heer Blom te binnen. „Wilt u vooral schrijven dat wij de dames in de verkoop willen betrekken bij deze opening?' En tenslotte: ,Ik wil ook overgaan tot zogenaamde service- bezoeken aan huis.' HARMONIE ,ST. CAECILIA' De vakanties zijn zo goed als voorbij, dus de repetities zijn weer begonnen. Door verandering van scholen en ver schillende cursusavonden zijn er weer enkele plaatsen in onze gelederen opengevallen. In hoofdzaak betreft dit de drumband. Donderdagavond is er tussen 7 en 8 uur repetitie in het Brunogebouw. Enkele instrumenten zijn nu weer be schikbaar, zodat tamboers en bazuin blazers aangenomen kunnen worden. Ook de harmonie kan weer enkele leden aannemen. In het bijzonder blazers voor dwarsfluit en hobo. Een prima instrument ligt op u te wach ten. Wie meldt zich aan? Dit kan heel gemakkelijk gebeuren op de repetitie avond welke op dinsdagavond tussen 8 ep 10 uur in het Brunogebouw is. INCLUSIEF W. Dealer: Tel/(02200) 11343 Dir.: W. J. J. Gallee, Kennemerstraatweg 133, telefoon 02200-31665 De enige erkende en rijksgesubsidieerde cursus voor het Tweejarige cursus. Voor gevorderden éénjarig. Aanvang der nieuwe cursus BEGIN SEPTEMBER. Aanmelden voor 1 september bij de Üirekteur of bij A. M. de Vries, adj. dir., De Driestal 36, TÏeiloo, telefoon 31842. De lesser worden gegeven in cife MAVO-school te Heiloo. derland ten tijde van Euwe's wereld kampioenschap en wij hoeven in dit verband ook maar te wijzen op de judobloei na de wereldtitels van An ton Geesink of de vele kunstijsbanen na de wereldtitel van Henk van de Grift en de successen van Ard Schenk en Kees Verkerk. Wie weet schuilt er onder het steeds groeiende aantal inwoners van Heiloo wel weer zo'n nieuwe schaakkracht? Het is trouwens moeilijk te geloven, dat er onder de 16000 inwoners van Heiloo nu niet meer schakers zijn. Wellicht denkt u, dat uw speelsterkte niet groot genoeg is. In Oppositie' spelen schakers van uiteenlopende kracht Heeft u drempelvrees? Vipdt u club schakers te ernstig? Probeert u het eeps! Laat de televisie eens de tele visie! Dan zult u zien, hoe spannend, hoe inspannend en hoe mooi deze ont spanning kan zijn! Er is de laatste tijd herhaaldelijk sprake van .leefbaarheid'. Daartoe be hoort zeker, dat er in de onmiddellijke nabijheid gelegenheid tot rekreatie geboden wordt, een bloeiend schaak leven zeker daarbij inbegrepen. Het lidmaatschap van .Oppositie' houdt in, een gratis abonnement op het mooie schaakblad van de KNSB .Schakend Nederland' U, schaker of aspirant-schaker meld u als lid/jeugdlid! Komt p ook eens dinsdagavond? HUMANISTISCH VERBOND HOUDT FAMILIEDAG op zondag 7 september in Den Helder Zoals wij reeds eerder meedeelden houdt het Humanistisch Verbond, Ge west Noord-Holland, op zondag 7 sep tember een familiedag te Den Helder. Men komt bijeen in de kantine van het voormalige fort Dirksz Admiraal. Het programma bestaat o.a. uit een optreden van het poppentheater ,De razende bol', een tochtje met een kot ter, handenarbeid en een wandeling door de Donkere duinen. Deze familie dag vangt om plusminus 10 uur aan. IPAK BEGINT DERDE SEIZOEN Na een rustperiode is het Interparo chieel Jongerenkoor weer met frisse moed aan een nieuw repertoire be gonnen. De repetities zijn in de Willi- brorduskerk iedere Vrijdagavond! We beginnen om 20.15 uuri Voortaan zal het koor weer gediri geerd worden door George Dekker. De eerste ritmische mis is op 6 sept. in de Willibrorduskerk aan de Wes terweg. PRACHTIG RESULTAAT VAN DRUMBAND EENSGEZINDHEID' eerste prijs op concours Op het drumband-concours van de drumband J. C. van Speijk te Egmond aan Zee, behaalde zondag de drum band van .Eensgezindheid' een eerste prijs met 163 punten. Gezien de samenstelling van de drum band, met heel veel zeer jeugdige, pas begonnen, muzikanten, een prachtig succes voor instrukteur dhr. Kaal. Tamboer-maitre de heer A. Duyn- meyer wist een tweede prijs te be halen met 31% pt. Voor hettófsluiten van Ho 'J'1 sjuiarhank mor iiitrrirn Westerweg 244 - Heiloo NIC. BEETSSCllOOL LEERLINGEN KRIJGEN SPORTMIDDAG ter gelegenheid van afscheid van de heer P. Köhne Alle leerlingen van de openbare Nic. Beetsschool krijgen op vrijdag 29 aug. een sportmiddag op het sportpark ,De Egelshoek'. Dit ter gelegenheid van het afscheid van het hoofd der school, de heer P. Köhne. Tot slot van de middag is er een voet balwedstrijd. Het feest zal duren van 2 tot 4 uur en de kinderen worden natuurlijk ook getrakteerd. Bij slecht weer komen de kinderen bijeen in het As ta'-theater. Wanneer gelegenheid om afscheid te nemen Er is misverstand ontstaan over de mogelijkheden afscheid te nemen van de heer Köhne, op zaterdag 30 augus tus, ten gemeentehuize. Dit door een foutief bericht in een hier verschij nend dagblad. Om kwart over twee is er een af scheidsbijeenkomst, alleen voor fami lieleden van de heer Köhne en geno digden; pas om kwart voor vijf zijn anderen in de gelegenheid van de heer Köhne afscheid te nemen. Zie onze Straatweg 103 - Heiloo Telefoon 30199 V.N.K.V. HEILOO Op 20 augustus hebben de dames van het V.N.K.V. een strandwandeling ge maakt. Allereerst gingen we met de bus naar Egmond-Binnen en vandaar zijn we welgemoed met de wandeling door de duinen begonnen. Het was echt jammer dat 't weer ons niet mee zat die avond, want alvorens we het strand bereikt hadden, begon nen donkere wolken zich samen te pakken en de meeste dames begonnen de pas nog steviger in te zetten. Maar het was ons niet gegund om zonder regen Egmond aan Zee te bereiken, want de bui was inmiddels al in alle hevigheid losgebarsten. Echter na af loop van de wandeling hebben we nog een heerlijk kopje koffie gedronken en na deze hartversterking hebben de dames de bus weer opgezocht en zijn we weer huiswaarts gekeerd. Maar ondanks dat de wandeling niet figuurlijk maar letterlijk in 't water was gevallen hebben de leden toch zeer van deze wandeling genoten. RODE KRUIS Afdeling Heiloo "N Op dinsdag, 2 september a.s. ontvangt de afdeling Heiloo van het Neder- landsche Roode Kruis opnieuw het bloedtransfusieteam. Telkenmale wanneer dit team Heiloo bezoekt is er weer de spanning of alle donors die bij de afdeling geregis treerd zijn aan de hun toegezonden oproep gevolg zullen geven om op de aangegeven tijd en plaats te willen verschijnen. Een getrouw aantal van hen treft men steeds weer aan. Nu aangenomen mag worden dat ie dereen na de vakantie, waarin men volop heeft kunnen genieten, is terug gekeerd is "de hoop er op gevestigd dat allen die zijn aangeschreven op deze avond zullen verschijnen. Wellicht heeft men gedurende de va kantie alleen maar genoten van de vrijheid en het prachtige weer en voor een kleine tijd de grote en kleine pro blemen in eigen of verdere omgeving kunnen vergeten. Echter de proble men zijn gebleven dicht bij en ver af. Biafra - Vietnam - Midden-Oosten - Zuid-Amerika en gaat u zo maar door. Het zou een schitterende daad zijn indien de ruim 300 geregistreerde do nors in Heiloo op 2 september de gang zouden maken naar het Groene Kruis- gebouw aan de Holleweg. Een daad uit dankbaarheid voor de eigen geno ten gezondheid, vakantievreugde en levensgeluk. Een daad ook die weer geeft dat men ondanks alles de ver antwoordelijkheid voor de medemens niet is vergeten. Daarnaast zou het voor de Afdeling een gedenkwaardig gebeuren gaan vormen nu in dit jaar het 35-jarig bestaan zal kunnen wor den herdacht. Niet dit gebeuren zal op de voorgrond staan doch door aller opkomst zal dan wel worden getoond dat de afdeling haar bestaansrecht verdient. Het grootste voorrecht dat een mens kan wedervaren is, niet ge diend te worden maar om te dienen, óók wanneer u donor bent. en de Wiener Philharmoniker 30 cm stereo LP m- nn tijdelijk slechts /»»JU GALACONCERT IN WENEN O.a. Radetzky Marsch; Frühlingsstimmen; An der schónen blauen Donau Decca DY 119 002 V V* Verder in onze zaak nog 28 andere goedkope SPECIALE L.P.'s Een vertrouwd adres: VAN AOSTASTRAAT 28 TELEFOON 31316 - HEILOO 17-JARIGE INA PEEREBOOM ,MISS CAMPING' Feest op de .Camping Heiloo' De 17-jarige Alkmaarse Ina Peere boom werd zaterdag op de .Camping Heiloo' gekozen tot ,Miss Camping 1969'. Zij mocht een doos bonbons en een boeket bloemen in ontvangst ne men. In haar bikini zag zij er .erg* lief en mooi uit. Het was wel een beetje fris deze avond voor de deel nemende dames. Tweede werd Wil ten Cate, 3. Yvonne IJgenbergen en 4. de Duitse mevrouw Bertels. Het was bijzonder gezellig in de kantine want naast deze mooie dames presenteerden zich Dick Wil- lems (,De zingende straatveger') en Mini van der Meulen. lllllll'l k DANSINSTITUUT VAN W0RDRAGEN m HEDEN INSCHRIJVING W VRAAG PROSPECTUS - TEL. 17491 VERDRONKENOORD 102 ALKMAAR l Kinderspelen en gekostumeerde optocht De aktieve kommissie van vaste cam ping-bezoekers had voor zaterdag een omvangrijk programma samengesteld. Speciaal ook voor kinderen. Het weer werkte wel niet honderd procent mee, maar praktisch alles kon toch buiten uitgevoerd worden. 's Morgens namen een 70-tal kinderen aan verschillende spelen deel. Leuk was de gekostumeerde optocht met een 30-tal deelnemers (sters). Met de Heiloose Boerenkapel ,De Kin- keluters' voorop trok men de .Omloop' op. De jury had echt geen gemakke lijke taak. Er waren 12 prijzen be schikbaar gesteld. De eerste ging naar Ineke Verstegen welke Meneer de Uil uitbeeldde; de 2e prijs werd gewonnen door Monica Doorneveld als Harem dame en de 3e prijs was voor Chris tiana Schuman (Duitsland) als Ster renkoningin. De regen leek de veldlopen in de war te sturen. De deelnemers (sters) lieten zich niet ontmoedigen. Twintig dames startten voor de veldloop over 1 km. Ria Havekost werd eerste. Bij de groep 17 t/m 30 jaar, 2 km, werd John Kemper eerste en Rob Doorneveld tweede. De 12 t/m 16 jaar liepen ook 1 km; hier werd J. van Dijk 1ste. Aan het Bingospel namen, aan het slot van de middag, 65 kinderen deel. De kommissie die al deze aktiviteiten organiseerde, komt een kompliment toe. KENNEMER5TRRRTWEG 330 TEL: 31061 Eigen afwerkinrichting.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1969 | | pagina 1